LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M.

GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1013 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS

MN 14:2005 „ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR

ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 30 d. Nr. V-135

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės,  pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos   ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11.12 punktą ir išdėstau jį taip:

11.12. teikti šeimos gydytojo paslaugas globos įstaigose pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka.“

1.2. Papildau 11.13 punktu: 

11.13. teikti šeimos gydytojo paslaugas namuose sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Povilas Andriukaitis