LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SALIŲ, KURIOSE VIEŠAI ATLIEKAMI PROFESIONALIOJO SCENOS MENO KŪRINIAI, NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 19 d. Nr. ĮV-745

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 14 punktu, 16 straipsnio 14 dalimi bei atsižvelgdama į 2016 m. liepos 19 d. Europos Komisijos pranešimo dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos (2016/C 262/01) 34 punktą:

1. T v i r t i n u Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. ĮV-95 „Dėl Profesionaliojo scenos meno projektų sklaidos (salių nuomos) išlaidų dalinio kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Kultūros ministrė                                                                                Liana Ruokytė–Jonsson 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-745

 

 

SALIŲ, KURIOSE VIEŠAI ATLIEKAMI PROFESIONALIOJO SCENOS MENO KŪRINIAI, NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato salių nuomos išlaidų kompensavimo prioritetus ir kriterijus, paraiškų pateikimo, paraiškų administracinės atitikties vertinimo, paraiškų ekspertinio vertinimo Profesionaliojo scenos meno įstaigų taryboje (toliau – Taryba), išlaidų kompensavimo tvarką.

2. Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų kiekvienais biudžetiniais metais skiriamos valstybės biudžeto lėšos (toliau – lėšos) salių, kuriose viešai atliekami profesionaliojo scenos meno kūriniai, nuomos išlaidoms kompensuoti iš dalies (toliau – salių nuomos išlaidos).

3. Paraiškas salių nuomos išlaidoms kompensuoti gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas ir Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka profesionaliojo scenos meno įstaiga pripažintas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, tokio juridinio asmens ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys Lietuvos Respublikoje – teatras, koncertinė įstaiga, trupė, ansamblis, cirkas (toliau – juridinis asmuo), jeigu juridinis asmuo atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

3.1. juridinis asmuo yra ne biudžetinė įstaiga, neturi patikėjimo teise perduotos salės arba valdo salę panaudos teise, tačiau jo paskutiniųjų metų pajamos iš ekonominės veiklos (bilietų pardavimas, patalpų nuoma ir kt.) nepadengia faktinių išlaidų;

3.2. juridinis asmuo yra biudžetinė įstaiga, tačiau neturi patikėjimo teise perduotos salės;

3.3. juridinis asmuo yra biudžetinė įstaiga, tačiau dėl salių atnaujinimo (modernizavimo) negali naudotis pagal patikėjimo sutartį perduotu valdyti turtu.

4. Salių nuomos išlaidos kompensuojamos du kartus per metus: praeitų metų antrajame pusmetyje patirtos salių nuomos išlaidos kompensuojamos einamųjų metų pirmąjį pusmetį, o einamųjų metų pirmojo pusmečio – einamųjų metų antrąjį pusmetį, išskyrus biudžetines įstaigas, neturinčias pagal patikėjimo sutartį perduotų salių, ir biudžetines įstaigas, kurių salės atnaujinamos (modernizuojamos). Šioms biudžetinėms įstaigoms salių nuomos išlaidos kompensuojamos einamaisiais biudžetiniais metais, netaikant Tvarkos aprašo II, III, IV, V skyriaus nuostatų. Biudžetinės įstaigos, kurių salės atnaujinamos (modernizuojamos), pateikia ministerijai salių atnaujinimą (modernizaciją) patvirtinančius dokumentus per 30 kalendorinių dienų nuo salių atnaujinimo (modernizavimo) pradžios, laisvos formos prašymą kompensuoti salių nuomos išlaidas ir prideda Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje nurodytus dokumentus.

5. Salių nuomos išlaidos kompensuojamos iki 90 procentų, jei jose viešai atlikti profesionaliojo scenos meno kūriniai yra nacionalinės dramaturgijos kūriniai arba kūriniai, skirti vaikams. Vilniaus mieste atliktų kitų profesionaliojo scenos meno kūrinių salių nuomos išlaidos kompensuojamos iki 70 procentų, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestuose – iki 80 procentų, kituose miestuose – iki 90 procentų.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme vartojamas sąvokas.

 

 

II SKYRIUS

SALIŲ NUOMOS IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO PRIORITETAI IR KRITERIJAI

 

 

7. Vertinant juridinio asmens paraiškoje nurodytą profesionaliojo scenos meno kūrinį, prioritetai teikiami:

7.1. nacionalinės dramaturgijos kūriniui;

7.2. vaikams skirtam kūriniui.

8. Juridinio asmens paraiškoje nurodytas profesionaliojo scenos meno kūrinys vertinamas vadovaujantis šiais kriterijais:

8.1. kūriniui skirti Lietuvos ar užsienio apdovanojimai;

8.2. režisieriaus (koncertinėje programoje – dirigento), scenarijaus autoriaus ar dramaturgo, scenografo, kostiumų dailininko, kompozitoriaus, choreografo, pagrindinio vaidmens atlikėjo ar atlikėjos patirtis ir profesionalumas;

8.3. kūrinio viešų atlikimų Lietuvoje ir užsienyje skaičius už paraiškos teikiamą laikotarpį;

8.4. parduotų bilietų skaičius už paraiškos teikiamą laikotarpį;

8.5. profesionaliojo scenos meno kūrinio prieinamumas (kvietimų skaičius socialiai pažeidžiamoms grupėms, taikomos nuolaidos ir kita).

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMAS

9. Paraiškos kompensuoti salių nuomos išlaidas (toliau – paraiška) priimamos ministerijai paskelbus interneto svetainėje www.lrkm.lt informaciją apie jų priėmimą einamųjų metų antrąjį ir ketvirtąjį ketvirtį.

10. Ministerijos skelbime nurodoma:

10.1. paraiškų priėmimo laikas;

10.2. paraiškų pateikimo būdas;

10.3. atsakingo ministerijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – ministerijos darbuotojas), vardas, pavardė ir telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

10.4. išlaidų kompensavimo prioritetai ir kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 ir 8 punktuose;

10.5. Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje nurodyti dokumentai, kuriuos būtina pridėti prie paraiškos;

10.6. kita būtina informacija.

11. Ministerijai turi būti pateikiamas popierinis paraiškos su Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje nurodytais dokumentais variantas ir siunčiama elektroninė paraiška su Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje nurodytais dokumentais elektroniniu paštu (PDF formatu).

 

12. Paraiškos pateikimo data laikoma:

12.1. siunčiant paštu – pašto spaude pažymėta siuntos išsiuntimo data;

12.2. pristatant ministerijai tiesiogiai – paraiškos gavimo registracijos data;

12.3 siunčiant elektroniniu paštu – elektroninio laiško gavimo data.

13. Pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatytą formą teikiama paraiška:

13.1. pildoma lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašoma profesionaliojo scenos meno įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens;

13.2. pateikiama su salių nuomos išlaidas patvirtinančių dokumentų (salių nuomos sutarčių ir sąskaitų faktūrų) juridinio asmens patvirtintomis kopijomis.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

14. Ministerijos darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos atlieka administracinės atitikties vertinimą. Per administracinės atitikties vertinimą:

14.1. registruojamos pateiktos paraiškos;

14.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Tvarkos aprašo III skyriaus ir skelbime nustatytų administracinių reikalavimų.

15. Jeigu per administracinės atitikties vertinimą nustatoma, kad paraiškoje pateikti ne visi duomenys arba jie yra neišsamūs, netinkamai įforminti ar pateikti ne visi Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje nurodyti dokumentai, ministerijos darbuotojas per 5 darbo dienas nuo paraiškos ir pridedamų dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 13.2 papunktyje, gavimo dienos raštu (elektroniniu paštu) informuoja profesionaliojo scenos meno įstaigą apie nustatytus trūkumus ir nustato terminą jiems ištaisyti.

16. Jeigu profesionaliojo scenos meno įstaiga neištaiso trūkumų, nepateikia duomenų ar trūkstamų dokumentų per Tvarkos aprašo 15 punkte nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo priima sprendimą paraiškos nesvarstyti. Ministerijos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu (elektroniniu paštu) informuoja profesionaliojo scenos meno įstaigą apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

17. Dokumentus pateikę juridiniai asmenys atsako už jų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atlygina Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui materialinę žalą, padarytą dėl neteisingai pateiktos informacijos ir dokumentų.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ EKSPERTINIS VERTINIMAS TARYBOJE

 

18. Ministerijos darbuotojas, atlikęs paraiškų administracinės atitikties vertinimą, Tarybai pateikia Tvarkos aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančias paraiškas ir pridedamus dokumentus.

19. Taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymu, šiuo Tvarkos aprašu ir Profesionaliojo scenos meno įstaigų tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina kultūros ministras.

20. Tarybos nariai, prieš pradėdami vertinti paraiškas, informuoja Tarybos sekretorių apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Tarybos nario nusišalinimas nuo konkretaus profesionaliojo scenos meno kūrinio svarstymo fiksuojamas posėdžio protokole. Tarybos narys negali dalyvauti rengiant, svarstant ir priimant sprendimą, jeigu jis yra:

20.1. paraišką pateikusios profesionaliojo scenos meno įstaigos darbuotojas, kolegialaus valdymo organo narys, steigėjas, dalininkas ar savininkas;

20.2. paraišką pateikusios profesionaliojo scenos meno įstaigos kūrybinės veiklos organizatorius, dalyvis;

20.3. susijęs giminystės, svainystės ar partnerystės ryšiais, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, su profesionaliojo scenos meno įstaigos darbuotojais, kolegialaus valdymo organo nariais, steigėjais, dalininkais ar savininkais.

21. Jeigu Tarybos narys neįvykdo pareigos nusišalinti, jo balsavimo rezultatai tuo klausimu laikomi negaliojančiais.

22. Kiekvienas Tarybos narys individualiai įvertina juridinio asmens paraiškoje nurodytą profesionaliojo scenos meno kūrinį balais nuo 1 iki 4 pagal Tvarkos aprašo II skyriuje ir 3 priede nurodytus vertinimo prioritetus ir kriterijus, užpildydamas Tvarkos aprašo 3 priede pateiktą lentelę „Profesionaliojo scenos meno kūrinio vertinimas“. Įverčiai turi šias reikšmes: 1 – blogas rezultatas, 2 – patenkinamas rezultatas, 3 – geras rezultatas, 4 – puikus rezultatas. Tarybos nariams įvertinus juridinio asmens paraiškoje pateikto kūrinio atitikimą Tvarkos apraše nustatytiems prioritetams ir kriterijams ir susumavus jų vertinimus atskirai pagal kiekvieną paraišką, sudaromas paraiškų pagal surinktus balus sąrašas. Šiame sąraše prie kiekvienos paraiškos pateikiamas kūrinio surinktų balų vidurkis, Tarybos narių rekomenduojama kompensuoti salių nuomos išlaidų dalis, taip pat konsoliduoti argumentai dėl rekomenduojamos kompensuoti išlaidų sumos.

23. Salių nuomos išlaidų kompensacija gali būti skiriama paraiškoms, surinkusioms ne mažiau nei 6 balus.

 

VI SKYRIUS

IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

24. Kompensuojamos tik patikrinamos, nustatomos bei pagrįstos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, išlaidos.

 

25. Lėšas salių nuomos išlaidoms kompensuoti skiria kultūros ministras, įvertinęs Tarybos pateiktas išvadas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Tarybos išvadų gavimo dienos. Kultūros ministro įsakymai dėl salių nuomos išlaidų kompensavimo skelbiami ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

 

26. Ministerija ir Tvarkos aprašo 3.1 papunktyje nurodyti juridiniai asmenys, kuriems skiriamos lėšos kompensuoti salių nuomos išlaidas, sudaro sutartis pagal Tvarkos aprašo 2 priedą. Prie sutarčių turi būti pridedamos salių nuomos išlaidas patvirtinančių dokumentų (salių nuomos sutarčių ir sąskaitų faktūrų) kopijos, pateiktos prie paraiškos. Tuo atveju, kai lėšos skiriamos biudžetinei įstaigai, sutartis nesudaroma. Ministerijos Finansų skyrius teisės aktų nustatyta tvarka patikslinta šios įstaigos atitinkamos programos sąmatą, išskyrus savarankiškus asignavimų valdytojus, kuriems lėšos skiriamos sutartiniu pagrindu.

 

27. Lėšos pervedamos į juridinių asmenų banko sąskaitas, skirtas valstybės biudžeto lėšoms, pagal finansų ministro nustatytas Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisykles.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Paraiškos, paraiškų registracijos žurnalai, sutarčių registravimo žurnalai, Tarybos posėdžių protokolai ir jų registravimo žurnalai saugomi ministerijoje trejus metus.

29. Paraišką pateikusio juridinio asmens vadovas savo parašu patvirtinta, kad iš kitų ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų ir (ar) priemonių nėra gavęs finansavimo to paties profesionaliojo scenos meno kūrinio viešam atlikimui reikalingų salių nuomos išlaidoms apmokėti. Jeigu, gavus salių nuomos išlaidų kompensavimą, paaiškėja, kad to paties profesionaliojo scenos meno kūrinio viešam atlikimui reikalingos salių nuomos išlaidos buvo apmokėtos iš kitų ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų ir (ar) priemonių, iš ministerijos gautos lėšos ministerijos reikalavimu turi būti grąžintos, o negrąžinus per ministerijos nustatytą terminą, išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________