LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI ŠVENČIONIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M.VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 21 d. Nr. 1V-215

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.9 papunkčiu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 55 punktu bei atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 18 d. asociacijos „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ Iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016–2022 m. vietos plėtros projektų sąrašą (pridedama). 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2018 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1V-215

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

2014−2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI ŠVENČIONIŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2016–2022 M. VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Preliminarus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomo bendrai finansuoti projekto (toliau – projektas) pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Paraiškos finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)

 

Iš viso

Projektui numatomas skirti finansavimas

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

 

1.

UAB „Darėjas“

„Jauno verslo plėtra Švenčionių mieste“

9832,37

6224,11

549,19

0,00

1966,47

0,00

1092,60

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – PFSA), 17 punkte

 

2.

VšĮ „Regiono plėtros projektai“

„Jauno verslo subjektų didinimas Švenčionių mieste“

10446,14

6563,76

579,16

0,00

2089,22

0,00

1214,00

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

3.

K. Savicko įmonė „KESEDA“

„Jauno verslo subjektų stiprinimas Švenčionių mieste“

39491,67

25029,97

2208,53

0,00

3949,17

0,00

8304,00

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

4.

VšĮ „Regiono plėtros projektai“

„Į pagalbą jaunam verslui Švenčionių mieste“

45000,00

28739,18

2535,82

0,00

4500,00

0,00

9225,00

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

5.

UAB „Aktyvios idėjos“

„Jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyva Švenčionių mieste“

18000,00

11212,28

989,32

0,00

1800,00

0,00

3998,40

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

6.

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba

„Senyvo amžiaus žmonių socialinių įgūdžių ugdymas pasitelkiant informacines technologijas“

5602,40

3281,84

289,58

0,00

1120,48

0,00

910,50

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

7.

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba

„Ebru tapyba – pozityvios socializacijos menas vaikams iš socialinės rizikos šeimų“

3803,33

2394,36

211,27

0,00

760,66

0,00

437,04

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

8.

Švenčionių socialinių paslaugų centras

„Žinau!“

6000,00

3831,89

338,11

0,00

1200,00

0,00

630,00

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

9.

Švenčionių socialinių paslaugų centras

„Gyvenu kitaip“

15907,79

9987,54

881,26

0,00

3181,55

0,00

1857,44

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

10.

Jėgos sporto šakų klubo „Grifas“

„Sportas – sveikata“

9096,95

5739,25

506,41

0,00

1819,39

0,00

1031,90

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

11.

Švenčionių socialinių paslaugų centras

„Su mumis pasaulis gražesnis“

8790,99

5614,35

495,39

0,00

1736,25

0,00

945,00

2018-05-15

Projektas turi atitikti parengtumo sąlygas, nurodytas PFSA 17 punkte

 

IŠ VISO:

171971,64

108618,53

9584,04

0,00

24123,19

0,00

29645,88

______________________________