LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. rugsėjo 21 D. ĮSAKYMO nR. 3d-599 „dĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. 3D-640

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas. Pienas ir pieno produktai pradedami tiekti nuo kiekvienų mokslo metų rugsėjo 17 d., o vaisiai, daržovės ir sultys – nuo spalio 1 d. Produktai tiekiami iki kiekvienų mokslo metų gegužės 31 d. Produktų tiekimo laikotarpis gali būti keičiamas, keičiantis produktus gaunančių vaikų skaičiui ar Programai skiriamų lėšų sumai. Priemonę vykdo Strategijos 33 punkte nurodyti ūkio subjektai;“.

2. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Rinkos reguliavimo agentūra, atsižvelgdama į ateinančiais mokslo metais skirtas lėšas produktams dalyti, praėjusiais mokslo metais dalyvavusių Programoje vaikų faktinį skaičių, kiekvienais metais nustato lėšų limitus vienam vaikui per mėnesį, skirtą vaisiams ir daržovėms dalyti bei pieno ir pieno gaminiams dalyti, ateinantiems mokslo metams, kuriuos suderina su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) ir patvirtina iki rugsėjo 17 d. Apie patvirtintus lėšų limitus Rinkos reguliavimo agentūra nedelsdama informuoja pareiškėjus. Pareiškėjui viršijus nustatytą lėšų limitą, skirtą vienam vaikui per mėnesį, ši viršyta lėšų dalis nekompensuojama.“

3. Pakeičiu 28.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.2. PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą už atliktą (-as) paslaugą (-as);“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 28.4 papunktį.

5. Pakeičiu 29.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2. PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą už atliktą (-as) paslaugą (-as);“.

6. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės bei Augalininkystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriai:“.

7. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras, pavaduojantis

žemės ūkio ministrą                                                                                          Kęstutis Navickas

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS 2018–2019 MOKSLO METAMS PAGAL PRIEMONES

 

 

2018–2019 mokslo metams Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programai įgyvendinti lėšos skiriamos taip:

1. produktų tiekimo ugdymo įstaigoms išlaidos, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo tol, kol išnaudojamos visos EK skirtos ES lėšos Lietuvai, o toliau –  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, neviršijant lentelėje nurodytos sumos. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra kontroliuoja EK skirtų ES lėšų panaudojimo likutį ir užtikrina, kad nebūtų viršyta skirta Lietuvai suma;

2. švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos be PVM dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo;

3. švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos dengiamos po lygiai (po 50 proc.) iš vaisių ir daržovių dalies bei pieno ir pieno gaminių dalies.

 

Priemonė

Paramos lėšos 2018–2019 mokslo metams

Vaisių ir daržovių dalis

Pieno ir pieno gaminių dalis

Iš viso

1.        

Produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, iš jų:

1 929

2 928

4 857

ES lėšos, tūkst. Eur

879

861

1 740

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

715

1 559

2 274

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

335

508

843

2.        

Švietimo priemonių įgyvendinimui, iš jų:

395

ES lėšos, tūkst. Eur

326

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

69

3.        

Visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimui, iš jų:

132

ES lėšos, tūkst. Eur

109

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

23

4.        

Programos vertinimui ir ataskaitos rengimui

0

IŠ VISO

5 384

ES lėšos, tūkst. Eur

2 175

valstybės biudžeto lėšos, tūkst. Eur

2 274

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

935

 

_____________________

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

 

PARAMOS DYDŽIAI UŽ TIEKIAMUS PRODUKTUS1 2018–2019 MOKSLO METAIS

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Paramos dydis, be PVM

Eur už 100 kg/l

Vaisiai ir daržovės

 

Obuoliai (ekologiški)

124,0

 

Obuoliai (NKP)

105,0

 

Kriaušės (ekologiškos)

178,2

 

Kriaušės (NKP)

151,2

 

Morkos (ekologiškos)

77,0

 

Morkos (NKP)

66,0

 

Sultys (ekologiškos)

130

 

Sultys (NKP)

105

Pieno gaminiai

Termiškai apdorotas pienas

81

Kefyras, geriamasis jogurtas (be priedų)

109

 

Jogurtas (be priedų), išfasuotas po 125 g

215

Reglamento (ES) 2016/791

V priedo

I kategorija

Jogurtas su priedais, išfasuotas po 125 g:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos parama

 

190,7

24,3

Švieži sūriai

460

 

Varškė (be pridėtinio cukraus)

356

 

Brandinti puskiečiai sūriai

380

 

Ilgai brandinti kietieji sūriai

808

 

1Tiekiami produktai turi atitikti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ 22–24 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

__________________