Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. NUTARIMO nR. 1s-10 (2018) „DĖL lietuvos respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 15 d. Nr. 1S-67 (2020)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

1.       Pakeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1.    4 punkte išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4. Reglamente vartojamos sąvokos, jei nenurodyta kitaip, atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatyme vartojamas sąvokas.“

1.2.    5 punkte išbraukti žodžius „Reklamos įstatymo ir“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5. Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų tyrimo ir procedūros dalyvių išklausymo procedūra reglamentuota šio Reglamento IV skyriuje, o kita Reglamente numatyta tvarka taikoma tiek, kiek atitinkamų klausimų nereglamentuoja nurodytas įstatymas.“

1.3.    Pakeisti 10.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.3. teikia Seimui ir Vyriausybei metinę Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitą;. Ataskaitoje be kita ko turi būti nurodyta informacija apie Konkurencijos tarybos pirmininko ir narių skyrimą bei atleidimą iš pareigų, atitinkamais metais Konkurencijos tarybai skirtą finansavimą iš biudžeto, įskaitant kitas teisėtai gautas pajamas ir lėšas, bet kokius jų pakeitimus, palyginti su ankstesniais metais. Ataskaita taip pat skelbiama viešai Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.“

1.4.    Panaikinti 15.5 ir 15.6 punktus.

1.5.    Buvusius 15.7-15.13 papunkčius laikyti atitinkamai 15.5-15.11 papunkčiais.

1.6.    Papildyti nauju 171 punktu:

      Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai, administracijos direktorius, grupių vadovai, skyrių vedėjai ir visi kiti Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojai vykdydami jiems Konkurencijos įstatymo, Reglamento ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, turi teisę dokumentus parengti, suformuoti, pasirašyti, perduoti, vizuoti ir kitaip administruoti ir dokumentų valdymo sistemoje.“

1.7.    Pakeisti 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

78. Konkurencijos tarybos nutarimas pagal Reglamento 76 punktą priimamas Konkurencijos tarybos posėdyje. Motyvuotu sprendimu Konkurencijos taryba gali papildomai vieną kartą atidėti nutarimo paskelbimą ne ilgesniam terminui nei pirminis nutarimo paskelbimo atidėjimo terminas ir apie šiuos paskelbimo datos ir laiko pasikeitimus informuoti procedūros dalyvius.“

1.8.    Pakeisti 92 punktą ir jį išdėstyti taip:

92. Galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo padarymu įtariami ūkio subjektai gali siūlyti Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies reikalavimus atitinkančius įsipareigojimus (toliau – įsipareigojimai). Ūkio subjektai turi kuo anksčiau informuoti apie savo ketinimus prisiimti įsipareigojimus.“

1.9.    Pakeisti 93 punktą ir jį išdėstyti taip:

93. Įgalioti pareigūnai, gavę ūkio subjekto siūlomus įsipareigojimus, nustato, ar turi pakankamai duomenų įvertinti siūlomų įsipareigojimų atitiktį Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies reikalavimams. Konkurencijos taryba pagal Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį turi teisę, tačiau neprivalo nagrinėti ir priimti ūkio subjekto siūlomų įsipareigojimų. Konkurencijos taryba turi teisę bet kuriuo metu nutraukti ir netęsti įsipareigojimų nagrinėjimo.“

1.10.  Pakeisti 94 punktą ir jį išdėstyti taip:

94. Jeigu Konkurencijos taryba neketina nagrinėti ir priimti ūkio subjekto siūlomų įsipareigojimų ir tęsia tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, įgalioti pareigūnai apie tai informuoja įsipareigojimus siūliusį ūkio subjektą. Jeigu Konkurencijos taryba ketina priimti ūkio subjektų pasiūlytus įsipareigojimus, jų nagrinėjimą atlieka įgalioti pareigūnai. Įgalioti pareigūnai turi teisę pasiūlyti įsipareigojimus pateikusiam ūkio subjektui pateikti papildomus paaiškinimus ir duomenis, reikalingus įsipareigojimams tinkamai nagrinėti.“

1.11.  Pakeisti 95 punktą ir jį išdėstyti taip:

95. Įgalioti pareigūnai, išnagrinėję siūlomus įsipareigojimus ir įvertinę, kad jie preliminariai atitinka Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies reikalavimus, teikia siūlymą Konkurencijos tarybai patvirtinti siūlomus įsipareigojimus ir nutraukti tyrimą Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies pagrindu. Įgaliotų pareigūnų siūlymas dėl siūlomų įsipareigojimų gali būti pateiktas ir pranešime apie įtariamą pažeidimą.“

