LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1-45 „DĖL ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1-182

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Žemės gelmių registro tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir 45 punktą išdėstau taip:

45. Lietuvos geologijos tarnyba objekto neregistruoja ir (ar) duomenų neįrašo, jeigu pateiktuose dokumentuose nurodyti neteisingi, netikslūs arba neišsamūs duomenys, dokumentai neatitinka Nuostatų, Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų arba prašoma registruoti objektą Registro žemės gelmių tyrimų dalyje tame pačiame plote ar toje pačioje vietoje, kurioje jau įregistruotas tos pačios tyrimų rūšies objektas, ar jau atlikti tos pačios rūšies tyrimai ir šių tyrimų rezultatai yra Lietuvos geologijos tarnybos Geologijos fonde. Apie šį sprendimą Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Registro duomenų teikėją, nurodydama priežastį, ir, esant reikalui, pareikalauja ištaisyti dokumentų ar duomenų netikslumus. Lietuvos geologijos tarnyba, turėdama atitinkamas aplinkybes patvirtinančius duomenis ir dokumentus, gali pati patikslinti pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis, nurodydama patikslinimą ir jo priežastį formų R-1, R-2 ir R-3 pastabose, kurios privalomos Registro duomenų teikėjui. Registro duomenų teikėjas apie tokį duomenų patikslinimą ir jo priežastį informuojamas raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikslintų duomenų įrašymo Registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Jonas Satkūnas