ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, KURIOS SAVININKINKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. A-1568

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (2015 m. gruodžio 17 įstatymo Nr. XII-2202 redakcija), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-119 „Dėl pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ 2.1 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Viešosios įstaigos, kurios savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vardu gautos paramos skirstymo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Gipoldas Karklelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d.

įsakymu Nr. A-1568

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS, KURIOS SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešosios įstaigos, kurios savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vardu gautos paramos skirstymo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu ir kitais teisės aktais.

2. Taisyklės taikomos viešosioms įstaigoms, kurių steigėja ir savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – viešoji įstaiga).

3. Taisyklės nustato viešosios įstaigos vardu gautos paramos priėmimo, skirstymo, apskaitos ir kontrolės procedūras bei taikomos, kai paramos teikėjas nenurodo konkrečios paramos naudojimo tvarkos arba  nenurodoma paramos vertė. 

 

II SKYRIUS

PARAMOS PRIĖMIMAS

 

4. Parama (piniginės lėšos, turtas, įskaitant pagamintas ar įgytas prekes, suteiktos paslaugos) iš juridinių asmenų priimama pagal paramos sutartį, kurią pasirašo viešosios įstaigos vadovas (arba jo įgaliotas asmuo) ir paramą teikiančio juridinio asmens įgaliotas atstovas.

5. Parama iš fizinių asmenų gali būti priimama ir be sutarčių, surašant paramos teikimo aktą (taisyklių priedas), kurį pasirašo paramą teikiantis fizinis asmuo ir viešosios įstaigos vadovas (arba jo įgaliotas asmuo).

6. Jeigu parama yra gauta materialinėmis vertybėmis, kurių vertė nėra nurodyta jokiuose dokumentuose, taisyklių 8 punkte nurodyta komisija paramą įvertina paramos gavimo dieną galiojančiomis analogiškų ar panašių daiktų kainomis, įvertinusi jų nusidėvėjimą.

7. Viešosios įstaigos gali gauti anoniminę paramą viešųjų akcijų ir kitokių renginių metu arba kai paramos teikėjas nėra žinomas arba nenori būti žinomas. Anonimiškai gauta parama turi būti suskaičiuota ir įvertinta vadovaujantis Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“.  

 

III SKYRIUS

PARAMOS SKIRSTYMAS

 

8. Viešosios įstaigos vadovas savo įsakymu sudaro Paramos skirstymo komisiją iš ne mažiau kaip 5 įstaigos darbuotojų (toliau – Komisija), nurodydamas ir Komisijos pirmininką. Komisija priima rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo. Komisijos nariu negali būti viešosios įstaigos vadovas.

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Komisijos narių.  Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokole turi būti nurodyta: paramos dalykas ir jo vertė, komisijos pateiktas siūlymus dėl paramos skirstymo. Komisijos sprendimai priimami bendruoju sutarimu arba, jei jo negalima pasiekti, komisijos nariams balsuojant ir sprendimą priimant paprasta balsų dauguma. Nepritariantys Komisijos sprendimui Komisijos nariai (-ys) gali pateikti savo pastabas, kurios įrašomos į protokolą.

10. Viešosios įstaigos vadovas priima galutinį sprendimą dėl paramos paskirstymo. Įsakyme nurodoma, kokiai programai ir (ar) priemonei skiriama parama.

11. Įstaigos vadovo sprendimas, prieštaraujantis Komisijos sprendimui, turi būti motyvuotas.

12. Gauta parama paskirstoma viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, prioriteto tvarka jas skiriant teikiamų paslaugų kokybei gerinti.        

13. Gautų paramos lėšų negalima naudoti viešosios įstaigos vadovo ar darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant premijas, priedus, priemokas ir kt.) mokėti. 

 

IV SKYRIUS

PARAMOS APSKAITA

 

14. Paramos lėšos apskaitomos atskiroje tam tikslui viešosios įstaigos vardu atidarytoje banko sąskaitoje.

15. Paramos lėšų asignavimų valdytojas yra viešosios įstaigos vadovas.

16. Parama (piniginės lėšos, materialinės vertybės ir kt.) apskaitoma atskiruose apskaitos registruose vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 

17. Viešosios įstaigos vadovas atsako už gautos paramos paskirstymo skaidrumą ir tikslingumą.

18. Viešoji įstaiga gavusi ar suteikusi paramą atsiskaito Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Viešosios įstaigos paramos priėmimą, skirstymą, apskaitą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Šios taisyklės gali būti naikinamos, keičiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

______________

 

 


 

Viešosios įstaigos, kurios savininkė yra                                                               Šiaulių rajono savivaldybė,  vardu  gautos                                                              paramos skirstymo taisyklių

priedas

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS FIZINIO ASMENS PARAMOS

 

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

 

 

________________  

(data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

_______________________________________________________________________,

(perduodančio paramą fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. vieta )

______________________________________________________________________________,

 

perduoda, o_____________________________________________________________________,

(viešosios įstaigos, priimančios paramą, pavadinimas, kodas, buveinės adresas) 

atstovaujama______________________________________________________________,

(įstaigos atstovo pareigos, vardas ir pavardė)

priima ________________________________________________________________________

(perduodamos paramos pavadinimas ir apibūdinimas, vertė ir pan.)

________________________________________________________________________,

 

______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________.

 

Paramos teikimo sąlygos__________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________                                                       PRIDEDAMA (jeigu dokumentai pridedami):

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną paramos teikėjui ir  paramos gavėjui.

 

 

Perdavė

_________________________________                                                    (Parašas)                   

(fizinio asmens vardas, pavardė)

Priėmė

_________________________________ (Parašas)                    

(atstovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)