LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIENKARTINĖS IR PERIODINĖS IŠMOKOS INDIVIDUALIĄ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 6 d. Nr. A1-702/3D-588

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 52 straipsnio 6 dalimi,

v i r t i n a m e Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatus (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras,

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                          Algirdas Monkevičius

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                   Andrius Palionis

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2020 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (11.2E) I-5232

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-702/3D-588

 

VIENKARTINĖS IR PERIODINĖS IŠMOKOS INDIVIDUALIĄ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato kreipimosi dėl vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims (toliau kartu – išmokos), išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2.       Išmokos apskaičiuojamos, skiriamos ir mokamos pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC), valstybės įmonės Registrų centro (toliau – RC), Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) ar jos paskirtam išmokų mokėtojui (toliau kartu – išmokų mokėtojas) teikiamus, taip pat iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Apdraustųjų registras) gaunamus duomenis.

3.       Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL IŠMOKŲ

 

4.       Asmuo prašymą, užpildant Prašymo skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam asmeniui formą (Nuostatų priedas) (toliau – Prašymas), dėl išmokos skyrimo pateikia savivaldybės administracijai pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 11 d.

5.       Asmuo Prašymą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją pagal jo deklaruotą gyvenamąją vietą, jai atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniais ryšiais, pasirašant siunčiamą Prašymą saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu (toliau – kvalifikuotas elektroninis parašas).

6.       Kai asmuo Prašymą teikia registruotu laišku, kartu su Prašymu turi būti pateikta jo tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

7.       Kai asmens vardu dėl išmokos skyrimo kreipiasi jo atstovas, kartu su Prašymu turi būti pateikti jo atstovavimą patvirtinantys dokumentai.

8.       Savivaldybės administracijai kartu su Prašymu pateikiami asmens tapatybę įrodančių dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Jeigu asmuo pateikia originalus, savivaldybės administracija privalo pasidaryti ir patvirtinti dokumentų kopijas, o dokumentų originalus grąžinti asmeniui. Asmens kartu su Prašymu pateikti dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus nustatyta kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą. Dokumentų kopijos, pateiktos kartu su elektroniniais ryšiais pateiktu Prašymu, taip pat turi būti patvirtintos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

9.       Savivaldybių administracijos gautus Prašymus registruoja į Fondo valdybos direktoriaus patvirtintą elektroninę Asmenų, pateikusių prašymą skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, formą (toliau – Prašymų registracijos sąrašas) į ją suvesdami Prašyme nurodytus duomenis.

10.     Savivaldybių administracijos užpildytus Prašymų registracijos sąrašus, naudojant pašto tinklą, pateikia Fondo valdybai per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą vieną kartą per kalendorinį mėnesį šiais terminais:

10.1apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo
30 d. – nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 5 d.;

10.2apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. – nuo
2020 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 5 d.;

10.3apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio
30 d. – nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 5 d
.;

10.4apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio
11 d.
– nuo 2020 m. gruodžio 12 d. iki 2020 m. gruodžio 15 d.;

10.5apie Prašymus, pateiktus nuo 2020 m. gruodžio 12 d. – per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

11.     Fondo valdyba vadovaujantis Nuostatų 10 punktu gautus duomenis susistemina ir jų sąrašą perduoda išmokų mokėtojui Fondo valdybos nustatyta tvarka. Prašymų originalus ir kartu su jais pateiktų dokumentų originalus ar kopijas saugo savivaldybių administracijos.

 

III SKYRIUS

IŠMOKŲ SKYRIMAS

 

12.     Išmokas asmenims skiria išmokų mokėtojas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgaliotos institucijos – ŽŪIKVC  – pateiktą Individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų sąrašą (toliau – Sąrašas).

13.     ŽŪIKVC parengia Sąrašo projektą, kuriame nurodo asmenų vardus, pavardes ir asmens kodus (jei asmuo jo neturi – gimimo datą), kurie atitinka Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus, ir jį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių Nuostatų įsigaliojimo dienos pateikia RC.

Vertinant, ar asmuo atitinka Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus reikalavimus, vadovaujamasi Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.  D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, bei Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

14.     RC, iš ŽŪIKVC gavęs Sąrašą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sąrašo projekto gavimo dienos neatlygintinai atlieka programavimo – projektavimo darbus registro duomenų teikimui pagal individualų užsakymą ir pateikia ŽŪIKVC šiuos duomenis apie Sąrašo projekte nurodytus asmenis:

14.1gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių), kurioje (-se) asmuo buvo deklaravęs gyvenamąją vietą, pavadinimas (-ai), gyvenamosios vietos deklaravimo joje (jose) pradžios ir pabaigos kalendorines datas laikotarpiu, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas karantino režimas, t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. (toliau – karantino laikotarpis);

14.2.  gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių), kurioje (-se) asmuo buvo deklaravęs gyvenamąją vietą karantino laikotarpiu, gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių 2020 m. kovo 16 d. duomenimis.

15.     ŽŪIKVC, iš RC gavęs Nuostatų 14 punkte nurodytus duomenis, įvertina, ar Sąrašo projekte nurodyti asmenys atitinka Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimą – tikrinama, ar asmuo karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstančių, ir ar karantino laikotarpiu vykdė individualią žemės ūkio veiklą, ir iš Sąrašo pašalina asmenis, kurie karantino laikotarpiu nė vienos kalendorinės dienos neatitiko Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyto reikalavimo ir (ar) karantino laikotarpiu nevykdė individualios žemės ūkio veiklos, taip  baigdamas formuoti Sąrašą, kuriame nurodo:

15.1.  asmens, atitinkančio Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų reikalavimus, vardą, pavardę, asmens kodą (jei asmuo jo neturi – gimimo datą);

15.2.  laikotarpio (-ių), kai Nuostatų 15.1 papunktyje nurodytas asmuo karantino laikotarpiu atitiko Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimą, nurodant to laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas;

15.3.  laikotarpio (-ių), kai Nuostatų 15.1 papunktyje nurodytas asmuo karantino laikotarpiu nevykdė individualios žemės ūkio veiklos, pradžios ir pabaigos kalendorines datas.

16.     ŽŪIKVC Nuostatų 13–15 punktuose nustatyta tvarka suformuotą Sąrašą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų iš RC gavimo dienos elektroniniais ryšiais neatlygintinai pateikia Fondo valdybai, kurį Fondo valdyba perduoda išmokų mokėtojui Fondo valdybos nustatyta tvarka.

17.     Išmokų mokėtojas, gavęs Sąrašą iš Fondo valdybos:

17.1.  vertina, ar asmuo turi teisę gauti vienkartinę išmoką:

17.1.1. nustato, ar asmuo įtrauktas į Sąrašą;

17.1.2. vadovaudamasis pagal su Užimtumo tarnyba sudaryta asmens duomenų teikimo sutartimi gautais duomenimis, patikrina, ar asmeniui už visą karantino laikotarpį nebuvo paskirta išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui pagal Užimtumo įstatymo 51 straipsnį;

17.1.3. vadovaudamasis Apdraustųjų registro duomenimis, patikrina, ar:

17.1.3.1.   asmuo visą karantino laikotarpį nedirbo ar neturėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių;

17.1.3.2.   asmeniui už visą karantino laikotarpį nebuvo priskaičiuota nedarbo socialinio draudimo išmoka;

17.2.  vertina, ar asmuo turi teisę gauti periodinę išmoką:

17.2.1. nustato, ar asmuo įtrauktas į Sąrašą;

17.2.2. vadovaudamasis su Užimtumo tarnyba sudaryta asmens duomenų teikimo sutartimi gautais duomenimis, patikrina, ar asmeniui karantino laikotarpiu nebuvo paskirta išmoka savarankiškai dirbančiam asmeniui pagal Užimtumo įstatymo 51 straipsnį;

17.2.3. vadovaudamasis Apdraustųjų registro duomenimis, patikrina, ar asmuo karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį ar turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, o jam priskaičiuotas darbo užmokestis buvo ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą. Vertinant asmeniui priskaičiuotą darbo užmokestį, vertinamas Apdraustųjų registre atitinkamą karantino laikotarpio mėnesį jam priskaičiuoto darbo užmokesčio už kalendorinį mėnesį dydis, kuris turi būti ne didesnis už tą patį mėnesį galiojančią Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą.

18.     Kai išmokų mokėtojas gauna Sąrašą, Prašymų registracijos sąrašą ir kitus duomenis, patvirtinančius Prašymą pateikusio asmens atitiktį Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytoms sąlygoms, išmoka paskiriama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų duomenų gavimo dienos.

19.     Išmoka skiriama, jei asmuo atitinka Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytas sąlygas. Jeigu asmuo nurodytų sąlygų neatitinka, sprendimas neskiri išmokos priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų Nuostatų 18 punkte nurodytų duomenų gavimo dienos.

20.     Kai periodinė išmoka skiriama už trumpesnį laikotarpį negu kalendorinis mėnuo, jos dydis proporcingai mažinamas pagal formulę:

Periodinės išmokos dydis = D / M × K, kai:

D – 200 eurų;

K – kalendorinių dienų, už kurias skiriama periodinė išmoka, skaičius per kalendorinį mėnesį;

M – kalendorinio mėnesio, už kurį skiriama periodinė išmoka, kalendorinių dienų skaičius.

21.     Sprendimą nutraukti periodinės išmokos asmenims mokėjimą išmokų mokėtojas priima ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo dienos, kurią:

21.1Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną, arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas, arba

21.2išmokų mokėtojas gavo duomenų, patvirtinančių asmens neatitiktį Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sąlygoms.

22.     Išmokų mokėtojas, priėmęs sprendimą dėl išmokos skyrimo, neskyrimo ar nutraukimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Prašymą pateikusį asmenį. Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas sprendimą išsiunčiant registruotu laišku ar kitu asmens Prašyme nurodytu būdu jam įteikiant šio sprendimo patvirtintą kopiją (nuorašą, išrašą). Sprendimas apie mirusiam asmeniui paskirtą ar nepaskirtą išmoką Nuostatų 26 punkte nustatytu atveju asmeniui, kuriam paveldėjimo tvarka perėjo mirusio asmens turtas, vadovaujantis jo prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis, įteikiamas tokiu būdu, kokiu apie priimtą sprendimą būtų informuotas miręs asmuo.

 

IV SKYRIUS

IŠMOKŲ MOKĖJIMAS

 

23.     Išmokas moka išmokų mokėtojas, pervesdamas jas į asmens Prašyme nurodytą teisę į išmoką turinčio asmens arba kito jo nurodyto asmens asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje.

24.     Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas atitinkantiems asmenims vienkartinės ar periodinės išmokos, įskaitant atvejį, nurodytą Nuostatų 26 punkte, išmokamos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

25.     Periodinė išmoka ją turinčiam teisę gauti asmeniui už laikotarpį, kurio metu jis atitiko visas Užimtumo įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, išmokama vienkartiniu mokėjimu iki 2020 m. gruodžio 31 d.

26.     Išmoka, dėl kurios skyrimo asmuo pateikė Prašymą savivaldybės administracijai, bet kuri nebuvo paskirta ar išmokėta iki jo mirties, gali būti išmokama asmeniui, kuriam paveldėjimo tvarka perėjo mirusio asmens turtas, jei:

26.1miręs asmuo turėjo teisę gauti vienkartinę arba periodinę išmoką ir išmokos mokėtojas priėmė sprendimą jam skirti atitinkamą išmoką;

26.2asmuo, kuriam paveldėjimo tvarka perėjo mirusio asmens turtas ir jis pateikia  išmokos mokėtojui paveldėjimo teisės liudijimą bei laisvos formos prašymą dėl išmokos išmokėjimo, jame nurodydamas savo vardą, pavardę, asmens kodą (jei jo neturi – gimimo datą), adresą, el. pašto adresą (jei turi), telefono numerį (jei turi), savo arba kito asmens asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, kartu pateikdamas paveldėjimo teisės liudijimo originalą ar jo kopiją, patvirtintą Nuostatų 8 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.     Periodines išmokas išieško išmokų mokėtojas. Periodinių išmokų išieškojimui mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo V skyriaus nuostatos. Vienkartinės išmokos iš asmenų, dėl kurių kaltės nurodyta išmoka permokėta, išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

