HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTRO 2004 M. balandžio 29 d. ĮSAKYMO NR. D1-231 „DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 31 d. Nr. D1-428

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymuose nustatytais pagrindais pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus nustatytų sąlygų laikymąsi.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas