VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO IŠNUOMOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 26 d. Nr. 1-1636

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26, 31 punktais ir 18 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 16 d. sprendimą Nr. 1-223 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių reikalų sritį, kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                              Remigijus Šimašius

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2022 m. spalio 26 d.

sprendimu Nr. 1-1636

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO IŠNUOMOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vilniaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto išnuomojimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato būstų, įtrauktų į Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo ir Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus, nuomos sąlygas ir tvarką. Aprašas taip pat reglamentuoja būstų perrašymo iš Vilniaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašo (toliau – Savivaldybės būsto fondo sąrašas) į Vilniaus miesto savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą (toliau – Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašas) ir būstų perrašymo iš Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo į Savivaldybės būsto fondo sąrašą tvarką.

2.  Aprašu privalo vadovautis asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti, asmenys, nuomojantys socialinį ar Savivaldybės būstą, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijos ir Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“.

3.  Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

3.2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1Savivaldybės būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip bendrabutis, kuris nėra naudojamas pagal jo pradinę paskirtį, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.623 straipsnio 1 dalyje, ar gyvenamoji patalpa (kambarys su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, kambarys privatizuotame bute) ar jos dalis ir (ar) kurio pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), įtrauktas į  Savivaldybės būsto fondo sąrašą;

 

4.2Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip bendrabutis, kuris nėra naudojamas pagal jo pradinę paskirtį, ar gyvenamoji patalpa (kambarys su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, kambarys privatizuotame bute) ar jos dalis ir (ar) kurio pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms);

4.3socialinis būstas – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotas kaip bendrabutis, kuris nėra naudojamas pagal jo pradinę paskirtį, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.623 straipsnio 1 dalyje, įtrauktas į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, kurie naudojami pagal jų pradinę paskirtį, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos, Savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis;

4.4. Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Administratorius) Apraše nurodoma kaip Savivaldybės, Savivaldybės būstų su bendrojo naudojimo patalpų dalimi ar socialinių būstų administratorė (toliau – Administratorius).

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDAS

 

6. Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo apskaita tvarkoma sudarant ir Įstatyme nustatyta tvarka tvirtinant Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašus. Savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašai tvirtinami ir keičiami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus (ar jo pavaduotojo) įsakymu, o tais atvejais, kai Administracijos direktoriaus patvirtintame Administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybės aprašyme numatyta tvirtinti ir keisti sąrašus, – Administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, įsakymu.

7Savivaldybės būsto fondą sudaro:

7.1. Savivaldybės socialiniai būstai:

7.1.1. būstai, kurie išnuomoti asmenims ar šeimoms, kurie yra įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą;

7.1.2. būstai, kurie išnuomoti asmenims ar šeimoms Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais;

7.1.3. būstai, kurie išnuomoti asmenims ar šeimoms, kai asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 35 procentais arba daugiau kaip 50 procentų, jeigu asmuo yra be šeimos ar jeigu šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jeigu asmuo yra neįgalusis, ar jeigu šeimoje yra neįgaliųjų, viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ar turto dydžius;

7.2. Savivaldybės būstai.

8. Atlaisvintas Savivaldybės būstas, atsižvelgiant į socialinio būsto poreikį, įrašomas į Savivaldybės socialinio būsto fondą ir naudojamas teisę į socialinio būsto nuomą turintiems asmenims ar šeimoms aprūpinti būstu.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

9. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka Įstatyme nurodytus reikalavimus.

10. Asmenys ir šeimos, pateikę Administratoriui prašymą, įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. Šis sąrašas sudaromas pagal prašymo užregistravimo datą ir laiką.

11. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, asmenų ir šeimų, kurie naudojasi parama būstui išsinuomoti, apskaita tvarkoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

12. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas nustatyta tvarka tvirtinamas vieną kartą per metus Administracijos direktoriaus įsakymu.

13. Socialinis būstas asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, siūlomas išsinuomoti laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo šiame sąraše laikotarpį ir atsižvelgiant į Įstatymo 15 straipsnio nuostatas dėl naudingojo ploto ir asmenų skaičių šeimoje.

14. Jeigu socialinio būsto naudingasis plotas yra didesnis negu Įstatymo 15 straipsnyje nurodytas šio ploto normatyvas, tenkantis asmeniui ar šeimai, esantiems Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše, būstas siūlomas išsinuomoti kitiems asmenims ar šeimoms, kurių eilės numeris yra vėlesnis, atsižvelgiant į tai, kad siūlomo išsinuomoti būsto naudingasis plotas atitinka šeimos narių skaičiui tenkantį naudingojo ploto normatyvą.

15. Administracijos direktoriaus (ar jo pavaduotojo) arba Administracijos direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, įsakymu gali būti nuomojamas ir didesnio naudingojo ploto socialinis būstas negu nurodytas Įstatymo 15 straipsnyje atsižvelgiant į Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytus atvejus.

16. Kai Savivaldybės socialinio būsto fonde nėra laisvų butų, atitinkančių Įstatymo 15 straipsnyje įtvirtintą socialinio būsto naudingojo ploto normatyvą, tenkantį vienam asmeniui ar šeimos nariui, šiems asmenims ir šeimoms sutikus gali būti išnuomojamas ir mažesnio naudingojo ploto socialinis būstas.

17. Socialiniai būstai, pritaikyti asmenims ar šeimoms, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, siūlomi asmenims, įrašytiems į Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą grupę, praleidžiant kitokio pobūdžio negalią turinčius asmenis ir šeimas, įrašytus į Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 5 ir 6 punktuose nurodytas grupes.

18. Siūlomi išsinuomoti laisvi Savivaldybės socialinio būsto fonde esantys būstai, atitinkantys statybos ir specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kt.) bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus, neatsižvelgiant į asmenų ar šeimų nepagrįstus pageidavimus dėl seniūnijos, kambarių skaičiaus, būsto remonto ir kt.

19. Savivaldybės administracija sudaro fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas nuomos pagrindais aprūpinti būstu, nuomojamų būstų sąrašą. Informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, prireikus Administratoriaus interneto svetainėje.

20. Pasiūlymas nuomoti socialinį būstą siunčiamas registruotu laišku pagal pareiškėjo viešuose registruose deklaruotą gyvenamąją vietą ir (arba) pagal pareiškėjo raštu nurodytą faktinę gyvenamąją vietą arba kitą nurodytą adresą.

21. Asmenys ir šeimos, kuriems registruotu laišku išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą, privalo per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie sutikimą arba nesutikimą išsinuomoti siūlomą būstą. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių (svarbiomis priežastimis laikoma sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta ilgalaikė liga, nelaimingas atsitikimas, šeimos narių ar artimų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė) pasiūlyme nurodytais terminais raštu neišreiškusiems sutikimo arba nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ar šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo pirmo pasiūlymo pateikimo dienos.

22. Jei asmuo ar šeima be svarbių priežasčių du kartus raštu neišreiškia sutikimo arba nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, jie išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo.

23. Jei asmuo ar šeima du kartus atsisako išsinuomoti socialinį būstą, atitinkantį jų prašyme nurodytus socialinio būsto reikalavimus, susijusius su vietove, kurioje yra socialinis būstas, ar namo, kuriame yra socialinis būstas, aukštu, jie išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo.

Asmens (šeimos) nurodyti socialinio būsto reikalavimai turi būti pagrįsti objektyviomis aplinkybėmis (pageidavimas išsinuomoti socialinį būstą tam tikroje vietovėje reiškiamas atsižvelgiant į vaikų lankomos ugdymo įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos buvimo vietą, pageidavimas išsinuomoti socialinį būstą tam tikrame namo aukšte – su asmens (šeimos narių) turima negalia ir kt.).

24. Asmeniui ar šeimai atsisakius socialinio būsto, jis siūlomas asmenims ar šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir pateikusiems sutikimą išsinuomoti būstą, socialinis būstas išnuomojamas Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu pritarus Administratoriui, atsižvelgiant į sprendimo išnuomoti būstą priėmimo metu esamą faktinį šeimos narių skaičių.

26. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais.

Dėl socialinio būsto išnuomojimo Įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 7 punkte nurodytu atveju gali kreiptis neįgalūs asmenys, kurie yra našliai ir deklaruoja savo gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje ne trumpiau nei 5 metus iš eilės.

Įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu socialinis būstas išnuomojamas ne ilgiau kaip vieniems metams.

27. Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais išnuomojant būstą asmenims ar šeimoms, kurie nėra įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą, asmens ar šeimos Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neturi viršyti Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų dydžių. Sudegusio ar kitaip Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais prarasto būsto vertė nevertinama.

28. Pasiūlymai išsinuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka teikiami Aprašo 21 punkto numatyta tvarka.

29. Jeigu asmenys ir šeimos, išvardyti Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje, be svarbių priežasčių (svarbiomis priežastimis laikoma sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta ilgalaikė liga, nelaimingas atsitikimas, šeimos narių ar artimų giminaičių mirtis arba staiga susidariusi pavojinga jų gyvybei būklė) du kartus raštu neišreiškia sutikimo arba nesutikimo nuomotis jiems siūlomą socialinį būstą, jų prašymas laikomas išnagrinėtu. Šie asmenys ir šeimos turi teisę pakartotinai teikti prašymą dėl būsto suteikimo ne eilės tvarka.

30. Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais socialinis būstas išnuomojamas Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu pritarus Administratoriui.

31. Terminuota socialinio būsto nuomos sutartis gali būti pratęsiama Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu, kuriame nurodomas sutarties pratęsimo terminas, jeigu neišnyko priežastys, dėl kurių būstas išnuomotas.

32. Socialinio būsto nuomos sutartis gali būti nepratęsiama, jei nuomininkas pažeidžia nuomos sutarties sąlygas (ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas, ardo ar gadina gyvenamąsias patalpas arba naudoja jas ne pagal paskirtį, netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu arba greta gyventi, nustatytu laiku neatlieka einamojo būsto remonto, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ar socialinio būsto nuomos sutartyje numatytais atvejais).

33. Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas. Pagal tokių asmenų ar šeimų pateiktą prašymą šie asmenys ar šeimos įrašomi į Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą.

34. Asmenims ir šeimoms, įrašytiems į Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą, socialinis būstas nuomojamas nesilaikant eiliškumo pagal asmens ar šeimos pateiktą prašymą, jeigu asmuo yra neįgalus (šeimoje yra neįgaliųjų) ir jam dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas. Asmenims ir šeimoms, kurie socialinį būstą išsinuomojo Įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 2–10 punktuose nustatytais atvejais, ir po išnuomojimo įrašytoms į Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašą (išskyrus jeigu asmuo yra neįgalus (šeimoje yra neįgaliųjų) ir jam dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas), būstas nuomojamas laikantis Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, sąrašo eiliškumo.

35. Asmenys ir šeimos, kurie sutiko nuomotis jiems pasiūlytą socialinį būstą, nepasikeitus aplinkybėms (negimė vaikas, asmuo netapo neįgalus), neturi teisės į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

36. Esant asmens ar šeimos rašytiniam prašymui, Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu Savivaldybės biudžeto sąskaita privaloma atleisti asmenį (šeimą) nuo socialinio būsto mokesčio, jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP), tenkančių vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį, dydžio ribos. Ši nuostata taikoma asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų (iki 18 metų), neįgaliems ir vyresniems nei 60 metų asmenims.

37. Asmenims ar šeimoms, kurių pajamos neviršija 36 punkte nurodyto VRP dydžio, socialinio būsto mokestis jų rašytiniu prašymu Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu privalo būti sumažintas 20 procentų.

38. Socialinio būsto nuomininkas, gavęs kartu su juo gyvenančių ir bendrą ūkį vedančių pilnamečių šeimos narių, įskaitant laikinai išvykusius, rašytinį sutikimą gali:

38.1. prašyti, kad jam būtų išnuomotos mažesnio ploto laisvos gyvenamosios patalpos;

38.2. pateikęs savo ar kartu gyvenančio šeimos nario neįgalumo pažymėjimą, prašyti pakeisti jo nuomojamą socialinį būstą, esantį aukštesniame nei pirmame pastato aukšte, į kitas tokio paties ar mažesnio ploto laisvas gyvenamąsias patalpas, esančias pirmame pastato aukšte;

38.3. nuomotojui sutikus, keistis nuomojama gyvenamąja patalpa su kitu socialinio būsto nuomininku. Sprendimą keisti socialinį būstą atsižvelgdamas į Administratoriaus rekomendacijas priima Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

39. Atlaisvintą socialinį būstą pirmumo teise siūloma išsinuomoti socialinio būsto nuomininkams, iškeliamiems iš netikslingų remontuoti, netinkamų gyventi ir pripažintų avarinės būklės patalpų. Suteikiama kita tinkamai įrengta, ne mažesnio ploto, negu numatyta Įstatymo 15 straipsnyje, bei ne mažesnė nei anksčiau turėta (pagal faktą) sanitarinius bei techninius reikalavimus atitinkanti gyvenamoji patalpa. Mažesnio ploto gyvenamosios patalpos nuomojamos socialinio būsto nuomininkui sutikus.

40. Socialinio būsto nuomininkai, du kartus raštu atsisakę persikelti į Aprašo 39 punkte siūlomą socialinį būstą, iš netikslingų remontuoti, netinkamų gyventi ir pripažintų avarinės būklės patalpų iškeldinami teismo tvarka.

41. Administratorius kartą per kalendorinius metus tikrina socialinio būsto būklę, ar būstas naudojamas pagal paskirtį, ar būsto nuomininkai laikosi būsto nuomos sutarties sąlygų. Patikrinimo rezultatai fiksuojami būsto patikrinimo akte. Apie tikrinimo datą ir laiką Administratorius praneša nuomininkams prieš 5 (penkias) dienas, jeigu nesusitariama kitaip.

Laikoma, kad būstas naudojamas ne pagal paskirtį, jei nuomininkai jame negyvena (Administratoriui nepavyksta susisiekti su nuomininkais dėl būsto patikrinimo, nepavyksta patekti į nuomojamą būstą, elektros, vandens skaitiklių rodmenys nekinta ar pokytis nežymus, būstą nuomininkai naudoja sandėliavimo tikslais).

Esant pagrindui įtarti, kad socialinis būstas naudojamas ne pagal paskirtį, Administratorius tikrina būstą ne rečiau kaip kartą per mėnesį iki pusės metų.

42. Administratorius kartą per kalendorinius metus tikrina duomenis apie mokesčių už komunalines paslaugas mokėjimą, pateikdamas paklausimus atitinkamų paslaugų teikėjams.

 

IV SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS TVARKA IR SĄLYGOS

 

43. Savivaldybės būstas nuomojamas šiais atvejais:

43.1. asmenims ar šeimoms, kuriems gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas (vykdant valstybės garantiją, padovanojus Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir kt.);

43.2. asmenims ar šeimoms, kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti;

43.3. asmenims ar šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios vietos;

43.4. Įstatymo 20 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

Jeigu asmens ar šeimos deklaruotas turtas ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, už kalendorinius metus daugiau kaip 35 procentais arba daugiau kaip 50 procentų, jeigu asmuo yra be šeimos ar jeigu šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ar turto dydžius, siekiant suteikti asmeniui ar šeimai laiko susirasti kitą būstą rinkoje, asmens ar šeimos prašymu Administracijos direktorius, įvertinęs socialinio būsto poreikį Savivaldybėje, gali priimti sprendimą socialinį būstą ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui išnuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto. Tokiu atveju su asmeniu sudaroma nauja terminuota Savivaldybės būsto nuomos sutartis.

Su asmenimis, auginančiais tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgaliaisiais (arba šeimomis, kuriose yra neįgaliųjų) ir asmenimis, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų, viršijus jų deklaruotam turtui (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, kaip numatyta Įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 2 punkte, gali būti sudaroma terminuota Savivaldybės būsto nuomos sutartis vieniems metams, bet ne daugiau nei tris kartus iš eilės;

43.5. grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, įrašytiems į Administracijos direktoriaus patvirtintą sąrašą;

43.6. šeimoje smurtą patiriantiems asmenims su vaikais, asmenims ar šeimoms, patiriančioms socialinę riziką dėl gyvenamosios vietos nebuvimo ar staigaus praradimo, dėl smurto šeimoje ar panašių aplinkybių, dėl kurių gyvenimas gyvenamojoje vietoje tampa neįmanomas (pateikusiems Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar socialinių darbuotojų išvadą, pažymą apie pradėtą ikiteisminį tyrimą (smurto atveju) ir kitus Administratoriaus nurodytus dokumentus). Šiuo atveju nuomojamas tik Savivaldybės būstas, kuris yra su bendrojo naudojimo patalpomis, vieniems metams be teisės pratęsti nuomos terminą;

43.7. Savivaldybės ir socialinio būsto nuomininkams, iškeldinamiems iš jų nuomojamo būsto, turintiems faktiškai su tėvais gyvenančių nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių, vykdant priimtus ir įsigaliojusius teismų sprendimus. Šiuo atveju nuomojamas tik Savivaldybės būstas, kuris yra su bendrojo naudojimo patalpomis, vieniems metams be teisės pratęsti nuomos terminą;

43.8. kitais tikslais pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

44. Savivaldybės būstas išnuomojamas Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu pritarus Administratoriui. Aprašo 43.2, 43.3, 43.8 papunkčiuose nurodytais atvejais Savivaldybės būstas išnuomojamas Tarybos sprendimu.

45. Atlaisvintas Savivaldybės būstas, kuris išnuomotas 43.5 papunktyje numatytu atveju, nuomojamas kitiems asmenims, įrašytiems į grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 320 „Dėl Gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

46. Asmenys ir šeimos, nuomojantys Savivaldybės būstą Aprašo 43.4 papunktyje nurodytais atvejais, sumažėjus asmens ar šeimos turtui (įskaitant gautas pajamas) gali teikti prašymą rinkos kainomis nuomojamą Savivaldybės būstą toliau nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis.

47. Jeigu asmens ar šeimos deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) po vienų metų nuo terminuotos vienų metų Savivaldybės būsto nuomos sutarties sudarymo dienos viršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, Administratorius per vieną mėnesį nuo pajamų ir turto deklaracijos įvertinimo informuoja asmenis ir šeimas apie pareigą išsikelti iš patalpų. Asmenims ar šeimoms per tris mėnesius geranoriškai patalpų neatlaisvinus, Administratorius inicijuoja iškeldinimą iš Savivaldybės būsto teismo tvarka.

48. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams gali būti išnuomojamas atlaisvinamas gretimas (neizoliuotas ar izoliuotas) kambarys arba jo dalis.              

49. Aprašo 38 punkto nuostatos taikomos ir Savivaldybės būsto nuomininkams.

50. Asmenims ir šeimoms, iškeliamoms iš netinkamo gyventi, avarinės būklės Savivaldybės būsto, gali būti pasiūlytos kitos patalpos, atsižvelgiant į Įstatymo 15 straipsnio nuostatas dėl naudingojo ploto. Jeigu asmenys ir šeimos du kartus raštu atsisako siūlomo būsto, šie asmenys ir šeimos keldinami iš patalpų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nesuteikiant kitų gyvenamųjų patalpų.

 

V SKYRIUS

NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

51. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos Savivaldybės būsto nuomos sutartį su Savivaldybės būsto nuomininkais sudaro Administratorius.

52. Asmenims, iki 2002 m. gruodžio 31 d. įgijusiems teisę nuomotis Savivaldybės gyvenamąsias patalpas, gyvenamosios patalpos nuomojamos pagal patvirtintą Savivaldybės būsto nuomos sutarties formą laikantis šių nuostatų:

52.1. asmenims ar šeimoms, kurie teisę nuomotis Savivaldybės gyvenamąsias patalpas įgijo iki 2002 m. gruodžio 31 d. orderio, sprendimo, garantinio rašto ar kitu teisėtu pagrindu, tačiau nuomos sutartys su šiais asmenimis nesudarytos;

52.2. asmenims ar šeimoms, kurie neturi galiojančios rašytinės nuomos sutarties, tačiau pagal teismo sprendimus buvo pripažinti teisėtais Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkais ir kuriems teisė nuomotis Savivaldybės gyvenamąsias patalpas atsirado iki 2002 m. gruodžio 31 d.;

52.3. asmenims ar šeimoms, keldinamiems iš avarinės būklės ir (ar) pripažintų netinkamomis gyventi patalpų, arba kai namas, kuriame yra gyvenamoji patalpa, turi būti nugriautas, ar gyvenamoji patalpa neišlieka po kapitalinio remonto ir (ar) rekonstrukcijos, ir (ar) perplanavimo, ar gyvenamosios patalpos pertvarkomos į kitos paskirties patalpas, kai Savivaldybės gyvenamosios patalpos, iš kurių asmenys (šeimos) turi būti iškeldinami, buvo išnuomotos pagal neterminuotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir (ar) orderį, ir (ar) sprendimą, ir (ar) garantinį raštą iki 2002 m. gruodžio 31 d.;

52.4. asmenims ar šeimoms, kurių nuomos sutartys keičiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.602 straipsnyje nustatyta tvarka ir kuriems teisė nuomotis Savivaldybės gyvenamąsias patalpas atsirado iki 2002 m. gruodžio 31 d.

53. Asmenims ar šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems Savivaldybės gyvenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, Įstatyme nustatyti socialinio būsto naudingojo ploto normatyvai ir šio būsto nuomos sąlygos nekeičiami ir dėl to galiojanti nuomos sutartis nekeičiama, išskyrus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus atvejus.

54. Savivaldybės būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama, nutraukiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

55. Patvirtintos formos socialinio būsto nuomos sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu išnuomoti socialinį būstą, sudaro Administratorius.

56. Socialinio būsto nuomininku sutartyje įrašomas asmuo, kurio vardu šeimos paraiška buvo įrašyta į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. Kiti asmenys sutartyje įvardijami nuomininko šeimos nariais.

57. Socialinio būsto nuomos sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Įstatymo 20 straipsniu ir Aprašu.

 

VI SKYRIUS

SAVIVALDYBEI, FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PERRAŠYMAS IŠ SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠĄ

 

58. Savivaldybei, fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys būstai, esantys Savivaldybės būsto fondo sąraše, perrašomi į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu.

59. Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymo projektas, kuriuo perrašomas Savivaldybės būstas iš Savivaldybės būsto fondo sąrašo į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, rengiamas gavus asmens rašytinį prašymą pakeisti Savivaldybės būsto nuomos sutartį ir sudaryti socialinio būsto nuomos sutartį, jeigu asmens (šeimos) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus iki prašymo pateikimo dienos neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų dydžių. Sudarius socialinio būsto nuomos sutartį yra laikoma, kad asmuo (šeima) praranda teisę į nuomos teisinius santykius, atsiradusius iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą. Asmuo prieš pasirašydamas socialinio būsto nuomos sutartį privalo pateikti Administratoriui pareiškimą, kad sutinka, jog, sudarius socialinio būsto nuomos sutartį, nuomos santykiai, galioję iki šios sutarties sudarymo, yra laikomi pasibaigusiais ir toks būstas negali būti parduodamas vadovaujantis Įstatymu.

 

VII SKYRIUS

SAVIVALDYBEI, FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PERRAŠYMAS IŠ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠO Į SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠĄ

 

60. Savivaldybei, fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys būstai, esantys Savivaldybės socialinio būsto fondo sąraše, perrašomi į Savivaldybės būsto fondo sąrašą Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymu.

61. Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymo projektas, kuriuo perrašomas socialinis būstas iš Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo į Savivaldybės būsto fondo sąrašą, rengiamas gavus asmens rašytinį prašymą, kuriame prašoma pakeisti socialinio būsto nuomos sutartį ir sudaryti Savivaldybės būsto nuomos sutartį ir kuriame nurodyta, kad asmuo sutinka mokėti pagal galiojančią tvarką gyvenamosioms patalpoms apskaičiuotą nuomos mokestį.

62. Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymo projektas perrašant socialinį būstą iš Savivaldybės socialinio būsto fondo į Savivaldybės būsto fondo sąrašą rengiamas šiais atvejais:

62.1. Aprašo numatytais atvejais, kai būstas perrašomas į kitą fondą;

62.2. kai būstas, esantis Savivaldybės socialinio būsto fondo sąraše, asmenims ir šeimoms išnuomotas teikiant valstybės paramą grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams;

62.3. kai būstas yra pripažįstamas avariniu, netinkamu gyventi ir (ar) netikslingu remontuoti;

62.4. kai Administratorius grąžina turtą Savivaldybei;

62.5. kitas atvejais.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Aprašo 6 punkte nurodyto asmens įsakymo projektas dėl Savivaldybės būsto ir Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo  rengiamas ne rečiau kaip kartą per kalendorinį ketvirtį pritarus Administratoriui.

64. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta informacija apie socialinius būstus ir Savivaldybės būstus, kurie nuomojami asmenims ar šeimoms Įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, taip pat informacija apie Įstatymo 16 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais nuomojamus socialinius būstus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje per 30 kalendorinių dienų nuo tokių sąrašų patvirtinimo, nurodant būsto adresą, bendrąjį plotą ir seniūniją, kurioje yra būstas.

65. Aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Už Aprašo nuostatų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jį įgyvendinantiems subjektams taikoma drausminė bei materialinė atsakomybė.

67. Už Aprašo vykdymo kontrolę yra atsakingas Administracijos direktorius arba jo įgaliotas pavaduotojas.

68. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

______________