HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. D1-554

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, ir 102 punktą išdėstau taip:

102. Reglamento 101 punkte nurodytu atveju deklaracija, kurios, remiantis Statybos įstatymo [8.3] 28 straipsnio 2 ar 3 dalimi, neprivaloma tvirtinti Inspekcijoje, prieš pateikiant ją Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui, turi būti registruota IS „Infostatyba“. Statytojas arba jo įgaliotas asmuo deklaraciją registruoja nuotoliniu būdu IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt), užpildo atitinkamus laukus ir nurodytose vietose įkelia statytojo surašytos deklaracijos kopiją, bendrosios statinio ekspertizės akto kopiją, kitus dokumentus, kuriuos reikia pateikti su deklaracija, nurodytus Reglamento 93.2–93.18 papunkčiuose. Deklaracija IS „Infostatyba“ registruojama,  kai statytojo ar jo įgalioto asmens IS „Infostatyba“ nurodyto bendrąją statinio ekspertizę atlikusio ekspertizės rangovo įgaliotas asmuo patvirtina, kad IS „Infostatyba“ pateiktą bendrąją statinio ekspertizę atliko statytojo arba jo įgalioto asmens nurodytas ekspertizės rangovas. Ekspertizės rangovas IS „Infostatyba“ pagal jos funkcionalumą privalo patvirtinti arba paneigti informaciją, kad atliko ekspertizę per 7 darbo dienas. Ekspertizės rangovui per 7 darbo dienas nepatvirtinus arba nepaneigus informacijos, kad jis atliko bendrąją statinio ekspertizę, deklaracija IS „Infostatyba“ neregistruojama ir automatiškai pažymima kaip „atmesta.“

2Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 2 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika