LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. VASARIO 17 D. ĮSAKYMO NR. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m vasario 8 d. Nr. 1K-44

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2114 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio nuostatas“ ir atsižvelgdamas į Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ , 8 ir 27 punktus:“.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės netaikomos ūkininkams ir gyventojams, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, tvarkantiems apskaitą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1333 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisykles:

3.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Gyventojas, išskyrus gyventoją, naudojantį kasos aparatą ir pildantį kasos aparato kasos operacijų žurnalą, kurio formą, pildymo ir saugojimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, privalo pildyti Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Notarai, kurie pildo notarinį registrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos notariato įstatymu gali pildyti tik Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo išlaidų dalį.“

3.2. Papildau 31 punktu:

31. Gyventojas, vykdantis kelių rūšių individualią veiklą, gali pasirinkti pildyti vieną Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kuriame būtų fiksuojamos visų vykdomos individualios veiklos rūšių pajamos ir išlaidos, arba pildyti atskirus Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus pagal skirtingas individualios veiklos rūšis.“

3.3. Papildau 32 punktu:

32. Gyventojas buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti naudoti:

32.1. neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – popierinį (atspausdintą) Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą;

32.2. elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį (i.APS) arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriose pildomas elektroninės formos Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.“

3.4. Papildau 33 punktu:

33. Gyventojas, vykdantis kelių rūšių individualią veiklą, buhalterinei apskaitai tvarkyti gali pasirinkti naudoti vienodą visoms rūšims ar kiekvienai individualios veiklos rūšiai skirtingą buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę.“

3.5. Papildau 34 punktu:

34. Gyventojas individualios veiklos vykdymo metu turi teisę keisti neelektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę į elektroninę ir atvirkščiai arba iš vienos rūšies  elektroninės buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonės pereiti į kitos rūšies elektroninės buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę. Gyventojas į apskaitą įtrauktus individualios veiklos pajamų ir išlaidų likučius turi perkelti iš vienos buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonės į kitą ir užtikrinti, kad vienos rūšies individualios veiklos tiek pajamoms, tiek išlaidoms į apskaitą traukti vienu metu būtų naudojama tik viena buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonė.“

3.6. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Gyventojų pajamos pripažįstamos faktišku jų gavimo momentu (pinigų apskaitos principu) arba tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą (kaupimo apskaitos principu), vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatomis. Gyventojų padarytos išlaidos, kurios pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnį laikomos leidžiamais atskaitymais, apskaitoje pripažįstamos neatsižvelgiant į tai, ar jos apmokėtos.“

3.7. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Gyventojas privalo saugoti apskaitos dokumentus, kuriais pagrindžiamos pajamos ir išlaidos, apskaitos registrus – pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus – teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų saugojimą, nustatytą laiką, tačiau trumpiausias saugojimo terminas neturi būti trumpesnis negu 10 metų. Gyventojas, pasirinkęs apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas apskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, neprivalo saugoti apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamos išlaidos. Tam tikrą laikotarpį naudojęsis elektronine buhalterinės apskaitos tvarkymo priemone gyventojas to laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentus arba popierinių (atspausdintų) buhalterinės apskaitos dokumentų skaitmenines kopijas gali pasirinkti saugoti elektroninėje buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonėje, tačiau privalo užtikrinti jų kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą. Kilmės autentiškumu laikomas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) tapatybės tikrumas, turinio vientisumu – buhalterinės apskaitos dokumento duomenų keitimo (išskyrus techninių klaidų taisymą) nebuvimas. Įskaitomumas reiškia, kad buhalterinės apskaitos dokumentas yra įskaitomas (perskaitomas) ir pateiktas taip, kad visą jo turinį galima aiškiai įskaityti popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo.“

3.8. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, antstolius ir advokatus), privalo išrašyti ir išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau pirkėjas) vieną iš šių taisyklių 8.28.4 papunkčiuose nurodytų apskaitos dokumentų, jeigu Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas), nenustatyta kitaip.“

3.9. Pakeičiu 11punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Reikalavimus dėl šių taisyklių 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų ir jų naudojimo nustato Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės), tačiau tuo atveju, kai Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 5.1 papunktyje nurodytas pirkėjas yra:“.

3.10. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Šių taisyklių 21.1 papunktyje nurodyti dokumentai yra naudojami grynųjų pinigų priėmimui įforminti. Reikalavimus dėl šių dokumentų ir jų įsigijimo bei naudojimo nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“.“

3.11. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Jei gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, kurių išlaidoms pagrįsti turi vieną įsigijimo dokumentą ir pildo atskirus Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus, tai išlaidas individualios veiklos rūšims jis paskirsto pats pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies išlaidas (jei įmanoma) arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių ir įrašo į atitinkamus žurnalus.“

3.12. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Jei per mokestinį laikotarpį į Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą įrašoma daug įrašų, tai gyventojas gali daryti tarpinių sumų įrašus (kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį).“

3.13. Pripažįstu netekusiu galios 44 punktą:

3.14. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Pastebėjus klaidą iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų jį perskaityti, ir įrašomas teisingas skaičius arba tekstas, šalia kurio pasirašoma ir nurodoma taisymo data. Gyventojas, pastebėjęs klaidą po metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos, ją ištaiso, surašydamas buhalterinę pažymą, ir patikslina metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Gyventojas, naudodamasis elektronine buhalterinės apskaitos tvarkymo priemone ir pastebėjęs klaidą, ją ištaiso, anuliuodamas klaidingą dokumentą ar įrašą (nurodo tokio taisymo datą ir priežastį), ir sukuria naują teisingą dokumentą ar įrašą. Anuliuoti dokumentai ar įrašai elektroninėje buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonėje turi būti saugomi teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų saugojimą, nustatytą laiką, tačiau trumpiausias saugojimo terminas neturi būti trumpesnis negu 10 metų.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka