Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1368 „DĖL SLĖPTUVIŲ POREIKIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 24 d. Nr. 96

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 1368 „Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl SLĖPTUVIŲ POREIKIO NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 9 straipsnio 15 punktu ir 24 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Nustatyti, kad:

1. Slėptuvės įrengiamos šiais atvejais:

1.1. kai Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, nurodyta valstybės institucija ar įstaiga (toliau – valstybės institucija ar įstaiga) atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

1.1.1. Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, yra paskirta atsakingąja institucija;

1.1.2. priklauso civilinės saugos sistemos pajėgoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje;

1.1.3. funkcijas vykdo nenutrūkstamai (visą parą, poilsio ir švenčių dienomis).

1.2. kai valstybės institucijų ar įstaigų arba savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai patenka:

1.2.1į pavojingojo objekto galimo pavojaus zoną;

1.2.2. į statomos ar eksploatuojamos Baltarusijos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės išplėstinio planavimo atstumą, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje Lietuvos higienos normoje (toliau Lietuvos higienos norma);

1.2.3. į Ignalinos branduolinės (atominės) elektrinės, kurios eksploatavimo nutraukimas vykdomas, skubių apsaugomųjų veiksmų zoną, nustatytą Lietuvos higienos normoje.

2. Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro slėptuvę įrengia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

3. Šio nutarimo 1 punkte nurodytais atvejais slėptuvės gali būti neįrengiamos, jei valstybės institucija ar įstaiga arba savivaldybės administracijos direktorius, atlikę galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir suderinę su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, organizuoja saugių darbo vietų, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių (toliau – saugios darbo vietos), įrengimą.

4. Slėptuvių arba saugių darbo vietų įrengimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojams atitinkamais biudžetiniais metais patvirtintos bendros asignavimų sumos.

5. Slėptuvės arba saugios darbo vietos įrengiamos iki 2021 m. sausio 1 d.

6. Valstybės institucijos ar įstaigos, įrengusios slėptuves arba saugias darbo vietas, savivaldybės administracijos direktoriui raštu pateikia Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje nurodytus duomenis apie slėptuves ar duomenis apie įrengtas saugias darbo vietas per vieną mėnesį nuo jų įrengimo arba duomenų apie jas pasikeitimo.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Eimutis Misiūnas