VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

prie SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIŲ IR KITŲ MOKĖJIMO ĮMOKŲ PERMOKOS (SKIRTUMO) NEPRIEMOKAI PADENGTI TARPUSAVIO ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. VA-5/V-58

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 4, 41 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi bei Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnio 6 dalies ir 19 straipsnio 12 dalies nuostatomis,

tvirtiname Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininkė                                                                           Edita Janušienė

 

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė                                    Julita Varanauskienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko ir Valstybinio socialinio

draudimo fondo valdybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VA-5/V-58

 

 

MOKESČIŲ IR KITŲ MOKĖJIMO ĮMOKŲ PERMOKOS (SKIRTUMO) NEPRIEMOKAI PADENGTI TARPUSAVIO ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių ir kitų mokėjimo įmokų permokos (skirtumo) nepriemokai padengti tarpusavio įskaitymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) administruojamų mokesčių ir su jais susijusių sumų ar VMI administruojamų nedeklaruojamų mokesčių ar kitų įmokų (toliau – mokesčiai) permokos įskaitymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) administruojamų įmokų ir su jomis susijusių sumų (toliau – įmokos) mokestinei nepriemokai ar kitoms nesumokėtoms įmokoms padengti ir Fondo valdybos administruojamų įmokų permokos įskaitymo VMI administruojamų mokesčių mokestinei nepriemokai ar kitoms nesumokėtoms įmokoms padengti procedūras.

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 87 straipsnio 1, 3, 4, 41 ir 5 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ) 18 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 12 straipsnio 6 ir 10 dalies bei 19 straipsnio 12 dalies nuostatomis ir kitais teisės aktais.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. MAIS – VMI Mokesčių apskaitos informacinė sistema;

3.2. FVIS – Fondo valdybos informacinė sistema;

3.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos įstatymuose, kuriais vadovaujantis parengtas Aprašas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIŲ / ĮMOKŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKSMAI, ATLIEKANT MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ AR KITŲ NESUMOKĖTŲ ĮMOKŲ ĮSKAITYMĄ

 

4. Mokesčių / įmokų administratoriui pradėjus vykdyti juridinio ar fizinio asmens (toliau – asmuo) mokestinių nepriemokų ar kitų nesumokėtų įmokų išieškojimo veiksmus, mokesčių / įmokų administratorius, turintis savo mokesčių / įmokų apskaitoje administruojamų asmens mokestinių nepriemokų ar kitų nesumokėtų įmokų ir norintis vieno mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamų asmens mokesčių / įmokų permoka (skirtumu) įskaityti kito mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamas to asmens mokestines nepriemokas ar kitas nesumokėtas įmokas, MAIS ar FVIS priemonėmis parengia ir išsiunčia paklausimą apie pastarojo administruojamas asmens mokesčių / įmokų permokas (skirtumus).

5. Mokesčių / įmokų administratorius, gavęs paklausimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, parengia mokesčių / įmokų administratoriui, pateikusiam paklausimą, atsakymą, kuriuo informuoja apie nurodyto asmens turimas mokesčių / įmokų permokas (skirtumus).

6. Jei paklausimą gavęs mokesčių / įmokų administratorius turi pakankamą (iš dalies pakankamą) administruojamą asmens mokesčių / įmokų permoką (skirtumą), tai šią permoką (skirtumą) administruojantis mokesčių / įmokų administratorius atlieka MAĮ 87 straipsnio 1, 3, 4 ir 41 dalyse, SDĮ 18 straipsnio 4 dalyje ir VSDĮ 12 straipsnio 6, 10 dalyse bei 19 straipsnio 12 dalyje nurodytus veiksmus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pagal mokesčių / įmokų administratoriaus nustatytą tvarką:

6.1. kai įskaitoma VMI administruojamų mokesčių / įmokų permoka (skirtumas) Fondo administravimo įstaigų administruojamai mokestinei nepriemokai ar kitai nesumokėtai įmokai padengti, VMI, nustačiusi mokesčio / įmokos permokos (skirtumo) pagrįstumą, priima sprendimą įskaityti (neįskaityti ar įskaityti dalį) asmens mokesčių / įmokų permoką (skirtumą) Fondo valdybai ir pervesti į Fondo valdybos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą jos administruojamai mokestinei nepriemokai ar kitai nesumokėtai įmokai padengti, vadovaudamasi Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo)“ (toliau – VMI grąžinimo (įskaitymo) taisyklės), nustatyta tvarka.  

