ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-269 „DĖL SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-218

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-162 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T-268 redakcija), 6, 9 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-269 „Dėl Savivaldybės nuomojamo ilgalaikio materialiojo turto sąrašo patvirtinimo“ (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-130 redakcija), ir papildyti jį 50, 51 eilutėmis:

 

Eil.

Nr.

Nuomotino objekto

pavadinimas, adresas

Nuomotino objekto techniniai

duomenys

Turto naudojimo

paskirtis

1

2

3

4

„50.

Patalpa, Piliakalnio g. 7, Domantų k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav.

Nuomojamas plotas – 71,50 m²; patalpos Nr. 1-4, pastato pažymėjimas plane 1B1p, unikalus Nr. 4400-1049-3633

Prekybos

paslaugoms

51.

Patalpos, Pagrindinė g. 29, Varputėnų k., Kuršėnų k. sen., Šiaulių r. sav.

Nuomojamas plotas – 348,69 m², pastato pažymėjimas plane 1C2p, unikalus Nr. 4400-0891-0098

Socialinėms paslaugoms“

 

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras