LIETUVOS RESPUBLIKOS

GAMTINIŲ DUJŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1973 63 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. XII-2091

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 63 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

63 straipsnis. Vartotojų ir gamtinių dujų įmonių ginčų sprendimas ne teismo tvarka. Skundų nagrinėjimas

1. Vartotojų ir gamtinių dujų įmonių ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

2. Asmenų skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

2. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. pradėti nagrinėti vartotojų ir gamtinių dujų įmonių ginčai, taip pat asmenų skundai baigiami nagrinėti ir sprendimai dėl jų priimami ir vykdomi vadovaujantis iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatomis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė