LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2019  M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-365 „DĖL ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ VAIKUS SU SUNKIA NEGALIA, SOCIALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PRITAIKANT BŪSTĄ IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. A1-29

Vilnius

 

 

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                           Monika Navickienė