Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1801 „DĖL SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 1409
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme vartojamas sąvokas.“

1.2. Papildyti 42 punktu:

„42. Toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje studijų programą keičiantiems studentams paskirta socialinė stipendija toliau išmokama iki einamojo semestro pabaigos aukštojoje mokykloje, kurioje po studijų programos keitimo studijuoja studentas.“

1.3. Papildyti 5.4 papunkčiu:

„5.4. kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.“

1.4. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Fondas, gavęs asmens paraišką, joje nurodytus duomenis tikrina Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Jeigu asmens paraiškoje nurodyta informacija nesutampa su Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esama informacija apie asmenį, Fondas apie tai per 5 darbo dienas nuo asmens paraiškos gavimo dienos elektroniniu būdu išsiunčia asmeniui pranešimą. Tokiu atveju asmuo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.“

1.5. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra pagal Aprašo 9 ir 10 punktus socialinėms stipendijoms teikti atitinkamą semestrą numatytų lėšų likutis, gali skelbti papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą Fondo direktoriaus patvirtintų Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų (toliau – Socialinių stipendijų skyrimo nuostatai) nustatyta tvarka. Papildomų paraiškų socialinei stipendijai gauti teikimo metu teikti paraiškas ir gauti socialines stipendijas gali visi Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys studentai, išskyrus tuos, kuriems socialinė stipendija buvo paskirta per pagrindinį paraiškų dėl socialinių stipendijų teikimą ir kurie neturi teisės gauti socialinės stipendijos pagal Aprašo 5 punktą. Papildomo paraiškų socialinei stipendijai gauti teikimo metu socialinė stipendija studentui skiriama likusiam semestro laikui.“

1.6. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Skirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento paraiškoje nurodytą studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 27 dienos įskaitytinai. Už pirmąjį semestro mėnesį socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos įskaitytinai.“

1.7. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Atsiradus ar paaiškėjus Aprašo 18 punkte nurodytai aplinkybei, aukštoji mokykla ir studentas per 3 darbo dienas nuo tokios aplinkybės atsiradimo ir paaiškėjimo dienos privalo apie tai informuoti Fondą Socialinių stipendijų skyrimo nuostatų nustatyta tvarka ir nurodyti studento, įrašyto į studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, sąrašą ar gavusio socialinę stipendiją, asmens kodą, vardą, pavardę, Aprašo 18 punkte nurodytą aplinkybę, jos atsiradimo pagrindą ir datą.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                           Dainius Pavalkis