Parengtas bei patvirtintas sprendimas išsiunčiamas asmeniui per e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI) ar paštu, jei asmuo nėra Mano VMI naudotojas, Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu, ar gyvenamosios vietos adresu (jei toks yra);

6.2. Fondo administravimo įstaiga/os, nustačiusi administruojamų įmokų permoką ir pervedusi ją į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą jos administruojamai mokestinei nepriemokai ar kitai nesumokėtai įmokai padengti, apie tai informuoja draudėją Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje.

7. Mokesčių / įmokų administratorius, įskaitęs asmens kito mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamas mokestines nepriemokas ar kitas nesumokėtas įmokas, MAIS ar FVIS priemonėmis parengia informuojantį Pranešimą dėl permokos įskaitymo mokestinei nepriemokai ar kitoms nesumokėtoms įmokoms padengti (toliau – Pranešimas).

Parengtą Pranešimą mokesčių / įmokų administratorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, MAIS ar FVIS priemonėmis išsiunčia mokesčių / įmokų administratoriui, kurio administruojamos mokestinės nepriemokos ir kitos nesumokėtos įmokos padengiamos. 

8. Kitas mokesčių / įmokų administratorius, gavęs pervestas įmokas į savo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, jas įskaito pagal mokėjimo nurodyme įrašytą asmens identifikacinį numerį (kodą) ir įmokos kodą. Asmens mokestinės nepriemokos ar kitos nesumokėtos įmokos laikomos padengtos tą dieną, kai pervestos įmokos buvo įskaitytos į mokesčių / įmokų administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

9. Jei mokesčių / įmokų administratoriaus mokesčių / įmokų apskaitoje asmens mokestinės nepriemokos ar kitos nesumokėtos įmokos buvo padengtos (arba buvo įskaityta dalis turimos mokestinės nepriemokos ar kitos nesumokėtos įmokos) iki tol, kol paklausimą gavęs mokesčių / įmokų administratorius vykdė permokos (skirtumo) įskaitymo kitam mokesčių / įmokų administratoriui procedūras, nepanaudota permokos (skirtumo) suma to mokesčių / įmokų administratoriaus, į kurio biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą permokos (skirtumo) įmoka buvo įskaityta, administruojamų mokesčių / įmokų apskaitoje registruojama kaip permoka ir atgal permokos įmoką įskaičiusiam mokesčių / įmokų administratoriui negrąžinama.

 

III SKYRIUS

MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ AR KITŲ NESUMOKĖTŲ ĮMOKŲ ĮSKAITYMAS, GAVUS ASMENS PRAŠYMĄ

 

10. Mokesčių / įmokų nepriemokų įskaitymas gali būti atliekamas ir tais atvejais, kai asmuo, norėdamas vieno mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamų mokesčių / įmokų permoka (skirtumu) įskaityti kito mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamas mokestines nepriemokas ar kitas nesumokėtas įmokas, pateikia prašymą (toliau – Prašymas).

11. Prašymas pateikiamas tam mokesčių / įmokų administratoriui, kurio administruojamų mokesčių / įmokų permoka (skirtumu) prašoma įskaityti kito mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamas mokestines nepriemokas ar kitas nesumokėtas įmokas. Prašymai ir prie Prašymo pridedami dokumentai pateikiami:

11.1. VMI, kai norima įskaityti VMI administruojamų mokesčių permoką (skirtumą) – VMI grąžinimo (įskaitymo) taisyklių nustatyta tvarka;

11.2. Fondo administravimo įstaigai, kai norima įskaityti Fondo administravimo įstaigos administruojamų įmokų permoką – Prašyme ir prie Prašymo pridedamuose dokumentuose turi būti nurodyta: juridinio asmens pavadinimas, o jei draudėjas yra fizinis asmuo – vardas ir pavardė, juridinio ar fizinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas ar fizinio asmens – adresas, kontaktiniai duomenys: telefono numeriai (fiksuoto, mobiliojo ryšio), elektroninio pašto adresas, laikotarpis, už kurį susidarė permoka, susidariusios permokos rūšis bei permokos suma skaičiais ir žodžiais, paaiškinimas dėl permokos susidarymo ir įskaitymo mokestinei nepriemokai ar kitai nesumokėtai įmokai padengti.

12. Mokesčių / įmokų administratorius per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos atlieka Aprašo 6 punkte nurodytus veiksmus.

13. Mokesčių / įmokų administratorius MAIS ar FVIS parengia Pranešimą Aprašo 7 punkto nustatyta tvarka.

14. Kitas mokesčių / įmokų administratorius, gavęs įmokas į savo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atlieka Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytus veiksmus.

 

IV SKYRIUS

KITI MOKESČIŲ / ĮMOKŲ ĮSKAITYMO ATVEJAI

 

15. Kai asmuo pateikia Prašymą grąžinti mokesčio / įmokos permoką (skirtumą) (toliau –Prašymas grąžinti) ir neturi mokesčių / įmokų administratoriaus, kuriam minėtas Prašymas grąžinti pateiktas, administruojamų mokestinių nepriemokų ir kitų nesumokėtų įmokų arba grąžintina permokos (skirtumo) suma yra didesnė už mokestinių nepriemokų ir kitų nesumokėtų įmokų sumą, mokesčių / įmokų administratorius, kuriam pateiktas Prašymas grąžinti, MAIS ar FVIS priemonėmis parengia ir išsiunčia paklausimą kitam mokesčių / įmokų administratoriui apie pastarojo administruojamas Prašymą grąžinti pateikusio mokesčių mokėtojo mokestines nepriemokas ir kitas nesumokėtas įmokas.

16. Mokesčių / įmokų administratorius, gavęs Aprašo 15 punkte nurodytą paklausimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, parengia atsakymą apie jo administruojamas asmens mokestines nepriemokas ir kitas nesumokėtas įmokas ir išsiunčia paklausimą pateikusiam mokesčių / įmokų administratoriui.

17. Jeigu atsakyme į paklausimą yra nurodytos kito mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamos asmens mokestinės nepriemokos ir kitos nesumokėtos įmokos, paklausimą pateikęs mokesčių / įmokų administratorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas atlieka Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytus veiksmus.

18. Kitas mokesčių / įmokų administratorius, gavęs įmokas į savo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, atlieka Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytus veiksmus.

19. Jeigu mokestinio patikrinimo metu pagal pateiktus papildomus (arba patikslintus) dokumentus arba pagal mokėtojo pateiktą patikslintą mokesčio deklaraciją nustatoma, kad permokos (skirtumo) suma mažesnė už pagal Aprašą įskaitytąją, tai susidariusią nepriemoką išieško mokesčių / įmokų administratorius, kurio sprendimu jo administruojamų mokesčių / įmokų permoka (skirtumas) įskaitytos kito mokesčių / įmokų administratoriaus administruojamos mokestinės nepriemokos ar kitos nesumokėtos įmokos.

20. Jeigu mokestinio patikrinimo metu pagal pateiktus papildomus (arba patikslintus) dokumentus arba pagal mokėtojo pateiktą patikslintą mokesčio deklaraciją nustatoma, kad permokos (skirtumo) suma didesnė už pagal Aprašą įskaitytąją, atliktieji įskaitymai neanuliuojami. Susidariusią permoką Aprašo II skyriuje nustatyta tvarka asmeniui grąžina (įskaito) mokesčių / įmokų administratorius, kurio mokesčių / įmokų apskaitoje susidarė minėta permoka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Asmens mokestinių nepriemokų ar kitų nesumokėtų įmokų ir (arba) permokų (skirtumų) duomenų perdavimas vieno mokesčių / įmokų administratoriaus kitam detalizuojamas ir jų teikimo elektroninėmis priemonėmis tvarka nustatoma VMI ir Fondo valdybos duomenų teikimo sutartyse.

22. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms VMI administruojamų mokesčių permokos įskaitymo Fondo administravimo įstaigos administruojamų įmokų mokestinei nepriemokai ar kitoms nesumokėtoms įmokoms padengti ir Fondo administravimo įstaigos administruojamų įmokų permokos įskaitymo VMI administruojamų mokesčių mokestinei nepriemokai ar kitoms nesumokėtoms įmokoms padengti procedūras, jomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šio Aprašo papildymo ir / ar pakeitimo.

_________________