HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 12 d. Nr. D1-819

Vilnius

 

P a k e i č i u  Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.

P.N.050

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais“

Gy-ven-tojų skai-čius

Gyventojas, kuriam teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais – asmuo, gyvenantis būste, kurio vidaus tinklai prijungti prie naujų vandens tiekimo skirstomųjų tinklų, ir gaunantis geriamojo vandens tiekimo paslaugą kaip vartotojas pagal vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, sudarytą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms

 

Geriamojo vandens tiekimas – geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla, apimanti technines, organizacines ir ekonomines priemones, reikalingas geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, pristatyti ir parduoti abonentams ir (ar) vartotojams (šaltinis: Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas)

 

Geriamojo vandens tiekimo tinklai – tai vandentiekio skirstomasis tinklas ir komunikacijos nuo įvado iki vartotojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklų

 

Vandentiekio skirstomasis tinklas – lauko vamzdynas, geriamajam vandeniui patiekti nuo jo paruošimo įrenginių iki vartotojo įvado (šaltinis: Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas)

 

Auto-matiš-kai apskai-čiuo-jamas

Skaičiuojam-as būstų/vartot-jų, naujai prijungtų prie įgyvendinus projekto veiklas naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų, skaičių dauginant iš projekto paraiškoje nurodyto gyventojų būste koeficiento (dešimtosios

tikslumu). Gyventojų būste koeficientas – santykis tarp projektinio pasiūlymo rengimo metu

naujausių Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamų konkrečios savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų ir būstų skaičiaus

Pirminiai šaltiniai:

geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutartys, sudarytos su vartotojais, kurių būstai prijungti prie naujai pastatytų tinklų, ir sutarčių sąrašas (sutarties data, sutarties numeris, vartotojo gyvenamosios vietos adresas)

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai; ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai:

1)

projekto veiklų, kurias vykdant statomi vandentiekio skirstomieji tinklai, o prie šių tinklų vartotojai prijungia nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo komunikacijas savo lėšomis, įgyvendinimo pabaigoje ir po projekto įgyvendinimo pabaigos geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas su nauju vartotoju sudaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį

 

2)

projekto veiklų, kurias vykdant statomi nauji vandentiekio skirstomieji tinklai ir geriamojo vandens tiekimo komunikacijos vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame sklype iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) ar teritorijos vidaus tinklų, įgyvendinimo pabaigoje geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas su nauju vartotoju sudaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.

P.N.051

„Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių“

Gyv-ven-tojų skai-čius

Gyventojas, kuriam teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių – asmuo, gyvenantis būste, kuriam, kaip vartotojui, pagal vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, sudarytą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, tiekiamas saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių arba kuriam esama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra perjungiama prie vandens gerinimo įrenginių, užtikrinančių geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus, nutiesiant naujus geriamojo vandens tiekimo tinklus

 

Geriamojo vandens gerinimo įrenginys (toliau – VGĮ) – tai stacionarus technikos objektas, kuriame vykdomas

gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius

 

Auto-matiš-kai apskai-čiuo-jamas

Skaičiuoja-mas būstų/namų ūkių, aptarnaujamų įgyvendinus projekto veiklas naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais geriamojo vandens gerinimo įrenginiais arba naujai nutiestais geriamojo vandens tiekimo tinklais (sąvokose nurodytu atveju), skaičių dauginant iš projekto paraiškoje nurodyto gyventojų būste koeficiento (dešimtosios

tikslumu). Gyventojų būste koeficientas – santykis tarp projektinio pasiūlymo rengimo metu naujausių Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamų konkrečios savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų ir būstų skaičiaus

Tais atvejais, kai VGĮ rekonstruo-jamas atskirais projektais, siekiant nesumuoti tų pačių gyventojų kelis kartus, rodiklio reikšmė – gyventojų skaičius – nustatomas proporcingai projekto investicijų dydžiui

Pirminiai šaltiniai:

statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai; Aplinkos apsaugos agentūros per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau IS AIVIKS) priimtos paskutinės vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos, nurodančios rekonstruotais VGĮ aptarnaujamų namų ūkių skaičių gyvenamosiose vietovėse arba

techninė specifikacija, kurioje nurodytas naujai statomais VGĮ planuojamas aptarnauti namų ūkių (būstų) skaičius

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje

pasirašomi statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

3. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.

P.N.053

„Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais“

Gy-ven-tojų ekvi-va-len-tas

Gyventojas, kuriam teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais – asmuo, gyvenantis būste, kurio vidaus tinklai prijungti prie naujų nuotekų surinkimo tinklų, ir gaunantis nuotekų tvarkymo paslaugą kaip vartotojas pagal geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, sudarytą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms

 

Nuotekų surinkimo tinklai – tai nuotekų surinkimo sistema (nuotakynas) ir komunikacijos nuo įvado iki vartotojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklų

 

Nuotekų surinkimo sistema (nuotakynas) – vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema, nuotekoms surinkti ir transportuoti (nuotekų surinkimas mobiliomis cisternomis nelaikomas nuotekų surinkimo sistema) (šaltinis: Nuotekų tvarkymo reglamentas)

 

Auto-matiš-kai apskai-čiuo-jamas

Skaičiuoja-mas būstų/varto-tojų, naujai prijungtų prie įgyvendinus projekto veiklas naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų skaičių dauginant iš projekto paraiškoje nurodyto gyventojų būste koeficiento (dešimtosios tikslumu). Gyventojų būste koeficientas – santykis tarp projektinio pasiūlymo rengimo metu naujausių Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamų duomenų apie savivaldybės teritorijoje esančio gyventojų ir būstų skaičiaus

 

Pirminiai šaltiniai:

geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutartys, sudarytos su vartotojais, kurių būstai prijungti prie naujai pastatytų tinklų, ir sutarčių sąrašas (sutarties data, sutarties numeris, vartotojo gyvenamo-sios vietos adresas)

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai, ir ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai:

1)

projekto veiklų, kurias vykdant statomi nuotekų surinkimo tinklai, o prie šių tinklų vartotojai prijungia nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas nuotekų išleidimo komunikacijas, savo lėšomis, įgyvendinimo pabaigoje ir po projekto įgyvendinimo pabaigos geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas su nauju vartotoju sudaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį

 

2)

projekto veiklų, kurias vykdant statomi nauji nuotekų surinkimo tinklai ir nuotekų išleidimo komunikacijos vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame ar kitaip valdomame sklype iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) ar teritorijos vidaus tinklų, įgyvendinimo pabaigoje geriamojo vandens tiekėjas ir (arba) nuotekų tvarkytojas su nauju vartotoju sudaro geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

4. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.

P.N.054

„Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais“

Gy-ven-tojų ekvi-va-len-tas

Gyventojas, kuriam teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais – asmuo, gyvenantis būste, kuriam kaip vartotojui, pagal vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, sudarytą asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms, pagerinta nuotekų tvarkymo paslauga naujai pastačius ir (arba) rekonstravus nuotekų valymo įrenginius arba kuriam esama nuotekų surinkimo infrastruktūra perjungiama prie nuotekų valymo įrenginių, užtikrinančių nuotekų tvarkymo reikalavimus, nutiesiant naujus nuotekų surinkimo tinklus

 

Nuotekų valymo įrenginiai (toliau – NVĮ) – inžinerinių įrenginių kompleksas nuotekoms valyti. Valymo įrenginiams priklauso mechaninio, biologinio, fizikocheminio ir cheminio valymo, nuosėdų apdorojimo, dezinfekavimo ir kiti specialieji įrenginiai (šaltinis: terminų bankas)

 

Auto-matiš-kai apskai-čiuo-jamas

Skaičiuoja-mas būstų/namų ūkių, aptarnaujamų įgyvendinus projekto veiklas naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais arba naujai nutiestais nuotekų surinkimo tinklais (sąvokose nurodytu atveju), skaičių dauginant iš projekto paraiškoje nurodyto gyventojų būste koeficiento (dešimtosios tikslumu). Gyventojų būste koeficientas – santykis tarp projektinio pasiūlymo rengimo metu naujausių Lietuvos statistikos departamento oficialiai skelbiamų konkrečios savivaldybės teritorijoje esančių gyventojų ir būstų skaičiaus.

Tais atvejais, kai NVĮ rekonstruojamas atskirais projektais, siekiant nesumuoti tų pačių gyventojų kelis kartus, rodiklio reikšmė – gyventojų skaičius – nustatomas proporcingai projekto investicijų dydžiui

Pirminiai šaltiniai:

statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai; Aplinkos apsaugos agentūros per

IS AIVIKS priimtos paskutinės nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos, nurodančios rekonstruotais NVĮ aptarnaujamų namų ūkių skaičių gyvenamosiose vietovėse arba

techninė specifikacija, kurioje nurodytas naujai statomais NVĮ planuojamas aptarnauti namų ūkių (būstų) skaičius

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje pasirašomi statybos užbaigimo patvirtinimo dokumentai

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

5. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.

P.N.028

„Inventori-zuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis“

Pro-cen-tai

 

Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rastų jų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis

 

Paviršinių nuotekų nuotakynas – paviršinių nuotekų surinkimo, transportavimo, išleidimo inžineriniai įrenginiai (nuotakai, siurblinės)

 

Auto-matiš-kai apskai-čiuo-jamas

Skaičiuojama pagal formulę:

P/B*100%

Pirminiai šaltiniai:

Inventorizavi-mo dokumentai (inventoriza-vimo aprašas, sutikrinimo žiniaraštis ir kiti apskaitos registrai inventorizaci-jos rezultatams įforminti) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamo-jo turto registro išrašai

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje

Lietuvos Respublikos nekilnojamo-

jo turto registre užregistruo-

jamas inventorizuotas turtas

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas

3.2.1.

P.N.028-1

B – bazinis stebėsenos rodiklis (fiksuotasis):

„Neapskaityto (neinventori-zuoto) paviršinių nuotekų nuotakyno ilgis“

Kilo-met-rai

Fiksuojamas bendras neapskaityto (neinventori-zuoto) paviršinių nuotekų nuotakyno ilgis projekto pradžioje

3.2.2.

P.N.028-2

P – pokyčio stebėsenos rodiklis (kintamasis):

„Inventorizuoto paviršinių nuotekų nuotakyno ilgis“

Kilo-met-rai

Sumuojamas inventorizuoto paviršinių nuotekų nuotakyno ilgis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018-08-13 raštu Nr. 6K-1804356.