ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-201

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi bei Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo apsaugos ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 49 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. T-223 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-201

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo IR LĖŠŲ SKYRIMO BEI NAUDOJIMO TVARKOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunkčio priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) skirtų lėšų paskirstymo, lėšų skyrimo sąlygas ir tvarką, atsiskaitymą už panaudotas lėšas ir lėšų kontrolę.

2. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių gyventojų savarankiškumą, tenkinant jų socialinius poreikius, stiprinti jų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – Organizacijos) dalyvauti, priimant sprendimus dėl Organizacijų narių socialinių poreikių tenkinimo.

3. Priemonės įgyvendinimą Šiaulių rajone organizuoja Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Seniūnijos teritorija – tai Savivaldybės administracijos seniūnijos teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti Aprašo nustatyta tvarka numatoma skirti finansavimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – Valstybės biudžetas).

4.2. Pareiškėjas – Savivaldybės teritorijoje registruota ir veiklą vykdanti Organizacija, Savivaldybės administracijai pateikusi Priemonės paraišką joje numatyto įgyvendinti projekto finansavimui.

4.3. Projektas Priemonės paraiškoje (1 priedas) Organizacijos aprašyta tik Lietuvos Respublikos teritorijoje numatyta vykdyti veikla.

4.4. Projekto vykdytojas – Organizacija, su kuria Savivaldybės administracija pasirašė Valstybės biudžeto lėšų naudojimo Projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartį (3 priedas).

4.5. Projekto įgyvendinimo trukmė – laikotarpis nuo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

4.6. Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtos lėšos – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Seniūnijos teritorijai patvirtinta Valstybės biudžeto lėšų suma, paskirta pagal praėjusiais kalendoriniais metais Seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių (VĮ Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis).

4.7. Tinkamos finansuoti išlaidos – Projekto vykdytojo išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip nuo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI PRIEMONĖS VEIKLOS

 

6. Tinkamomis finansuoti Priemonės veiklomis laikomos Savivaldybės administracijos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos (toliau – Sueiga) sprendimu patvirtintos Organizacijų veiklos, tenkinančios socialinius Seniūnijos teritorijos gyventojų poreikius ir užtikrinančios Priemonės tikslo pasiekimą:

6.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems Organizacijos nariams (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, pensinio amžiaus gyventojų, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos grupių nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir grupes į Organizacijos gyvenimą, organizavimas);

6.2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų amžiaus) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingų veiklų organizavimas, skatinantis Organizacijos narių asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

6.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (Organizacijų veiklos priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, su gyvenamąja vietove susijusių leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

6.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių ir sportuosiančių Organizacijos narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

6.5. Organizacijos narių sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti Organizacijai svarbius klausimus, Organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

6.6. akcijos ir iniciatyvos, skirtos Seniūnijos teritorijos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų Seniūnijos teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas Organizacijos poreikiams), įsigyjant ilgalaikį materialųjį turtą, kurio finansavimui iš Valstybės biudžeto lėšų skiriama ne daugiau kaip 20 proc. nuo Projektui įgyvendinti skirtų lėšų.

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI PRIEMONĖS IŠLAIDOS

 

7. Finansuotinomis Priemonės išlaidomis laikomos:

7.1. Projekto administravimo išlaidos (20 proc. nuo Projektui skiriamų lėšų):

7.1.1. Projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

7.1.2. asmens, tvarkančio Projekto buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

7.1.3. atlyginimas buhalterinės apskaitos paslaugos teikėjui (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

7.1.4. Projekto administravimui būtinos ryšio paslaugos (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur išlaidų vienam Projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

7.1.5. su Projekto įgyvendinimo reikmėmis susijusių patalpų nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandens teikimo, nuotekų šalinimo);

7.2. Projekto įgyvendinimo išlaidos:

7.2.1. Projekto vykdytojo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, tiesiogiai susijęs su Projekto veiklos vykdymu;

7.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines), tiesiogiai susijusių su Projektu, išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) Projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

7.2.3. išlaidos paslaugoms:

7.2.3.1. teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų autorines sutartis (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

7.2.3.2. maitinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

7.2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;

7.2.3.4. transporto paslaugoms (kelionės bilietams, transporto priemonių nuomai ir kt.);

7.2.3.5. kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos, siekiant įgyvendinti Projekte numatytas veiklas, bet nepriskiriamoms prie Aprašo 7.2.3.1–7.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių;

7.2.4. prekėms, tiesiogiai susijusioms su Projekto įgyvendinimo veikla, įsigyti;

7.2.5. transportui, tiesiogiai susijusiam su Projekto įgyvendinimo veikla, naudoti (degalams);

7.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti;

7.2.7. finansinių operacijų išlaidos (bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtų lėšų pervedimą mokesčiai);

7.2.8. ilgalaikiam turtui, kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai Projekte numatyta vykdyti Aprašo 6.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. Projektui numatytų skirti lėšų;

8. Netinkamomis finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų laikomos išlaidos:

8.1. įsiskolinimams dengti;

8.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

8.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

8.4. kelionėms į užsienį;

8.5. veikloms, kurios:

8.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

8.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

8.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

8.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ PILDYMO IR PATEIKIMO REIKALAVIMAI

 

9. Organizacijos Projektai gali būti finansuojami, Savivaldybės administracijai teikiant Apraše nustatytos formos paraišką (1 priedas), pasirašytą Pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu (nurodant vardą, pavardę ir pareigas). Paraiška turi būti patvirtinta antspaudu (kai yra pareiga Organizacijai turėti antspaudą).

10. Paraiškos originalai turi būti išsiųsti, naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatyti asmeniškai Savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus g. 263, Šiauliai.

11. Paraiška Savivaldybės administracijai turi būti pateikta iki paraiškų teikimo termino, nurodyto skelbime apie paraiškų priėmimo pradžią, pabaigos (toliau – Terminas). Paraiškos, pateiktos Savivaldybės administracijai po Termino, nevertinamos ir grąžinamos jas pateikusioms Organizacijoms.

12. Paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data arba paraiškos užregistravimo Savivaldybės administracijoje data.

13. Paraiška pildoma lietuvių kalba ir kompiuteriu. Kita kalba užpildyti ar pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti kompetentingų įstaigų, atliekančių vertimo paslaugas, Paraiškos lapai numeruojami, kartu su paraiška pateikiant prie paraiškos pridedamų dokumentų kopijų sąrašą.

14. Savivaldybės administracijoje užregistruota paraiška netaisoma, netikslinama ir Pareiškėjui negrąžinama. Po paraiškos užregistravimo Savivaldybės administracijoje Organizacijos iniciatyva papildomi dokumentai prie paraiškos negali būti teikiami.

15. Kartu su paraiška privaloma pateikti šiuos dokumentus ar jų kopijas:

15.1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatai, įstatai, statusas ir pan.), jei jie nėra viešai skelbiami, kopiją su tikrumo žyma. Religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis Projekte numatyta veikla;

15.2. Pareiškėjo dvejų pastarųjų kalendorinių metų įgyvendintų projektų ataskaitos, jei buvo vykdytos;

15.3. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (5 priedas);

15.4. dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas;

15.5. bendradarbiavimo susitarimo / sutartį, jeigu Projektą numatyta įgyvendinti su partneriu;

15.6. jeigu į Projekto veiklas numatyta įtraukti savanorius:

15.6.1. laisvos formos pažymą apie planuojamų į Projektą įtraukti savanorių skaičių;

15.6.2. Pareiškėjo ar asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą teikiant Projektų įgyvendinimo ataskaitas Savivaldybės administracijai pateikti sutartis su faktiškai Projekte dalyvavusiais savanoriais.

 

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLA, ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

16. Savivaldybės administracija Priemonės įgyvendinimo veikloje vadovaujasi Aprašu.

17. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius (toliau – Skyrius) parengia Aprašo projektą, kuris Savivaldybės taryboje turi būti patvirtintas einamaisiais metais iki 2018 m. liepos 16 d. Esant būtinumui keisti Aprašą dėl Priemonės įgyvendinimo Savivaldybėje 2019 metais, Skyrius parengia Aprašo pakeitimo projektą ir koordinuoja Administracijos veiksmus, kad Aprašo pakeitimo projektas Savivaldybės taryboje būtų patvirtintas iki 2019 m. sausio 31 d.

18. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu paskiria už Priemonę atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus papildomoms funkcijoms vykdyti (toliau – Priemonės administratoriai), skirdamas jiems 2 proc. nuo Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Savivaldybei Priemonei įgyvendinti, t. y. darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą.

19. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu paveda seniūnams padėti seniūnaičiams organizuoti Sueigas ir užtikrinti Sueigų priimtų sprendimų, Organizacijų įgyvendinamų projektų viešinimą, taip pat dalyvauti, vykdant įgyvendinamų Organizacijų projektų stebėseną;

20. Savivaldybės taryboje patvirtintą Aprašą per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo dienos Skyrius pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (toliau – Departamentas).

21. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo patvirtinimo Savivaldybės taryboje dienos paskirsto lėšas Seniūnijų teritorijoms, vienai seniūnijai skirdamas ne mažiau kaip 500 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal Aprašo 4.6 papunktyje nurodytą nuostatą. Ministerijai einamaisiais metais Savivaldybei skyrus papildomai lėšų Priemonei įgyvendinti (toliau – Papildomos lėšos), Papildomos lėšos paskirstomos proporcingai visoms seniūnijoms pagal Aprašo 4.6 papunktyje nurodytą nuostatą.

22. Skyriaus Priemonės administratorius raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo apie Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtas lėšas informuoja visas seniūnijas.

23. Skyriaus Priemonės administratorius parengia Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties projektą, kurį pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius ir Departamentas.

24. Skyriaus Priemonės administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo Savivaldybės interneto svetainėje (seniūnai – atitinkamos seniūnijos skelbimų lentose), paskelbia Priemonės paraiškų surinkimo konkursą (toliau – Konkursas), naudodamas Ministerijos logotipą ir nurodydamas:

24.1. Paraiškų priėmimo pradžią ir pabaigą (terminas turi būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo);

24.2. adresą, kuriuo pateikiamos Paraiškos;

24.3. Paraiškų pateikimo formatą;

24.4. Savivaldybės administracijos Priemonės administratorius (nurodant jų pareigas, vardus, pavardes, telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir darbo laiką) dėl konsultacijų Organizacijoms su Konkursu susijusiais klausimais;

24.5. paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir kitą su Paraiškos pildymu susijusią informaciją;

24.6. galimus pareiškėjus;

24.7. finansuotinas Organizacijų veiklas;

24.8. sąrašą dokumentų, privalomų pateikti kartu su Paraiška;

24.9. Savivaldybės administracijai ir kiekvienai Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtų  lėšų sumą;

24.10. Aprašo 14 punkto nuostatas;

24.11. kitą reikalingą informaciją.

25. Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sueigos sprendimo gavimo dienos priima sprendimą dėl Sueigos atrinktų, labiausiai atitinkančių Organizacijų socialinius poreikius ir interesus Paraiškų finansavimo (toliau – Sprendimas), nurodydamas Sprendimo priėmimo motyvus.

26. Savivaldybės administracija per 2 darbo dienas nuo Sprendimo priėmimo Projektus, kuriems skirtas finansavimas, viešai paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse ir seniūnijų skelbimų lentose.

27. Su Projektų vykdytojais, dėl kurių priimtas Savivaldybės administracijos direktoriaus Sprendimas, Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sprendimo priėmimo dienos pasirašo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartis (3 priedas).

28. Priemonės administratoriai konsultuoja Sueigas, Pareiškėjus ir Projektų vykdytojus su Priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais.

29.Priemonės administratorius kiekvieną ketvirtį perveda Projektų vykdytojams Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtas lėšas (gautas iš Departamento) projektinėms veikloms įgyvendinti.

30. Savivaldybės administracija turi teisę tikslinti Priemonės būsimų ketvirčių straipsnių išlaidų sąmatas, Skyriaus Priemonės administratoriui pateikiant Departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą, vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 d.

31. Savivaldybės administracija viešina Sueigų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonės įgyvendinimu (Pareiškėjų sąrašą, Projektų vykdytojų sąrašą, nurodant  kiekvieno Projekto vykdytojo Paraiškoje suplanuotą veiklą, Paraiškai Sueigos skirtą balų sumą, kiekvienai Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtų lėšų sumą, Priemonės projektų įgyvendinimo ataskaitas), viešai skelbiant Savivaldybės interneto svetainėse, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse (esant galimybei) ir seniūnijų skelbimų lentose.

32. Skyriaus Priemonės administratoriai vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną.

33. Skyriaus Priemonės administratoriai atsiskaito Departamentui apie Priemonei įgyvendinti Savivaldybės administracijai skirtų ir Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtų lėšų panaudojimą.

34. Skyriaus Priemonės administratoriai atsako už Departamentui pateiktos informacijos ir dokumentų pagal Priemonę teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, Valstybės biudžeto lėšų, gautų iš Departamento,  Savivaldybės administracijoje buhalterinės apskaitos tvarkymą;

35. Priemonės administratoriai užtikrina, kad Projektams Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos Projekto vykdytojų veiklos, kurios finansuojamos iš kitų šaltinių.

36. Skyriaus Priemonės administratoriai tikrina, ar Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtos lėšos naudojamos laikantis Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal priemonę sutartyse nustatytų įsipareigojimų Projektų vykdytojams.

37. Skyriaus Priemonės administratoriai nepanaudotas, ne pagal paskirtį panaudotas Savivaldybės administracijai Priemonei įgyvendinti skirtas Valstybės biudžeto lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant: metus, už kuriuos Valstybės biudžeto lėšos grąžinamos, Programos ir Priemonės kodus, finansavimo šaltinius, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą.

38. Skyriaus Priemonės administratoriai už Valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Departamento sąskaitą, nurodant: kurių metų Valstybės biudžeto lėšos už palūkanas grąžinamos, Programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą.

39. Paraiškas, kurioms Sueigos nusprendė neskirti finansavimo, saugo Skyriuje vienerius metus, kitas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA

 

40. Savivaldybėje sudaryta 11 Sueigų: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų miesto, Kuršėnų kaimiškosios, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškosios.

41. Sueiga ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Aprašo patvirtinimo nustato Seniūnijos teritorijos Organizacijoms prioritetines vykdytinas ir finansuotinas Priemonės projektų veiklas, kurias patvirtina, surašydamos Sueigos posėdžio protokolą.

42. Per 5 darbo dienas po įvykusio Sueigos posėdžio, Sueigos posėdžio protokolą pateikia Skyriaus Priemonės administratoriui viešam paskelbimui Savivaldybės interneto svetainėje, atitinkamos seniūnijos interneto svetainės ir seniūnijų skelbimų lentose.

43. Paraiškų vertinimo Sueigoje pirmojo posėdžio metu visi Sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su Priemonės projektų vertinimu susijusios informacijos (4 priedas) ir nešališkumo deklaracijas (6 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Sueigos nariai, nepasirašę Aprašo 4 ir 6 priedų, negali dalyvauti Sueigos Priemonei posėdžiuose.

44. Nuo Priemonės paraiškos vertinimo ir balsavimo Sueigos narys privalo nusišalinti, jei:

44.1. turi svarstyti Organizacijos paraišką, kurios narys ir (arba) darbuotojas jis yra;

44.2. turi svarstyti Organizacijos paraišką, kurios narys ir (arba) darbuotojas yra asmuo, su kuriuo jis yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, globos ar rūpybos ryšiais.

45. Jeigu Sueigos narys nenusišalina, Sueigos posėdžio pirmininkas inicijuoja Sueigos narių sprendimo priėmimą dėl nenusišalinusio asmens nušalinimo.

46. Sueigos posėdžio pirmininkas informuoja Sueigos posėdžio dalyvius apie tai, kad Sueigos posėdžiuose, kuriuose vertinami ir svarstomi pateikti Organizacijų Projektai Priemonei įgyvendinti, stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti Savivaldybės administracijos Skyriaus Priemonės administratoriai, Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai ir kiti suinteresuoti asmenys (toliau – Stebėtojai). Sueigos posėdžio pirmininkas privalo užtikrinti, kad Sueigos posėdyje dalyvaujantys Stebėtojai pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimus (7 priedas).

47. Kiekvienas Sueigos narys Organizacijos Priemonės paraišką vertina, užpildydamas Vertinimo anketą (2 priedas).

48. Sueigos posėdžio pirmininkas inicijuoja paraiškų, kuriose planuojamos vykdyti veiklos labiausiai atitinka Organizacijų socialinius poreikius ir interesus, vertinimą.

49. Atsižvelgiant į Seniūnijos teritorijai skirtą Valstybės biudžeto lėšų sumą, Valstybės biudžeto lėšas paskirsto Projektams, kurie surinko daugiausia Sueigos narių balų.

50. Sueigos sprendimai dėl įvertintų ir atrinktų paraiškų finansavimui įforminami Sueigos posėdžio protokolu, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikiamas Skyriaus Priemonės administratoriui.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINIS VERTINIMAS

 

51. Skyriaus Priemonės administratorius per 5 darbo dienas nuo paskutinės Konkurse paskelbtos Paraiškų Savivaldybės administracijai pateikimo dienos atlieka kiekvienos Paraiškos administracinės atitikties vertinimą, įvertindamas, ar:

51.1. paraiška pateikta iki skelbime Konkursui nurodytos datos;

51.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas Pareiškėjas;

51.3. prie Paraiškos pateikti visi reikalingi dokumentai;

51.4. Pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais konkurso būdu iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto gautas lėšas ir ar gautas lėšas panaudojo tikslingai;

51.5. Paraiška atitinka Aprašo 13 punkto reikalavimus.

52. Skyriaus Priemonės administratorius užregistruotas Paraiškas ir informaciją apie visų Pareiškėjų ir Paraiškų atitiktį Aprašo 51 punkte nurodytiems kriterijams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės Paraiškų administracinio vertinimo dienos perduoda vertinti Seniūnijos teritorijos Sueigoms.

53. Skyriaus Priemonės administratorius, Paraiškų administracinio vertinimo metu nustatęs  Pareiškėjų ar Paraiškų neatitikimus Aprašo 51 punkto reikalavimams, Sueigą apie tai informuoja, pateikdamas Paraiškų administracinio vertinimo atlikimo suvestinę (toliau – Suvestinė), kurioje nurodo į Suvestinę įtrauktų Projektų atmetimo motyvuotas priežastis.

54. Seniūnijos teritorijos Sueiga peržiūri paraiškas, kurias Savivaldybės administracijos Skyriaus Priemonės administratorius pagal Aprašo 51 punkte nurodytus kriterijus  Suvestinėje priskyrė prie atmetamų paraiškų. Jeigu Sueiga nepritaria Skyriaus Priemonės administratoriaus siūlymui atmesti Paraišką, Paraiška grąžinama Skyriui, kartu pateikiant motyvuotus argumentus dėl nepritarimo Paraiškos atmetimui.

55. Pakartotinai įvertinęs Sueigos grąžintų Paraiškų atitiktį Aprašo 51 punkte nurodytiems kriterijams ir pakartotinai nusprendęs, kad Paraiška neatitinka jų, Skyriaus priemonės administratorius per 3 darbo dienas informuoja Seniūnijos teritorijos Sueigą, pakartotinai teikdamas siūlymą dėl jų atmetimo.

56. Pakartotinai įvertinęs Sueigos grąžintų Paraiškų atitiktį Aprašo 51 punkte nurodytiems kriterijams ir nustatęs, kad Paraiška juos atitinka, Skyriaus Priemonės administratorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Sueigą, nurodydamas motyvuotus teigiamo pakartotinio administracinio vertinimo argumentus.

57. Jeigu paraiška neatitinka bent vieno Aprašo 51 punkte nurodyto administracinės atitikties vertinimo reikalavimo, Skyriaus Priemonės administratorius paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu / adresu kreipiasi į Pareiškėją, nurodydamas Paraiškos trūkumus su pasiūlymu ištaisyti juos per 3 darbo dienas.

58. Paraiškos atmetamos, Paraiškos projektai nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

58.1. Paraiška pateikta pasibaigus Paraiškų pateikimo terminui;

58.2. Paraišką pateikė Pareiškėjas, neatitinkantis Aprašo 4.2 papunkčio reikalavimų;

58.3. Pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų papildomų Skyriaus Priemonės administratoriaus pareikalautų dokumentų ir nepateikė paaiškinimų, patikslinimų;

58.4. Paraiška neatitinka Aprašo 915 punktuose nustatytų reikalavimų;

58.5. Pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Savivaldybės ar Valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) Savivaldybės ar Valstybės biudžeto gautas lėšas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

 

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

59. Paraiškas vertinimui Seniūnijos teritorijos Sueigos nariams paskirsto Sueigos posėdžio pirmininkas.

60. Vieną Paraišką vertina ne mažiau kaip du Sueigos nariai.

61. Sueigos posėdžio pirmininkas Paraiškos vertinimui paskiria trečiąjį Sueigos narį, jei:

61.1. dviejų Sueigos narių Paraiškos įvertinimas skiriasi daugiau kaip 20 balų;

61.2. vienas iš Sueigos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti;

61.3. Paraiškos finansavimui siūloma skirti suma dviejų vertintojų anketose skiriasi daugiau nei 25 proc.

62. Jeigu Aprašo 61 punkte nurodytais atvejais Paraiškai įvertinti paskiriamas trečiasis Sueigos narys, jo užpildyta Paraiškos vertinimo anketa pateikiama Sueigai, kuri pritaria arba nepritaria trečiojo Sueigos nario išvadai dėl Paraiškos finansavimo / nefinansavimo.

63. Paraiškos turi būti įvertintos per 20 kalendorinių dienų nuo paskutinės nustatytos Paraiškų pateikimo Konkursui dienos. Sueigos posėdžio pirmininkas, atsižvelgdamas į Seniūnijos teritorijos Organizacijų pateiktų Paraiškų kiekį ir apimtį, gali Paraiškų vertinimo terminą sutrumpinti arba pratęsti iki 10 kalendorinių dienų.

64. Sueigos nariai Paraiškas vertina, užpildydami vertinimo anketą (2 priedas) pagal joje nurodytus vertinimo kriterijus.

65. Papildomi balai skiriami, jeigu:

65.1. Projektą įgyvendina bendruomeninė Organizacija;

65.2. Pareiškėjas yra sudaręs partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita Organizacija;

65.3. Paraiškos projektinėje veikloje įtraukti savanoriai ir pateikta laisvos formos pažyma apie planuojamų į Projektą įtraukti savanorių skaičių;

65.4. Pareiškėjo projektine veikla siekiama padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;

65.5. į Pareiškėjo projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (1429 m. amžiaus).

66. Seniūnijos teritorijos Sueiga Paraiškas įvertina, apskaičiuodama kiekvienai Paraiškai Sueigos narių vertinimo anketose nurodytų balų vidurkį, ir reitinguoja Paraiškas balų mažėjimo tvarka. Lėšos skiriamos toms Paraiškoms, kurios surinko daugiausia balų ir kurioms užteko Seniūnijos teritorijai skirtų Valstybės biudžeto lėšų.

67. Jeigu Paraiškos pagal jose nurodytas projektines veiklas ir Sueigos nustatytus prioritetus įvertinamos vienodai, pirmenybė teikiama Paraiškai, kurioje:

67.1. išlaidos Projekto vykdytojo darbo užmokesčiui nenurodytos;

67.2. išlaidos Projekto vykdytojo darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, yra mažesnės.

68. Jei Sueiga nusprendžia iš dalies finansuoti Paraišką, priima Sueigos posėdžio protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas nuspręsta  finansuoti (toliau – Sueigos sprendimas).

69. Seniūnijos teritorijos Sueigos posėdžio pirmininkas užtikrina, kad Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas būtų raštu informuotas apie:

69.1. siūlomų Priemonės paraiškai skirti lėšų dydį;

69.2. Priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas, kurias siūloma Pareiškėjui finansuoti;

69.3. būtinybę patvirtinti, kad Pareiškėjas sutinka su siūloma Sueigos Priemonės projekto dalinio finansavimo suma ir kad Sueigos sprendimas neturės neigiamos įtakos, įgyvendinant Paraiškoje numatytas projektines veiklas;

69.4. būtinybę patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

70. Papildomą informaciją dėl Aprašo 69 punkte nurodytų reikalavimų Pareiškėjas Seniūnijos teritorijos Sueigai privalo pateikti raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

71. Gavęs patvirtinimą, kad Pareiškėjas sutinka su Sueigos sprendimu, Seniūnijos teritorijos Sueigos posėdžio pirmininkas ne vėliau nei per 2 darbo dienas pateikia papildomą informaciją / dokumentus Seniūnijos teritorijos Sueigos nariams, vertinusiems Paraišką, kurie juos įvertina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria.

72. Paraiškai Valstybės biudžeto lėšų neskiriama, Paraiška įtraukiama į nefinansuotinų Paraiškų sąrašą, jei:

72.1. Pareiškėjas nesutinka su Seniūnijos teritorijos Sueigos sprendimu dėl dalinio Paraiškos finansavimo;

72.2. Sueiga nepritaria Pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams.

73. Pasiūlymus dėl Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo įvertintoms Seniūnijos teritorijos paraiškoms Seniūnijos teritorijos Sueiga ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Seniūnijos teritorijos Sueigos protokolo surašymo dienos pateikia Skyriaus Priemonės administratoriui.

74. Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtos Valstybės biudžeto lėšos gali būti neišnaudotos, jei:

74.1. Pareiškėjas nesudarė Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties;

74.2. Pareiškėjas atsisakė dalies skirtų Valstybės biudžeto lėšų;

74.3. Projekto vykdytojas atsisakė vykdyti Projektą, nutraukdamas Valstybės biudžeto lėšų naudojimo Projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartį.

