HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-653 „DĖL TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO MODELIŲ, FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ IR METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 7d. Nr. D1-382

Vilnius

 

P a p i l d a u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ 1.7 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

„1.7. veiklos vykdytojai iki 2014 m. gruodžio 31 d. iš modelio kūrėjo arba autorizuoto teikėjo įsigytą foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo rekomendacijų 12 punkte apibrėžtą meteorologinę informaciją gali taikyti, tačiau ne ilgiau kaip 5 metus nuo jos įsigijimą patvirtinančiame dokumente nurodytos datos.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas