LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2014 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. DĮ-413 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2015 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 15 d. Nr. DĮ-95

Vilnius

 

 

Pakeičiu Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programą, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-413 „Dėl Oficialiosios statistikos 2015 metų darbų programos patvirtinimo“ (toliau – darbų programa), ir:

1.    pakeičiu darbų programą ir statistikos srities „5. Kitų sričių statistika“ temos „5.03. Aplinkos statistika ir sąskaitos“ potemės „5.03.02. „Atliekų statistika“ 1 punktą išdėstau taip:

 

1.

Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymas ir tvarkymas

Lietuvos statistikos departamentas

Rengti statistinę informaciją apie atliekų susidarymą ir tvarkymą pagal atliekų rūšis žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veiklos rūšyse

kas 2 metai

EPT-REG-1

Atrankinis žemės ūkio bendrovių ir įmonių, užsiimančių žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės veikla, statistinis tyrimas, 629 respondentai, ATL-01;

atrankinis  ūkininkų ir šeimos ūkių statistinis tyrimas, imtis –              4 000 respondentų,

ATLŪ-01

lapkričio 25 d.

šalis

Atliekų susidarymas ir tvarkymas žemės ūkyje, miškininkystėje ir žuvininkystėje (informacinis pranešimas), statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje osp.stat.gov.lt, Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga 2014 (leidinys &);

teikiama Aplinkos apsaugos agentūrai.

 

2.    pakeičiu darbų programą ir statistikos srities „2. Makroekonomikos statistika“ temos „2.06. Kainos“ potemės „2.06.01. „Vartotojų kainų indeksai ir kainos“ 1 punktą išdėstau taip:

 

 

1.

Vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI)

Lietuvos statistikos departamentas

Skaičiuoti atrinktų vartojimo prekių ir paslaugų mažmeninių kainų statistinių duomenų pagrindu VKI, kuris naudojamas infliacijos lygiui šalyje matuoti, šalies makroekonominiams rodikliams palyginamosiomis kainomis vertinti, kaip indeksavimo priemonė. Skaičiuojami Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatoriaus (toliau – COICOP) klasių, grupių, skyrių ir bendrasis VKI bei specialiųjų vartojimo prekių ir paslaugų grupių kainų indeksai ir jų pokyčiai, prekių ir paslaugų vidutinės kainos.

mėnesinis

LR-ĮST-18
LRV-NUT-37

Atrankinis vartojimo prekių ir paslaugų kainų statistinis tyrimas, KA-11, imtis – 3 900 prekybos ir paslaugų įmonių ir įmonių vietos vienetų (statistinius duomenis surenka kainų registratoriai, apsilankydami prekybos ir paslaugų įmonėse ir įmonių vietos vienetuose, atlikdami apklausą, iš interneto),
KA-05, imtis – 5 draudimo paslaugas teikiančios įmonės, būsto nuomos kainų statistinis tyrimas, KA-12, imtis – 18 nekilnojamojo turto agentūrų, teikiančių būsto nuomos arba būsto nuomos tarpininkavimo paslaugas; valstybės ir savivaldybių institucijų teisės aktai dėl kainų ir tarifų.

VKI – 6 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus (už 2015 m. sausį – 10 d. d.), 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės mažmeninės kainos – 8 d. d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

šalis

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (informaciniai pranešimai), 100 pagrindinių vienarūšių vartojimo prekių ir paslaugų vidutinės mažmeninės kainos (informaciniai pranešimai), statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt, Informacija apie alkoholio ir tabako vartojimą bei jo padarinius 2014 (informacinis pranešimas @), Mėnraštis, Metraštis.

 

3.    pakeičiu darbų programą ir statistikos srities „1. Demografinė ir socialinė statistika“ temos „1.05. Sveikatos statistika“ potemės „1.05.01. Visuomenės sveikata“ 6 punktą pripažįstu netekusiu galios:

 

6.

Naujai susirgę vėžiu ir kitais piktybiniais navikais ligoniai

Higienos institutas

Rengti statistinę informaciją apie naujai susirgusius piktybiniais navikais ligonius pagal amžiaus grupes, lytį ir naviko lokalizaciją.

metinis

EPT-REG-25

EPT-SP-2

LR-ĮST-14, 28 

Vilniaus universiteto onkologijos instituto duomenys (remiantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų pranešimais),

Forma Nr. 12 (sveikata).

lapkričio 30 d.

šalis

Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt (galutinė), interneto svetainėje www.hi.lt, Vėžys Lietuvoje (leidinys &), Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla (leidinys @), Lietuvos sveikatos statistika (leidinys @);

teikiama Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniniam biurui.

 

4.    pakeičiu priedo „Teisės aktų, reglamentuojančių oficialiosios statistikos darbus (tyrimus), sąrašas“ skyriuje „II. Nutarimai (Santrumpa – LRV-NUT-; LB-NUT-; LRS-NUT-)“ 50 punktą ir jį išdėstau taip:

„Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos makroekonominės ir su ja susijusios statistikos rengimo“.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                    Vilija Lapėnienė