LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO nR. 3d-564 „dĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ ĮVEŽIMO, VEŽIMO, SAUGOJIMO, NAUDOJIMO, TIEKIMO RINKAI TAISyKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 19 d. Nr. 3D-787

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo

1.   Pripažįstu netekusiu galios 50 punktą.

2.   Pakeičiu 66.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

66.1. pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, kurie nėra klasifikuojami pagal pavojingumo vandens aplinkai  kriterijus ir žymimi pavojingumo simboliu „N“, piktograma, pavojingumo nuoroda „Aplinkai pavojingi“ ir atitinkamomis rizikos frazėmis R50 ir R53 arba  piktograma, signaliniu žodžiu „Atsargiai“ ir atitinkamomis  pavojingumo frazėmis H400, H410, H412, H413;“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė

 

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA         

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos                                                                                          ministerijos                          

2015 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. (10-1)-D8-5939        2015 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. (1.1.20-412)10-6902