herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo, veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo BEI PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ ATASKAITŲ TEIKIMO taisyklių patvirtinimo

 

2019 m. lapkričio 18 d. Nr. 03-207

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 20 straipsnio 5 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo, veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo bei priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo taisykles (pridedama).

2. Patvirtinti pridedamas finansų patarėjo įmonių Lietuvos bankui teikiamų priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų ir veiklos ataskaitos formas:

2.1. Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos FPI1 formą;

2.2. Veiklos ataskaitos FPI2 formą.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimą Nr. 03-264 „Dėl Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo bei veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais).

4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                        Vitas Vasiliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2019 m. lapkričio 18 d. nutarimu

Nr. 03-207

 

FINANSŲ PATARĖJO įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo, veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo bei PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ ATASKAITŲ TEIKIMO taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir panaikinimo, veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo bei priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja finansų patarėjo įmonių licencijų, suteikiančių teisę teikti investicines paslaugas, išdavimo ir panaikinimo tvarką, nustato finansų patarėjo įmonėms taikytinus veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo reikalavimus bei priežiūrai skirtų ataskaitų turinį ir pateikimo tvarką.

2. Taisyklių teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 8 dalis ir 20 straipsnio 5 punktas.

3. Sprendimus dėl finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ar išduotos licencijos galiojimo panaikinimo priima Lietuvos bankas.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tą pačią prasmę kaip Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 „Dėl Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklės).

5. Lietuvos bankas finansų patarėjo įmonės licenciją išduoda tik Lietuvos Respublikoje įsteigtoms akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms.

6. Licencijos išduodamos neribotam laikui. Licencijos turėtojas išduotos licencijos negali perleisti kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

7. Mokestis už finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimą mokamas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ PATEIKIMAS

 

8. Įmonė, siekianti gauti finansų patarėjo įmonės licenciją, Lietuvos bankui turi pateikti prašymą (žr. 1 priedą). Prašyme turi būti pridedamų dokumentų sąrašas, taip pat nurodyta, kokiame konkrečiame dokumente yra duomenys, kuriuos reikalaujama pateikti.

9. Pagal Taisykles Lietuvos bankui pateikiamiems dokumentams ir Lietuvos banko atliekamiems veiksmams taikomi Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimai.

10. Lietuvos bankui prašymą ir kitus dokumentus teikiantys asmenys turi užtikrinti, kad pas juos lieka dokumentai ar jų nuorašai, atitinkantys Lietuvos bankui pateiktus dokumentus ar jų nuorašus.

11. Lietuvos bankui kartu su prašymu išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją pateikiama:

11.1. veiklos planas, parengtas pagal Taisyklėse nustatytus reikalavimus;

11.2. dokumentai ir duomenys apie juridinį asmenį:

11.2.1. juridinių asmenų registro išrašas;

11.2.2. aktuali registruotų įstatų redakcija;

11.2.3. nuolatinio valdymo organo buveinės adresas;

11.2.4. paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniai;

11.2.5. nepriklausomo auditoriaus išvada (jeigu finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti audituoti);

11.3. duomenys apie dalyvius (žr. 2 priedą ir (ar) 3 priedą);

11.4. duomenys apie vadovus pateikiami Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo ir pagrindines funkcijas atliekančio asmens anketoje (Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“, žr. 1 priedą) (toliau – anketa), užpildytoje asmens, kurio kandidatūrai siekiama gauti pritarimą, kaip nustatyta Finansinių priemonių rinkų įstatyme;

11.5. duomenys apie glaudžius ryšius su kitais Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą, nurodyti asmenis ir santykių tarp finansų patarėjo įmonės ir šių asmenų pobūdį (kapitalas, valdymas ar kt.);

11.6. duomenys apie glaudžius ryšius su trečiosios šalies fiziniais ar juridiniais asmenimis (pridėti aprašymą, nurodyti šalį, su kurios fiziniais ar juridiniais asmenimis sieja glaudus ryšys, šiuos asmenis ir santykių tarp finansų patarėjo įmonės ir šių asmenų priežastį (kapitalas, valdymas ar kt.), taip pat patvirtinti, kad nurodytos šalies asmenų statusą reglamentuojantys įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir šių reikalavimų įgyvendinimas netrukdys Lietuvos bankui vykdyti veiksmingą priežiūrą;

11.7. duomenys apie įdarbintus ar ketinamus įdarbinti finansų maklerius (žr. 1 priedą);

11.8. dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėta valstybės rinkliava už finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimą;

11.9. dokumentai ir duomenys apie priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad laikomasi finansų patarėjo įmonėms keliamų organizacinių ir investicinių paslaugų teikimo reikalavimų;

11.10. dokumentai, patvirtinantys, kad finansų patarėjo įmonė turi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytą profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

12. Prašymas išduoti licenciją išnagrinėjamas ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo visų reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo dienos.

13. Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad būtų pateikta papildomų duomenų ar paaiškinimų. Šiuo atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinių dokumentų ir duomenų pateikimo dienos.

14. Jei prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, prašymą pateikęs asmuo privalo Lietuvos bankui pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po duomenų pasikeitimo dienos.

15. Prašymą išduoti licenciją Lietuvos bankas nagrinėja, kai gauti visi sprendimui priimti reikalingi dokumentai arba kai praeina Lietuvos banko prašyme pateikti papildomus dokumentus ar informaciją nurodyti terminai.

16. Lietuvos bankui priėmus sprendimą išduoti licenciją, prašymą pateikusiam asmeniui išduodama finansų patarėjo įmonės licencija.

17. Lietuvos bankas turi teisę atsisakyti išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją Finansinių priemonių rinkų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–6, 9–10 ir 13 punktuose numatytais pagrindais.

 

IV SKYRIUS

IŠDUOTOS LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

18. Lietuvos bankas turi teisę panaikinti išduotos finansų patarėjo įmonės licencijos galiojimą mutatis mutandis, jeigu yra pagrindas, nustatytas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–6, 8–9 ir 13–14 punktuose.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS AKCIJŲ PAKETO ĮSIGIJIMĄ TVARKA

 

19. Asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai įsigijęs arba padidinęs jau turimą finansų patarėjo įmonės akcijų paketą, jei dėl akcijų įsigijimo asmeniui priklausančios balsavimo teisės ar kapitalo dalis pasiekia arba peržengia didėjimo ar mažėjimo tvarka 20, 33 arba 50 procentų ribą arba įmonė tampa įsigyjančio juridinio asmens patronuojamąja įmone, Lietuvos bankui privalo pateikti duomenis apie save (žr. 2 priedą arba (ir) 3 priedą) ir turimus glaudžius ryšius su kitais fiziniais ir (arba) juridiniais asmenimis. Prie pranešimo pridedami dokumentai, patvirtinantys akcijų paketą įsigijusio asmens nepriekaištingą reputaciją (jei tai juridinis asmuo – taip pat dokumentai, patvirtinantys juridinio asmens vadovų ir kontroliuojančių asmenų nepriekaištingą reputaciją, duomenys apie vadovus pateikiami 11.4 papunktyje nustatyta tvarka).

 

VI SKYRIUS

veiklos plano sudarymO REIKALAVIMAI

 

20. Veiklos planas – finansų patarėjo įmonės strategijos ir taktikos, jos uždavinių apibūdinimas. Veiklos plane įvertinama veiklos išorės ir vidaus situacija, numatoma finansų patarėjo įmonės būsima veikla. Veiklos planas turi padėti nustatyti įmonės pajėgumą, įvertinti veiklą, riziką ir galimybes.

21. Veiklos plane turi būti pateikta visa Taisyklėse reikalaujama informacija, taip pat kita informacija, kurią finansų patarėjo įmonė mano, kad reikia pateikti. Veiklos planą turi pasirašyti administracijos vadovas.