28.     Išmokų mokėtojo sprendimai dėl išmokų skyrimo ar neskyrimo skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

29.     Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

30.     Vykdydami Nuostatų nuostatas, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

______________

 

Vienkartinės ir periodinės išmokos

individualią žemės ūkio veiklą

vykdantiems asmenims nuostatų

priedas

 

(Prašymo skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą

vykdančiam asmeniui forma)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data (pildoma neturint asmens kodo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAŠYMAS

SKIRTI VIENKARTINĘ AR PERIODINĘ IŠMOKĄ INDIVIDUALIĄ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIAM ASMENIUI

 

 

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

(data)

 

Nr.

 

 

 

kryziukas    Žymėjimo pavyzdys

 

1. Prašau skirti išmoką pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 52 straipsnį.

 

2. Paskirtą išmoką prašau pervesti į (pažymėti vieną variantą):

 

2.1. c mano asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, registruotoje Lietuvos Respublikoje:

Sąskaitos  numeris (20 simbolių):  

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. c į kito asmens sąskaitą kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, registruotoje Lietuvos Respublikoje:

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data (pildoma neturint asmens kodo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąskaitos  numeris (20 simbolių):  

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sprendimą dėl išmokos paskyrimo pageidauju gauti (pažymėti vieną variantą):

 

3.1. c per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (EGAS) prisijungus interneto svetainės adresu www.sodra.lt

 

3.2. c Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

3.3. c registruotu laišku šiuo adresu:

Savivaldybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietovės tipas (miestas, miestelis, viensėdis arba kaimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, viensėdžio, kaimo pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRIDEDAMA:

 

4.1. _________________________________________________________________________, ___ lapų;

 

4.2. _________________________________________________________________________, ___ lapų.

 

 

5. ESU INFORMUOTAS IR SUPRANTU, kad:

5.1. man išmokėtą išmoką turėsiu grąžinti, jei paaiškės aplinkybės (pvz., draudėjui (darbdaviui) pateikus duomenis, kad karantino metu buvau draudžiamas kaip dirbantis pagal darbo sutartį ar turintis darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir mano draudžiamosios pajamos buvo didesnės nei minimali mėnesinė alga arba būtų nustatyta, kad buvau į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktą sąrašą įtrauktas nepagrįstai ir pan.), dėl kurių negalėjau šios išmokos gauti;

5.2. turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens („teisė būti pamirštam“) duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

5.3. mano asmens duomenys tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais: asmens, teikiančio prašymą tapatybės nustatymo tikslais, teisės į išmoką nustatymo tikslais, tinkamo išmokos skyrimo, mokėjimo ir išmokėtų išmokų kontrolės tikslais.

 

 

 

                                                    

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

____________________________________________________________________________________

 

(Savivaldybės administracijos pavadinimas, prašymą priėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas)

 

 

INFORMACIJOS ATMINTINĖ

1.    Paskirtos išmokos bus išmokėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d. į Jūsų nurodytą asmeninę sąskaitą kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje, registruotoje Lietuvos Respublikoje.

2.    Išmokėtas išmokos sumas privalu grąžinti, jei paaiškėtų aplinkybės (pvz., draudėjui (darbdaviui) pateikus duomenis, kad asmuo karantino metu buvo draudžiamas kaip dirbantis pagal darbo sutartį ar turintis darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir jo draudžiamosios pajamos buvo didesnės nei minimali mėnesinė alga arba būtų nustatyta, kad asmuo į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktą sąrašą įtrauktas nepagrįstai), dėl kurių nebuvo galima gauti išmokos.

3.    Turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens („teisė būti pamirštam“) duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

4.    Mano asmens duomenys tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais: asmens, teikiančio prašymą tapatybės nustatymo tikslais, teisės į išmoką nustatymo tikslais, tinkamo išmokos skyrimo, mokėjimo ir išmokėtų išmokų kontrolės tikslais.

5.    Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 52 straipsniu.

_________________