LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2004 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. V-396 „DĖL MEDICINOS PRAKTIKOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 16 d. Nr. V-547

Vilnius

 

 

Pakeičiu Medicinos praktikos licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, ir 48 punktą išdėstau taip:

48. Licencijos turėtojas Taisyklių 46 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus Taisyklių 46.2 papunktyje nurodytus dokumentus, parengtus anglų kalba, Tarnybai pateikia pagal Taisyklių 12 punkte nustatytus reikalavimus. Dokumentai pateikiami Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys