LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, PAGAL KURIUOS SKAIČIUOJAMA pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 29 d. Nr. 3D-541

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 639/2014 (OL 2014 L 181 p. 1), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL 2014 L 181 p. 1), kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, nustatančiais paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką,

t v i r t i n u Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodiką (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                 Virginija Baltraitienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2015 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. 3D-541

 

Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, PAGAL KURIUOS SKAIČIUOJAMA pajamų ir (ARBA) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodika

 

1. Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų, pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – reglamentuoti žemės ūkio veiklos subjektų (toliau – subjektai) pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, ar Europos Sąjungos tiesioginių išmokų paramos sumos dalies, lyginant su subjekto iš ne žemės ūkio veiklos gautomis pajamomis, apskaičiavimą, jei siekiant gauti Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai toks apskaičiavimas yra būtinas įrodant subjekto aktyvumą pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608) 9 str.

2. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos:

2.1. kitos pajamos – realizavus prie žemės ūkio produktų nepriskiriamus produktus gaunamos pajamos, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimo, veikloje naudojamo turto realizavimo, jo nuomos, alternatyviosios veiklos, finansinės veiklos ir kitos su žemės ūkio veikla nesusijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą;

2.2. žemės ūkio veiklos pajamos – realizavus pagamintus žemės ūkio produktus gaunamos pajamos ir kitos su žemės ūkio veikla susijusios pajamos, nurodytos Metodikos 3.2–3.4 papunkčiuose, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą;

2.3. žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą;

2.4. žemės ūkio produktaikaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 1 dalies d punkte;

2.5. kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme.

3. Nustatant pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį, į subjekto žemės ūkio veiklos pajamas įskaičiuojamos:

3.1. pajamos, gautos iš savo ūkio pirminės gamybos žemės ūkio produktų ir iš jų gautų pirminio perdirbimo produktų realizavimo;

3.2. pajamos, gautos iš savo ūkyje gautų ir perdirbtų žemės ūkio produktų (Europos Bendrijos steigimo sutarties I priede išvardyti produktai, įskaitant medvilnę ir išskyrus žvejybos produktus, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 4 straipsnio 1 dalies d punkte) realizavimo, laikomos iš žemės ūkio veiklos gautomis pajamomis, su sąlyga, kad perdirbus gaunami nauji žemės ūkio produktai;

3.3. lėšos, gautos iš tikslinių programų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (tiesioginės išmokos, kita parama, išskyrus investicinę paramą);

3.4. apyvartai proporcingos išmokos, gaunamos iš kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurios nustatyta tvarka pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais).

4. Į subjekto kitas (ne žemės ūkio) pajamas įskaičiuojamos:

4.1. pajamos, gautos realizavus ne savo ūkyje pagamintus ir (ar) apdorotus, ir (ar) perdirbtus žemės ūkio produktus;

4.2. pajamos, gautos realizavus produktus, pagal šią Metodiką nepriskiriamus prie žemės ūkio veiklos produktų;

4.3. pajamos iš alternatyviosios veiklos;

4.4. pajamos iš individualioje veikloje naudojamo turto realizavimo;

4.5. pajamos iš individualioje veikloje naudojamo turto nuomos;

4.6. pajamos, gautos keičiantis valiutos kursui;

4.7. gautos banko palūkanos;

4.8. pajamos, gautos vykdant kitą individualią veiklą;

4.9. pajamos, gautos iš paslaugų žemės ūkiui, nurodytų Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“;

4.10. kitos pajamos.  

5. Į subjekto kitas pajamas, nurodytas 4.10 papunktyje, neįskaičiuojamos:

5.1. iš valstybės ir savivaldybių biudžetų gautos lėšos, skirtos mokslo, mokymo ir kitoms biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms išlaikyti;

5.2. draudimo išmokos, gautos už žuvusį, sugadintą ar kitaip prarastą turtą;

5.3. su darbo santykiais susijusios pajamos, socialinės išmokos, socialinės paramos lėšos;

5.4. kitos su individualia veikla nesusijusios pajamos.

6. Tuo atveju, kai siekiant gauti Europos Sąjungos ir (ar) nacionalinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, siekiant įrodyti subjekto aktyvumą pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 9 str. reikia apskaičiuoti subjekto pajamų dalį iš žemės ūkio veiklos ar Europos Sąjungos tiesioginių išmokų paramos sumos dalį, lyginant su subjekto iš ne žemės ūkio veiklos gautomis pajamomis, sudaroma Pažyma apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus (priedas). Tuo atveju, kai žemės ūkio veiklos subjekto ataskaitinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, pajamos iš žemės ūkio veiklos apskaičiuojamos ir Pažyma sudaroma už pasirinktą vėliausią ataskaitinį laikotarpį.

7. Skaičiuojant tiesioginių išmokų sumą, turi būti imama bendra visų tiesioginių išmokų paramos schemų, numatytų 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 1 priede (taikoma skaičiavimams už 2014 m. laikotarpį) arba 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 1 priede (taikoma skaičiavimams už laikotarpius nuo 2015 m.), suma, kurią pareiškėjas turėjo teisę gauti (jam buvo priskaičiuota) neatsižvelgiant į paramos administravimo procese pritaikytas sankcijas ar kitus paramos sumos sumažinimus.

8. Pažymos pagrindu teikiant duomenis Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) subjektai, vadovaudamiesi šios Metodikos nuostatomis, privalo užpildyti tik Metodikos priedo 1.1.2 ir 1.2 (įskaitant 1.2.1–1.2.2) papunkčių eilutes. Už duomenų, susijusių su subjektų lėšomis, gautomis iš tikslinių programų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, įvedimą rodikliams, nurodytiems Metodikos priedo 2 ir 3 punktuose, apskaičiuoti yra atsakinga Agentūra.

9. Teikiant Metodikos priedo 1.2.1 papunktyje nurodytą informaciją, susijusią su subjekto pajamomis iš neremiamų veiklų (jeigu tokios vykdomos), privalu išskirti pajamų dalį, tenkančią konkrečiai veiklai, nurodytai 1.2.1.1–1.2.1.5 papunkčiuose.

10. Jeigu subjektas negauna ne žemės ūkio veiklos pajamų ir Metodikos priedo 1.2 papunkčio eilutės vertė yra lygi 0, bet subjektas yra gavęs tiesioginių išmokų už praėjusius metus (Metodikos priedo 1.1.1.1 papunkčio eilutės vertė yra teigiamas skaičius), yra laikoma, kad subjekto Metodikos priedo 3 punkte nurodytas rodiklis atitinka paramos skyrimo reikalavimus.

11. Jeigu apskaičiuojant Metodikos 2 ir 3 punktuose nurodytus rodiklius nustatoma, kad paramos skyrimo sąlygas atitinka tik vieno iš rodiklių vertė, laikoma, kad subjektas atitinka paramos skyrimo sąlygas.

12. Pažyma pasirašoma subjekto vadovo.

________________________


 

 

Žemės ūkio veiklos svarbos įrodymo kriterijų,

pagal kuriuos skaičiuojama pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalis, įvertinimo metodikos

priedas

 

 

 

(Pažymos forma)

 

 

dokpaieska

(žemės ūkio veiklos subjekto pavadinimas)

 

 

dokpaieska

 


                                                  (žemės ūkio veiklos subjekto kodas, adresas)

 

 

PAŽYMA

APIE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTO PAJAMŲ IR (ARBA) TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ SUMOS DALĮ, BŪTINĄ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTŲ AKTYVUMUI ĮRODYTI, PER PRAĖJUSIUS KALENDORINIUS METUS

 

dokpaieskadokpaieska Nr.____________

(data)

 

 

 

 

Rodikliai

 

Vertė

 

1. Bendrosios pajamos iš viso (1.1+1.2 eilutės), Eur*

 

 

 

1.1. Žemės ūkio veiklos pajamos, įskaitant (1.1.1+1.1.2. eilutės), Eur:*

 

 

 

1.1.1. Iš tikslinių programų gautos lėšos bendrai, Eur *

 

 

 

1.1.1.1. Tiesioginių išmokų suma, Eur*

 

 

 

1.1.1.2. Kaimo plėtros priemonių paramos suma, Eur*

 

 

 

1.1.1.3. Nacionalinės paramos išmokų suma, Eur*

 

 

 

1.1.2. kitos žemės ūkio veiklos pajamos, Eur

 

 

 

1.2. Bendrosios (visos) ne žemės ūkio veiklos pajamos, įskaitant(1.2.1+1.2.2 eilutės), Eur:

 

 

 

1.2.1. Pajamos iš neremiamos veiklos, Eur:

 

 

1.2.1.1. oro uostų eksploatavimo, Eur

 

 

1.2.1.2. geležinkelio paslaugų teikimo, Eur

 

 

 

1.2.1.3. vandens valymo įrenginių eksploatavimo, Eur

 

 

 

1.2.1.4. nekilnojamojo turto paslaugų, Eur

 

 

 

1.2.1.5. nuolatinių sporto ir pramogų aikštelių eksploatavimo, Eur

 

 

 

1.2.2. kitos ne žemės ūkio veiklos pajamos, Eur

 

 

2. Žemės ūkio veiklos pajamų dalis (1.1 eil. : 1 eil.) x 100), procentais*

 

3. Tiesioginių išmokų dalis nuo visų ne žemės ūkio veiklos pajamų (1.1.1.1 eil. : 1.2) x 100), procentais*

 

* lentelės 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1 – 1.1.1.3 papunkčių, 2 ir 3 punktų pildyti nereikia.

 

(Ūkininkas arba įmonės vadovas)                                    (Parašas)                             (Vardas ir pavardė)