herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2014 M. RUGSĖJO 30 D. NUTARIMO Nr. 03-172 „DĖL MINIMALIŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ INTERNETU ATLIEKAMIEMS MOKĖJIMAMS, PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. 03-167

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą Nr. 03-172 „Dėl Minimalių saugumo reikalavimų, keliamų internetu atliekamiems mokėjimams, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                             Vitas Vasiliauskas