LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBIŲ SĄRAŠO NUSTATYMO

 

2020 m. birželio 12 d. Nr. V-1449

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  4.1.1.1 ir 4.1.5.1 papunkčiais bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Nustatyti:

1.1. valstybių sąrašą, iš kurių draudžiama/ leidžiama į Lietuvos Respubliką atvykti Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims ir iš kurių grįžusiems ar atvykusiems Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir šiose valstybėse teisėtai gyvenantiems asmenims 14 dienų izoliacija yra privaloma ar netaikoma:

Eil. Nr.

Valstybė

Suminis 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų 2020-06-12 duomenys)

EEE valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir jose teisėtai gyvenantys asmenys

LR piliečiai

1.

Švedijos Karalystė

124,4

Draudžiama atvykti

Privaloma 14 dienų izoliacija

2.

Portugalijos Respublika

42,3

3.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

32,8

4.

Belgijos Karalystė

16,1

Leidžiama atvykti,

privaloma 14 dienų izoliacija

5.

Lenkijos Respublika

14,2

Leidžiama atvykti,

izoliacija netaikoma

Izoliacija netaikoma

6.

Nyderlandų Karalystė

13,4

7.

Rumunija

12,4

8.

Prancūzijos Respublika

11,1

9.

Danijos Karalystė

9,0

10.

Ispanijos Karalystė

8,9

11.

Estijos Respublika

8,6

12.

Bulgarijos Respublika

8,6

13.

Airija 

8,0

14.

Italijos Respublika

7,3

15.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

7,0

16.

Čekijos Respublika

7,0

17.

Vokietijos Federacinė Respublika

6,2

18.

Suomijos Respublika

5,8

19.

Maltos Respublika

5,4

20.

Austrijos Respublika

4,7

21.

Norvegijos Karalystė

3,6

22.

Šveicarijos Konfederacija

2,9

23.

Kipro Respublika

2,8

24.

Vengrija

2,0

25.

Graikijos Respublika

1,7

26.

Latvijos Respublika

1,7

27.

Slovėnijos Respublika

0,7

28.

Islandijos Respublika

0,6

29.

Slovakijos Respublika

0,4

30.

Kroatijos Respublika

0,1

31.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

0,0

 

1.2. kad Lietuvos Respublikoje 14 dienų sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis yra 3,5 atvejų 100 tūkst. gyventojų.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. V-1387 „Dėl valstybių sąrašų nustatymo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. birželio 15 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga