LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO NR. A1-316 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. A1-559

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.2.2. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytais atvejais tiria įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, ir nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą ar iš darbo. Tikrina, ar laikomasi nustatytos įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimo tvarkos, ar įmonėje nustatyta pranešimų apie incidentus, incidentų tyrimo ir registravimo tvarka ir ar darbdaviai diegia prevencines priemones, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe, susirgimų profesinėmis ligomis;“.

1.2. Pakeičiu 8.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.2.4. registruoja nelaimingų atsitikimų darbe aktus, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktus, profesinių ligų patvirtinimo aktus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais saugo nelaimingų atsitikimų darbe aktus ir tyrimo medžiagą, profesinių ligų patvirtinimo aktus ir tyrimo medžiagą;“.

1.3. Pakeičiu 8.3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.3.9. vykdo Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto veiklą, bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, profesinėmis sąjungomis, darbo tarybomis, darbdavių organizacijomis, kitų valstybių analogiškomis tarnybomis;“.

1.4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Vykdydamas nustatytas funkcijas, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius turi teisę gauti iš darbdavių dokumentus (jų nuorašus, išrašus) ir kitus duomenis, reikalingus tarnybinėms funkcijoms atlikti. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius turi teisę laikinai – iki 7 darbo dienų – paimti iš darbdavio dokumentus, reikalingus Valstybinės darbo inspekcijos funkcijoms atlikti, surašydamas ir pateikdamas šių dokumentų paėmimo aktą arba darydamas šių dokumentų kopijas ar išrašus. Jei dokumentai yra paimami, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius darbdavio prašymu privalo leisti pasidaryti paimamų dokumentų kopijas. Darbdavys turi teisę reikalauti minėtų kopijų tikrumą patvirtinti Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus žyma. Darbdavys turi teisę neteikti Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriui jo reikalaujamų dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs kitam darbdavio veiklos priežiūrą atliekančiam viešojo administravimo subjektui. Atsisakydamas pateikti reikalaujamus dokumentus, darbdavys turi raštu nurodyti, kokiam jo veiklos priežiūrą atliekančiam subjektui šie dokumentai yra pateikti. Taip pat vykdydamas darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją ir kontrolę, nepažeisdamas įstatymais garantuoto asmens privataus gyvenimo neliečiamumo, Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius turi teisę fotografuoti, daryti garso, vaizdo įrašus bei atlikti kontrolinius darbo aplinkos parametrų matavimus. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, atlikdamas tarnybines pareigas, prireikus turi teisę pasitelkti policijos pareigūnus.“

1.5. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24. Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius, tirdamas įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai ar darbuotojas miršta, jeigu būtina, turi teisę nemokamai naudotis darbdavio ryšio ir transporto priemonėmis.“

1.6. Pakeičiu 32.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

„32.19. vadovauja komisijai, tiriančiai įvykį darbe, dėl kurio mirė 3 ir daugiau darbuotojų;“.

2. Šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.3 papunktį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

3. Šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

4. Įgalioju Lietuvos Respublikos vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių pasirašyti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus su visais pakeitimais ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su jų užregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė