LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO Nr. I-2882 3 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. XIV-613

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 3 straipsnio 2 dalies 8 punktą.

2. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija turi teisę gauti iš visų teisėsaugos institucijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų ir informacinių sistemų informaciją, dokumentus ar duomenis (įskaitant asmens duomenis), reikalingus įsitikinti, kad asmuo atitinka šio straipsnio antrojoje ir trečiojoje dalyse nustatytus reikalavimus.“

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda