VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. VA-90 „DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 14 d. Nr. VA-42

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisyklės, Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisyklės, Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 121, 129, 130 ir 132 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, 18.11 punktu ir siekdama užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų patikrinimo rezultatų įforminimo tvarka atitiktų pasikeitusias Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formą;

1.2. Patikrinimo akto FR0680 formą;

1.3. Patikrinimo pažymos FR0681 formą;

1.4. Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formą;

1.5. Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisykles;

1.6. Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisykles;

1.7. Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisykles.

2. Nurodau Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, atliekantiems kompleksinius ar teminius patikrinimus ir tvirtinantiems patikrinimo rezultatus, vadovautis šio įsakymo 1.5–1.7 papunkčiuose nurodytomis taisyklėmis ir 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytomis formomis.

3. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojai, koordinuojantys jiems pavaldžių administracijos padalinių veiklą, ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkai.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisykles:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 121 straipsniu ir kitais teisės aktais.“

1.2.2. Pakeičiu 7.8 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

7.8. Pranešimo baigiamojoje dalyje pateikiama kita su numatomu mokestiniu patikrinimu susijusi informacija, pvz., pareigūno, vykdančio mokestinį patikrinimą, kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas).“

1.2.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pranešimą pasirašo mokesčių administratoriaus viršininkas ar jo įgaliotas asmuo. Tuo atveju, kai pasirašoma rašytiniu parašu, dedamas institucijos antspaudas.“

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Patikrinimo akto FR0680 formos užpildymo taisykles ir 2 punktą išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.“

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisykles:

1.4.1. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1. įmokos kodas (pagal Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“);“.

1.4.2. Pakeičiu 29.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.1. Jeigu mokestinio patikrinimo metu nebuvo nustatyta mokesčių įstatymų pažeidimų, tai Pažyma, tvirtinanti patikrinimo aktą (jo dalį) ir / ar pavedanti pakartotinai tikrinti mokesčių mokėtoją, gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir / arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;“.

1.4.3. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Pasirašyto rašytiniu parašu Sprendimo ar Pažymos visi egzemplioriai turi būti patvirtinti institucijos antspaudu.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 papunktis įsigalioja 2021 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                              Artūras Klerauskas

 

FR0663 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. VA-42  redakcija)

 

 

________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ

 

_____________ Nr. ____________________

(data)                  (registracijos numeris)

 

Pranešame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 114 straipsniu, pradėtas___________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas

___________________________________________________________________________________

(fizinio asmens – vardas ir pavardė), identifikacinis numeris (kodas)

______________________ mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo patikrinimas.

(kompleksinis / teminis)

 

Mokestinio patikrinimo dalykas:____________________________________________________

(mokestinio patikrinimo tema)

___________________________________________________________________________________

 

Prašome 20___ m. _______________ d. ______ val.

 

q 1. atvykti į _____________ valstybinės mokesčių inspekcijos___________________________

(pavadinimas)                                                      (skyriaus pavadinimas)

___________________________________________________________________________________

(adresas)

q 2. būti patalpose_______________________________________________________________

(adresas)

 

 

 

 

 

Numatomam mokestiniam patikrinimui prašome parengti / pateikti _________________________

 

___________________________________________________________________________________

(prašomų duomenų, dokumentų (dokumentų registrų) pavadinimai, laikotarpis arba nuoroda į dokumentų sąrašą)

___________________________________________________________________________________

 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

 

telefono numeris ___________________, elektroninio pašto adresas _______________________

 

______________________                                                          ______________________

(pareigų pavadinimas)                                (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

(rengėjo nuoroda)

 

__________________

 

FR0680 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. VA-42 redakcija)

 

 

_______________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PATIKRINIMO AKTAS

 

20 _ – _– _ Nr. ___________________

(registracijos numeris)

________________________

(sudarymo vieta)

 

Vykdydami ___________ pavedimą tikrinti Nr. ___________________________________ ,

(data)

________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(pareigūnų pareigų pavadinimai, vardai, pavardės)

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ ,

 

patikrino ________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo / mokestį išskaičiuojančio asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) pavadinimas / vardas,

________________________________________________________________________________________________ .

pavardė, identifikacinis numeris (kodas), adresas)

 

Kita apie mokesčių mokėtoją pateiktina informacija (duomenys): ______________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ .

 

Mokestinio patikrinimo atlikimo vieta: __________________________________________ .

(adresas)

Mokestinis patikrinimas pradėtas 20 _ _ _ ir baigtas 20 _ _ _.

 

Mokestinis patikrinimas sustabdytas / pratęstas nuo 20 _ _ _ iki 20  _ _ _;

nuo 20 _ _ _  iki 20 _ _ _.

 

Tikrinti mokesčiai: ___________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________ .

 

Tikrintas mokesčių laikotarpis nuo _ _ _ _ iki  _ _ _ _; _______________________________

(nurodyti kitus tikrintus mokesčių

________________________________________________________________________________

laikotarpius, jeigu jie skiriasi, bei patikrinimo laikotarpį, už kurį buvo taikomi specialūs mokesčių

_______________________________________________________________________________ .

apskaičiavimo būdai, nurodyti jų taikymo priežastis)

 

Mokestinio patikrinimo metu: __________________________________________________

(aprašyti pareigūnų atliktus veiksmus ir pateikti kitą

________________________________________________________________________________

patikrinimo akto tiriamojoje dalyje nurodytiną informaciją)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Nustatyta: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ .

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 96–98 ir 139 straipsniais ir atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dėl neapskaičiuoto nedeklaruojamo, nedeklaruoto deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikyto mažesnio mokesčio tarifo, sumažinusio mokėtiną mokestį, mokesčių mokėtojui gali būti paskirta nuo 10 iki 50 procentų priskaičiuoto mokesčio sumos dydžio bauda, o už mokesčių nesumokėjimą, sumokėjimą ne laiku ar nepagrįstą mokesčių permokos grąžinimą (įskaitymą) – apskaičiuoti delspinigiai.

 

PRIDEDAMA:

1. _______________________________________________________________, ______ l.

(priedo dokumento pavadinimas)

2. _______________________________________________________________ , ______ l.

(priedo dokumento pavadinimas)

3. ________________________________________________________________, ______ l.

(priedo dokumento pavadinimas)

 

Vadovaudamasis MAĮ 131 straipsnio 1 dalimi, mokesčių mokėtojas, nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo dienos gali pateikti rašytines pastabas dėl patikrinimo akto

________________________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas arba

mokesčių mokėtojo atsisakymas teikti pastabas dėl patikrinimo akto, vadovaujantis MAĮ 131 straipsnio 3 dalimi)

 

Vadovaujantis MAĮ 71 straipsniu, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

 

PASTABOS:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimo aktas surašytas ________________ egzemplioriais:

 

1 egz. – ___________________________________________________________________ ;

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

2 egz. – mokesčių mokėtojui;

 

3 egz. – ___________________________________________________________________ .

(institucijos pavadinimas)

 

_______________________________________                                   ________________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)

_______________________________________                                   ________________________

(tikrinimą atlikusio pareigūno pareigų pavadinimas)                 (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

 

Vieną patikrinimo akto egzempliorių gavau:

_____________________________________________

(mokesčių mokėtojo ar jo atstovo pareigų pavadinimas)

_____________________________________________

(parašas)

_____________________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________________________

(data)

 

FR0681 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. VA-42 redakcija)

 

 

___________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

 

PATIKRINIMO PAŽYMA

 

_____________ Nr. ____________________

(data)                             (registracijos numeris)

 

______________________

(sudarymo vieta)

 

______________________________________________________________________________

(patikrinimo pažymą pasirašančio pareigūno visas pareigų pavadinimas)

išnagrinėjo ______________ patikrinimo aktą Nr. __________________ , surašytą patikrinus ________

(data)                                                        (numeris)

___________________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) pavadinimas / vardas, pavardė,

___________________________________________________________________________________

identifikacinis numeris, kodas)

 

Nustatyta:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Atsižvelgdamas (-a) į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis (-a) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 130 straipsniu, nusprendžiu:

___________________________________________________________________________________

(patvirtinti mokestinio patikrinimo rezultatus / pavesti atlikti pakartotinį

___________________________________________________________________________________

mokesčių mokėtojo patikrinimą)

___________________________________________________________________________________

 

* Patikrinimo pažyma gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo patikrinimo pažymos įteikimo dienos.

** Patikrinimo pažyma gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo arba Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijos _____________________ apygardos skyriui adresu: _____________________, arba Regionų apygardos administracinio teismo _________________ rūmams adresu: _________________________, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo patikrinimo pažymos įteikimo dienos.

*** Patikrinimo pažyma gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka centriniam mokesčių administratoriui per 20 dienų nuo Patikrinimo pažymos įteikimo dienos, raštu paduodant skundą per vietos mokesčių administratorių.

**** Patikrinimo pažyma gali būti skundžiama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka per 20 dienų nuo Patikrinimo pažymos įteikimo dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per centrinį mokesčių administratorių (Vasario 16-sios g. 14, 01107 Vilnius).

_______________________            ____________                ______________________

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

* Nurodoma, jeigu Patikrinimo pažymą parengia Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos arba Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

** Nurodoma, jeigu Patikrinimo pažymą parengia apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos, išskyrus Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

*** Nurodoma, jeigu Patikrinimo pažyma surašyta vietos mokesčių administratoriaus, tvirtinanti likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo patikrinimo, kurio metu buvo nustatyti mokesčio įstatymo pažeidimai, aktą.

**** Nurodoma, jeigu Patikrinimo pažyma surašyta centrinio mokesčių administratoriaus, tvirtinanti likviduoto ar mirusio mokesčių mokėtojo patikrinimo, kurio metu buvo nustatyti mokesčio įstatymo pažeidimai, aktą.

 

_________________

 

FR0682 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2021 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. VA-42

redakcija)

 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMAS

DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO

 

_____________ Nr. ____________________

(data)       (registracijos numeris)

____________________

(sudarymo vieta)

 

_____________________________________________________________________________ ,

(sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmusio pareigūno visas pareigų pavadinimas)

 

išnagrinėjęs (-usi) __________ patikrinimo aktą Nr. _________________________ , surašytą patikrinus

             (data)                                                                            (numeris)

_____________________________________________________________________ , nustatė:

         (mokesčių mokėtojo (mokestį išskaičiuojančio asmens) pavadinimas / vardas, pavardė, kodas)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-si) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 132 straipsniu, ______________________________________________________________________

(sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo

____________________________________________________________________  nusprendė

priėmusio pareigūno visas pareigybės pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(nurodyti priimamą (-us) sprendimą (-us) dėl patikrinimo akto rezultatų tvirtinimo (patvirtinti, nepatvirtinti,

__________________________________________________________________________________

patvirtinti iš dalies, pakeisti, pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą))

 

Vadovaujantis MAĮ 81 straipsnio 2 dalimi, Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtintos nesumokėtų mokesčių, paskirtų baudų ir priskaičiuotų delspinigių sumos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai mokesčių mokėtojui buvo įteiktas Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, jeigu atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kito termino. Per nustatytą terminą nesumokėjus patikrinimo metu nustatytų mokesčių sumų, delspinigiai skaičiuojami MAĮ nustatyta tvarka.

Vadovaujantis MAĮ 87 straipsniu, mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos gali būti įskaitytos mokesčių mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti.

Vadovaudamasis MAĮ 88 straipsniu, mokesčių mokėtojas gali kreiptis į vietos mokesčių administratorių dėl patikrinimo metu apskaičiuotos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo.

Vadovaudamiesi MAĮ 71 straipsniu, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti, mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

 

* Vadovaudamasis MAĮ 152 straipsniu, mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo (ar jo dalimi), turi teisę per 20 dienų po to, kai buvo įteiktas šis sprendimas, jį raštu apskųsti centriniam mokesčių administratoriui. Skundas dėl mokestinio ginčo, kilusio tarp mokesčių mokėtojo ir _________________________________________________________________

                                                                              (vietos mokesčių administratoriaus pavadinimas)

ar jos pareigūno, paduodamas per _______________________________________________________ .

                                                                                (vietos mokesčių administratoriaus pavadinimas, adresas)

 

* Centrinio mokesčių administratoriaus Sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per centrinį mokesčių administratorių (Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius).

 

 

 

 

 

 

____________________________                                       _________                                      

         (pareigų pavadinimas)                                           (parašas)                                                   (vardas, pavardė)

 

 

A. V.

 

 

 

* Nurodoma viena iš pateiktų apskundimo tvarkų.

 

______________