LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240 431 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. XII-1842

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 431 straipsnio pakeitimas

Papildyti 431 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

8) avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas sąnaudų atžvilgiu, skaičiuojant per apytikrį avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė