VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURGAVIETĖSE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ) APSKAITOS ŽURNALO IŠDAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. B1-156

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 21.2 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo išdavimo tvarkos aprašą.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams departamentams ir Bendrųjų reikalų skyriui;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Veterinarijos sanitarijos skyriui.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. kovo 2 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Darius Remeika

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. B1-156

 

TURGAVIETĖSE PARDUODAMŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ (MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, PAUKŠTIENOS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTŲ, OBUOLIŲ, BRAŠKIŲ, BULVIŲ, POMIDORŲ, AGURKŲ) APSKAITOS ŽURNALO IŠDAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo išdavimo ir registravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) apskaitos žurnalo (toliau – Žurnalas) išdavimo, registravimo ir saugojimo tvarką. 

2. Žurnalas yra registruojamas dokumentas, skirtas turgavietėse parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų (mėsos ir mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų, obuolių, braškių, bulvių, pomidorų, agurkų) (toliau – žemės ūkio ir maisto produktai) apskaitai ir prekybos minėtais produktais veiklos priežiūrai vykdyti.

3. Žurnalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), privalo turėti visi Taisyklių 27 punkte nurodyti prekiautojai, turgavietėse prekiaujantys žemės ūkio ir maisto produktais.

4. Žurnalus pagal nustatytą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) departamentų poreikį iš valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pagal žurnalų perdavimo–priėmimo aktą, kuris surašomas 2 (dviem) egzemplioriais, priima VMVT Bendrųjų reikalų skyriaus įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – įgaliotasis darbuotojas).

5. Žurnalų perdavimo–priėmimo aktai registruojami VMVT Bendrųjų reikalų skyriaus tvarkomame dokumentų registre.

6. Įgaliotasis darbuotojas Žurnalus eilės tvarka išduoda VMVT departamentų vadovams ar jo įgaliotiems asmenims pagal perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodomas išduodamų žurnalų pavadinimas, serija, numeris ir kiekis.

7. VMVT departamentų vadovai ar jo įgalioti asmenys atsako už Žurnalų apskaitą ir saugojimą. Žurnalai turi būti saugomi pašaliniams asmenims neprieinamose vietose. Draudžiama Žurnalus palikti ant stalų, stalčiuose ar kitose pašaliniams asmenims lengvai prieinamose vietose.

 

II SKYRIUS

ŽURNALŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

8. Turgavietės prekiautojas, siekiantis gauti Žurnalą, turi kreiptis į VMVT departamentą, kurio veiklos teritorijoje yra atitinkama turgavietė, kurioje prekiautojas vykdo žemės ūkio ir maisto produktų prekybos veiklą.

9. Žurnalą išduodantis VMVT departamentas užpildo jo titulinį lapą, nurodydamas:

9.1. turgavietės pavadinimą ir adresą;

9.2. fizinio asmens vardą ir pavardę (jeigu ūkio subjektas – fizinis asmuo) ar pavadinimą (jei ūkio subjektas – juridinis asmuo);

9.3. tapatybės nustatymo kodą;

9.4. prekybos vietos numerį.

10. Žurnalus VMVT departamento spaudu antspauduoja ir registruoja juos išduodantys VMVT departamentai. Žurnalo pirmajame puslapyje prie antspaudo pasirašo VMVT departamento vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

11. Jei turgavietės prekiautojas vykdo žemės ūkio ir maisto produktų prekybą keliose turgavietėse, jam turi būti išduoti skirtingi Žurnalai, kreipiantis į atitinkamus VMVT departamentus pagal veiklos vykdymo vietą. 

12. Žurnalą registruojantis VMVT departamentas įrašo Žurnale jo registravimo datą ir Žurnalą įregistruoja žurnalų registracijos registre, įrašant turgavietės prekiautojo pavadinimą (jeigu juridinis asmuo) ar vardą ir pavardę (jeigu fizinis asmuo), žurnalo numerį, jo registravimo datą. Žurnalų registracijos registre pasirašo žurnalą gavęs ūkio subjektas ar jo įgaliotas asmuo.

13. Baigtą pildyti žurnalą turgavietės prekiautojas per 5 (penkias) kalendorines dienas po paskutinio įrašo apie prekybą privalo pateikti Žurnalą išdavusiam VMVT departamentui, kuris Žurnale ir Žurnalų registracijos registre įrašo Žurnalo pildymo užbaigimo datą ir grąžina Žurnalą ūkio subjektui, išduodamas naują Žurnalą. Ūkio subjektas turi saugoti Žurnalą ne trumpiau kaip 3 (tris) metus nuo jo pildymo baigimo dienos.

14. Žurnalas pildomas Taisyklių nustatyta tvarka.

15. Praradęs Žurnalą, turgavietės prekiautojas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai raštu arba el. paštu informuoja Žurnalą išdavusį VMVT departamentą, kuris Žurnalo praradimą užfiksuoja Žurnalų registracijos registre.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. VMVT pareigūnai turgaviečių prekiautojų patikrinimo metu tikrina, ar prekiautojai turi Žurnalus, ir vertina Žurnaluose įrašytus duomenis, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų atsekamumu.

17. Tvarkos aprašo nuostatas pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________