22. Finansų patarėjo įmonės veiklos plane turi būti pateikta veiklos prognozė ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

23. Veiklos plane turi būti:

23.1. pristatyta finansų patarėjo įmonė:

23.1.1. visas ir sutrumpintas pavadinimas;

23.1.2. buveinės adresas;

23.1.3. darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką finansų patarėjo įmonės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant įmonės vadovus, valdymo ir priežiūros organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus, vardai ir pavardės, jų vykdomų funkcijų aprašymas;

23.1.4. akcininkų, turinčių daugiau kaip 10 procentų įmonės kapitalo, vardai ir pavardės, jų turimų akcijų dalis (procentais);

23.1.5. kita finansų patarėjo įmonės nuožiūra pateikiama informacija;

23.2. finansų patarėjo įmonės veiklos, kuria verčiamasi, aprašymas;

23.3. nurodytos veiklos, kuria numatoma verstis, sritys ir įmonės organizacinė struktūra;

23.4. apibūdinta rinkodaros strategija (kainodaros ir paslaugų skatinimo strategija);

23.5. finansų patarėjo įmonės finansinė prognozė (ne mažiau kaip trejų metų planuojami pinigų srautai, balansas, finansavimo šaltiniai ir pagrindinės jų panaudojimo kryptys ir paaiškinimai).

24. Jei pateiktas veiklos planas yra neišsamus, neaiškus arba prieštaringas, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti papildomos informacijos.

25. Lietuvos bankas veiklos planą nagrinėja kartu su kitais dokumentais, pridėtais prie prašymo išduoti licenciją.

 

VII SKYRIUS

PRANEŠIMŲ APIE PASIKEITUSIUS DUOMENIS IR DOKUMENTUS TVARKA

 

26. Finansų patarėjo įmonė privalo per 5 darbo dienas raštu informuoti Lietuvos banką, jeigu pasikeitė pagal Taisyklių 11.2.3, 11.3–11.6 ir 11.10 papunkčius pateikti duomenys ir (ar) dokumentai. Pasikeitę dokumentai arba jų patvirtintos kopijos teikiami laikantis Taisyklių II skyriuje nustatytų reikalavimų.

27. Lietuvos bankui finansų patarėjo įmonė pasikeitusius (aktualius) duomenis turi pateikti užpildydama tą formą, kurios duomenys pasikeitę. Pildant atitinkamą formą gali būti pildomos tik tos dalys, kurių duomenys pasikeitę, bet visada pildoma formos pirmoji eilutė – juridinio asmens kodas ir juridinio asmens pavadinimas.

 

VIII SKYRIUS

FINANSŲ PATARĖJO ĮMONIŲ VEIKLOS REIKALAVIMAI

 

28. Lietuvos Respublikoje licencijuotos finansų patarėjo įmonės privalo nuolat laikytis Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų finansų patarėjo įmonės licencijai gauti ir finansų patarėjo įmonės veiklos reikalavimų.

29. Kaip laikomasi Taisyklių 28 punkte nustatytų pareigų, prižiūri Lietuvos bankas. Lietuvos bankas, vykdydamas priežiūros funkcijas, naudojasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 93 straipsnyje suteiktomis teisėmis.

30. Finansų patarėjo įmonės darbuotojai ir kiti su ja susiję asmenys, kurie kliento ar įmonės iniciatyva įmonės vardu teikia investicines ar papildomas paslaugas, taip pat klientui ar potencialiam klientui teikia informaciją apie finansines priemones, įmonės teikiamas investicines ar papildomas paslaugas, privalo turėti reikiamų žinių, patirties ir kvalifikacijos jiems pavestoms funkcijoms vykdyti ir turi atitikti finansų maklerio įmonės darbuotojams taikomus reikalavimus, nustatytus Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklių VII skyriuje.

 

IX SKYRIUS

ORGANIZACINIAI REIKALAVIMAI

 

31. Finansų patarėjo įmonė privalo turėti tinkamą veiklos organizavimo politiką ir procedūras, kurios užtikrintų, kad įmonė, jos vadovai ir darbuotojai laikosi Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

32. Finansų patarėjo įmonė privalo imtis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir nenutrūkstamas investicinių paslaugų teikimas. Šiuo tikslu įmonė privalo pasitelkti ir naudoti tinkamas sistemas, išteklius ir procedūras.

33. Finansų patarėjo įmonė privalo:

33.1. įmonės vidaus dokumentais patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamas sprendimų priėmimo procedūras ir organizacinę struktūrą, kuriose aiškiai nustatyta pavaldumo struktūra, paskirstytos funkcijos ir atsakomybė;

33.2. užtikrinti, kad susiję asmenys yra supažindinti su procedūromis, kurių jie turi laikytis tinkamai vykdydami savo pareigas;

33.3. užtikrinti, kad įmonės darbuotojai turėtų pakankamai įgūdžių, žinių ir patirties jiems pavestoms funkcijoms vykdyti;

33.4. tinkamai ir organizuotai registruoti ir saugoti duomenis bei informaciją apie finansų patarėjo įmonės veiklą ir vidaus organizacinę struktūrą.

34. Finansų patarėjo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir taikyti tinkamas sistemas ir procedūras, skirtas konfidencialios informacijos saugumui, vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti.

35. Finansų patarėjo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti tinkamą įmonės veiklos tęstinumo politiką, kurios tikslas – užtikrinti, kad tuo atveju, jei sutriktų įmonės naudojamų sistemų ar procedūrų veikimas, esminiai duomenys būtų išsaugoti, įmonės funkcijų vykdymas nenutrūktų, o investicinės paslaugos būtų teikiamos arba, jei tai neįmanoma, per trumpiausią įmanomą laiką duomenys ir funkcijų vykdymas būtų atkurti, o investicinių paslaugų teikimas atnaujintas.

36. Finansų patarėjo įmonė privalo nuolat stebėti ir reguliariai vertinti, ar pagal Taisyklių 31–35 punktų reikalavimus patvirtintos ar sudarytos įmonės naudojamos sistemos bei susitarimai yra tinkami ir veiksmingi, o prireikus – imtis reikiamų priemonių, kad būtų pašalinti nustatyti trūkumai.

37. Finansų patarėjo įmonė privalo paskirti atsakingą asmenį, kuris prižiūrėtų, kaip įmonė ir jos darbuotojai laikosi Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų bei įmonės vidaus taisyklių.

 

X SKYRIUS

PAREIGA VENGTI INTERESŲ KONFLIKTŲ

 

38. Finansų patarėjo įmonė privalo įgyvendinti ir taikyti veiksmingas organizacines ir administracines priemones, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti jos klientų interesus, ir juos tinkamai valdyti laikydamasi šiose Taisyklėse ir 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma nuostatomis dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų bei veiklos sąlygų ir toje direktyvoje apibrėžtų terminų (OL 2017 L 87, p. 1–83) (toliau – Deleguotasis reglamentas) 3 skirsnyje nustatytų reikalavimų. Šiame punkte nurodyti reikalavimai finansų patarėjo įmonei taikomi mutatis mutandis, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą.

39. Finansų patarėjo įmonė privalo parengti finansinių priemonių, dėl kurių teikiant investicines paslaugas arba sudarant sandorius galimas interesų konfliktas, sąrašą. Su šiuo sąrašu supažindinami visi įmonės darbuotojai, teikiantys investicines paslaugas klientams arba turintys teisę sudaryti sandorius finansų patarėjo įmonės sąskaita.

40. Finansų patarėjo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad finansinių priemonių sandoriai, dėl kurių galimas interesų konfliktas, būtų nuolat stebimi. Apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus privaloma nedelsiant raštu informuoti įmonės administracijos vadovą ir vidaus auditorių (jei jis yra paskirtas).

41. Finansų patarėjo įmonė turi imtis priemonių, kad būtų nustatyti pasinaudojimo viešai neatskleista informacija atvejai.

42. Finansų patarėjo įmonė turi parengti sąrašą finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti (arba sudaryti kitokius sandorius) įmonės darbuotojams, akcininkams, valdymo organų nariams yra draudžiama dėl finansų patarėjo įmonės turimos (žinomos) viešai neatskleistos informacijos.

43. Finansų patarėjo įmonė turi parengti sąrašą asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją.

44. Finansų patarėjo įmonė privalo patvirtinti, įgyvendinti ir palaikyti priemones ir procedūras, užtikrinančias, kad būtų nuolat stebimi sandoriai, susiję su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių įmonės darbuotojams ir kitiems su ja susijusiems asmenims draudžiama sudaryti sandorius, kai finansų patarėjo įmonė turi viešai neatskleistos informacijos. Apie nustatytus pažeidimus privaloma nedelsiant raštu informuoti administracijos vadovą, vidaus auditorių (jei jis yra paskirtas) ir Lietuvos banką.

 

XI SKYRIUS

ATITIKTIES UŽTIKRINIMAS IR RIZIKOS VALDYMAS

 

45. Finansų patarėjo įmonė turi parengti, įgyvendinti ir taikyti tinkamą politiką ir procedūras, kurių tikslas – nustatyti bet kokią riziką, kad įmonė gali neįvykdyti Finansinių priemonių rinkų įstatyme ar šiose Taisyklėse nustatytų pareigų, taip pat susijusią riziką, ir taikyti tinkamas priemones bei procedūras, skirtas tokiai rizikai kuo labiau sumažinti ir suteikti galimybę Lietuvos bankui veiksmingai vykdyti priežiūros funkcijas.

 

46. Atitikties užtikrinimui ir rizikos valdymui mutatis mutandis taikomi Deleguotojo reglamento 22 ir 23 straipsniuose nustatyti reikalavimai. Finansų patarėjo įmonė turi atsižvelgti į įmonės veiklos pobūdį, apimtį bei sudėtingumą ir į vykdant tą veiklą teikiamų investicinių paslaugų ir papildomų paslaugų pobūdį bei mastą.

 

XII SKYRIUS

Klientų skundų nagrinėjimas

 

47. Finansų patarėjo įmonė turi parengti, įgyvendinti ir taikyti veiksmingą ir skaidrią skundų nagrinėjimo politiką bei procedūras mutatis mutandis vadovaudamasi Deleguotojo reglamento 26 straipsnyje, Finansinių priemonių rinkų įstatymo 29 straipsnio 18 dalyje ir Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos 2013 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“, nustatytais reikalavimais.

 

XIII SKYRIUS

Informacijos KLIENTAMS PAteikimO reikalavimai

 

48. Kai Finansinių priemonių rinkų įstatyme arba Taisyklėse nurodytais atvejais informacija klientui pateikiama patvariojoje laikmenoje, darant nuorodą į interneto svetainę arba elektroninėmis ryšių priemonėmis, finansų patarėjo įmonė turi laikytis Deleguotojo reglamento 3 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Minėti reikalavimai finansų patarėjo įmonei taikomi mutatis mutandis atsižvelgiant į finansų patarėjo įmonės vykdomą veiklą.

 

XIV SKYRIUS

Sąlygos, kurių turi būti laikomasi, kad klientams ir potencialiems klientams teikiama informacija būtų teisinga, aiški ir neklaidinanti

 

49. Finansų patarėjo įmonė turi užtikrinti, kad visa informacija (įskaitant rinkodaros pranešimus), kurią ji teikia esamiems ar potencialiems klientams arba kuri yra platinama taip, kad tikėtina, jog šią informaciją gaus esami ar potencialūs klientai, atitinka Deleguotojo reglamento 44 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

50. Finansų patarėjo įmonė Deleguotojo reglamento 45 straipsnyje nustatyta tvarka turi informuoti klientus apie tai, prie kokios klientų kategorijos jie priskirti: neprofesionaliųjų klientų, profesionaliųjų klientų ar tinkamų sandorio šalių, įskaitant Deleguotojo reglamento 45 straipsnyje nustatytą klientų teisę prašyti priskirti juos prie kitos klientų kategorijos ir taikyti skirtingus klientų apsaugos apribojimus.

 

XV SKYRIUS

FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS PAREIGOS TEIKIANT KLIENTUI INVESTICINES PASLAUGAS

 

51. Finansų patarėjo įmonė, teikdama klientui investicines paslaugas, turi sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais, laikydamasi Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

52. Visa informacija, kurią finansų patarėjo įmonė teikia klientams ir (arba) potencialiems klientams, įskaitant reklaminio pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą ir siūlomas paslaugas, turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Reklaminio pobūdžio informacija turi būti aiškiai atpažįstama.

53. Finansų patarėjo įmonė turi aiškiai ir suprantamai suteikti klientams ir potencialiems klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti siūlomų investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Informacija gali būti pateikiama standartizuota forma.

54. Finansų patarėjo įmonė, prieš sudarydama su klientu arba potencialiu klientu bet kokį susitarimą dėl investicinių paslaugų arba papildomų paslaugų teikimo arba prieš pradėdama teikti tas paslaugas – priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau – privalo suteikti klientui arba potencialiam klientui Deleguotojo reglamento 46 straipsnyje nurodytą informaciją.

55. Finansų patarėjo įmonė, vykdydama Taisyklių 53 punkto reikalavimus, privalo klientams ir potencialiems klientams pateikti Deleguotojo reglamento 47–51 straipsniuose nurodytą informaciją. Deleguotojo reglamento 47–51 straipsnių reikalavimai taikomi mutatis mutandis, atsižvelgiant į įmonės vykdomą veiklą ir teikiamas investicines bei papildomas paslaugas.  

56. Finansų patarėjo įmonė, prieš pradėdama teikti klientui investicines paslaugas, kurios apima investavimo rekomendacijų teikimą, privalo surinkti informaciją apie kliento ar potencialaus kliento:

56.1. žinias ir patirtį investavimo srityje, susijusias su konkrečiomis investicinėmis paslaugomis ar finansinėmis priemonėmis;

56.2. finansinę padėtį;

56.3. tikslus, kurių jis siekia naudodamasis investicinėmis paslaugomis.

57. Rinkdama Taisyklių 56 punkte nurodytą informaciją apie kliento ar potencialaus kliento žinias ir patirtį investavimo srityje finansų patarėjo įmonė turi nurodyti, atsižvelgdama į klientui būdingas savybes, jam teiktinos paslaugos pobūdį ir mastą, numatomo produkto ar sandorio tipą, įskaitant jų sudėtingumo laipsnį ir jiems būdingą riziką, šiuos duomenis:

57.1. paslaugos, sandorio ar finansinių priemonių tipus, su kuriais klientas yra susipažinęs;

57.2. kliento sandorių dėl finansinių priemonių pobūdį, dydį, dažnumą ir laikotarpį, per kurį šie sandoriai buvo sudaryti;

57.3. kliento ar potencialaus kliento išsilavinimą, dabartinę ir ankstesnę profesiją.

58. Informacijoje apie kliento ar potencialaus kliento finansinę padėtį, kai to reikia atsižvelgus į siūlomas finansines priemones, turi būti nurodytas kliento nuolatinių pajamų dydis ir jų šaltinis, kliento turtas (įskaitant likvidųjį turtą), investicijos ir nekilnojamasis turtas bei nuolatiniai kliento finansiniai įsipareigojimai.

59. Informacijoje apie kliento ar potencialaus kliento investavimo tikslus turi būti nurodytas kliento planuojamas investavimo laikotarpis, jam priimtina rizika ir jos pobūdis bei investavimo tikslai.

60. Finansų patarėjo įmonė, įvertinusi apie klientą surinktą informaciją ir klientui teikiamos paslaugos pobūdį ir mastą, privalo turėti pagrindą manyti, kad konkretus sandoris, kurį siūloma sudaryti arba kuris yra sudaromas teikiant investavimo rekomendacijų paslaugą, atitinka šiuos kriterijus:

60.1. sandoris atitinka šio kliento investavimo tikslus;

60.2. klientas yra finansiškai pajėgus prisiimti su jo investavimo tikslus atitinkančio sandorio sudarymu susijusią riziką;

60.3. klientas turi pakankamai reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų riziką, būdingą sudarant sandorį ir valdant jo portfelį.

61. Finansų patarėjo įmonė tinkamumo ir priimtinumo vertinimą privalo vykdyti laikydamasi Deleguotojo reglamento 54–56 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

62. Finansų patarėjo įmonė, nesurinkusi Taisyklių 56 punkte nurodytos informacijos, neturi teisės klientui ar potencialiam klientui teikti investavimo rekomendacijų.

63. Finansų patarėjo įmonė neturi teisės siūlyti klientui ar potencialiam klientui neteikti informacijos, kuri turi būti teikiama laikantis Taisyklių 57 punkte nustatytų reikalavimų.

64. Finansų patarėjo įmonė turi teisę pasitikėti informacija, kurią pateikė jos klientai ar potencialūs klientai, išskyrus atvejus, kai finansų patarėjo įmonei yra žinoma arba turėtų būti žinoma, kad informacija akivaizdžiai pasenusi, netiksli ar neišsami.

65. Finansų patarėjo įmonė privalo teikti klientams ataskaitas apie suteiktas paslaugas laikydamasi Deleguotojo reglamento 59 straipsnyje nustatytų reikalavimų. 

66. Lietuvos banko reikalavimu finansų patarėjo įmonė privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad investavimo rekomendacijos buvo suteiktos laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

67. Finansų patarėjo įmonių klientų pavedimams priimti ir perduoti mutatis mutandis taikomi Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklėse ir Deleguotojo reglamento 5 ir 6 skirsniuose nustatyti reikalavimai.

68. Finansų patarėjo įmonėms, rengiančioms ir (ar) platinančioms investicinius tyrimus, mutatis mutandis taikomi Deleguotojo reglamento 36 ir 37 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

 

XVI SKYRIUS

Investavimo rekomendacija

 

69. Atsižvelgiant į Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 25 dalyje nustatytą „investavimo rekomendacijos“ sąvoką, asmeninė rekomendacija yra rekomendacija, teikiama asmeniui, kuris veikia kaip investuotojas ar potencialus investuotojas arba investuotojo ar potencialaus investuotojo agentas. Finansų patarėjo įmonės teikiama asmeninė rekomendacija turi būti tinkama tam asmeniui arba ji turi būti pagrįsta asmeniui būdingomis savybėmis. Asmeninėje rekomendacijoje siūloma imtis vieno iš šių veiksmų:

69.1. pirkti, parduoti, pasirašyti, apsikeisti, išpirkti arba laikyti konkrečią finansinę priemonę;

69.2. pasinaudoti arba nepasinaudoti konkrečios finansinės priemonės suteikiama teise pirkti, parduoti, pasirašyti, apsikeisti arba išpirkti finansinę priemonę.

70. Rekomendacija nelaikoma asmenine rekomendacija, jei pateikiama tik informacijos platinimo kanalams arba visuomenei.

71. Asmeninė rekomendacija pateikiama patvariojoje laikmenoje.

72. Finansų patarėjo įmonė, teikdama investavimo rekomendacijas, turi laikytis Deleguotojo reglamento 52 ir 53 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

 

XVII SKYRIUS

SKATINIMO PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

73. Finansų patarėjo įmonė, kuri už investicinių ar papildomų paslaugų klientui teikimą sumoka arba gauna mokestį ar komisinį atlyginimą arba kuri suteikia arba gauna nepiniginio pobūdžio naudą, turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 29 straipsnio 12–14 dalyse ir šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

74. Laikoma, kad mokestis, komisinis atlyginimas ar nepiniginio pobūdžio nauda yra skirti pagerinti atitinkamos paslaugos klientui kokybę, jei laikomasi visų šių sąlygų:

74.1. jie pateisinami tuo, kad proporcingai gautoms skatinimo priemonėms atitinkamam klientui teikiama papildoma ar aukštesnio lygio paslauga, kaip antai:

74.1.1. nepriklausomos investavimo rekomendacijos požymių neatitinkančios investavimo rekomendacijos ir prieigos prie plataus asortimento klientui tinkamų finansinių priemonių suteikimas, įskaitant tinkamą skaičių produktų iš trečiųjų asmenų – produktų teikėjų, neturinčių glaudžių ryšių su finansų patarėjo įmone;

74.1.2. nepriklausomos investavimo rekomendacijos požymių neatitinkančios investavimo rekomendacijos suteikimas kartu su vienu iš toliau išvardytų veiksmų: ne rečiau kaip kartą per metus klientui teikiamas pasiūlymas įvertinti tolesnį finansinių priemonių, į kurias klientas investavo, tinkamumą tam klientui; klientui suteikiama kita nuolatinio pobūdžio paslauga, kuri gali būti jam vertinga – pavyzdžiui, patariama dėl siūlomo kliento turto optimalaus paskirstymo pagal turto klases;

74.1.3. už konkurencingą kainą suteikiama prieiga prie plataus finansinių priemonių, kurios gali atitikti kliento poreikius, asortimento, įskaitant prieigos prie tinkamo skaičiaus produktų iš trečiųjų asmenų – produktų teikėjų, neturinčių glaudžių ryšių su finansų patarėjo įmone, suteikimą, kartu suteikiant arba pridėtinę vertę kuriančias priemones, tokias kaip objektyvios informacijos suteikimo priemonės, padedančios atitinkamam klientui priimti investicinį sprendimą arba leidžiančios jam stebėti, modeliuoti ir koreguoti finansinių priemonių, į kurias jis investavo, asortimentą, arba suteikiančios periodines ataskaitas apie investicinės veiklos rezultatus ir mokesčius bei atskaitymus, susijusius su finansinėmis priemonėmis;

74.2. jie nėra tiesiogiai naudingi juos gaunančiai įmonei, jos akcininkams ar darbuotojams, jei nėra akivaizdžios naudos atitinkamam klientui;

74.3. jie yra pateisinami tuo, kad už atitinkamą nuolatinio pobūdžio skatinimo priemonę yra teikiama nuolatinio pobūdžio nauda atitinkamam klientui.

75. Mokestis, komisinis atlyginimas arba nepiniginio pobūdžio nauda nelaikoma priimtina, jei atitinkamų paslaugų klientui teikimas dėl tokio mokesčio, komisinio atlyginimo ar nepiniginio pobūdžio naudos yra šališkas arba iškraipomas.

76. Finansų patarėjo įmonė turi laikytis Taisyklių 74 punkte nustatytų reikalavimų nuolat, kol ji moka arba gauna mokestį, komisinį atlyginimą arba nepiniginio pobūdžio naudą.

77. Finansų patarėjo įmonė turi saugoti įrodymus, kad mokestis, komisinis atlyginimas ar nepiniginio pobūdžio nauda, kurią sumoka arba gauna finansų patarėjo įmonė, yra skirti pagerinti atitinkamos paslaugos klientui kokybę, laikydamasi šių reikalavimų:

77.1. saugoti vidinį įmonės sąrašą, kuriame nurodyti visi mokesčiai, komisinis atlyginimas ir nepiniginio pobūdžio nauda, kurią finansų patarėjo įmonė gauna iš trečiųjų asmenų už investicinių ir papildomų paslaugų teikimą;

77.2. užfiksuoti, kaip mokesčiai, komisinis atlyginimas ir nepiniginio pobūdžio nauda, kurią sumoka arba kurią gauna finansų patarėjo įmonė arba kurią ji ketina naudoti, pagerina atitinkamiems klientams teikiamų paslaugų kokybę ir veiksmai, kurių finansų patarėjo įmonė ėmėsi tam, kad nebūtų pažeista įmonės pareiga sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis klientui sąlygomis ir jo interesais.

78. Kiek tai susiję su mokėjimais ar nauda, gauta iš trečiųjų asmenų arba jiems sumokėta, finansų patarėjo įmonė turi atskleisti klientui šią informaciją:

78.1. prieš pradėdama teikti atitinkamą investicinę ar papildomą paslaugą, finansų patarėjo įmonė turi atkleisti klientui informaciją apie atitinkamą mokėjimą ar naudą laikydamasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 29 straipsnio 12–14 dalyse nustatytų reikalavimų. Nedidelės vertės nepiniginės naudos aprašas gali būti bendro pobūdžio. Kita nepiniginio pobūdžio nauda, kurią finansų patarėjo įmonė gauna ar sumokėjo už klientui teikiamą investicinę paslaugą, turi būti įkainojama ir informacija apie ją atskleidžiama atskirai;

78.2. jei finansų patarėjo įmonė negalėjo iš anksto (ex ante) nustatyti gautino ar mokėtino mokėjimo ar naudos dydžio ir dėl to atskleidė klientui informaciją apie mokėjimo ar naudos dydžio apskaičiavimo metodą, ji papildomai turi pateikti klientui informaciją apie tikslų mokėjimo ar naudos dydį vėliau (ex post);

78.3. bent kartą per metus, kol už atitinkamiems klientams teikiamas investicines paslaugas gauna skatinimo priemones, finansų patarėjo įmonė turi apie faktiškai gautų ar sumokėtų mokėjimų ar naudos dydį informuoti atitinkamus klientus individualiai. Nedidelės nepiniginės naudos aprašas gali būti bendro pobūdžio.

79. Laikydamasi šiame skirsnyje nustatytų reikalavimų, finansų patarėjo įmonė turi atsižvelgti į reikalavimus, taikomus išlaidoms ir susijusiems mokesčiams pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo 29 straipsnio 6 dalies 3 punktą ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 50 straipsnį.

80. Jei finansinė priemonė platinama per platinimo kanalą, kuriame dalyvauja kelios įmonės, kiekviena investicinę ar papildomą paslaugą teikianti įmonė turi laikytis šiame skyriuje nustatytų informacijos atskleidimo klientams reikalavimų.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SU NEPRIKLAUSOMA INVESTAVIMO REKOMENDACIJA SUSIJUSIOS SKATINIMO PRIEMONĖS

 

81. Finansų patarėjo įmonė, teikianti nepriklausomą investavimo rekomendaciją, turi per trumpiausią įmanomą terminą perduoti klientui visus mokesčius, komisinį atlyginimą ir kitą piniginio pobūdžio naudą, kuriuos už tam klientui teikiamą paslaugą suteikė ar sumokėjo bet kuris trečiasis asmuo arba jo vardu veikiantis kitas asmuo. Visi mokesčiai, komisinis atlyginimas ir kita piniginio pobūdžio nauda, gauta iš trečiųjų asmenų už klientui teikiamą nepriklausomą investavimo rekomendaciją, turi būti perduodama klientui.

82. Finansų patarėjo įmonė turi patvirtinti ir įgyvendinti politiką, kuria užtikrinama, kad mokesčiai, komisinis atlyginimas ar piniginio pobūdžio nauda, kurią trečiasis asmuo arba jo vardu veikiantis kitas asmuo sumoka arba gauna dėl klientui teikiamos nepriklausomos investavimo rekomendacijos, yra paskirstomi ir perduodami kiekvienam klientui atskirai.

83. Finansų patarėjo įmonė turi informuoti klientus apie jiems pervestus mokesčius, komisinį atlyginimą ir kitą piniginio pobūdžio naudą. Tokia informacija klientams gali būti pateikiama kartu su klientams teikiamomis periodinėmis ataskaitomis.

84. Finansų patarėjo įmonė, teikianti nepriklausomas investavimo rekomendacijas, neturi teisės priimti nepiniginio pobūdžio naudos, kuri nelaikoma priimtina kaip nereikšminga nepiniginio pobūdžio nauda pagal Taisyklių 85 punktą.

85. Šiame punkte nurodyta nauda laikoma priimtina kaip nereikšminga nepiniginio pobūdžio nauda, jeigu tai yra:

85.1. informacija ar dokumentai, susiję su finansine priemone ar investicine paslauga, kuri yra bendro pobūdžio arba pritaikyta atsižvelgiant į asmenines kiekvieno kliento savybes;

85.2. trečiojo asmens pateikta rašytinė medžiaga, kurią užsakė ir apmokėjo įmonė – esamas arba potencialus emitentas, siekdama reklamuoti naują įmonės emisiją arba jei trečiasis asmuo pagal sutartį yra įsipareigojęs ir gauna atlygį iš emitento už tokios medžiagos nuolatinį rengimą, su sąlyga, kad toje medžiagoje aiškiai atskleidžiama informacija apie tokio pobūdžio santykius ir kad ta medžiaga tampa prieinama tuo pačiu metu bet kuriai kitai finansų patarėjo įmonei, norinčiai ją gauti, arba plačiajai visuomenei;

85.3. dalyvavimas konferencijose, seminaruose ir kituose panašaus pobūdžio mokymuose apie konkrečios finansinės priemonės arba investicinės paslaugos savybes ir teikiamą naudą;

85.4. pagrįstos de minimis vertės svetingumas, įskaitant maistą ir gėrimus verslo susitikimų ir Taisyklių 85.3 papunktyje nurodytų konferencijų, seminarų ir kitų panašaus pobūdžio mokymų metu;

85.5. kita nereikšminga nepiniginio pobūdžio nauda, kuri gali pagerinti klientui teikiamos paslaugos kokybę ir, atsižvelgiant į bendrą naudos, kurią suteikė vienas subjektas ar subjektų grupė, dydį, dėl savo pobūdžio ir dydžio nelaikytina galinčia trukdyti finansų patarėjo įmonei laikytis pareigos veikti geriausiais kliento interesais.

86. Priimtina nedidelė nepiniginio pobūdžio nauda turi būti pagrįsta, proporcinga ir tokios apimties, kad negalėtų daryti įtakos finansų patarėjo įmonės elgesiui taip, kad jis galėtų pakenkti konkretaus kliento interesams.

87. Informacija apie nedidelę nepiniginio pobūdžio naudą turi būti atskleista klientui prieš pradedant jam teikti investicines ar papildomas paslaugas. Nereikšmingos nepiniginio pobūdžio naudos aprašas gali būti bendro pobūdžio, parengtas laikantis Taisyklių 78–80 punktuose nustatytų reikalavimų.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SU INVESTICINIAIS TYRIMAIS SUSIJUSIOS SKATINIMO PRIEMONĖS

 

88. Trečiųjų asmenų teikiamos investicinių tyrimų paslaugos finansų patarėjo įmonėms, teikiančioms investicines ar papildomas paslaugas klientams, nelaikomos skatinimo priemonėmis, jei jos gaunamos mainais už bet kurį iš šių mokėjimų:

88.1. tiesioginius finansų patarėjo įmonės mokėjimus iš nuosavų lėšų;

88.2. mokėjimus, atliekamus iš atskiros investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitos, kurią kontroliuoja finansų patarėjo įmonė, su sąlyga, kad laikomasi kitų šiame papunktyje nurodytų reikalavimų, susijusių su operacijomis šioje sąskaitoje:

88.2.1. investicinių tyrimų mokėjimo sąskaita finansuojama iš specialaus klientų mokamo tyrimo mokesčio;

88.2.2. atidarydama investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitą ir sudarydama susitarimą su klientais dėl tyrimo mokesčio taikymo, finansų patarėjo įmonė nustato ir periodiškai atlieka tyrimų biudžeto vertinimą kaip vieną iš įmonės vidaus administravimo priemonių;

88.2.3. finansų patarėjo įmonė yra visiškai atsakinga už investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitos naudojimą;

88.2.4. finansų patarėjo įmonė periodiškai vertina perkamų investicinių tyrimų kokybę remdamasi patikimais kokybės kriterijais ir atsižvelgdama į investicinių tyrimų įtaką siekiant geresnių investicinių sprendimų.

89. Kai Taisyklių 88.2 papunktyje nustatytu atveju finansų patarėjo įmonė naudoja investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitą, ji turi suteikti klientams šią informaciją:

89.1. prieš pradėdama teikti investicines paslaugas klientams – informaciją apie biudžete numatytą tyrimams skirti sumą ir kiekvienam iš klientų planuojamo taikyti tyrimo mokesčio sumą;

89.2. metinę informaciją apie visas išlaidas, kurių kiekvienas klientas patyrė dėl trečiųjų asmenų atliktų tyrimų.

90. Finansų patarėjo įmonė, naudojanti investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitą, privalo klientų arba Lietuvos banko prašymu pateikti jiems informaciją apie paslaugų teikėjus, kuriems už suteiktas paslaugas buvo sumokėta iš investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitos, kartu nurodant kiekvienam paslaugų teikėjui išmokėtą visą sumą per nustatytą laikotarpį, finansų patarėjo įmonės gautą naudą ir jai suteiktas paslaugas, taip pat informaciją apie tai, kaip bendra iš šios investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitos išmokėta suma atitinka tam laikotarpiui finansų patarėjo įmonės nustatytą investicinių tyrimų biudžetą, kartu nurodant visas nuolaidas arba į kitą laikotarpį perkeltas lėšas, jei sąskaitoje yra lėšų likutis. Atsižvelgiant į Taisyklių 88.2.1 papunktį, specialus klientų mokamas tyrimo mokestis turi atitikti šiuos reikalavimus:

90.1. jis turi būti grindžiamas išimtinai finansų patarėjo įmonės patvirtintu investicinių tyrimų biudžetu, kuriuo siekiama įvertinti trečiųjų asmenų atliekamų investicinių tyrimų dėl klientams teikiamų investicinių paslaugų poreikį;

90.2. jis nėra siejamas su klientų vardu įvykdytų sandorių apimtimi ir (arba) verte.

91. Kiekvienas tyrimo mokesčio iš klientų surinkimo būdas, pagal kurį toks mokestis renkamas ne atskirai, bet kartu su komisiniu atlyginimu už sandorius, turi būti toks, kad būtų galima atskirai identifikuoti tyrimo mokestį ir jo dydį, taip pat jis turi atitikti visus Taisyklių 88.2.1 papunktyje ir 89 punkte nustatytus reikalavimus.

92. Bendra gautų tyrimo mokesčių suma negali viršyti investicinių tyrimų biudžeto dydžio.

93. Finansų patarėjo įmonės susitarimuose su klientais turi būti nurodyta finansų patarėjo įmonės nustatyto investicinių tyrimų mokesčio taikymo tvarka ir periodiškumas, kuriuo nustatytas investicinių tyrimų mokestis bus išskaičiuojamas iš kliento turto per metus. Investicinių tyrimų biudžetą leidžiama didinti tik po to, kai klientams pateikiama aiški informacija apie numatomą biudžeto padidinimą. Jei investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitoje susidaro perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, finansų patarėjo įmonė turi patvirtinti ir turėti tvarką, pagal kurią tokios lėšos grąžinamos klientams arba įskaitomos į ateinančio laikotarpio biudžetą ir panaudojamos apskaičiuojant mokestį už tą laikotarpį.

94. Pagal Taisyklių 88.2.1 papunktį, investicinių tyrimų biudžetą valdo išimtinai finansų patarėjo įmonė, atsižvelgdama į pagrįstą trečiųjų asmenų atliekamų investicinių tyrimų poreikio vertinimą. Investicinių tyrimų biudžeto skirstymas trečiųjų asmenų investiciniams tyrimams pirkti turi būti tinkamai kontroliuojamas ir prižiūrimas finansų patarėjo įmonės vyresniosios vadovybės siekiant užtikrinti, kad jis būtų valdomas ir naudojamas geriausiais finansų patarėjo įmonės klientų interesais. Tinkamos kontrolės priemonėmis laikoma audito išvada apie investicinių tyrimų vykdytojams atliktų mokėjimų pagrįstumą ir ar išmokėtos sumos atitiko Taisyklių 88.2.4 papunktyje nurodytus kokybės kriterijus. Finansų patarėjo įmonė neturi teisės naudoti investicinių tyrimų biudžeto ir investicinių tyrimų sąskaitos savo vidiniams tyrimams finansuoti.

95. Pagal Taisyklių 88.2.3 papunktį, finansų patarėjo įmonė turi teisę pavesti investicinių tyrimų sąskaitos administravimą trečiajam asmeniui, jei taip pagerinamos sąlygos pirkti trečiųjų asmenų teikiamus investicinius tyrimus ir atlikti mokėjimus finansų patarėjo įmonės vardu investicinius tyrimus teikiantiems asmenims be nepateisinamo vėlavimo ir laikantis finansų patarėjo įmonės duotų nurodymų.

96. Pagal Taisyklių 88.2.4 papunktį, finansų patarėjo įmonė visus būtinus elementus turi nustatyti raštu tvirtinamoje įmonės politikoje ir pateikti ją savo klientams. Politikoje taip pat turi būti nustatyta, kokiu mastu investiciniai tyrimai, apmokami iš investicinių tyrimų mokėjimo sąskaitos, gali būti naudingi klientų portfeliams, be kita ko, atsižvelgiant į įvairaus tipo finansinių priemonių portfeliams taikomas investavimo strategijas, taip pat aprašomas metodas, pagal kurį finansų patarėjo įmonė laikysis sąžiningo ir teisingo išlaidų paskirstymo skirtingų klientų portfeliams.

 

Xviii SKYRIUS

Duomenų ir informacijos saugojimas

 

97. Finansų patarėjo įmonė privalo saugoti dokumentus, nustatančius įmonės ir kliento sutartinius santykius ir jų tarpusavio teises ir pareigas bei kitas investicinių paslaugų teikimo sąlygas. Šalių tarpusavio teisės ir pareigos gali būti nustatomos darant nuorodą į kitus dokumentus ar teisės aktus.

98. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti suteiktų investicinių paslaugų ir sudarytų sandorių dokumentų saugojimą, kad Lietuvos bankas galėtų vykdyti veiksmingą priežiūrą – ypač tada, kai reikia įsitikinti, kad įmonė laikosi įstatymuose ir Taisyklėse nustatytų pareigų įmonės klientams ir potencialiems klientams.

99. Finansų patarėjo įmonė privalo ne trumpiau kaip penkerius metus saugoti Taisyklėse nurodytus duomenis, dokumentus ir informaciją. Be to, duomenys ir dokumentai, kuriuose pagal susitarimą dėl investicinių paslaugų teikimo nustatomos finansų patarėjo įmonės ir kliento atitinkamos teisės ir pareigos, turi būti saugomi visą įmonės ir kliento santykių laikotarpį.

100. Kai finansų patarėjo įmonės licencijos galiojimas panaikinamas, Lietuvos bankas turi teisę reikalauti, kad įmonė saugotų duomenis, dokumentus ir informaciją, kol sueis Taisyklių 99 punkte nustatytas penkerių metų terminas.

101. Duomenys ir informacija saugomi laikmenoje, užtikrinančioje informacijos saugumą bei duomenų ir informacijos prieinamumą Lietuvos bankui, tokiu būdu ir forma, kad:

101.1. Lietuvos bankas galėtų lengvai gauti saugomus duomenis bei informaciją ir galėtų atkurti kiekvieną sandorio etapą;

101.2. būtų galima lengvai nustatyti visus duomenų ir informacijos taisymus ar pakeitimus bei duomenų ir informacijos turinį iki šių taisymų ar pakeitimų;

101.3. nebūtų galima manipuliuoti duomenimis ir informacija arba juos pakeisti.

102. Finansinių priemonių rinkų įstatyme ir Taisyklėse nustatyti duomenų, dokumentų ir informacijos saugojimo reikalavimai nepažeidžia Lietuvos banko teisės nustatytų telefoninių pokalbių įrašymo ir bendravimo su klientais elektroninėmis ryšio priemonėmis fiksavimo reikalavimų, įskaitant klientų pavedimų įrašymą arba kitokį fiksavimą.

 

XiX SKYRIUS

FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS ATSAKOMYBĖ

 

103. Finansų patarėjo įmonė, perdavusi finansų maklerio įmonei (tarpininkaujančiai įmonei) pavedimą, atsako už perduodamos informacijos teisingumą ir išsamumą.

104. Finansų patarėjo įmonė atsako už klientui suteiktų rekomendacijų tinkamumą.

 

XX SKYRIUS

PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ ATASKAITŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

 

105. Finansų patarėjo įmonė privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka ir terminais sudaryti ir Lietuvos bankui pateikti šias ataskaitas:

105.1. priežiūrai skirtas finansines ataskaitas:

105.1.1. Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą (forma FPI1);

105.1.2. Veiklos ataskaitą (forma FPI2).

106. Taisyklių 105 punkte nurodytas ataskaitas, sudarytas pagal kalendorinių metų paskutinės dienos duomenis (gruodžio 31 d.), finansų patarėjo įmonė privalo pateikti Lietuvos bankui ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos.

107. Kartu su Taisyklių 105 punkte nurodytomis ataskaitomis finansų patarėjo įmonė privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad finansų patarėjo įmonė turi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 4 straipsnio 9 dalyje nustatytą profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

108. Finansų patarėjo įmonė gali pateikti Lietuvos bankui pagal neaudituotus duomenis parengtas šiame skyriuje nurodytas ataskaitas. Jeigu finansų patarėjo įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti audituojami, o audituoti duomenys skiriasi nuo ataskaitose pateiktų neaudituotų duomenų, finansų patarėjo įmonė nedelsdama pateikia Lietuvos bankui patikslintas ataskaitas.

109. Lietuvos bankas gali pareikalauti, kad finansų patarėjo įmonė ataskaitas pateiktų dažniau, negu nurodyta Taisyklių 106 punkte, taip pat kad pateiktų papildomą informaciją.

110Finansų patarėjo įmonės vadovas atsako už tai, kad finansiniai ir kiti duomenys, priežiūrai skirtose finansinėse ataskaitose, būtų teisingi ir Lietuvos bankui pateikti laiku.

111. Šiame skyriuje nurodytas ataskaitas ir kitą informaciją finansų patarėjo įmonė teikia Lietuvos bankui elektroniniu būdu per Lietuvos banko informacinę sistemą.

 

XXI SKYRIUS

FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS DARBUOTOJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

112. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, o priežiūros institucijos reikalavimu – įrodyti, kad įmonės darbuotojai ir kiti su ja susiję asmenys, kurie kliento ar finansų patarėjo įmonės iniciatyva įmonės vardu teikia investicines ar papildomas paslaugas, taip pat klientui ar potencialiam klientui teikia informaciją apie finansines priemones, įmonės teikiamas investicines ar papildomas paslaugas (toliau – informaciją apie paslaugas teikiantys asmenys), turi reikiamų žinių, patirties ir kvalifikacijos jiems pavestoms funkcijoms vykdyti ir Finansinių priemonių rinkų įstatymo reikalavimų laikymuisi užtikrinti. Finansų patarėjo įmonė, laikydamasi šiame punkte nustatyto reikalavimo, turi atsižvelgti į įmonės vykdomos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, taip pat teikiamų investicinių ir papildomų paslaugų pobūdį ir įvairovę.

113. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, kad finansų maklerių operacijas įmonės vardu vykdytų tik atestuoti finansų makleriai, atitinkantys Finansinių priemonių rinkų įstatymo 17 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir turintys ne trumpesnį kaip šešių mėnesių darbo, susijusio su finansinių priemonių rinkomis, stažą kredito arba finansų institucijoje.

114. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, kad finansų makleriai turėtų reikalingų žinių ir kompetencijos tam, kad:

114.1. suprastų pagrindines siūlomų arba rekomenduojamų finansinių priemonių ypatybes, riziką ir savybes, įskaitant mokesčius ir kitas išlaidas, susijusias su sandorių dėl finansinių priemonių sudarymu;

114.2. suprastų visas klientui tenkančias išlaidas ir kitus mokėjimus, susijusius su sandorio dėl siūlomų ar rekomenduojamų finansinių priemonių sudarymu, konsultacijų ir kitų įmonės paslaugų teikimu;

114.3. galėtų įvykdyti įmonės nustatytus įpareigojimus, susijusius su tinkamumo reikalavimais, įskaitant reikalavimus, nustatytus 2018 m. gegužės 28 d. ESMA Gairėse dėl tam tikrų MiFID II tinkamumo reikalavimų aspektų (ESMA35-43-869);

114.4. įvertinę kliento suteiktą informaciją ir atsižvelgdami į jos pokyčius, suprastų, kodėl tam tikra įmonės siūloma finansinė priemonė klientui nebūtų tinkama;

114.5. suprastų, kaip veikia finansų rinkos ir kokią įtaką jos daro klientams siūlomų arba rekomenduojamų finansinių priemonių vertei ir kainai;

114.6. suprastų ekonominių rodiklių, taip pat nacionalinių, regiono ir pasaulio įvykių įtaką finansų rinkoms ir klientams siūlomų ar rekomenduojamų finansinių priemonių vertei;

114.7. suprastų skirtumą tarp ankstesnių rezultatų ir numatomų būsimų rezultatų, taip pat suprastų prognozavimą ribojančius veiksnius;

114.8. suprastų su piktnaudžiavimu rinka ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusius teisės aktų reikalavimus ir sugebėtų juos taikyti veiklos praktikoje;

114.9. sugebėtų įvertinti su finansinėmis priemonėmis, kurias siūlo ar rekomenduoja klientams, susijusius duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, prospektus, finansines ataskaitas ar kitus finansinius duomenis;

114.10. suprastų specialias rinkos struktūras, jeigu aktualu, prekybos vietas arba antrines rinkas, būdingas finansinėms priemonėms, kurias siūlo ar rekomenduoja klientams;

114.11. išmanytų pagrindinius klientams siūlomų ar rekomenduojamų finansinių priemonių vertės nustatymo principus;

114.12. suprastų individualių investavimo alternatyvų diversifikavimo esmę.

115. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, kad informaciją apie paslaugas teikiantys asmenys turi ne trumpesnį kaip šešių mėnesių darbo, susijusio su finansinių priemonių rinkomis, stažą kredito arba finansų institucijoje ir turi pakankamai žinių ir kvalifikacijos tam, kad:

115.1. suprastų pagrindines finansinių priemonių, kurių klientas turi galimybę įsigyti finansų patarėjo įmonei teikiant paslaugas, ypatybes, riziką ir savybes, įskaitant mokesčius ir kitas išlaidas, susijusias su sandorių dėl finansinių priemonių sudarymu;

115.2. suprastų visas išlaidas ir kitus mokėjimus, susijusius su sandorių dėl finansinių priemonių sudarymu ar įmonės paslaugų teikimu klientui;

115.3. suprastų investicinių arba papildomų paslaugų ypatybes ir apimtį;

115.4. suprastų, kaip veikia finansų rinkos ir kokią įtaką jos daro finansinių priemonių, apie kurias teikia informaciją klientams, vertei ar kainai;

115.5. suprastų ekonominių rodiklių, taip pat nacionalinių, regiono ir pasaulio įvykių įtaką finansų rinkoms ir finansinių priemonių, apie kurias teikia informaciją klientams, vertei;

115.6. suprastų skirtumą tarp ankstesnių rezultatų ir numatomų būsimų rezultatų, taip pat suprastų prognozavimą ribojančius veiksnius;

115.7. suprastų su piktnaudžiavimu rinka bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusius teisės aktų reikalavimus ir sugebėtų juos taikyti veiklos praktikoje;

115.8. sugebėtų įvertinti su finansinėmis priemonėmis, apie kurias teikia informaciją klientams, susijusius duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, prospektus, finansines ataskaitas ar kitus finansinius duomenis;

115.9. suprastų specialias rinkos struktūras, jeigu aktualu, prekybos vietas arba antrines rinkas, būdingas finansinėms priemonėms, apie kurias teikia informaciją klientams;

115.10. išmanytų pagrindinius finansinių priemonių, apie kurias teikia informaciją klientams, vertės nustatymo principus.

116. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, kad finansų makleriai ir informaciją apie paslaugas teikiantys asmenys būtų susipažinę su įmonės vidaus procedūromis ir politikomis, skirtomis užtikrinti Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų reikalavimų laikymąsi, suprastų jas ir jų laikytųsi tinkamai vykdydami savo pareigas.

117. Finansų patarėjo įmonė privalo įmonės vidaus dokumentais nustatyti aiškią finansų maklerių ir informaciją apie paslaugas teikiančių asmenų atsakomybę, taip pat užtikrinti, kad finansų maklerių ir informaciją apie paslaugas teikiančių asmenų funkcijos ir atsakomybė būtų aiškiai atskirtos, jei tai reikalinga atsižvelgiant į finansų patarėjo įmonės teikiamų paslaugų pobūdį, mastą ir vidaus organizacinę struktūrą.

118. Finansų patarėjo įmonė privalo užtikrinti, kad finansų maklerių ir informacijos apie paslaugas teikiančių asmenų kvalifikacija būtų nuolat tobulinama, jiems dalyvaujant profesinio tobulėjimo veikloje, atitinkamos kvalifikacijos mokymuose, taip pat specialiuose mokymuose apie naujas finansines priemones, kurias finansų patarėjo įmonė ketina siūlyti įsigyti klientams.

119. Finansų patarėjo įmonė privalo reguliariai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti ir įvertinti, ar finansų makleriai ir informaciją apie paslaugas teikiantys asmenys turi reikiamų žinių, patirties ir kvalifikacijos jiems pavestoms funkcijoms vykdyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Patikrinimų metu taip pat turi būti vertinamas finansų maklerių ir informaciją apie paslaugas teikiančių asmenų tobulėjimo ir patirties poreikis, atsižvelgiant į finansų patarėjo įmonės teikiamų ar ketinamų teikti paslaugų pobūdį, mastą ir teisės aktų reikalavimų pokyčius. Finansų patarėjo įmonė privalo imtis tinkamų priemonių, kad patikrinimo metu nustatyti trūkumai būtų nedelsiant pašalinti.

 

XXII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

120. Apie finansų patarėjo įmonės licencijos išdavimą ir panaikinimą Lietuvos bankas praneša juridinių asmenų registro tvarkytojui ir paskelbia savo interneto svetainėje.

_________________

 

Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir

panaikinimo, veiklos organizavimo ir

investicinių paslaugų teikimo bei priežiūrai

skirtų ataskaitų teikimo taisyklių

1 priedas

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI FINANSŲ PATARĖJO ĮMONĖS LICENCIJĄ

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Duomenys apie įmonę

 

1. Buveinė (adresas)

1.1. savivaldybė

1.2. miestas (kaimas)

1.3. gatvė

1.3.1. namo numeris

1.3.2. korpuso numeris

1.3.3. patalpos numeris

1.4. telefono numeris

1.5. fakso numeris

1.6. el. pašto adresas

1.7. interneto svetainės adresas

1.8. kita, įmonės manymu, svarbi informacija

2. Teisinė forma

3. Investicinės paslaugos

 

(pažymėti „T[x]“)

3.1. priimti ir perduoti pavedimus

£[] taip

£[] ne

3.2. teikti investavimo rekomendacijas

£[] taip

£[] ne

4. Kapitalas

4.1. apmokėto įstatinio kapitalo dydis (Eur)

4.2. struktūra: skolinto kapitalo , palyginti su nuosavu kapitalu, dalis (proc.)

5. Finansų makleriai

5.1. vardas ir pavardė

5.2. licencijos numeris

Pridedamų dokumentų sąrašas

(išvardyti pridedamus dokumentus)

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir

panaikinimo, veiklos organizavimo ir

investicinių paslaugų teikimo bei priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo taisyklių

2 priedas

 

DUOMENYS APIE JURIDINIO ASMENS DALYVĮ FIZINĮ ASMENĮ*

 

1. Juridinio asmens kodas

1.1. juridinio asmens pavadinimas

 

Duomenys apie juridinio asmens dalyvį fizinį asmenį

 

2. Vardas

 

3. Pavardė

 

4. Asmens kodas

4.1. užsienio fizinio asmens kodas

 

(nurodoma kartu su šalies raidiniu kodu)

5. Gyvenamoji vieta

5.1. savivaldybė

5.2. miestas (kaimas)

5.3. gatvė

5.3.1. namo numeris

5.3.2. korpuso numeris

5.3.3. buto numeris

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

5.4. šalis

5.5. adresas

6. Turima kapitalo dalis

6.1. vienetais

6.2. procentais

7. Turima balsų dalis

7.1. procentais

 

8. Pridedamų dokumentų sąrašas**

8.1. išvardyti pridedamus dokumentus

 

* Formą pildo kiekvienas dalyvis.

** Pridedamų dokumentų sąrašas šioje formoje pateikiamas, jei ji pateikiama be prašymo išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją (žr. 1 priedą), kitu atveju dokumentai išvardijami jame.

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Finansų patarėjo įmonių licencijų išdavimo ir

panaikinimo, veiklos organizavimo ir

investicinių paslaugų teikimo bei priežiūrai skirtų ataskaitų teikimo taisyklių

3 priedas

 

DUOMENYS APIE JURIDINIO ASMENS DALYVĮ JURIDINĮ ASMENĮ*

 

1. Juridinio asmens kodas

1.1. juridinio asmens pavadinimas

 

Duomenys apie juridinio asmens dalyvį juridinį asmenį

 

2. Kodas

3. Teisinė forma

4. Pavadinimas

5. Buveinė (adresas)

5.1. savivaldybė

5.2. miestas (kaimas)

5.3. gatvė

5.3.1. namo numeris

5.3.2. korpuso numeris

5.3.3. patalpos numeris

Jei užsienio juridinis asmuo

5.4. šalis

5.5. adresas

 

 

 

6. Turima kapitalo dalis

6.1. vienetais

6.2. procentais

7. Turima balsų dalis

7.1. procentais

 

8. Juridinio asmens dalyviai

8.1. fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas

8.2. kapitalo dalis

9. Juridinio asmens vadovai

9.1. pareigos, vardas ir pavardė, asmens kodas

10. Pridedamų dokumentų sąrašas**

10.1. išvardyti pridedamus dokumentus

 

* Formą pildo kiekvienas akcininkas.

** Pridedamų dokumentų sąrašas šioje formoje pateikiamas, jei forma pateikiama be prašymo išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją (žr. 1 priedą), kitu atveju dokumentai išvardijami jame.

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

_________________

 

FPI1 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2019 m. lapkričio 18 d.

nutarimu Nr. 03-207

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos banko

Priežiūros tarnybai

 

Pateikimo terminas                                          per 4 mėnesius metams pasibaigus

Periodiškumas                                     kasmet

Mato vienetas, tikslumas                                 Eur

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA

 

______________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

Eil. Nr.

STRAIPSNIAI

Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1.

Licencijuojamos veiklos pajamos pagal kliento tipą

 

 

1.1.

Pajamos iš neprofesionaliųjų klientų fizinių asmenų

 

 

1.2.

Pajamos iš neprofesionaliųjų klientų juridinių asmenų

 

 

1.3.

Pajamos iš profesionaliaisiais pripažintų klientų

 

 

1.4.

Pajamos iš profesionaliųjų klientų ir tinkamų sandorio šalių

 

 

2.

(Licencijuojamos veiklos sąnaudos)

 

 

3.

Kitos veiklos pajamos

 

 

4.

(Kitos veiklos sąnaudos)

 

 

5.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

6.

(Bendrosios ir administracinės sąnaudos)

 

 

7.

(Nusidėvėjimas)

 

 

8.

(Kitos sąnaudos)

 

 

9.

(Visos sąnaudos)

 

 

10.

PELNAS ARBA NUOSTOLIAI (–) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

11.

(Mokesčių išlaidos (–) arba pajamos

 

 

12.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

 

 

 

__________________________________ _______________                  __________________   

(vadovo pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

__________________________________ _______________                  __________________   

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)       (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

 

FPI2 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2019 m. lapkričio 18 d.

nutarimu Nr. 03-207

 

 

__________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos banko

Priežiūros tarnybai

 

Pateikimo terminas                              per 4 mėnesius metams pasibaigus

Periodiškumas                         kasmet

Mato vienetas, tikslumas                     vnt., Eur

 

 

VEIKLOS ATASKAITA

 

______________________

(ataskaitos sudarymo data)

 

1 lentelė. Informacija apie klientus

 

Eil. Nr.

STRAIPSNIAI

Ataskaitinis laikotarpis           

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

rezidentai

nerezidentai

rezidentai       

nerezidentai

1.

Klientų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

 

1.1.

Neprofesionalieji fiziniai asmenys

 

 

 

 

1.2.

Neprofesionalieji juridiniai asmenys

 

 

 

 

1.3.

Profesionaliaisiais pripažinti klientai

 

 

 

 

1.4.

Profesionalieji klientai ir tinkamos sandorio šalys

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Kita informacija

 

Eil. Nr.

STRAIPSNIAI

 

1.

Įmonėje dirbančių finansų maklerių skaičius

2.

Per laikotarpį suteiktų investavimo rekomendacijų skaičius

 

3.

Gauti skundai

 

 

 

__________________________________ _______________                  __________________   

(vadovo pareigų pavadinimas)                                       (parašas)                  (vardas ir pavardė)

 

__________________________________ _______________                  __________________   

(atsakingojo vykdytojo pareigų pavadinimas)       (parašas)                           (vardas ir pavardė)