Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 730 „Dėl PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 152 STRAIPSNIO 2 DALĮ“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 14 d. Nr. 241

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO 152 STRAIPSNIO 2 DALĮ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įgalioti socialinės apsaugos ir darbo ministrą, suderinus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, nustatyti dalyvavimo užimtumo rėmimo priemonėse ypatumus, taikomus darbingo amžiaus pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą ir pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos gavėjams 2 metus nuo jų išleidimo į pensiją ar atsargą dienos.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                   Agnė Bilotaitė

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2016 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 730

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės          

2021 m. balandžio 14 d. nutarimo

Nr. 241      redakcija) 

 

 

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ, IŠLEIDŽIAMŲ Į PENSIJĄ, INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ IR MEDICININĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos (toliau – Integracijos sistema) priemones ir jų įgyvendinimo etapus, Integracijos sistemos priemones įgyvendinančias institucijas ir įstaigas, Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo stebėseną.

2.  Aprašo nustatyta tvarka Integracijos sistemos priemonės taikomos Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją (toliau – valstybinė pensija) pagal Pensijų įstatymo 3 straipsnyje nustatytas valstybinių pensijų skyrimo sąlygas (toliau – buvę pareigūnai ir kariai), taip pat Pensijų įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki Pensijų įstatyme nustatytos teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai).

3.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme, Pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir pareigūnų ir karių tarnybą reglamentuojančiuose statutuose ir įstatymuose vartojamas sąvokas.

 

II skyrius

Integracijos sistemos priemonės ir jų ĮGYVENDINIMO ETAPAI

 

4Integracijos sistemos integracijos į darbo rinką priemones sudaro Užimtumo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės, teikiamos darbingo amžiaus valstybinės pensijos gavėjams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išleidimo į valstybinę pensiją ar atsargą dienos, taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių. Pagal galimybes (jeigu susidaro pakankamas pareigūnų ir karių skaičius) darbo rinkos paslaugos (informavimas, konsultavimas, įsidarbinimo galimybių vertinimas, tarpininkavimas įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimas) teikiamos pareigūnų ir karių tikslinėms grupėms.

5.  Integracijos sistemos medicininės reabilitacijos paslaugos, teikiamos buvusiems pareigūnams ir kariams, kai tai nustatyta atitinkamuose statutuose ir įstatymuose, apima medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemones (toliau – medicininės reabilitacijos paslaugos).

6. Prie Integracijos sistemos priemonių priskiriama ir institucijos ar įstaigos, kurioje tarnauja tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys, (toliau – statutinė įstaiga) teikiama pagalba tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui, t. y. galimybė pasinaudoti statutinės įstaigos psichologo paslaugomis, kai statutinėje įstaigoje yra psichologas, ir (arba) informavimas apie galimybes įsidarbinti statutinėje įstaigoje, kai tokia galimybė yra (toliau – statutinės įstaigos teikiama pagalba).

7.  Integracijos sistemos priemonės įgyvendinamos 3 etapais:

7.1. pirmasis etapas – informacinis, per kurį tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos (kai pareigūnai atleidžiami iš tarnybos arba kariai išleidžiami į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją) laiką (datą) ir galimybę jiems pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis;

7.2. antrasis etapas – parengiamasis, per kurį nustatomas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taikytinų Integracijos sistemos priemonių poreikis ir taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, skirtos tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams;

7.3. trečiasis etapas – paslaugų, per kurį tarnybą baigiantiems ir buvusiems pareigūnams ir kariams (toliau – pareigūnai ir kariai) teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir (arba) integracijos į darbo rinką priemonės, taip pat statutinės įstaigos teikiama pagalba.

 

III SKYRIUS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONES ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

8.  Integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

9.  Aprašo 7 punkte nurodytų etapų įgyvendinimą statutinėse įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – koordinuojančios ministerijos).

10.       Koordinuojančios ministerijos ir statutinės įstaigos bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), kitų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos srities veiklą, specialistais, Aprašo 12 punkte nurodytomis įstaigomis, rengia ir periodiškai (prireikus) atnaujina pareigūnams ir kariams skirtą informaciją, susijusią su Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu, skelbia šią informaciją koordinuojančių ministerijų ir statutinių įstaigų interneto svetainėse arba raštu siunčia pavaldžioms statutinėms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą Integracijos sistemos priemones įgyvendinančioms pavaldžioms statutinėms įstaigoms.

11.  Medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato:

11.1. tarnybą baigiantiems ir buvusiems Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jiems pavaldžių įstaigų pareigūnams, tarnybą baigiantiems ir buvusiems prokurorams – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisija;

11.2. tarnybą baigiantiems ir buvusiems kariams, žvalgybos pareigūnams – Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba.

12.  Medicininės reabilitacijos paslaugas teikia:

12.1. buvusiems pareigūnams, nurodytiems Aprašo 11.1 papunktyje, – įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;

12.2. buvusiems pareigūnams ir kariams, nurodytiems Aprašo 11.2 papunktyje, – Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karių reabilitacijos centras.

13.  Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba. Ji koordinuojančioms ministerijoms ir statutinėms įstaigoms teikia ir savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius pareigūnams ir kariams. Užimtumo tarnyboje skiriami specialistai, atsakingi už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą (toliau – Užimtumo tarnybos specialistai) ir pareigūnų ir karių, kuriems taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, apskaitą. Aktualus Užimtumo tarnybos specialistų sąrašas kartu su jų kontaktiniais duomenimis (vardu, pavarde, tarnybinio telefono numeriu, tarnybinio elektroninio pašto (toliau – el. paštas) adresu) integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimo tikslu skelbiamas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PIRMASIS ETAPAS

 

14.  Už Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo pirmojo etapo įgyvendinimą atsakingos statutinės įstaigos.

15.  Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo pirmąjį etapą statutinėse įstaigose įgyvendina personalo administravimo funkcijas atliekantys asmenys ar kiti statutinės įstaigos vadovo įgalioti asmenys (toliau – personalo specialistai).

16.  Personalo specialistas tarnybą baigiančius pareigūnus ir karius ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos šio pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad tarnybą baigiantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos arba tarnybą baigiantis karys išleidžiamas į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 9 mėnesiai, – nedelsiant) tarnybiniu el. paštu, o jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys neturi tarnybinio el. pašto, – raštu informuoja apie numatomą jo tarnybos pabaigos datą, galimybę dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones ir kartu pateikia:

16.1. statutinės įstaigos parengtą informaciją apie Integracijos sistemos priemones ir galimybę dalyvauti jas įgyvendinant;

16.2. personalo specialisto (-ų) kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, tarnybinio telefono numerį, tarnybinio el. pašto adresą);

16.3. informaciją apie statutinės įstaigos teikiamą pagalbą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ANTRASIS ETAPAS

 

17.  Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo antrąjį etapą statutinėse įstaigose ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos tarnybą baigiančio pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad tarnybą baigiantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos arba tarnybą baigiantis karys išleidžiamas į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 9 mėnesiai, – nedelsiant) pradeda įgyvendinti personalo specialistas. Šis etapas pradedamas įgyvendinus Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo pirmąjį etapą ir trunka iki tos dienos, kurią baigiasi tarnybą baigiančio pareigūno ar kario tarnyba.

18.  Tarnybą baigiantis pareigūnas ir karys, gavęs Aprašo 16 punkte nurodytą informaciją ir nusprendęs dalyvauti arba nedalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, per 30 kalendorinių dienų nuo Aprašo 16 punkte nurodytos informacijos gavimo pateikia personalo specialistui rašytinį laisvos formos prašymą leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones arba atsisakymą dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones. Prašyme leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones tarnybą baigiantis pareigūnas ir karys nurodo Integracijos sistemos priemones, kuriomis pageidauja pasinaudoti.

19.  Personalo specialistas, gavęs tarnybą baigiančio pareigūno ar kario prašymą leisti jam dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, susitikimo su tarnybą baigiančiu pareigūnu ar kariu metu arba tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui jo tarnybiniu el. paštu, o jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys neturi tarnybinio el. pašto, raštu pateikia:

19.1. Užimtumo tarnybos specialisto, į kurį tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys turėtų kreiptis, kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, tarnybos vietos adresą, tarnybinio telefono numerį, tarnybinio el. pašto adresą) (jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis);

19.2. informaciją apie Užimtumo tarnybos, kitų įstaigų ar socialinių partnerių pateiktą arba jų interneto svetainėse paskelbtą informaciją apie jų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius pareigūnams ir kariams, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie integracijos į darbo rinką priemones (jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis);

19.3. informaciją apie medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo tvarką;

19.4. informaciją apie statutinės įstaigos teikiamą pagalbą;

19.5. papildomą informaciją apie Integracijos sistemos priemones, kurių pageidauja tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys.

20.  Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, personalo specialistas raštu arba el. paštu praneša Užimtumo tarnybai apie tarnybą baigiantį pareigūną ar karį, pageidaujantį pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, nurodydamas tarnybą baigiančio pareigūno ar kario vardą, pavardę, statutinę įstaigą, kurioje jis tarnauja, koordinuojančią ministeriją, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą).

21.  Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, personalo specialistas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki numatomos šio pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad tarnybą baigiantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos arba tarnybą baigiantis karys išleidžiamas į atsargą ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 3 mėnesiai, – nedelsiant) Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka siunčia tarnybą baigiantį pareigūną ar karį į atitinkamą Aprašo 11 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą nustatyti, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų.

22.  Tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui, pageidaujančiam pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, nuvykus į atitinkamą Aprašo 11 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą, jos specialistai ištiria tarnybą baigiančio pareigūno ar kario sveikatos būklę ir nustato, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, Aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos medicininės reabilitacijos paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, išrašo siuntimą į atitinkamą Aprašo 12 punkte nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą medicininei reabilitacijai (toliau – siuntimas). Medicininės reabilitacijos vieta, trukmė, jos pradžios data derinamos su Aprašo 12 punkte nurodyta sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje bus teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir į kurią bus siunčiamas tarnybą baigiantis arba buvęs pareigūnas ar karys. Nesant gydymo indikacijų, pateikiama išvada, kad tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui nebūtina medicininė reabilitacija.

23.  Apie tai, kad tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams reikia (nereikia) medicininės reabilitacijos paslaugų, Aprašo 11 punkte nurodytos įstaigos informuoja statutines įstaigas, kurios siuntė tarnybą baigiančius pareigūnus ir karius nustatyti, ar jiems reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Po Aprašo 21 ir 22 punktuose nurodytų veiksmų atlikimo pasikeitus tarnybą baigiančio pareigūno ar kario sveikatos būklei, tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys dėl medicininės reabilitacijos paslaugų gali pakartotinai kreiptis į personalo specialistą, kad Aprašo 21 ir 22 punktuose nustatyta tvarka ir terminais būtų pakartotinai įvertinta tarnybą baigiančio pareigūno ar kario sveikatos būklė ir nustatyta, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų.

24.  Užimtumo tarnybos specialistai, gavę Aprašo 20 punkte nurodytą pranešimą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo telefonu ir (arba) el. paštu informuoja tarnybą baigiantį pareigūną ar karį apie taikomų integracijos į darbo rinką priemonių datą ir vietą, Užimtumo tarnybos organizuojamus renginius, skirtus tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, kuriuose jis gali dalyvauti. Per šį etapą tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taikomos jiems skirtos integracijos į darbo rinką priemonės.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TREČIASIS ETAPAS

 

25.  Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo trečiasis etapas pradedamas įgyvendinti, kai tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams iki numatomos šio pareigūno ar kario tarnybos pabaigos dienos lieka ne daugiau kaip 6 mėnesiai.

26.  Per Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo trečiąjį etapą Aprašo 12 punkte nurodytos įstaigos pareigūnams ir kariams teikia medicininės reabilitacijos paslaugas, o Užimtumo tarnyba teikia darbo rinkos paslaugas ir įgyvendina užimtumo rėmimo priemones.

27.  Per Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo trečiąjį etapą statutinė įstaiga, atsižvelgdama į tarnybą baigiančio pareigūno ar kario pageidavimus, taip pat statutinės įstaigos poreikius ir galimybes, raštu pateikia šiam pareigūnui ar kariui informaciją apie joje esančias laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, į kurias tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys galėtų pretenduoti ar būti priimtas. Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja būti priimtas į jam pasiūlytas statutinėje įstaigoje esančias laisvas valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, personalo specialistas supažindina jį su priėmimo į šias pareigas tvarka. Pareigūnas ar karys, priimtas į šiame punkte nurodytas pareigas statutinėje įstaigoje, apie tai telefonu ir (arba) el. paštu informuoja atitinkamą Užimtumo tarnybos specialistą.

Tais atvejais, kai tarnybą baigiantis pareigūnas ar karys pageidauja pasinaudoti statutinės įstaigos psichologo paslaugomis, tarnybą baigiančiam pareigūnui ar kariui suteikiamos psichologo paslaugos.

28.  Pareigūnas ar karys, kuriam išrašytas siuntimas, vyksta į atitinkamą Aprašo 12 punkte nurodytą įstaigą, kurioje jam suteikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos. Pareigūnas ar karys, negalintis nurodytu laiku atvykti į Aprašo 12 punkte nurodytą įstaigą, privalo apie tai pranešti šiai įstaigai (telefonu ar kitu šios įstaigos nurodytu būdu) ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nustatytos medicininės reabilitacijos pradžios. Tokiu atveju pareigūnui ar kariui paskiriamas kitas medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo laikas.

29.  Jeigu pareigūnui ar kariui, kuriam suteiktos medicininės reabilitacijos paslaugos, prireikia papildomų medicininės reabilitacijos paslaugų, Aprašo 12 punkte nurodytos įstaigos medicininės reabilitacijos paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gali jam suteikti papildomas medicininės reabilitacijos paslaugas.

30.  Aprašo 12 punkte nurodytos įstaigos, suteikusios medicininės reabilitacijos paslaugas, pareigūnui ar kariui medicininės reabilitacijos paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka išduoda dokumentus, kuriuos šis pristato į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje užsiregistravęs pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

31.  Pareigūnas ar karys, gavęs Užimtumo tarnybos specialisto pranešimą apie integracijos į darbo rinką priemones, Užimtumo tarnybos specialisto nurodytu laiku atvyksta į jo nurodytą vietą, su savimi turėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Užimtumo tarnybos specialistas atlieka pareigūno ar kario įsidarbinimo galimybių vertinimą, kurio tikslas – nustatyti ir parinkti darbo ieškantiems asmenims tas darbo rinkos paslaugas ir (arba) užimtumo rėmimo priemones, kurios yra tinkamos tam darbo ieškančiam asmeniui atsižvelgiant į jo turimą kvalifikaciją ir (arba) kompetenciją, darbo patirtį, nedarbo laikotarpį, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, darančias įtaką darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybėms. Užimtumo tarnybos specialistas parinktas darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones įrašo į individualų užimtumo veiklos planą, kurio formą tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius, ir informuoja pareigūną ar karį apie šių priemonių taikymo datą, laiką ir vietą.

32.  Kai pareigūno ar kario individualiame užimtumo veiklos plane nurodytos integracijos į darbo rinką priemonės baigiamos įgyvendinti, Užimtumo tarnybos specialistas apie tai pažymi individualiame užimtumo veiklos plane.

33Jeigu buvęs pareigūnas ar karys iki jo tarnybos pabaigos nepareiškė pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis, jis turi teisę kreiptis į statutinės įstaigos, iš kurios atleistas iš tarnybos arba išleistas į atsargą, vadovą raštu, prašydamas leisti pasinaudoti Integracijos sistemos integracijos į darbo rinką priemonėmis (per Aprašo 4 punkte nurodytą terminą) ir (arba) medicininės reabilitacijos paslaugomis (kai tai nustatyta atitinkamuose statutuose ir įstatymuose, per juose nustatytą laikotarpį, jei toks laikotarpis nustatytas). Statutinės įstaigos vadovas, įvertinęs nurodytame prašyme pateiktos informacijos atitiktį šiame, taip pat Aprašo 2 ir 4 punktuose nustatytiems reikalavimams, priima sprendimą dėl galimybės buvusiam pareigūnui ar kariui pasinaudoti šiame punkte nurodytomis Integracijos sistemos priemonėmis. Statutinės įstaigos vadovui pritarus nurodytam prašymui, buvusiam pareigūnui ar kariui pradedami nuosekliai įgyvendinti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo pirmojo, antrojo ir trečiojo etapų veiksmai, susiję su nurodytų Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu.

Aprašo 11.1 papunktyje nurodyti buvę pareigūnai dėl Integracijos sistemos medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo gali kreiptis tiesiogiai į Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą, kuri, vadovaudamasi Aprašo 22 punktu, nustato, ar jiems reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, Aprašo 11.1 papunktyje nurodyta sveikatos priežiūros įstaiga išrašo siuntimą į atitinkamą Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą medicininei reabilitacijai ir atlieka kitus Aprašo 22 ir 23 punktuose nurodytus veiksmus.

 

V SKYRIUS

INTEGRACIJOS SISTEMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

34.  Užimtumo tarnyba kasmet iki einamųjų metų vasario 15 d. parengia praėjusių metų informaciją apie pareigūnus ir karius, kurie atvyko į Užimtumo tarnybą ir pasinaudojo (naudojasi) integracijos į darbo rinką priemonėmis (pagal kiekvieną statutinę įstaigą), išskyrus žvalgybos pareigūnus, ir paskelbia Užimtumo tarnybos interneto svetainėje:

34.1. pareigūnų ir karių, kuriems suteiktos darbo rinkos paslaugos, skaičių (pagal statutines įstaigas ir atskiras paslaugas);

34.2. pareigūnų ir karių, dalyvavusių įgyvendinant užimtumo rėmimo priemones, skaičių (pagal statutines įstaigas ir atskiras priemones);

34.3. pareigūnų ir karių, dalyvavusių įgyvendinant integracijos į darbo rinką priemones ir įsidarbinusių, skaičių (pagal statutines įstaigas).

35.  Aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytos įstaigos koordinuojančioms ministerijoms ir statutinėms įstaigoms kasmet iki einamųjų metų vasario 15 d. teikia praėjusių metų informaciją apie pareigūnų ir karių, kuriems nustatytas medicininės reabilitacijos paslaugų poreikis ir kurie pasinaudojo medicininės reabilitacijos paslaugomis, skaičių (pagal koordinuojančią ministeriją ir statutinę įstaigą).

36Statutinės įstaigos užtikrina, kad tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai būtų informuoti apie Integracijos sistemos priemones, atlieka jų apskaitą ir kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia atitinkamai koordinuojančiai ministerijai apibendrintą informaciją apie praėjusius metus:

36.1.    kiek pareigūnų ir karių išleista į valstybinę pensiją sukakus atitinkamame statute ar įstatyme nustatytą maksimalų tarnybos amžių ir kiek – įgijus teisę gauti valstybinę pensiją, bet nesukakus atitinkamame statute ar įstatyme nustatyto maksimalaus tarnybos amžiaus;

36.2kiek pareigūnų ir karių pageidavo pasinaudoti Integracijos sistemos integracijos į darbo rinką priemonėmis;

36.3. kiek pareigūnų ir karių pageidavo pasinaudoti Integracijos sistemos medicininės reabilitacijos priemonėmis;

36.4. kiek pareigūnų ir karių pageidavo pasinaudoti ir kiek pasinaudojo statutinės įstaigos teikiama pagalba (atskirai nurodant, kiek pageidavo pasinaudoti ir kiek pasinaudojo statutinės įstaigos psichologo paslaugomis ir kiek galimybe įsidarbinti statutinėje įstaigoje).

37.  Statutinė įstaiga neprivalo teikti Aprašo 36 punkte nurodytos apibendrinančios informacijos, jeigu per praėjusius metus nė vienas pareigūnas ir karys nepageidavo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis, arba jeigu statutinė įstaiga nėra pavaldi koordinuojančioms ministerijoms.

38Koordinuojančios ministerijos gautą Aprašo 35 ir 36 punktuose nurodytą informaciją apibendrina ir kasmet iki einamųjų metų balandžio 1 d. savo interneto svetainėse pagal kompetenciją paskelbia apibendrintą informaciją apie praėjusius metus.

39Užimtumo tarnyba kasmet iki balandžio 30 d. organizuoja susitikimus su personalo specialistais, kurių metu informuoja juos apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas pareigūnams ir kariams, aptaria jiems teikiamų paslaugų tobulinimo galimybes.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40.  Jeigu tarnybą baigiančiam pareigūnui tarnyba pratęsiama, Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimas sustabdomas ir personalo specialistas apie tai praneša Aprašo
11–13 punktuose nurodytoms įstaigoms, kurioms buvo pateikta informacija apie tarnybą baigiantį pareigūną. Paaiškėjus apie kitą numatomą tarnybą baigiančio pareigūno tarnybos pabaigos
laiką (datą) po tarnybos pratęsimo, Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimas pradedamas nuo pirmojo etapo.

41.  Pareigūnas ir karys turi teisę kiekviename Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo etape atsisakyti pasinaudoti visomis arba tik tam tikromis Integracijos sistemos priemonėmis arba pateikti prašymą raštu įstaigos, kurioje tarnauja ar kurioje tarnavo paskiausiai, vadovui pasinaudoti kitomis Integracijos sistemos priemonėmis, kurių anksčiau nebuvo nurodęs, taip pat praneša atitinkamoms Aprašo 11–13 punktuose nurodytoms įstaigoms, jeigu jų paskirtu laiku nedalyvaus įgyvendinant Integracijos sistemos priemones. Kai Integracijos sistemos medicininės reabilitacijos paslaugomis, kurių anksčiau nebuvo nurodę, pageidauja pasinaudoti Aprašo 11.1 papunktyje nurodyti buvę pareigūnai, jie turi teisę dėl šių paslaugų suteikimo tiesiogiai kreiptis į Aprašo 11.1 papunktyje nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą, neteikdami šiame punkte nurodyto prašymo įstaigos, kurioje tarnavo paskiausiai, vadovui.

42. Integracijos sistemos priemonės finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamai institucijai ar įstaigai, įgyvendinančiai Integracijos sistemos priemones, patvirtintų asignavimų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei šaltinių.

43. Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo metu duomenų valdytojai, išskyrus Aprašo 44 punkte nustatytus atvejus, užtikrina, kad gaunami pareigūnų ir karių asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, ir tik Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo tikslu.

44. Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo metu krašto apsaugos sistemos institucijos karių, išskyrus dimisijos karius, asmens duomenis tvarko vadovaudamosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymas), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu ir tik nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekdamos įgyvendinti Integracijos sistemos priemones Aprašo nustatyta tvarka.

Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo metu žvalgybos institucijos žvalgybos pareigūnų asmens duomenis tvarko vadovaudamosi Asmens duomenų, tvarkomų teisėsaugos ar nacionalinio saugumo tikslais, įstatymu ir Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymu ir tik nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, siekdamos įgyvendinti Integracijos sistemos priemones Aprašo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––