LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLO PREMIJŲ SKYRIMO LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIAMS MOKSLININKAMS BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ TURINTIEMS MOKSLININKAMS, GYVENANTIEMS UŽSIENYJE

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. V-968

Vilnius

 

 

 

Įgyvendindama Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1853 Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, nuostatų patvirtinimo“, 5, 6 ir 7 punktus ir atsižvelgdama į Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, atrankos komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ISAK-268 „Dėl Mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, siūlymus, patvirtintus 2016 m. rugsėjo 14 d. posėdžio protokolu Nr. 10:

 

1. S k e l b i u:  

 

1.1. prof. dr. Bronių Vaškelį 2016 metų mokslo premijos už nuopelnus mokslui ir pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių  mokslų srityse laureatu;

 

1.2. dr. Rimvydą Juškaitį 2016 metų mokslo premijos už nuopelnus mokslui ir pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų srityse laureatu;

 

1.3. dr. Vaidą Šeferį 2016 metų mokslo premijos už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse laureatu;

 

1.4. dr. Almantą Pivriką 2016 metų mokslo premijos už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų srityse laureatu;

 

1.5. dr. Jolantą Aleksejūnienę 2016 metų mokslo premijos už mokslo patirties, pasiekimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą, mokslinės, vadybinės, organizacinės patirties perdavimą ir kitus iškilius mokslinius pasiekimus laureate.

 

2. S k i r i u  premijoms išmokėti 19 000 Eur (devyniolika tūkstančių eurų), kiekvienos premijos laureatui išmokant po 3 800 Eur (tris tūkstančius aštuonis šimtus eurų).

 

3. Į p a r e i g o j u Buhalterinės apskaitos skyrių premijų įteikimo dieną išmokėti šio įsakymo 2 punkte skirtas lėšas mokslo premijų laureatams, pervedant jas į jų individualiuose prašymuose nurodytas atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė