lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-t-116 PRIEMONĘ „GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS“

 

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-305

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-t-116 priemonės „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1-113 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonėsGatvių apšvietimo modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 59 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2020 m. rugsėjo 18 d. raštais Nr. R4-3497 ir Nr. R4-3496 bei 2020 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. R4-3512 pateiktas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas Nr. 11 (15.2.2-57), Nr. 12 (15.2.2-57) ir Nr. 13 (15.2.2-57):

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-305

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0010

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

188773916

Gatvių apšvietimo modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje

701 610,07

0,00

0,00

701 610,07

0,00

2.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0012

Širvintų rajono savivaldybės administracija

188722373

Širvintų rajono gatvių apšvietimo modernizavimas

 

332 824,00

0,00

0,00

332 824,00

0,00

3.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0014

Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“

183606952

Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas

405 752,37

0,00

0,00

405 752,37

0,00

4.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0016

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077

Gatvių apšvietimo modernizavimas Palangos mieste

216 220,39

0,00

0,00

216 220,39

0,00

5.

04.3.1-LVPA-T-116-01-0018

Uždaroji akcinė bendrovė „GATVIŲ APŠVIETIMAS“

140031353

Klaipėdos miesto šiaurinės dalies gatvių apšvietimo modernizavimas

272 325,00

0,00

0,00

272 325,00

0,00

_____________________________