Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO NR. 617 „DĖL KEITIMOSI INFORMACIJA APIE STANDARTUS, TECHNINIUS REGLAMENTUS IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. 957

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE TECHNINIUS REGLAMENTUS IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindama 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1), ir Pasaulio prekybos organizacijos Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamas Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Pavesti:

2.1. ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms ministerijoms pavaldžioms valstybės institucijoms ir įstaigoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, rengiančioms su gaminiais, informacinės visuomenės paslaugomis arba atitikties įvertinimo procedūromis susijusių teisės aktų projektus (toliau kartu – valstybės institucijos), – informaciją apie juos Taisyklių nustatytais atvejais ir tvarka teikti Lietuvos standartizacijos departamentui (toliau – Standartizacijos departamentas);

2.2. Standartizacijos departamentui – keistis informacija apie:

2.2.1. techninius reglamentus – su Europos Komisija;

2.2.2. techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus – su Pasaulio prekybos organizacija;

2.3. ūkio ministrui – patvirtinti šio nutarimo 3 punkte nurodytos komisijos personalinę sudėtį.

3. Sudaryti šią Tarpžinybinę informacijos apie techninių reglamentų projektus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo komisiją (toliau – Komisija):

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) atstovas (Komisijos pirmininkas);

Ūkio ministerijos atstovas (Komisijos pirmininko pavaduotojas);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

Ūkio ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas;

Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas;

Standartizacijos departamento atstovas;

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas.

4. Nustatyti:

4.1. šias Komisijos užduotis:

4.1.1. nagrinėti Taisyklių taikymo praktiką ir teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus valstybės institucijoms dėl klausimų, susijusių su Taisyklių taikymu ir įgyvendinimu;

4.1.2. valstybės institucijų prašymu nagrinėti Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybių, kurios yra pasirašiusios Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, Šveicarijos Konfederacijos ar Turkijos Respublikos (toliau – kita valstybė narė) išsamias nuomones ar Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) narių pastabas dėl valstybės institucijų parengtų techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų, kai šiuos projektus rengusi valstybės institucija nesutinka su gauta išsamia nuomone arba pastabomis, ir teikti joms rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus;

4.1.3. valstybės institucijų prašymu teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus dėl:

4.1.3.1. jų rengiamų atsakymų į gautas Europos Komisijos ir kitų valstybių narių išsamias nuomones dėl valstybės institucijų parengtų techninių reglamentų projektų, apie kuriuos pranešta Europos Komisijai, ar PPO narių pastabas dėl valstybės institucijų parengtų techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų;

4.1.3.2. jų rengiamų išsamių nuomonių dėl kitų valstybių narių parengtų techninių reglamentų projektų, apie kuriuos buvo pranešta Europos Komisijai;

4.1.3.3. poreikio pranešti Europos Komisijai ar PPO apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus;

4.2. kad Komisija savo darbą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, ir Komisijos patvirtinto darbo reglamento nustatyta tvarka.

5. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingoms valstybės institucijoms ir įstaigoms vadovautis šiuo nutarimu.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 957
redakcija)

 

 

 

informacijOS apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras TEIKIMO taisyklės

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja informacijos apie techninius reglamentus, įskaitant informacinės visuomenės paslaugų taisykles, taip pat atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus ir jų projektus teikimo Europos Komisijai ir Pasaulio prekybos organizacijai (toliau – PPO) procedūrą, taip pat nustato ministerijų, įstaigų prie ministerijų, kitų ministerijoms pavaldžių valstybės institucijų ir įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų, rengiančių su gaminiais, informacinės visuomenės paslaugomis arba atitikties įvertinimo procedūromis susijusių teisės aktų projektus (toliau kartu – valstybės institucijos), funkcijas ir atsakomybę, susijusias su šiame Taisyklių punkte nurodytų dokumentų rengimu, priėmimu ir taikymu.

Sprendimą dėl poreikio teikti informaciją apie techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą Europos Komisijai ir PPO, vadovaudamasi Taisyklių nuostatomis, priima tokį projektą rengianti valstybės institucija.

2. Tarpžinybinė informacijos apie techninių reglamentų projektus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo komisija (toliau – Komisija) konsultuoja valstybės institucijas ir jų prašymu teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus dėl poreikio pranešti apie techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą Europos Komisijai ir PPO.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SĄVOKOS

 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Atitikties įvertinimo procedūra – kaip apibrėžta Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl techninių prekybos kliūčių (toliau – Sutartis dėl techninių prekybos kliūčių) 1 priede.

3.2. Gaminys – pramonės gaminys ar žemės ūkio, įskaitant žuvininkystę, produktas.

3.3. Informacinės visuomenės paslauga – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme.

3.4. Informacinės visuomenės paslaugų taisyklės (toliau – paslaugų taisyklės) – su informacinės visuomenės paslaugų verslo steigimu ir vertimusi juo susiję bendrieji reikalavimai, kuriais arba jų atskiromis nuostatomis siekiama aiškiai ir tikslingai reglamentuoti tokias paslaugas, ypač nuostatos dėl informacinės visuomenės paslaugų teikėjo, pačių paslaugų ir šių paslaugų gavėjo, išskyrus reikalavimus, kurie šioms paslaugoms turi tik numanomą ar atsitiktinį poveikį.

3.5. Kiti reikalavimai – gaminiui keliami kiti negu techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai, kuriais pirmiausia siekiama apsaugoti vartotojus ar aplinką ir kurie turi įtakos rinkai patiekto gaminio būvio ciklui, tokie kaip gaminio naudojimo, perdirbimo, pakartotinio naudojimo ar utilizavimo sąlygos, jeigu jos gali ryškiai paveikti gaminio sudėtį, esmines savybes ar pardavimą.

3.6. Techninė specifikacija – dokumente pateikti gaminio charakteristikų, pavyzdžiui, kokybės lygio, darbinių parametrų, saugos ar matmenų, reikalavimai; parduodamo gaminio pavadinimo, terminijos, simbolių, bandymų ir bandymų metodų, pakavimo, žymėjimo ar ženklinimo etiketėmis ir atitikties įvertinimo procedūrų reikalavimai; žemės ūkio, įskaitant žuvininkystę, produktų ir tiesiogiai su jais susijusių pirminio perdirbimo produktų, žmonėms ir gyvūnams vartoti skirtų produktų, taip pat farmacijos produktų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, ir kitų produktų gamybos būdų bei procesų, jeigu jie turi įtakos tų produktų savybėms, reikalavimai.

3.7. Techninio reglamento projektas – techninės specifikacijos, kitų reikalavimų arba paslaugų taisyklių, įskaitant atitinkamas administracines nuostatas, tekstas, parengtas siekiant jį priimti kaip techninį reglamentą ir esantis tokios parengimo stadijos, kai dar galima daryti esminius jo pakeitimus.

3.8. Techninis reglamentas – tai yra:

3.8.1. techninė specifikacija, kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, įskaitant atitinkamas administracines nuostatas, kurių būtina laikytis parduodant ar naudojant gaminį, teikiant informacinės visuomenės paslaugą arba steigiant tokių paslaugų teikėjo verslą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybėje, kuri yra pasirašiusi Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, Šveicarijos Konfederacijoje ar Turkijos Respublikoje (toliau – kita valstybė narė);

3.8.2. Lietuvos Respublikos, kitos valstybės narės įstatymas, kitas teisės aktas, išskyrus nurodytus Taisyklių 6, 8 punktuose ir 7.3–7.4 papunkčiuose, draudžiantys gaminį gaminti, įvežti, parduoti ar naudoti arba draudžiantys teikti informacinės visuomenės paslaugą, ja naudotis arba steigti tokių paslaugų teikėjo verslą;

3.8.3. de facto techninis reglamentas, kuriuo laikoma:

3.8.3.1. Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės įstatymas, kitas teisės aktas, kuriuose pateikiama nuoroda į technines specifikacijas, kitus reikalavimus, paslaugų taisykles arba į profesines taisykles ar praktikos nuostatas, kuriose savo ruožtu daromos nuorodos į technines specifikacijas, kitus reikalavimus arba paslaugų taisykles, kai šių techninių specifikacijų, kitų reikalavimų, paslaugų taisyklių arba į juos nuorodas pateikiančių profesinių taisyklių ar praktikos nuostatų atitiktis sudaro minėtų įstatymų, kitų teisės aktų atitikties prielaidą;

3.8.3.2. savanoriškas susitarimas, kurio susitariančioji šalis yra valstybės institucija ir kuriame yra nustatyta laikytis techninių specifikacijų, kitų reikalavimų arba paslaugų taisyklių, išskyrus viešųjų pirkimų technines specifikacijas;

3.8.3.3. techninė specifikacija, kiti reikalavimai arba paslaugų taisyklės, susiję su fiskalinėmis ar finansinėmis priemonėmis, turinčiomis įtakos gaminių ar informacinės visuomenės paslaugų vartojimui, išskyrus technines specifikacijas, kitus reikalavimus arba paslaugų taisykles, susijusius su nacionalinėmis socialinės apsaugos sistemomis.

