LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2009 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. 4-525 „DĖL PAVYZDINIŲ INDIVIDUALIOS ĮMONĖS NUOSTATŲ IR PAVYZDINIŲ INDIVIDUALIOS ĮMONĖS NUOSTATŲ PILDYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 15 d. Nr. 4-796

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. 4-525 „Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų ir pavyzdinių individualios įmonės nuostatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL PAVYZDINIŲ INDIVIDUALIOS ĮMONĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 983 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą ir Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymą“,

t v i r t i n u pavyzdinius individualios įmonės nuostatus (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. vasario 1 dieną. 

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                            Mindaugas Sinkevičius

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2016 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. (1.8)2T-1368


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2009 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 4-525

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2016 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 4-796

redakcija)

 

 

 

 

 

 

(individualios įmonės pavadinimas)

 

 

NUOSTATAI

 

 

 

1.

 

(toliau – Įmonė) yra neribotos

 

 

(individualios įmonės pavadinimas)

 

 

civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymu (toliau – Individualių įmonių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais Įmonės nuostatais. Jeigu Įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka Įmonės turto, už Įmonės prievoles atsako Įmonės savininkas (-ė) savo turtu.

 

2.

Įmonės teisinė forma – individuali įmonė.

 

3.

Įmonės veiklos laikotarpis –

 

.

 

 

(neribotas; laiko riba datomis)

 

4.

Įmonės finansiniai metai –

 

 

.

 

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

 

5.

Įmonės veiklos tikslai:

 

 

 

 

 

(tikslai (nurodyti veiklos sritis)

 

 

Įmonė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

6.

Įmonės vadovas

 

.

 

 

 

(pareigų pavadinimas, Įmonės savininkas, Įmonės savininko paskirtas asmuo)

 

 

7. Įmonės savininko ir Įmonės vadovo kompetencija, Įmonės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka, Įmonės nuostatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Individualių įmonių įstatyme.

8. Įmonė _______________________________ finansinių ataskaitų rinkinį (-io).

(sudaro, nesudaro)

9. Kai Įmonės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje ________________________.

(dienraščio pavadinimas)

 

 

Šie Įmonės nuostatai parengti 20 __   m. ___________________  _____ d.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įmonės steigėjas; Įmonės savininkas)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

___________________________