Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. RUGSĖJO 23 D. NUTARIMO NR. 1017DĖL 2011 M. VASARIO 15 D. TARYBOS DIREKTYVOS 2011/16/ES DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO APMOKESTINIMO SRITYJE IR PANAIKINANČIOS DIREKTYVĄ 77/799/EEB IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR SUSITARIMŲ DĖL AUTOMATINIŲ INFORMACIJOS APIE FINANSINES SĄSKAITAS MAINŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 13 d. Nr. 131

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr. 1017 Dėl 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvos 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančios Direktyvą 77/799/EEB ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 611 straipsniu ir įgyvendindama 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinančią Direktyvą 77/799/EEB (OL 2011 L 64, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/2258, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos (OL 2016 L 342, p. 1), ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2. Pakeisti 2.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 13 ir 14 straipsniuose nustatyta tvarka informuoti visus užsienio valstybių rezidentus mokesčių tikslais, apie kuriuos susijusi informacija, nurodyta šio nutarimo 2.1 papunktyje, būtų renkama ir perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Informacija saugoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis.“

 

3. Pakeisti 3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2. Reglamento (ES) 2016/679 34 straipsnyje nustatyta tvarka kiekvienam fiziniam asmeniui pranešti apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.“

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras                                                                                                      Vilius Šapoka