LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2018 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3-291 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI NR. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004 „LIETUVOS INTEGRALIOS MUZIEJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIMIS) PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR NAUJŲ EL. PASLAUGŲ PROJEKTAS „VIRTUALUS MUZIEJUS“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. 3-280

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 3-291 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004 „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S k i r i u  šio įsakymo priede nurodytam projektui nustatyto dydžio finansavimą iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ konkrečiam uždaviniui 2.3.1 „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinti valstybės biudžete Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 01.008) priemonę „Sukurti pažangias viešąsias ir administracines elektronines paslaugas“ (programos priemonės kodas 01.008.01.01.07); finansavimo šaltiniai 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“) ir 1.2.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.6.1.1 („Ryšių valdymas ir kontrolė“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.02 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams“) numatytų lėšų.“

2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                Rokas Masiulis

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2018 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 3-291

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-280 redakcija)

priedas

 

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso iki,

Eur

iš jų valstybės pagalba iki, Eur

iš jų de minimis  pagalba iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

02.3.1-CPVA-V-526-01-0004

Lietuvos dailės muziejus

190756087

 

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,

k. 190755932

4 231 542,00

0,00

0,00

4 115 851,45

115 690,55

Lietuvos jūrų muziejus,

k. 190464695

Šiaulių „Aušros“ muziejus,
k. 190757036

Lietuvos liaudies buities muziejus,

k. 190757221

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

k. 188692688

Lietuvių kalbos institutas,

k. 111955023

 

____________________________________________________