3.9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TAISYKLIŲ TAIKYMO APRIBOJIMAI

 

4. Taisyklės netaikomos:

4.1. radijo transliavimo paslaugoms;

4.2. televizijos programų transliavimo paslaugoms, kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme;

4.3. taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo nuostatos, įgyvendinančios 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (OL 2002 L 108, p. 349);

4.4. taisyklėms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Europos Sąjungos finansines paslaugas reglamentuojantys teisės aktai. Finansinių paslaugų, kurioms taikoma ši išimtis, nebaigtinis sąrašas yra pateiktas Taisyklių 2 priede;

4.5. taisyklėms, kurias nustato reguliuojamosios rinkos arba kurios tokioms rinkoms yra nustatytos pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą, arba kurias nustato kitos rinkos arba įstaigos, atliekančios mokėjimo ar atsiskaitymo funkcijas, arba kurios tokioms rinkoms ar įstaigoms yra nustatytos, išskyrus Taisyklių 21 punktą;

4.6. priemonėms, kurios laikomos būtinomis pagal Europos Sąjungos sutartį (OL 2012 C 326, p. 13) ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2012 C 326, p. 47), siekiant apsaugoti žmones, pirmiausia darbuotojus, kai naudojami gaminiai, jeigu tokios priemonės neturi poveikio patiems gaminiams.

5. Pavyzdinis paslaugų, kurių neapima informacinės visuomenės paslaugos apibrėžimas ir kurioms netaikomos Taisyklės, sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede.

6. Reikalavimas pranešti Lietuvos standartizacijos departamentui (toliau – Standartizacijos departamentas) apie parengtus techninių reglamentų projektus ir atitinkamai Taisyklių nuostatos dėl techninio reglamento projekto priėmimo termino atidėjimo netaikomi tiems Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams ar savanoriškiems susitarimams, kuriais:

6.1. laikomasi privalomų Europos Sąjungos teisės aktų, dėl kurių priimamos techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės;

6.2. vykdomi tarptautiniuose susitarimuose nustatyti įsipareigojimai, dėl kurių Europos Sąjungoje priimamos bendros techninės specifikacijos ar paslaugų taisyklės;

6.3. naudojamasi privalomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis apsaugos sąlygomis;

6.4. esant rimtam pavojui priimamos produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme;

6.5. įgyvendinamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas;

6.6. Europos Komisijos prašymu techninis reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant pašalinti prekybos kliūtis arba paslaugų taisyklių atveju – laisvo informacinės visuomenės paslaugų judėjimo ar laisvo informacinės visuomenės paslaugų verslo steigimo kliūtis.

7. Taisyklių 15 punkte nurodyti techninio reglamento projekto priėmimo termino atidėjimo laikotarpiai netaikomi:

7.1. kai dėl visuomenės sveikatos apsaugos ar saugos, gyvūnų apsaugos ar augalų išsaugojimo, paslaugų taisyklių, taip pat viešosios tvarkos (ypač nepilnamečių apsaugos srityje) būtina nedelsiant be konsultacijų parengti ir priimti techninį reglamentą;

7.2. kai dėl finansų sistemos apsaugos ir jos vientisumo (ypač indėlininkų, investuotojų ir apdraustųjų apsaugos) būtina nedelsiant priimti ir įgyvendinti finansinių paslaugų taisykles;

7.3. Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams, draudžiantiems gamybą, jeigu jie nesukuria kliūčių laisvam gaminių judėjimui;

7.4. Taisyklių 3.8.3.3 papunktyje nurodytoms techninėms specifikacijoms, kitiems reikalavimams arba paslaugų taisyklėms.

8. Taisyklių 15.5–15.7 papunkčiai netaikomi Taisyklių 3.8.3.2 papunktyje nurodytiems savanoriškiems susitarimams.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE TECHNINIUS REGLAMENTUS TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMO APIE PARENGTĄ TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTĄ TEIKIMAS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTUI

 

9. Valstybės institucijos apie parengtus techninių reglamentų projektus praneša Standartizacijos departamentui ir jam pateikia:

9.1. kiekvieno parengto techninio reglamento projektą, o tais atvejais, kai į techninio reglamento projektą perkeliamas visas tarptautinio arba Europos standarto tekstas, – tik informaciją apie atitinkamą standartą;

9.2. užpildytą Europos Komisijos parengtą notifikavimo formą; Standartizacijos departamentas skelbia ją savo interneto svetainės skiltyje „Informacija apie techninius reglamentus“. Šioje formoje nurodomos priežastys, dėl kurių būtina priimti techninį reglamentą, jeigu tos priežastys nėra aiškios iš techninio reglamento projekto, taip pat pateikiamos nuorodos į Teisės aktų registre paskelbtus Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su techninio reglamento projektu, jeigu šių teisės aktų prireiktų siekiant nustatyti galimą techninio reglamento projekto poveikį laisvam gaminių ar informacinės visuomenės paslaugų judėjimui ar laisvei steigti informacinės visuomenės paslaugų teikėjo verslą;

9.3. patikslintą techninio reglamento projektą Taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytomis sąlygomis, jeigu padaryti techninio reglamento projekto, apie kurį pranešta anksčiau, pakeitimai, kurie keičia jo taikymo sritį, trumpina iš pradžių nustatytą įgyvendinimo terminą, prideda techninių specifikacijų ar reikalavimų arba padaro juos labiau ribojančius;

9.4. trumpą apžvalgą arba nuorodas į visus duomenis, susijusius su cheminėmis medžiagomis, preparatais ar gaminiais, su žinomais ir esamais pakaitalais (kai tokia informacija gali būti prieinama), jeigu, saugant visuomenės sveikatą, vartotojus ar aplinką, techninio reglamento projekte numatoma apriboti cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių pardavimą arba naudojimą. Valstybės institucijos taip pat pateikia informaciją apie numatomą priemonės poveikį visuomenės sveikatai, vartotojų ir aplinkos apsaugai kartu su rizikos įvertinimu, atliktu pagal principus, nurodytus 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), XV priedo II.3 skyriaus atitinkamoje dalyje.

10. Valstybės institucija, pranešdama Standartizacijos departamentui apie parengtą techninio reglamento projektą, kuriam nori taikyti Taisyklių 7.1 arba 7.2 papunktyje nurodytą techninio reglamento projekto priėmimo termino atidėjimo laikotarpio netaikymo išimtį, Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytoje notifikavimo formoje turi pagrįsti būtinybę nedelsiant priimti techninį reglamentą. Valstybės institucija gali priimti techninį reglamentą, nesilaikydama Taisyklių 15 punkte nurodytų atidėjimo laikotarpių, tik gavusi Europos Komisijos sutikimą dėl atidėjimo termino netaikymo. Valstybės institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo techninio reglamento priėmimo pateikia Standartizacijos departamentui priimto techninio reglamento redakciją, o Standartizacijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo persiunčia ją Europos Komisijai.

11. Valstybės institucija techninio reglamento projekte įrašo: „Šis techninis reglamentas atitinka 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1), reikalavimus.“

12. Valstybės institucija, siekdama priimti konkretiems gaminiams skirtą techninį reglamentą, gali prašyti Standartizacijos departamento parengti šių gaminių technines specifikacijas ar standartą. Teikiamame prašyme turi būti nurodomos tokio techninio reglamento priėmimo priežastys. Gavusi Standartizacijos departamento parengtas technines specifikacijas ar standartą, valstybės institucija parengia galutinį techninio reglamento projektą ir kartu su kitais Taisyklių 9 punkte nurodytais dokumentais pateikia jį Standartizacijos departamentui. Apie visus pagal šį Taisyklių punktą gautus techninių reglamentų projektus Standartizacijos departamentas informuoja Europos Komisiją Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.

13. Taisyklių 9, 14, 21, 23, 24 punktuose nurodyta informacija neturi būti slapta, išskyrus atvejus, kai techninio reglamento projektą parengusi valstybės institucija, jį teikdama Standartizacijos departamentui, nurodo, kad teikiama informacija nebūtų skelbiama viešai, ir kartu pateikia paaiškinimą apie atitinkamos informacijos slaptumą. Tokiais atvejais valstybės institucijos gali naudotis privataus sektoriaus fizinių ar juridinių asmenų ekspertų konsultacijomis, jeigu imamasi būtinų atsargumo priemonių.

14. Kai techninio reglamento projektas, apie kurį valstybės institucija turi pranešti Europos Komisijai, sudaro dalį priemonių, apie kurias taip pat reikia pranešti pagal kito Europos Sąjungos teisės akto reikalavimus, valstybės institucija gali pagal juos pranešti Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka, jeigu nurodo, kad parengtas pranešimas taip pat yra pranešimas pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1), nuostatas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTO PRIĖMIMO TERMINO ATIDĖJIMAS IR ŠIO REIKALAVIMO TAIKYMO IŠIMTYS

 

15. Valstybės institucija, pranešusi Standartizacijos departamentui apie techninio reglamento projektą, sustabdo tolesnes šio projekto priėmimo procedūras nurodytam atidėjimo laikotarpiui, pradedamam skaičiuoti nuo tos dienos, kurią Europos Komisija gauna Taisyklių 9 punkte nurodytą informaciją:

