herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MATO SLANČIAUSKO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-41

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-252 „Dėl Mato Slančiausko premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-41

 

 

MATO SLANČIAUSKO PREMIJOS SKYRIMO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Matas Slančiauskas (Matas (Motiejus) Jonas Slančiauskas (1850–1924) – lietuviškos spaudos platintojas, poetas, tautosakos rinkėjas, draugijos „Atgaja“ vadovas, gimė 1850 m. vasario 21 d. Trumpaičių kaime netoli Rudiškių, gyveno Reibinių kaime. Mirė 1924 m. kovo 11 d., palaidotas Rudiškių kapinėse.

2. Mato Slančiausko premija (toliau – premija) įsteigta siekiant įamžinti kraštiečio tautosakininko Mato Slančiausko atminimą.

3. Premijos skyrimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja premijos skyrimo ir įteikimo tvarką.

4. Premija mokama iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto.

5. Premijos dydis – 1000 eurų.

6. Premija teikiama kas treji metai. Premija pradėta teikti 2000 metais.

 

II SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA

 

7. Premija skiriama moksleiviams, studentams, mokytojams, švietimo, mokslo, kultūros darbuotojams, kraštotyrininkams, muziejininkams, tautodailininkams, kitiems asmenims ir kolektyvams (folkloro ansambliams, kraštotyros būreliams, studijoms ir pan.) už trejų praėjusių metų veiklą šiose srityse:

7.1. Joniškio krašto etninės kultūros paveldo rinkimas (brandūs, išsamūs etnografiniai

aprašai, atsiminimai, folkloro rinkiniai, materialiojo paveldo kolekcijos, fotodokumentai, garso, vaizdo įrašai);

7.2. etninės kultūros puoselėjimas ir skleidimas (etninės kultūros leidiniai, garso, vaizdo publikacijos, renginiai, koncertinės programos, švietėjiška veikla).

8. Informacija apie premijos teikimą skelbiama interneto svetainėse www.joniskis.lt, www.joniskiomuziejus.lt, vietinėje ir respublikinėje spaudoje likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki numatomo premijos įteikimo.

9. Kandidatus į premiją gali siūlyti Lietuvos Respublikos kultūros, meno, mokslo, švietimo, institucijos, Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba, kultūros, švietimo įstaigos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, patys kandidatai. Premijos įteikimo organizatoriui – Joniškio istorijos ir kultūros muziejui ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki premijos įteikimo turi būti pateikta nustatytos formos anketa (priedas) ir kraštotyros darbai arba jų kopijos.

10. Anketoje turi būti nurodoma svarbiausia informacija apie kandidatą, jo darbai ir pasiekimai, pateikiami kontaktiniai duomenys.

11. Laureatą renka komisija, sudaryta iš penkių narių. Komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip du jos nariai privalo būti etninės kultūros specialistai.

12. Komisija sudaroma tais metais, kada yra skelbiama informacija apie premijos teikimą. Komisiją vienerių metų laikotarpiui sudaro Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės administracijos kultūros sritį kuruojančio padalinio teikimą.

13. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 komisijos narių.

14. Laureatas renkamas ir sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

15. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka komisijos narys, turintis balsavimo teisę.

16. Premiją skiria Joniškio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į komisijos priimtą rekomendacinį sprendimą. Premiją teikia Joniškio rajono savivaldybės meras arba jo įgaliotas asmuo.

17. Premija negali būti teikiama tam pačiam asmeniui du kartus.

18. Premijos laureatas palieka savo kraštotyros darbų arba jų kopijų Joniškio istorijos ir kultūros muziejui.

19. Premijos įteikimą organizuoja Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. Konkrečią premijos įteikimo datą nustato premijos įteikimo organizatoriai.

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar pripažįstami netekę galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

________________________

 

Mato Slančiausko premijos skyrimo nuostatų

priedas

 

(Pretendento į Mato Slančiausko premiją anketos forma)

 

 

PRETENDENTO Į MATO SLANČIAUSKO PREMIJĄ

ANKETA

 

.............................

Joniškis

 

Mato Slančiausko premijos tikrai vertas (-a)

........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Pretendento gimimo data, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos:  

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nuveikti darbai, laimėjimai, pasiekimai ir kiti nuopelnai, už kuriuos gali būti skirta premija

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ .....................................................................................................................................................

Pretendentą pasiūlė (nurodyti organizacijos pavadinimą ar pasiūliusio asmens vardą, pavardę, tel. numerį, el. paštą.)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

Užpildę šią anketą siųskite adresu:

Joniškio istorijos ir kultūros muziejui, Vilniaus g. 6, Joniškis arba el. paštu muziejus@joniskis.lt