1.12.  Pakeisti 98 punktą ir jį išdėstyti taip:

98. Konkurencijos taryba ūkio subjekto įsipareigojimus patvirtina ir tyrimą Konkurencijos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies pagrindu nutraukia priimdama nutarimą. Nutarimas ar jo išrašas yra skelbiamas Konkurencijos tarybos interneto svetainėje.“

1.13.  IV skyriaus Septintojo skirsnio pavadinime išbraukti žodžius „Reklamos įstatymo“ ir jį išdėstyti taip:

Mažmeninės prekybos įmonių Nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymO pažeidimų tyrimas ir procedūros dalyvių išklausymas

 

1.14.  113 punkte išbraukti žodžius „Reklamos įstatymo ar“ ir jį išdėstyti taip:

113. Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai, įvertinę galimo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos tarybai pateikia tyrimo išvadas.“

1.15.  Pakeisti 120 punktą ir išdėstyti taip:

120. Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo priimamas Konkurencijos tarybos posėdyje. Motyvuotu sprendimu Konkurencijos taryba gali papildomai vieną kartą atidėti nutarimo paskelbimo laiką ne ilgesniam terminui nei pirminis nutarimo paskelbimo atidėjimo terminas ir informuoti procedūros dalyvius apie paskelbimo laiko pasikeitimus.“

1.16.  Pakeisti 123 punktą ir jį išdėstyti taip:

123. Posėdžiai vyksta Konkurencijos tarybos patalpose, išskyrus, kai dėl svarbių priežasčių Konkurencijos taryba nusprendžia kitaip. Esant techninėms galimybėms, Konkurencijos taryba turi teisę posėdžius organizuoti ir nuotoliniu būdu.“

1.17.  Pakeisti 129 punktą ir jį išdėstyti taip:

129. Tvarkomieji posėdžiai gali vykti Konkurencijos tarybos nariams iš anksto balsuojant nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis.“

1.18.  Papildyti nauju 1291 punktu:

1291. Posėdžio dalyviai yra supažindinami su nuotoliniu būdu balsuojančių Konkurencijos tarybos pirmininko ar narių balsais ir pastabomis, jeigu tokios buvo pateiktos balsavimo biuletenyje.“

1.19.  Papildyti nauju 1301 punktu:

1301. Kai posėdžio metu pateikiama papildoma reikšminga informacija, su kuria neturėjo galimybės susipažinti nuotoliniu būdu balsuojantys Konkurencijos tarybos pirmininkas ar nariai, atitinkamo klausimo svarstymas atidedamas kitam tvarkomajam posėdžiui.“

1.20.  Papildyti nauju 1321 punktu:

1321. Išimtiniais atvejais, jeigu nėra galimybės organizuoti procedūros dalyvių išklausymo posėdžių Konkurencijos tarybos patalpose, Konkurencijos taryba arba Konkurencijos tarybos pirmininkas turi teisę priimti sprendimą procedūros dalyvių išklausymo posėdžius organizuoti nuotoliniu būdu. Procedūros dalyviai ir kiti suinteresuoti asmenys informuojami apie šį sprendimą ir tokio posėdžio tvarką.“

1.21.  Pakeisti 145 punktą ir jį išdėstyti taip:

145. Išklausymo posėdis baigiamas informavus išklausymo posėdžio dalyvius apie Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nurodyto nutarimo paskelbimo datą ir laiką. Konkurencijos taryba turi teisę papildomai atidėti nutarimo paskelbimą Reglamento 78 punkte nustatyta tvarka.“

1.22.  Pakeisti 152 punktą ir jį išdėstyti taip:

152. Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Konkurencijos taryba turi teisę savo priimtų sprendimų atskirai neforminti, o įrašyti juos į posėdžio protokolą (protokolinis nutarimas). Protokolo išrašas (protokolinis nutarimas) suinteresuotiems asmenims siunčiamas Konkurencijos tarybos sprendimu.“

1.23.  Papildyti nauju 1571 punktu:

Konkurencijos tarybos nutarimai, kurie nėra viešai skelbiami, įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose nutarimuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Jeigu nutarimai yra skelbiami Konkurencijos tarybos interneto svetainėje, nutarimai įsigalioja nuo jų paskelbimo arba įteikimo dienos, priklausomai nuo to, kuris įvyksta pirmiau, ir jei pačiuose nutarimuose nenustatyta kita įsigaliojimo data. Jeigu nutarimai yra skelbiami Teisės aktų registre, nutarimai įsigalioja kitą dieną po jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu nutarimuose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.“

1.24.  160 punkte išbraukti žodžius „Reklamos įstatymo“ ir jį išdėstyti taip:

160. Dokumentai ir kita informacija Konkurencijos taryboje tvarkoma Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, kitų įstatymų, Reglamento ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Asmens duomenys Konkurencijos taryboje tvarkomi Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos konkurencijos taryboje taisyklių nustatyta tvarka.“

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                         Šarūnas Keserauskas