FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PINIGINIŲ OPERACIJŲ, sandorių ir klientų REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-129

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 straipsnio 9 dalimi,

tvirtinu Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus  pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas                                             Šarūnas Rameikis

 

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-129

 

 

 

PINIGINIŲ OPERACIJŲ, SANDORIŲ IR KLIENTŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 19 straipsnyje nurodytos informacijos registracijos žurnalų (toliau – registracijos žurnalai) tvarkymą, nustato į registracijos žurnalus įrašomus duomenis, registracijos žurnalų tvarkytojų pareigas.

2. Taisyklės privalomos finansų įstaigoms ir kitiems įpareigotiesiems subjektams, Lietuvos advokatūrai.

3. Registracijos žurnalai tvarkomi elektroninėje laikmenoje arba popierine forma.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

 

5. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai (išskyrus azartinius lošimus organizuojančias bendroves), Lietuvos advokatūra įrašo registracijos žurnaluose šią informaciją:

5.1. duomenis, patvirtinančius kliento, jo atstovo tapatybę (jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą) (fizinio asmens – vardas ir pavardė, asmens kodas (užsieniečio – gimimo data), pilietybė; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas);

5.2. duomenis apie piniginę operaciją arba sandorį – sandorio atlikimo data, turto, dėl kurio sudaromas sandoris, apibūdinimas (pinigai, nekilnojamasis turtas ir panašiai) ir jo vertė (pinigų suma, valiuta, kuria atliekama piniginė operacija ar sandoris, turto rinkos vertė ir panašiai);

5.3. duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, asmens kodas (užsieniečio – gimimo data); juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas suteiktas).

6. Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnale, be duomenų, nurodytų Taisyklių 5 punkte, papildomai įrašomi duomenys apie naudos gavėją (-us) (vardas ir pavardė, asmens kodas (užsieniečio – gimimo data), pilietybė) ir nurodoma, kurį Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patvirtintą kriterijų, pagal kurį atpažįstama, kad kliento piniginė operacija arba sandoris laikomi įtartinu, operacija ar sandoris atitinka.

7. Klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai nutraukti Įstatymo 18 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis, registracijos žurnale įrašomi Taisyklių 5.1 papunktyje nurodyti duomenys, taip pat duomenys apie naudos gavėją (-us) (vardas ir pavardė, asmens kodas  (užsieniečio – gimimo data), pilietybė ir motyvai, dėl kurių sandoriai ar dalykiniai santykiai nutraukti Įstatymo 18 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis.

8. Duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka, remiantis piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais arba kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo, išskyrus Taisyklių 9–10 punktuose nustatytus atvejus.

9. Azartinius lošimus organizuojanti bendrovė į registracijos žurnalą privalo kiekvieną kartą chronologine tvarka įrašyti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), duomenis (vardas ir pavardė, asmens kodas (užsieniečio – gimimo data), pilietybė) ir kiekvieno jo įėjimo į lošimo namus (kazino) laiką iš karto, kai azartinius lošimus organizuojanti bendrovė nustato kliento tapatybę, taip pat įrašyti kliento, keičiančio grynuosius pinigus į žetonus arba žetonus į grynuosius pinigus, taip pat kliento, kuris įmoka sumą ar kuriam išmokamas laimėjimas, duomenis, jeigu pinigų suma viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą kita valiuta (vardas ir pavardė,  asmens kodas (užsieniečio – gimimo data), pilietybė), kitus duomenis apie grynųjų pinigų ar žetonų keitimo faktą, sumos įmokėjimą, laimėjimo išmokėjimą (keitimo atlikimo, sumos įmokėjimo, laimėjimo išmokėjimo data ir laikas, pinigų suma, valiuta, keitimo būdas (grynieji pinigai keičiami į žetonus arba atvirkščiai).

10. Lietuvos advokatūra duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamasi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų gavimo iš advokatų ar advokatų padėjėjų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Finansų įstaigos, kiti įpareigotieji subjektai ir Lietuvos advokatūra užtikrina, kad registracijos žurnalų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ar naudojimo.

12. Registravimo žurnalai saugomi Įstatymo 19 straipsnyje nustatytą laiką.

13. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka

 

 

––––––––––––––––––––