Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Dokumentų valdymo skyrius

2018 05 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSITARIMAS

 

DĖL

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO

 

PRIE

 

EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS

 

ORGANIZACIJOS KONVENCIJOS

 

SĄLYGŲ

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PAREIŠKIMAS

 

DĖL

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIIMAMŲ

 

NARYSTĖS EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS

 

ORGANIZACIJOJE ĮSIPAREIGOJIMŲ

 

 

 

2018 m. balandžio 11 d.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ,

 

 

 

atsižvelgdama į 1960 m. gruodžio 14 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvenciją (toliau – Konvencija) ir Konvencijos papildomus protokolus Nr. 1 ir Nr. 2;

 

atsižvelgdama į Konvencijos 16 straipsnį, kuriuo nustatoma, kad Taryba gali nuspręsti pakviesti prisijungti prie Konvencijos bet kurią vyriausybę, pasirengusią prisiimti narystės įsipareigojimus;

 

atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 9 d. Tarybos priimtą sprendimą, kuriuo Taryba nusprendė pradėti diskusijas dėl prisijungimo su Lietuvos Respublika [C(2015)43/REV1; C/M(2015)8/REV1, 64 punkto c papunktis];

 

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 8 d. Tarybos patvirtintas Lietuvos prisijungimo prie EBPO konvencijos veiksmų gaires [C(2015)92/FINAL], kuriose išdėstyti Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – Organizacija) terminai, sąlygos ir tvarka,

 

pareiškia:

 

 

 

A. BENDRAS PAREIŠKIMAS DĖL PRISIIMAMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ

 

1. Deponuodama savo prisijungimo prie Konvencijos dokumentą Lietuvos Respublika prisiima visus narystės Organizacijoje įsipareigojimus, taip pat, inter alia, pripažįsta:

 

i) Organizacijos tikslus, kurie išdėstyti Konvencijos 1 straipsnyje ir  EBPO Parengiamojo komiteto 1960 m. gruodžio mėn. ataskaitoje;

 

ii) visas pareigas ir įsipareigojimus, išdėstytus Konvencijos 2 ir 3 straipsniuose;

 

iii) Konvencijos papildomus protokolus Nr. 1 ir Nr. 2;

 

iv) visus Organizacijos priimtus sprendimus, rezoliucijas, taisykles, reglamentus ir išvadas, susijusius su jos administravimu ir veikimu, įskaitant dokumentus, kuriais reglamentuojamas Organizacijos valdymas, narių finansiniai įnašai, kiti su finansais ir biudžetu, personalu (įskaitant Administracinio teismo sprendimus) ir procedūromis susiję klausimai, santykiai su valstybėmis, kurios nėra narės, ir informacijos įslaptinimas;

 

v) Organizacijos finansines ataskaitas;

 

vi) Organizacijos darbo metodus;

 

vii) visus EBPO Tarybos sprendimo pakviesti Lietuvos Respubliką prisijungti prie Konvencijos priėmimo dieną galiojusius pagrindinius Organizacijos teisinius dokumentus su šio Pareiškimo 1–4 prieduose esančiomis pastabomis, kurios yra neatsiejama jo dalis. Dėl kiekvieno teisinio dokumento, priimto nuo EBPO Tarybos sprendimo pakviesti Lietuvos Respubliką prisijungti prie Konvencijos priėmimo dienos iki Lietuvos Respublikos prisijungimo dokumento deponavimo dienos, Lietuvos Respublika pateikia savo poziciją per tris mėnesius nuo jo priėmimo dienos.

B. SUSITARIMAS DĖL ORGANIZACIJOS PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ

 

2. Vadovaujantis 2015 m. birželio 4 d. pasirašyto Lietuvos Respublikos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos susitarimo dėl Organizacijai suteikiamų privilegijų, imunitetų ir lengvatų (toliau – Susitarimas dėl Organizacijai suteikiamų privilegijų ir imunitetų) 23 straipsniu, Susitarimas dėl Organizacijai suteikiamų privilegijų ir imunitetų įsigaliojo 2015 m. lapkričio 26 dieną.

 

C. DALYVAVIMAS EBPO NEPRIVALOMOJE VEIKLOJE IR ORGANUOSE

 

3. Tapusi Organizacijos nare Lietuvos Respublika nori dalyvauti tam tikroje neprivalomoje veikloje ir organuose, kaip nurodyta 5 priede, kuris yra šio Pareiškimo neatsiejama dalis. Lietuvos Respublika pripažįsta, kad tam tikroms neprivalomoms veikloms ar organams bus taikomos specialios procedūros ir (arba) dalyvavimo ar narystės kriterijai.

 

D. ANKSČIAU SUDARYTŲ SUSITARIMŲ SU ORGANIZACIJA NUTRAUKIMAS

 

4. Lietuvos Respublika pažymi, kad anksčiau sudaryti Lietuvos Respublikos ir Organizacijos susitarimai dėl jos kaip valstybės, kuri nėra Organizacijos narė, dalyvavimo tam tikrų EBPO organų veikloje laikomi nutrauktais nuo jos prisijungimo prie Konvencijos dienos. Nuo prisijungimo prie Konvencijos dienos Lietuvos Respublika dalyvaus minėtų EBPO organų veikloje kaip Organizacijos narė.

 

E. ATASKAITŲ TEIKIMAS EBPO KOMITETAMS PO PRISIJUNGIMO

 

5. Lietuvos Respublika po prisijungimo sutinka teikti pažangos ataskaitas pasirinktiems EBPO komitetams, kaip nurodyta EBPO Tarybos sprendime pakviesti Lietuvos Respubliką prisijungti prie Konvencijos. Lietuvos Respublika taip pat sutinka skirti lėšų, kurios būtų naudojamos po prisijungimo pasiektos pažangos ataskaitų, kurias Taryba įtraukė į savo sprendimą pakviesti Lietuvos Respubliką prisijungti prie Konvencijos, vertinimui.

 

6. Lietuvos Respublika sutinka, kad būtų skelbiama generalinio sekretoriaus parengta po prisijungimo pasiektos pažangos ataskaitos metinė santrauka.

 

 

 

1 PRIEDAS. KONKREČIOS PASTABOS DĖL EBPO TEISINIŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMO

 

Lietuvos Respublika priima visus EBPO Tarybos sprendimo pakviesti Lietuvos Respubliką prisijungti prie Konvencijos priėmimo dieną galiojusius EBPO teisinius dokumentus su toliau nurodytomis pastabomis:

 

Fiskaliniai reikalai

 

Tarybos rekomendacija dėl pavyzdinės sutarties dėl pajamų bei kapitalo apmokestinimo [C(97)195/FINAL]

 

Lietuva pripažįsta šią Rekomendaciją kartu su toliau nurodytomis išlygomis ir pastabomis, susijusiomis su EBPO pavyzdine sutartimi dėl apmokestinimo:

 

Išlygos

 

2 straipsnio 2 dalis. Lietuva laikosi pozicijos, kad „mokesčiai, taikomi visai įmonių mokamų atlyginimų ar darbo užmokesčių sumai“ neturėtų būti laikomi pajamoms taikomais mokesčiais, todėl pasilieka teisę neįtraukti šios formuluotės į 2 dalį.

 

3 straipsnio 1 dalis. Lietuva pasilieka teisę į 3 straipsnio 1 dalį neįtraukti sąvokų „įmonė“ ir „verslo subjektas“ apibrėžčių, nes ji pasilieka teisę įtraukti straipsnį dėl savarankiškų individualių paslaugų apmokestinimo.

 

4 straipsnio 1 dalis. Lietuva pasilieka teisę į 1 dalį įtraukti įsteigimo vietos ar panašų kriterijų.

 

5 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę laikyti, kad įmonė turi nuolatinę buveinę, jei paslaugas, įskaitant konsultavimo paslaugas, teikia įmonės darbuotojai ar tuo tikslu įmonės pasamdytas kitas personalas, bet tik tada, kai tokia veikla (susijusi su tuo pačiu ar susijusiu projektu) valstybėje vykdoma laikotarpiu ar laikotarpiais, kurie ištisai arba su pertraukomis per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Lietuva pasilieka teisę įtraukti specialias nuostatas dėl nuolatinės buveinės, susijusios su Susitariančiojoje Šalyje vykdoma veikla, kai žvalgomi ar naudojami gamtos ištekliai.

 

6 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę į sąvokos „nekilnojamasis turtas“ apibrėžtį įtraukti opcioną ar panašią teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Lietuva pasilieka teisę iš dalies keisti sąvokos „nekilnojamasis turtas“ apibrėžties antrą sakinį taip, kad būtų aišku, kad minėtas sakinys netaikomas taikant nacionalinę teisę. Lietuva pasilieka teisę į 3 dalį įtraukti nuorodą į pajamas, gautas perleidus nekilnojamąjį turtą. Lietuva taip pat pasilieka teisę apmokestinti reziduojančių bendrovių akcininkų pajamas, gautas tiesiogiai naudojantis Lietuvoje esančiu bendrovei priklausančiu nekilnojamuoju turtu, jį nuomojant arba bet kokia kita forma naudojantis teise į jį, kai tokia teisė pagrįsta akcijų nuosavybe arba kitomis bendromis teisėmis į bendrovę. 

 

7 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę savo sutartyse palikti specialų straipsnį dėl „savarankiškų individualių paslaugų“ apmokestinimo. Atitinkamai taip pat taikoma išlyga dėl visų atitinkamų straipsnių ir komentarų pakeitimų, kurie atlikti panaikinus 14 straipsnį. Lietuva pasilieka teisę 2 dalį papildyti paaiškinimu, kad išlaidos, kurias Susitariančioji Šalis leidžia išskaičiuoti, apima tik tas išlaidas, kurias galima išskaičiuoti pagal tos valstybės nacionalinės teisės aktus.

 

8 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę išimtiniais atvejais taikyti nuolatinės buveinės taisyklę pelnui, kuris gautas laivams vykdant tarptautinį susisiekimą.

 

10 straipsnio 2 dalis. Lietuva pasilieka teisę neįtraukti kompetentingoms institucijoms taikomo reikalavimo bendru susitarimu nustatyti 2 dalies taikymo būdą.

 

11 straipsnio 2 dalis. Lietuva pasilieka teisę neįtraukti kompetentingoms institucijoms taikomo reikalavimo bendru susitarimu nustatyti 2 dalies taikymo būdą.

 

12 straipsnis. Norėdama ištaisyti straipsnyje likusią spragą, Lietuva pasilieka teisę įtraukti nuostatą, kuria apibrėžiamas autorinio atlyginimo šaltinis analogiškai 11 straipsnio 5 dalies nuostatoms, kuriomis reglamentuojamas tas pats klausimas palūkanų atveju.

 

13 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę įtraukti specialias nuostatas dėl kapitalo prieaugio, susijusio su Susitariančiojoje Šalyje vykdoma veikla, kai žvalgomi ar naudojami gamtos ištekliai. Lietuva pasilieka teisę 3 dalies nuostatas taikyti tik įmonėms, kurių laivai ir orlaiviai vykdo tarptautinį susisiekimą.  Lietuva pasilieka teisę į savo sutartis neįtraukti 4 dalies.

 

15 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę įtraukti specialias nuostatas dėl teikiant nesavarankiškas individualias paslaugas gautų pajamų, susijusių su Susitariančiojoje Šalyje vykdoma veikla, kai žvalgomi ar naudojami gamtos ištekliai.

 

16 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę remiantis šiuo straipsniu apmokestinti bet kokį užmokestį, kurį gauna reziduojančios bendrovės direktorių valdybos arba bet kurio kito panašaus organo narys.

 

20 straipsnis. Lietuva pasilieka teisę šiame straipsnyje paminėti bet kurį mokinį ar praktikantą.

 

Konvencija dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje, iš dalies pakeista Protokolu, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl savitarpio administracinės pagalbos mokesčių srityje

 

Pranešimai

 

A priedas. Mokesčiai, kuriems taikoma Konvencija

 

Lietuvos Respublikos atveju Konvencija taikoma Konvencijos 2 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų visų kategorijų mokesčiams, kurie atitinka 2004 m. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (su pakeitimais) 13 straipsnyje išvardytus mokesčius.

 

B priedas. Kompetentingos institucijos

 

Lietuvos Respublikos atveju sąvoka „kompetentinga institucija“ reiškia Finansų ministeriją arba Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos.

 

C priedas. Sąvokos „nacionalinis subjektas“ apibrėžtis pagal Konvenciją

 

Lietuvos Respublikos atveju sąvoka „nacionalinis subjektas“ reiškia visus Lietuvos Respublikos pilietybę turinčius asmenis ir visus juridinius asmenis, partnerystes, asociacijas ar kitus subjektus, kuriems toks statusas suteiktas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Investicijos

 

Tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinamas Kapitalo judėjimo liberalizavimo kodeksas [OECD/C(61)96]

 

Tarybos sprendimas, kuriuo patvirtinamas Einamųjų nematomų operacijų liberalizavimo kodeksas [OECD/C(61)95]

 

 

 

Lietuvos Respublika siūlo taikyti išlygas Kapitalo judėjimo liberalizavimo kodeksui ir Einamųjų nematomų operacijų liberalizavimo kodeksui remiantis kodeksų 2 straipsnio b punktu. Išlygų sąrašai pateikti šio Pareiškimo 2 ir 3 prieduose.

 

Trečiasis peržiūrėtas Tarybos sprendimas dėl nacionalinio režimo [C(91)147/FINAL]

 

Vadovaudamasi Trečiuoju peržiūrėtu Tarybos sprendimu dėl nacionalinio režimo [C(91)147 su pakeitimais], Lietuvos Respublika siūlo nacionaliniam režimui taikyti tam tikras išimtis. Išimčių sąrašas pateiktas šio Pareiškimo 4 priede.

 

Tarybos rekomendacija dėl dvišalių susitarimų dėl bendros filmų gamybos sudarymo  [C(64)124]

 

Pastabos:            

 

Lietuva yra Europos Tarybos konvencijos dėl bendros kino filmų gamybos šalis. Remdamasi minėtos Konvencijos 2 straipsniu 2016 m. sausio 7 d. Lietuva sudarė dvišalį susitarimą su Prancūzija. Šio dvišalio susitarimo nuostatos atitinka EBPO rekomendaciją ir yra papildytos keliomis specialiomis sąlygomis, susijusiomis su Rekomendacijos 6a, 10c, 13c ir 15 punktais.

 

Turizmas

 

Tarybos sprendimas-rekomendacija dėl tarptautinio turizmo politikos [C(85)165]

 

Išlyga dėl b punkto i papunkčio:

 

4 litrai alaus dažnai sieną kertantiems asmenims ir 16 litrų alaus visiems kitiems asmenims; 40 cigarečių arba 20 cigarilių arba 10 cigarų arba 50 gramų rūkomojo tabako asmenims, kurie vyksta ne oro transportu. Jaunesniems nei 17 m. keleiviams draudžiama įsivežti alkoholio ar tabako produktų. Kvepalai, kava ir arbata laikomi „kitomis prekėmis“, kurioms taikomi bendrieji pinigų sumos ribojimai (430 eurų keliaujant oro arba jūrų transportu, 300 eurų keliaujant sausuma).

 

Atliekų tvarkymas

 

Tarybos sprendimas dėl panaudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės [C(2001)107/FINAL]

 

Pastabos:

 

Vadovaudamasi Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. sausio 18 d.) patvirtintu Valstybiniu atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu (232.3 papunktis) Lietuva draudžia įvežti buitines atliekas ir iš atliekų pagamintą kietąjį atgautąjį kurą, skirtus šalinti ir (arba) naudoti energijai gauti. Valstybinio atliekų tvarkymo plano 207 punkte taip pat nurodyta: „Siekiant užtikrinti, kad atliekų naudojimo energijai gauti įrenginiuose būtų naudojamos, o atliekų šalinimo įrenginiuose – šalinamos Lietuvoje susidariusios atliekos, gali būti taikomi atliekų, skirtų naudoti šiuose įrenginiuose, įvežimo (importo)  apribojimai.“

 

2 PRIEDAS. KAPITALO JUDĖJIMO LIBERALIZAVIMO KODEKSUI TAIKOMŲ IŠLYGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

LIETUVA

 

A sąrašas

 

I/A

Tiesioginės investicijos

 

− Nerezidentų investicijos aptariamoje valstybėje

 

Pastaba. Išlyga taikoma tik: 

 

i) oro susisiekimo paslaugoms, kurias teikti licencija gali būti išduodama tik tokioms bendrovėms, kurių kontrolinį akcijų paketą valdo ir kurias veiksmingai kontroliuoja ES valstybės narės ir (arba) ES valstybių narių piliečiai, jei tarptautiniame susitarime, kurį ES yra pasirašiusi, nenustatyta kitaip;

 

ii) su Lietuvos vėliava plaukiojančio laivo įsigijimui, išskyrus atvejus, kai laivo savininkas yra Lietuvos fizinis asmuo arba Lietuvoje įregistruota bendrovė;

 

iii) ES direktyvos 2009/65/EB nuostatai, kad kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) depozitoriumas turi turėti registruotą buveinę toje pačioje ES valstybėje narėje, kurioje yra to subjekto registruota buveinė, arba turi būti įsteigtas ES valstybėje narėje, jei jo registruota buveinė yra kitoje ES valstybėje narėje;

 

iv) nuostatai, kad pensijų fondo depozitoriumu gali būti tik bankas, kuris turi teisę teikti investicines paslaugas Lietuvoje arba ES valstybėje narėje ir kurio registruota buveinė ar filialas yra įsteigtas Lietuvoje.

A sąrašas

 

IV/D1

Vertybinių popierių operacijos kapitalo rinkose

 

− Rezidentų užsienyje atliekami pirkimai

 

Pastaba. Išlyga taikoma tik toliau nurodyta apimtimi:

 

i) pensijų fondai negali investuoti daugiau nei 5 proc. grynojo turto į padengtąsias obligacijas, išleistas ES nepriklausančių kredito įstaigų;

 

i)  kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas (KIPVPS) negali investuoti daugiau nei 5 proc. grynojo turto į padengtąsias obligacijas, išleistas ES nepriklausančių kredito įstaigų.

 

3 PRIEDAS. EINAMŲJŲ NEMATOMŲ OPERACIJŲ LIBERALIZAVIMO KODEKSUI TAIKOMŲ IŠLYGŲ SĄRAŠAS

 

 

 

LIETUVA

 

C/2

Krovinių vežimas vidaus vandens keliais, įskaitant užsakomuosius reisus

 

Pastaba. Išlyga taikoma tik toliau nurodyta apimtimi:

 

i) licencija vežti krovinius laivais, kurių dedveitas yra 200 ar daugiau tonų, gali būti išduodama tik Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims arba PPO juridinių asmenų Lietuvoje įsteigtiems filialams;

 

ii) registruoti vidaus vandens kelių laivus Lietuvos Respublikos vidaus vandens kelių laivų registre leidžiama tik fiziniams asmenims, kurie turi leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, fiziniams asmenims be pilietybės ar juridiniams asmenims, kurie įsisteigę Lietuvoje.

C/3

Kelių transportas: keleivių ir krovinių vežimas, įskaitant užsakomuosius reisus

 

Pastaba. Išlyga taikoma tik toliau nurodytoms operacijoms:

 

i) keleivių vežimui taksi ir autobusais, kai:

 

•    vykstama tranzitu;

 

•    vykdomos uždarų durų kelionės;

 

•    įlaipinama ar išlaipinama tarptautinės kelionės metu;

 

•    vežama šalies viduje;

 

ii) krovinių vežimui transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia didesnė nei 3,5 tonos, kai:

 

·    vykstama tranzitu;

 

·    krovinys pristatomas vykstant tarptautiniu maršrutu;

 

·    krovinys paimamas vykstant tarptautiniu maršrutu;

 

·    krovinys vežamas grįžtančia transporto priemone, jei leidžiama paimti krovinį;

 

·    krovinys vežamas grįžtančia transporto priemone, jei leidžiama pristatyti krovinį;

 

·    vežama šalies viduje.

D/2

Prekių draudimas tarptautinėje prekyboje

 

A priedo I priedas, 1 dalis, D/2

 

Pastaba. Išlyga, kuri apima ir su skatinimu susijusią veiklą, netaikoma ES įsisteigusioms įmonėms arba tada, jei draudimo liudijimas gaunamas siūlytojo iniciatyva, ir netaikoma laivų ir orlaivių savanoriškajam civilinės atsakomybės draudimui, laivų ir orlaivių savanoriškajam draudimui ir tranzitu vežamų krovinių savanoriškajam draudimui (įskaitant prekes, bagažą ir visus kitus krovinius).

D/3

Gyvybės draudimas

 

A priedo I priedas, I dalis, D/3, 1 punktas

 

Pastaba. Išlyga, kuri apima ir su skatinimu susijusią veiklą, netaikoma ES įsisteigusioms įmonėms arba tada, jei draudimo liudijimas gaunamas siūlytojo iniciatyva.

D/4

Visos kitos draudimo rūšys

 

A priedo I priedas, I dalis, D/4, 4 ir 5 punktai

 

Pastaba. Išlyga, kuri apima ir su skatinimu susijusią veiklą, netaikoma ES įsisteigusioms įmonėms arba tada, jei draudimo liudijimas gaunamas siūlytojo iniciatyva.

D/7

Kitas draudimo paslaugas teikiantys subjektai

 

A priedo I priedas, IV dalis, D/7

 

Pastabos. Išlyga, kuri apima ir su skatinimu susijusią veiklą, taikoma tik tarpininkavimo paslaugoms ir paslaugų teikėjų agentūroms, išskyrus ES įsisteigusias įmones.

 

Išlyga netaikoma tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugoms pagal perdraudimo sutartis.

D/8

Privačios pensijos

 

A priedo I priedas, IV dalis, D/8, 1 punktas

 

Pastabos. Išlyga, kuri apima ir su skatinimu susijusią veiklą, taikoma per sieną teikiamoms paslaugoms, kurias Lietuvoje teikia paslaugų teikėjai, kurie yra nerezidentai, išskyrus ES įsisteigusias įmones.

 

Išlyga taikoma pensijų fondo depozitoriumui, kuriuo gali būti tik bankas, turintis teisę teikti investicines paslaugas Lietuvoje arba ES/EEE valstybėje narėje ir kurio registruota buveinė ar filialas yra įsteigtas Lietuvoje.

E/1

Mokėjimo paslaugos

 

Pastabos. Išlyga taikoma mokėjimo paslaugoms, kurias Lietuvoje teikia nerezidentai, išskyrus:

 

i) ES įsteigtas kredito įstaigas;

 

ii) ES įsteigtas mokėjimo įstaigas, jei gautas kitos valstybės priežiūros institucijos pranešimas;

 

iii) ES įsteigtas elektroninių pinigų įstaigas.

E/2

Banko ir investicinės paslaugos

 

Pastabos.  Išlyga taikoma tik garantijų suteikimo ir brokerių/prekeivių investicinėms ir banko paslaugoms Lietuvoje, išskyrus licencijuotus ES paslaugų teikėjus.

E/4

Turto valdymas

 

Pastaba. Išlygos taikomos tik pensijų fondo valdymo paslaugoms, kurias Lietuvoje teikia paslaugų teikėjai, kurie yra nerezidentai, išskyrus licencijuotus ES paslaugų teikėjus.

