TEISĖJŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TEISĖJŲ TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 8 D. NUTARIMO NR. 13P-145-(7.1.2) „DĖL BYLŲ IR SU TEISMO PROCESU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS TVARKYMO VIEN ELEKTRONINE FORMA“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 9 d. Nr. 13P-135-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsniu, 120 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1-2 straipsniais, Teisėjų taryba nutaria:

1.    Pakeisti Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimą Nr. 13P-145-(7.1.2) „Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma“ ir 1.4 papunktį išdėstyti taip:

1.4. administracinių teisės pažeidimų ir administracinių nusižengimų bylos apylinkių teismuose, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2015 m. liepos 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas;“.

2.   Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                     Rimvydas Norkus   

 

 

 

Sekretorius                                                                                      Ramūnas Gadliauskas