15.1. 3 mėnesiams techninio reglamento projekto priėmimą (visais atvejais, išskyrus nustatytus Taisyklių 15.2–15.7 papunkčiuose);

15.2. 4 mėnesiams techninio reglamento projekto priėmimą – Taisyklių 3.8.3.2 papunktyje nurodytų savanoriškų susitarimų atveju;

15.3. 4 mėnesiams techninio reglamento projekto priėmimą – paslaugų taisyklių atveju, jeigu Europos Komisija ar kita valstybė narė per 3 mėnesius nuo pranešimo apie techninio reglamento projektą gavimo pateikia išsamią nuomonę apie tai, kad paslaugų taisyklių projekto priėmimas gali trukdyti laisvai teikti informacinės visuomenės paslaugas arba steigti informacinės visuomenės paslaugų verslą vidaus rinkoje (kai nedaroma įtakos Taisyklių 15.6 ir 15.7 papunkčiams);

15.4. 6 mėnesiams bet kurio kito, nei nurodyta Taisyklių 15.3 papunktyje, techninio reglamento projekto priėmimą – kai Europos Komisija ar kita valstybė narė per 3 mėnesius nuo pranešimo apie techninio reglamento projektą gavimo pateikia išsamią nuomonę apie tai, kad techninio reglamento projekto priėmimas gali trukdyti laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje (kai nedaroma įtakos Taisyklių 15.5–15.7 papunkčiams);

15.5. 12-ai mėnesių techninio reglamento projekto priėmimą, išskyrus paslaugų taisyklių projektus, – kai Europos Komisija per 3 mėnesius nuo pranešimo apie techninio reglamento projektą gavimo paskelbia ketinanti pasiūlyti arba priimti direktyvą, reglamentą ar sprendimą šiuo klausimu;

15.6. 12-ai mėnesių techninio reglamento projekto priėmimą – kai Europos Komisija per 3 mėnesius nuo pranešimo apie techninio reglamento projektą gavimo paskelbia nustačiusi, kad dėl techninio reglamento projekto objekto yra pateiktas pasiūlymas Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai priimti direktyvą, reglamentą ar sprendimą;

15.7. 18-ai mėnesių – kai Europos Sąjungos Taryba Taisyklių 15.5 ir 15.6 papunkčiuose nurodyto projekto priėmimo atidėjimo laikotarpiu priima savo poziciją per pirmąjį svarstymą.

16. Taisyklių 15.5–15.7 papunkčiuose nurodytos pareigos dėl techninio reglamento projekto priėmimo termino atidėjimo pasibaigia, kai Europos Komisija praneša Standartizacijos departamentui, kad nebeketina siūlyti ar priimti privalomo teisės akto, atšaukia savo projektą ar pasiūlymą, taip pat tais atvejais, kai Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba arba Europos Komisija priima privalomą teisės aktą. Standartizacijos departamentas šią informaciją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo persiunčia techninio reglamento projektą rengusiai valstybės institucijai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMO APIE TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTĄ TEIKIMAS EUROPOS KOMISIJAI

 

17. Standartizacijos departamentas, iš valstybės institucijos gavęs Taisyklių 9 punkte nurodytą pranešimą apie techninio reglamento projektą, per 5 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo patikrina, ar pateikti visi Taisyklių 9 punkte nurodyti dokumentai, įvertina, ar jie tinkamai užpildyti, ir prireikus pateikia pastabų juos rengusiai valstybės institucijai. Techninio reglamento projektą parengusi valstybės institucija per 5 darbo dienas nuo Standartizacijos departamento pastabų gavimo pateikia Standartizacijos departamentui pagal pateiktas pastabas patikslintus dokumentus.

Standartizacijos departamentas per 5 darbo dienas nuo visų Taisyklių 9 punkte nurodytų ir tinkamai užpildytų dokumentų gavimo pateikia juos Europos Komisijai.

18. Standartizacijos departamentas, gavęs Europos Komisijos ar kitos valstybės narės pastabų arba išsamią nuomonę dėl techninio reglamento projekto, apie kurį pranešta, ir šių pastabų ar išsamios nuomonės vertimus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną:

18.1. šias pastabas arba išsamią nuomonę ir jų vertimus persiunčia techninio reglamento projektą rengusiai valstybės institucijai;

18.2. pateikia valstybės institucijos pagal Taisyklių 19 punktą parengtą atsakymą Europos Komisijai.

19. Valstybės institucija, gavusi Europos Komisijos ar kitos valstybės narės pastabų arba išsamią nuomonę dėl techninio reglamento projekto, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pastabų ar išsamios nuomonės gavimo pateikia Standartizacijos departamentui atsakymą, kuriame nurodo:

19.1. kaip atsižvelgs į gautas pastabas;

19.2. veiksmus, kurių siūlo imtis dėl gautos išsamios nuomonės;

19.3. priežastis, kodėl negali atsižvelgti į gautą išsamią nuomonę dėl paslaugų taisyklių projekto.

20. Standartizacijos departamentas, gavęs Europos Komisijos pastabų dėl valstybės institucijos pateikto atsakymo dėl gautų išsamiai išdėstytų nuomonių, šias pastabas ir jų vertimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo persiunčia techninio reglamento projektą rengusiai valstybės institucijai.

21. Valstybės institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po techninio reglamento priėmimo pateikia Standartizacijos departamentui priimto techninio reglamento redakciją, o Standartizacijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo persiunčia ją Europos Komisijai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PASTABŲ IR IŠSAMIOS NUOMONĖS DĖL KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ PARENGTŲ TECHNINIŲ REGLAMENTŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS

 

22. Standartizacijos departamentas savo interneto svetainėje skelbia nuorodas į kitų valstybių narių kompetentingų institucijų parengtus techninių reglamentų projektus ir apie juos informuoja valstybės institucijas, kartą per mėnesį elektroniniu paštu siųsdamas joms apibendrintą informaciją.

23. Valstybės institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys per 3 mėnesių atidėjimo laikotarpį gali pateikti Standartizacijos departamentui pastabų ar išsamią nuomonę dėl Taisyklių 22 punkte nurodytų projektų, o Standartizacijos departamentas, laikydamasis konkretaus techninio reglamento projekto atžvilgiu nustatytų šio projekto priėmimo atidėjimo terminų, šias pastabas ar išsamią nuomonę pateikia Europos Komisijai.

24. Taisyklių 23 punkte nurodytu atveju pateiktos pastabos ar išsami nuomonė dėl techninių specifikacijų, kitų reikalavimų ar paslaugų taisyklių, nurodytų Taisyklių 3.8.3.3 papunktyje, gali būti susijusios tik su prekybai trukdančiais aspektais arba paslaugų taisyklių atveju – su laisvu informacinės visuomenės paslaugų judėjimu arba informacinės visuomenės paslaugų verslo įsisteigimo laisve, bet ne su fiskaliniais ar finansiniais priemonės aspektais.

Standartizacijos departamentas, prieš pateikdamas Europos Komisijai Taisyklių 23 punkte nurodytas pastabas ar išsamią nuomonę, patikrina, ar jos atitinka šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytus reikalavimus, ir prireikus pateikia pastabų valstybės institucijai.

25. Taisyklių 23 punkte nurodytu atveju išsami nuomonė dėl paslaugų taisyklių projektų negali turėti įtakos kultūros politikos priemonėms, ypač audiovizualinės politikos srityje, kurias Europos Sąjungos valstybės narės gali patvirtinti pagal Europos Sąjungos teisės aktus, atsižvelgdamos į savo kalbų įvairovę, nacionalinius ir regioninius ypatumus bei kultūros paveldą.

26. Standartizacijos departamentas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos prašymu elektroniniu paštu teikia informaciją apie valstybės institucijų parengtus techninių reglamentų projektus, gautas Europos Komisijos ar kitų valstybių narių pastabas ir išsamias nuomones dėl valstybės institucijų parengtų techninių reglamentų projektų, tolesnį susirašinėjimą su Europos Komisija, taip pat Taisyklių 23 punkte nurodytų subjektų teiktas pastabas ar išsamias nuomones dėl kitų valstybių narių kompetentingų institucijų parengtų techninių reglamentų projektų.

27. Komisija valstybės institucijų prašymu teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus dėl jų rengiamų išsamių nuomonių dėl kitų valstybių narių parengtų techninių reglamentų projektų, apie kuriuos buvo pranešta Europos Komisijai.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE TECHNINIUS REGLAMENTUS IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS TEIKIMAS PPO

 

28. PPO sekretoriato informavimo tvarkos, nustatytos Sutartyje dėl techninių prekybos kliūčių, laikymąsi koordinuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsienio reikalų ministerija) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1379 „Dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų Pasaulio prekybos organizacijai ir kitų šios organizacijos reikalavimų vykdymo priežiūros“ nustatyta tvarka.

29. Kai nėra tarptautinio standarto arba kai siūlomo techninio reglamento techninis turinys neatitinka atitinkamų tarptautinių standartų techninio turinio ir tokio techninio reglamento priėmimas gali sudaryti kliūčių tarptautinei prekybai, valstybės institucijos, pildydamos Taisyklių 9.2 papunktyje nurodytą formą, joje pažymi, kad apie techninio reglamento projektą taip pat pranešama PPO.

30. PPO sekretoriatui apie atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus pranešama tuo atveju, kai šie projektai neatitinka tarptautinių standartizacijos institucijų išleistų taisyklių ar rekomendacijų arba tokių taisyklių ar rekomendacijų nėra ir tokio atitikties įvertinimo procedūrų teisės akto priėmimas gali sudaryti kliūčių tarptautinei prekybai.

31. Standartizacijos departamentas:

31.1. per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 29 ar 30 punkte nurodyto pranešimo gavimo praneša PPO sekretoriatui apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus ir elektroniniu paštu informuoja Užsienio reikalų ministeriją;

31.2. praneša PPO sekretoriatui apie bet kokius teisės aktų, užtikrinančių Sutarties dėl techninių prekybos kliūčių įgyvendinimą ir administravimą, pakeitimus arba šioje srityje rengiamus naujus teisės aktus per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo;

31.3. teikia kitoms PPO narėms, šių valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims jų prašymu valstybės institucijų parengtų techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų ar jų projektų kopijas per 5 darbo dienas nuo tokių prašymų gavimo;

31.4. persiunčia kitos PPO narės pastabas dėl techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projekto šį projektą rengusiai valstybės institucijai per 5 darbo dienas nuo tokių pastabų gavimo;

31.5. persiunčia techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą rengusios valstybės institucijos atsakymus į kitų PPO narių pastabas dėl šių projektų Europos Komisijai per 5 darbo dienas nuo tokių atsakymų gavimo;

31.6. kartą per mėnesį elektroniniu paštu teikia valstybės institucijoms, suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims apibendrintą informaciją apie PPO sekretoriato paskelbtus pranešimus apie kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus;

31.7. aprūpina valstybės institucijas, fizinius ir juridinius asmenis jų prašymu kitų PPO narių techninių reglamentų, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų kopijomis per 5 darbo dienas nuo tokių prašymų gavimo;

31.8. pateikia Europos Komisijai valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pastabas dėl kitų PPO narių techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų per 5 darbo dienas nuo tokių pastabų gavimo;

31.9. savo interneto svetainėje kartą per mėnesį atnaujina informaciją apie gautus kitų PPO narių techninių reglamentų projektus, taip pat skelbia pranešimus PPO sekretoriatui apie valstybės institucijų parengtus techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus;

31.10. praneša PPO sekretoriatui apie Lietuvos Respublikos sudarytas dvišales ar daugiašales sutartis, susijusias su standartais, techniniais reglamentais ir atitikties įvertinimo procedūromis, nurodo, kuriems gaminiams jos taikomos, ir pateikia trumpą sutarties aprašymą per 5 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo.

32. Valstybės institucijos:

32.1. pranešdamos Standartizacijos departamentui apie techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektus, atitinkančius Taisyklių 29 ir 30 punktuose nurodytas sąlygas, pateikia užpildytą PPO parengtą notifikavimo formą (Standartizacijos departamentas skelbia ją savo interneto svetainės skiltyje „Informacija apie techninius reglamentus“) ir techninio reglamento arba atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą;

32.2. priimdamos techninį reglamentą ar atitikties įvertinimo procedūros teisės aktą, laikosi Taisyklių 15.1 papunktyje nustatyto 3 mėnesių projekto priėmimo atidėjimo laikotarpio;

32.3. suderinusios su Užsienio reikalų ministerija pateikia Standartizacijos departamentui atsakymus į kitų PPO narių pastabas dėl parengtų techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų;

32.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto priėmimo pateikia Standartizacijos departamentui priimto techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto redakciją; Standartizacijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos gavimo pateikia ją PPO sekretoriatui.

33. Valstybės institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys per PPO narės notifikavimo formoje nurodytą atidėjimo laikotarpį gali pateikti Standartizacijos departamentui pastabų dėl kitų PPO narių techninių reglamentų ar atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktų projektų.

34. Esant Taisyklių 7.1 papunktyje nurodytoms aplinkybėms, techninis reglamentas ar atitikties įvertinimo procedūros teisės aktas gali būti priimamas PPO sekretoriatui iš anksto nepranešus. Tokiu atveju techninio reglamento ar atitikties įvertinimo procedūros teisės akto projektą rengusi valstybės institucija, priėmusi techninį reglamentą ar atitikties įvertinimo procedūros teisės aktą, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo priėmimo praneša apie tai Standartizacijos departamentui, kartu nurodo priežastis, pagrindžiančias tokio dokumento priėmimo tikslą ir skubaus priėmimo būtinybę, taip pat kokiems gaminiams jis bus taikomas. Standartizacijos departamentas šį pranešimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo pateikia PPO sekretoriatui.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Informacijos apie techninius reglamentus ir

atitikties įvertinimo procedūras teikimo

taisyklių
1 priedas

 

 

 

PAVYZDINIS PASLAUGŲ, KURIŲ NEAPIMA INFORMACINĖS VISUOMENĖS PASLAUGOS APIBRĖŽIMAS IR KURIOMS NETAIKOMOS INFORMACIJOS APIE TECHNINIUS REGLAMENTUS IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS TEIKIMO TAISYKLĖS, SĄRAŠAS

 

 

 

1. Paslaugos nepriskiriamos paslaugoms, teikiamoms per atstumą, jeigu jos, nors ir apima naudojimąsi elektroninėmis priemonėmis, yra teikiamos fiziškai dalyvaujant paslaugų teikėjui ir gavėjui. Prie tokių paslaugų priskiriama:

1.1. paciento medicininė apžiūra arba gydymas gydymo įstaigoje elektronine įranga, pacientui dalyvaujant fiziškai;

1.2. kliento konsultacija parduotuvėje naudojant elektroninį katalogą;

1.3. lėktuvo bilietų užsakymas kompiuterių tinklu kelionių agentūroje dalyvaujant klientui;

1.4. salėje žaidžiami elektroniniai žaidimai, klientui dalyvaujant fiziškai.

2. Paslaugos, nepriskiriamos paslaugoms, teikiamoms elektroninėmis priemonėmis:

2.1. paslaugos, turinčios materialųjį turinį, nors ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis:

2.1.1. grynųjų pinigų ar bilietų automatų teikiamos paslaugos (banknotai, geležinkelio bilietai);

2.1.2. mokamos paslaugos už naudojimąsi keliais, automobilių stovėjimo aikštelėmis ir kitais panašios paskirties objektais, net jeigu elektroninėmis priemonėmis kontroliuojamas įvažiavimas arba išvažiavimas ir (arba) užtikrinamas teisingas apmokėjimas;

2.2. autonominės paslaugos: pastoviosios atminties kompaktinių diskų arba programinės įrangos diskelių platinimas;

2.3. paslaugos, teikiamos nenaudojant duomenų apdorojimo ir saugojimo sistemų:

2.3.1. telefono ryšio paslaugos;

2.3.2. telefakso ir telekso paslaugos;

2.3.3. paslaugos, teikiamos naudojant telefono ryšį arba faksą;

2.3.4. gydytojo konsultacijos telefonu ar telefaksu;

2.3.5. teisininko konsultacijos telefonu ar telefaksu;

2.3.6. tiesioginis pardavimas ir pirkimas telefonu arba telefaksu.

3. Paslaugos nepriskiriamos paslaugoms, teikiamoms asmeniniu paslaugų gavėjo prašymu, kai jos teikiamos tuo pačiu metu perduodant duomenis neribotam individualių gavėjų skaičiui be atskiro paslaugų gavėjo pageidavimo (perdavimas naudojant žvaigždinį tinklo sujungimą):

3.1. televizijos programų transliavimo paslaugos (įskaitant užsakomų vaizdo programų televizijos paslaugas), skirtos programoms žiūrėti pagal programų tvarkaraštį jų transliavimo metu;

3.2. radijo transliavimo paslaugos;

3.3. (transliuojamas per televiziją) teletekstas.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Informacijos apie techninius reglamentus ir

atitikties įvertinimo procedūras teikimo

taisyklių
2 priedas

 

 

 

PAVYZDINIS FINANSINIŲ PASLAUGŲ, KURIOMS NETAIKOMOS INFORMACIJOS APIE TECHNINIUS REGLAMENTUS IR ATITIKTIES ĮVERTINIMO PROCEDŪRAS TEIKIMO TAISYKLĖS, SĄRAŠAS

 

 

 

1. Pavyzdinį finansinių paslaugų, kurioms netaikomos Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklės, sąrašą sudaro:

1.1. investicinės ir papildomos paslaugos;

1.2. draudimo ir perdraudimo paslaugos;

1.3. banko paslaugos;

1.4. su pensijų fondais susijusios paslaugos;

1.5. su būsimaisiais ar pasirinkimo sandoriais susijusios paslaugos.

2. Šio priedo 1 punkte išvardytos paslaugos apima:

2.1. investicines ir papildomas paslaugas, nurodytas Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių teikiamas paslaugas;

2.2. finansines paslaugas, nurodytas Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme;

2.3. su draudimo ir perdraudimo veikla susijusias Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nurodytas paslaugas.

 

 

 

––––––––––––––––––––