E/7

Investuotojų, kurie yra nerezidentai ir investuoja į bankininkystės ir finansinių paslaugų sektorių, filialų, agentūrų ir t. t. įsisteigimui ir veiklai taikomos sąlygos

 

A priedo II priedas, 1 punktas

 

Pastabos. Išlyga, nurodyta 1 punkte, susijusi su tuo, kad remiantis ES direktyva 2009/65/EB kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjekto (KIPVPS) depozitoriumas turi turėti registruotą buveinę toje pačioje ES valstybėje, kurioje yra to subjekto registruota buveinė, arba turi būti įsteigtas ES valstybėje, jei jo registruota buveinė yra kitoje ES valstybėje.

L/6

Specialistų paslaugos (įskaitant apskaitininkų, menininkų, konsultantų, gydytojų, inžinierių, ekspertų, teisininkų ir t. t. paslaugas)

 

Pastaba. Išlyga taikoma tik paslaugoms, kurias kaip „advokatai“ teikia valstybių, kurios neatitinka kvalifikacijos pripažinimo nuostatų, piliečiai.

 

4 PRIEDAS. NACIONALINIAM REŽIMUI TAIKOMŲ IŠIMČIŲ SĄRAŠAS REMIANTIS TREČIUOJU PERŽIŪRĖTU TARYBOS SPRENDIMU DĖL NACIONALINIO REŽIMO [C(91)147 SU PAKEITIMAIS]

 

 

 

LIETUVA

 

A. Nacionaliniu lygmeniu taikomos išimtys

 

I. Įsisteigusių užsienio subjektų valdomų įmonių investicijos

 

 

Oro susisiekimas

 

Oro susisiekimo paslaugos; licencija vykdyti oro susisiekimą gali būti išduodama tik toms bendrovėms, kurių kontrolinį akcijų paketą valdo ir kurias veiksmingai kontroliuoja ES valstybės narės ir (arba) ES valstybių narių piliečiai, jei tarptautiniame susitarime, kurį ES yra pasirašiusi, nenustatyta kitaip.

 

Pagrindas: 2000 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas Nr. VIII-2066

 

 

 

Jūrų ir vidaus vandens kelių susisiekimas

 

Jūrų kabotažo ir vidaus vandens kelių kabotažo paslaugas leidžiama teikti tik laivams, kurie plaukioja su Lietuvos vėliava ir yra registruoti Lietuvoje arba kurie plaukioja su bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės vėliava. 

 

Pagrindas: 1996 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos pramoninės laivybos įstatymas Nr. I-1513 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 12 d.), 1996 m. rugsėjo 24 d. Vidaus vandenų transporto kodeksas Nr. I-1534

 

 

 

II. Oficialiai teikiama pagalba ir subsidijos

Nėra

 

 

 

III. Mokestinės prievolės

Nėra

 

 

 

IV. Vyriausybės vykdomas pirkimas

Nėra

 

 

 

V. Galimybė naudotis vietos finansavimu

Nėra

 

 

 

B. Teritorinių vienetų lygmeniu taikomos išimtys

 

Nėra

 

5 PRIEDAS. NEPRIVALOMOS VEIKLOS IR ORGANŲ, KURIŲ VEIKLOJE LIETUVA NORI DALYVAUTI, SĄRAŠAS

 

 

 

• Tarptautinio mokymo ir mokymosi tyrimo programa (TALIS)

• Tarptautinis transporto forumas (ITF)

 

• Vietos ekonomikos ir užimtumo plėtros bendrų veiksmų programa (LEED)

 

• EBPO tarptautinėje prekyboje esančių sėklų veislių sertifikavimo ar sėklų judėjimo kontrolės sistemos (žolės ir ankštinių augalų sėklos, kryžmažiedžių šeimos augalų sėklos ir kitos aliejinių ar pluoštinių augalų sėklos, javų sėklos)

 

• Pasaulinis skaidrumo ir keitimosi informacija mokesčių tikslais forumas (GFTEI)

 

 

 


 

 

TARYBOS SPRENDIMAS

PAKVIESTI LIETUVOS RESPUBLIKĄ PRISIJUNGTI PRIE EBPO KONVENCIJOS

 

(priimtas 2018 m. gegužės 3 d. Tarybos 1374-ojoje sesijoje)

 

TARYBA,

 

atsižvelgdama į 1960 m. gruodžio 14 d. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konvenciją (toliau – Konvencija) ir ypač į jos 5 straipsnio a punktą ir 16 straipsnį;

 

atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 9 d. Tarybos priimtą sprendimą dėl diskusijų dėl prisijungimo su Kosta Rika ir Lietuvos Respublika pradėjimo 2015 m., kuriuo Taryba nusprendė pradėti diskusijas dėl prisijungimo su Lietuvos Respublika [C(2015)43/REV1; C/M(2015)8/REV1, 64 punktas];

 

atsižvelgdama į 2015 m. liepos 8 d. Tarybos priimtas Lietuvos prisijungimo prie EBPO konvencijos veiksmų gaires [C(2015)92/FINAL], kuriose išdėstyti Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos  (toliau – Organizacija) terminai, sąlygos ir tvarka;

 

atsižvelgdama į generalinio sekretoriaus ataskaitą dėl Lietuvos prisijungimo prie Organizacijos [C(2018)70/REV1];

 

atsižvelgdama į 2018 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareiškimą dėl Lietuvos Respublikos prisiimamų narystės Organizacijoje įsipareigojimų C(2018)66;

 

atsižvelgdama į Prisijungimo veiksmų gairėse išvardytų EBPO pagrindinių komitetų oficialias nuomones [C(2018)67];

 

atsižvelgdama į generalinio sekretoriaus pranešimą apie Lietuvos poziciją dėl EBPO pagrindinių komitetų neperžiūrėtų teisinių dokumentų [C(2018)68];

 

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 26 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos susitarimą dėl Organizacijai suteikiamų privilegijų, imunitetų ir lengvatų;

 

manydama, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra pasirengusi prisiimti narystės Organizacijoje įsipareigojimus,

 

priima šį Sprendimą:

 

1. Lietuvos Respublika kviečiama prisijungti prie Konvencijos, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareiškime [C(2018)66] siūlomų ir toliau išdėstytų sąlygų.

 

2. Dėl kiekvieno Organizacijos teisinio dokumento, priimto nuo šio Tarybos sprendimo priėmimo dienos iki Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dienos, Lietuvos Respublika pateikia savo poziciją per tris mėnesius nuo jo priėmimo dienos.

 

3. Visi anksčiau sudaryti susitarimai dėl Lietuvos Respublikos kaip valstybės, kuri nėra Organizacijos narė, dalyvavimo EBPO organuose nutraukiami nuo Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Konvencijos dienos. Nuo minėtos dienos Lietuvos Respublika dalyvaus minėtų EBPO organuose kaip Organizacijos narė.

 

4. Prisijungusi prie Konvencijos Lietuvos Respublika teikia pažangos ataskaitas EBPO organams tokia tvarka:

 

• Bendrovių valdymo komitetui: Komitetui ir jo darbo grupei pažangos ataskaita pateikiama per dvejus metus nuo jos prisijungimo prie Organizacijos, o vėliau – kaip prašoma.

 

5. Lietuvos Respublika skiria lėšų minėtoms po prisijungimo pasiektos pažangos ataskaitoms įvertinti. Generalinio sekretoriaus parengta Lietuvos po prisijungimo pasiektos pažangos ataskaitos metinė santrauka skelbiama viešai.

 

6. Lietuvos Respublika paskiria instituciją ryšiams palaikyti, atsakingą už ataskaitų teikimą po prisijungimo.

 

 

 

 

 

Pasirašyta Paryžiuje, 2018 m. gegužės 30 d. anglų ir prancūzų kalbomis.

 

 

 

Lietuvos Respublikos 

vardu

 

 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vardu

 

 

Dalia  GRYBAUSKAITĖ

 

 

Angel GURRÍA

Prezidentė

Generalinis sekretorius