75. Seniūnijos teritorijos Sueigos siūlymu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu Aprašo 74 punkte nurodytos nepanaudotos Valstybės biudžeto lėšos eilės tvarka gali būti skirtos Seniūnijos teritorijos Paraiškoms, kurios buvo įvertintos, neskiriant finansavimo ir yra įtrauktos į rezervinių Paraiškų sąrašą (toliau – Rezervinės paraiškos).

76. Finansavimas Rezervinėms Paraiškoms skiriamas, neviršijant neišnaudotų lėšų sumos, tikslinant Rezervinių paraiškų sąmatas, priemonių ir veiklų planus.

77. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl Valstybės biudžeto lėšų Rezervinėms paraiškoms skyrimo priimamas per 5 darbo dienas nuo Seniūnijos teritorijos Sueigos siūlymo Savivaldybės administracijai pateikimo dienos.

78. Jei Seniūnijos teritorijos Sueiga neturi Rezervinių paraiškų, Savivaldybės administracija privalo paskelbti naują Konkursą Seniūnijos teritorijai Priemonei skirtų Valstybės biudžeto lėšų išnaudojimui.

 

IX SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS TEISĖS PRIEMONĖS ĮGYVENDINIME

 

79. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba turi teisę:

79.1. dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas Aprašo projektas, teikti pasiūlymus dėl Aprašo projekto tobulinimo;

79.2. dalyvauti Seniūnijos teritorijų Sueigose, susipažinti su Projektų vykdytojų įgyvendintų projektų rezultatais.

 

X SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

80. Projekto vykdytojai privalo:

80.1. Paraiškoje nurodytą projektą įgyvendinti iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

80.2. kiekvieną ketvirtį Skyriui pateikti projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

80.3. jei Paraiškos projektas įgyvendinamas, dalyvaujant savanoriams, Savivaldybės administracijai pateikti sutartis su savanoriais;

80.4. prieš  Skyriui pateikiant galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, pristatyti Seniūnijos teritorijos Sueigai projekto įgyvendinimo rezultatus, prieš 5 darbo dienas apie pristatymą informuojant Skyrių;

80.5. užtikrinti gautų pagal Priemonę Valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

80.6. pateikti Skyriui informaciją viešinimui apie planuojamas vykdyti ir įvykdytas veiklas;

80.7. Valstybės biudžeto lėšas, gautas Paraiškoje nurodyto projekto įgyvendinimui, laikyti banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinant, kad jos būtų apskaitomos atskirai nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų;

80.8. raštu informuoti Skyrių ir Seniūnijos teritorijos Sueigą, jeigu Priemonės projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, Skyriui pateikiant Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžinant projektui įgyvendinti gautas ir nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas;

80.9. Priemonės Valstybės biudžeto lėšas naudoti tik Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartyje nurodytai veiklai vykdyti;

80.10. užtikrinti, kad visos Priemonės paraiškoje nurodytos projekto išlaidos būtų patirtos pagal viešųjų pirkimų vykdymui nustatytus reikalavimus;

80.11. užtikrinti, kad Priemonės paraiškoje nurodytam projektui skirtomis Valstybės biudžeto lėšomis įsigytas ilgalaikis materialus turtas iki projekto užbaigimo būtų įregistruotas Projekto vykdytojo vardu ir būtų naudojamas socialiniams Organizacijos poreikiams tenkinti.

81. Projekto vykdytojas turi teisę:

81.1. ne daugiau kaip du kartus nuo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d. prašyti pakeisti Projekto išlaidų sąmatą, nekeisdamas Paraiškoje numatytų vykdyti veiklų;

81.2. prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartį, jeigu:

81.2.1. susiklosto situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad Projekto vykdytojo sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

81.2.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

 

XI SKYRIUS

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

82. Norėdamas nutraukti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartį, Projekto vykdytojas Savivaldybės administracijai privalo pateikti raštu:

82.1. motyvuotą prašymą;

82.2. panaudotų Valstybės biudžeto lėšų ataskaitas.

83. Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartį (toliau – Prašymas dėl sutarties nutraukimo), Projekto vykdytojas iki Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas Valstybės biudžeto lėšas, grąžinant Savivaldybės administracijai į Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko sąskaitą.

84. Savivaldybės administracija, gavusi Prašymą dėl Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties nutraukimo, patikrina Projekto vykdytojo pateiktas panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, Savivaldybės administracija įvertina Projekto vykdymo rezultatus ir kitus įmanomus projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

85. Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad Valstybės biudžeto lėšas Projekto vykdytojas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį, suteikia 14 darbo dienų trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs trūkumus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Skyrių.

86. Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus ir patikrinusi panaudotų lėšų ataskaitas ir Projekto vykdymo rezultatus ir kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties vykdymo pažeidimų nenustato arba jie pašalinami, priima sprendimą dėl Valstybės biudžeto lėšų naudojimo Projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties nenutraukimo ir apie jį per 5 darbo dienas informuoja Projekto vykdytoją.

 

XII SKYRIUS

PRIEMONĖS VEIKLŲ KONTROLĖ

 

87. Savivaldybės administracija vienašališkai gali nutraukti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartį ir įpareigoti Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, jei jis netinkamai vykdo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę:

87.1. projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

87.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

87.3. nepateikia Savivaldybės administracijai pagal Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutartį reikalaujamų pateikti ataskaitų arba per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

87.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijai, Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nariams susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti projekto vykdymo stebėseną;

87.5. paaiškėja, kad Projekto vykdytojo deklaracijoje (5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, Pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Priemonę sutarties sudarymo arba sudarius nurodytą sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Savivaldybei priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš Projekto vykdytojo.

88. Departamentas nutraukia Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sustabdo lėšų pervedimą Savivaldybės administracijai ir inicijuoja pervestų lėšų susigrąžinimą (išieškojimą), kai:

88.1. nustato, kad Seniūnijų teritorijai Priemonei skirtos lėšos naudojamos ne pagal tikslinę paskirtį;

88.2. nustato esminių Priemonės Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pažeidimų.

__________________

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo

1 priedas

 

(Pavyzdinė paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. paštas)

 

 

 

___________________savivaldybės administracijai

 

 

_____ m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje konkurso paraiška

_______________ Nr. __________

(data)

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma

 

1.3. Juridinio asmens kodas

 

1.4. Pareiškėjo vadovas

(vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

1.5. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

(vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

1.6. Organizacijos projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo patirtis (išvardyti per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir vykdymo metus)

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2.1. Projekto pavadinimas

 

2.2. Projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais)

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta

 

2.4. Projekto partneriai (jei yra), jų kontaktai

 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS

3.1. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai)

 

 

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai (aprašyti, ko siekiama projekto veiklomis)

 

 

3.3. Trumpas projekto aprašymas (detalizuoti, kaip bus įgyvendinamas numatytas tikslas ir uždaviniai)

 

 

3.4. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai (apibūdinti, į kokią asmenų grupę orientuojamasi įgyvendinant projekto veiklas, pvz.: konkrečios bendruomenės nariai; konkrečioje bendruomenėje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir pan., kiek dalyvių planuojama įtraukti per įvairias veiklas)

 

 

3.5. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms

 

 

3.6. Papildomų balų skyrimas (jei pareiškėjas atitinka kriterijų (-us), nurodytą (-us) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas) 65 punkte, už kurį (-iuos) gali būti skiriami papildomi balai, turi būti pildoma ši lentelė, pateikiant atitikties atitinkamam kriterijui pagrindimą (pagrindimo skiltis lentelėje pildoma, jei pareiškėjas atitinka tam tikrą kriterijų)

Atitiktis kriterijams, nurodytiems Aprašo 13 punkte, už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai

Pažymėti, kurį iš įvardytų kriterijų atitinka pareiškėjas arba projektas (X)

Pagrindimas

Projektą pateikė bendruomeninė organizacija

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ir bendrija

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai

 

 

Projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m. amžiaus)

 

 

 

3.7. Laukiami rezultatai ir nauda tikslinei grupei įgyvendinus projektą (aprašyti, ką norima pasiekti įgyvendinant projekte numatytas veiklas bei kaip tai paveiks tikslinę projekto grupę, t. y. kaip veiklos prisidės prie tikslinės projekto grupės gerovės didinimo. Išskirti kiekybinius ir kokybinius rezultatus)

 

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

Veiklos

pavadinimas

Planuojama veiklos vykdymo pradžia ir pabaiga

Planuojama vykdymo vieta

Planuojamos veiklos atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

Veiklos aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius ir kita), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

5. DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Matavimo vieneto pav.

Kiekis

Vieneto kaina,

Eur

Prašoma suma,

Eur

I.

Projekto administravimo išlaidos (20 proc. projektui skirtų lėšų)*

1.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

II.

Projekto įgyvendinimo išlaidos

1.

 

...

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

IŠ VISO

 

 

*Planuojant išlaidas vadovautis Aprašo 6 ir 7 punktais

 

6. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, mastas)

 

 

7. PROJEKTO VEIKLŲ TĘSTINUMAS (pateikti trumpą aprašymą, jeigu projekto veiklas planuojama įgyvendinti ir pasibaigus projektui)

 

 

8. PAGRINDINIO (-IŲ) PROJEKTO VYKDYTOJO (-Ų) KVALIFIKACIJA, PATIRTIS IR GEBĖJIMAI ĮGYVENDINTI PLANUOJAMĄ PROJEKTĄ BEI KITI PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ UŽTIKRINSIANTYS IŠTEKLIAI

 

 

9. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento pavadinimas

Egz.

skaičius

Lapų skaičius

Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija

 

 

Organizacijos vykdytos veiklos paskutinių dvejų kalendorinių metų ataskaita

 

 

Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar patvirtinta jo kopija

 

 

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija

 

 

 

 

Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, laisvos formos pažyma apie planuojamų į Projektą įtraukti savanorių skaičių ir Pareiškėjo ar asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą teikiant Projektų įgyvendinimo ataskaitas Savivaldybės administracijai pateikti sutartis su faktiškai Projekte dalyvavusiais savanoriais.

 

 

Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti

 

 

 

Pareiškėjo vadovas ar įgaliotas asmuo ________________ ________________________

(parašas)                                   (vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo

2 priedas

 

(Vertinimo anketos pavyzdinė forma)

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto sąlyginis numeris

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

Vertinimo data

 

 

Aplinkybės

Vertinimo kriterijai

Skiriamų balų ribos

Skiriami balai

Skiriamo balo pagrindimas (pvz.: skiriamas mažesnis balas, nes yra viršyta maksimali vienam projektui galimų skirti lėšų suma; prašoma lėšų veiklai, kurios nėra veiklų plane ir pan.)

1. Įgyvendinant projektą sprendžiama problema, siekiami tikslai, uždaviniai, rezultatai, vykdomos veiklos ir jų tęstinumas (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.7 papunkčiai, 4 ir 7 punktai)

Ar aiškiai suformuluota problema ir pagrįsti bei pasirinktos tikslinės grupės poreikius atitinkantys projekto tikslai, uždaviniai, veiklos ir rezultatai, numatytas projekto tęstinumas?

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas, pavyzdžiui, 0 – ne, 10–19 – iš dalies, 20 – taip)

 

 

2. Papildomas balas gali būti skiriamas, jeigu: (Aprašo
65 punktas, Aprašo 1 priedo 3.6 papunktis)

Projektą įgyvendins bendruomeninė organizacija

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas, pavyzdžiui, 0 – ne, 10 – taip)

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis (įskaitant religines bendruomenes ir bendrijas):

·    Projektas įgyvendinamas su trimis ir daugiau partnerių

·    Projektas įgyvendinamas su dviem partneriais

·    Projektas įgyvendinamas su vienu partneriu

 

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas)

 

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas, pavyzdžiui,

0 – ne, 10 – taip)

 

 

Projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas, pavyzdžiui,

0 – ne, 5 – taip)

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.)

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas, pavyzdžiui,

0 – ne, 5 – taip)

 

 

3. Projekto finansavimas (Aprašo 6 punktas, Aprašo 1 priedo 5 punktas)

Ar projektui prašomos lėšos yra aiškiai įvardytos, pagrįstos, siejasi su veiklomis ir atitinka konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą?

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas, pavyzdžiui,

0 – ne, 5 – iš dalies, 10 – taip)

 

 

4. Projekto viešinimas (Aprašo 1 priedo 6 punktas)

Ar užtikrinamas projekto viešinimas?

(nurodyti balų, skiriamų už atitiktį vertinimo kriterijams, ribas, pavyzdžiui,

0 – ne, 5 – taip)

 

 

 

Balų suma

(nurodyti didžiausią galimą skirti balų sumą)

 

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei (nurodoma balų suma) balų, nefinansuojamos.

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario komentarai ir išvada

Prašoma suma (eurais)

 

Siūloma skirti suma (eurais)

 

Projektui įgyvendinti siūlomos skirti sumos pagrindimas (kai siūloma skirti suma yra mažesnė, nei prašoma)

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo

3 priedas

 

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ SUTARTIS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas) 50.15 ir 54.1 papunkčiais, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, įformintu 20__ m. ________________d. posėdžio protokolu Nr. ____ bei ____ Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus 20__ m. įsakymu Nr. ____, ______________________ Savivaldybės administracija, atstovaujama ___________________________________________________________, veikiančio (-ios) pagal
                                      (pareigos, vardas, pavardė)

___________________________, ir ________________________ (toliau – Projekto
(teisinis atstovavimo pagrindas) (projekto vykdytojo pavadinimas)

 

vykdytojas), atstovaujamas__________________________________________, veikiančio (-ios) pagal_________________________________________________________________________,

(pareigos, vardas, pavardė) (teisinis atstovavimo pagrindas)

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui _________________________(toliau – Projektas) įgyvendinti pagal Nevyriausybinių               (projekto pavadinimas)

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartį  
toliau – Sutartis).             

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą į Projekto vykdytojo banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą Projekto vykdytojo Projektui 20__ metais įgyvendinti, o Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta tvarka ir įgyvendinti Projekte numatytas veiklas.

2. Projekto vykdytojui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma – ______Eur, paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius 20__ metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata), pridedamoje prie Sutarties.          

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą pagal Išlaidų sąmatą į Projekto vykdytojo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje;

3.2. teikti Projekto vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Projekto vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;

3.3. atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie tai raštu informuoti Projekto vykdytoją ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Šiuo atveju Savivaldybės administracija nustato Projekto vykdytojui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, o Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Savivaldybės administracija, įvertinusi iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį jos IV skyriuje nustatyta tvarka bei terminais ir apie tai informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą.

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1. tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Projekto vykdytojui pervestų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą ir apie patikrinimo rezultatus informuoti išplėstinę seniūnaičių sueigą;

4.2. reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.5 papunktyje nurodytas ataskaitas, nustatydama protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.4. skaičiuoti Projekto vykdytojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Šiuos delspinigius Projekto vykdytojas turi pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

4.5. išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas, įskaitant išlaidas, patirtas

dėl Projekto vykdytojo netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.

5. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

5.1. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata;

5.2. Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.3. atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

5.4. norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamos Išlaidų sąmatos projektą. Išlaidų sąmata gali būti tikslinama tarp būsimų ketvirčių ir tarp būsimų ketvirčių Priemonės išlaidų sąmatos straipsnių. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą teikiamas Savivaldybės administracijai vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

5.5. atsiskaityti Savivaldybės administracijai už gautas valstybės biudžeto lėšas ir veiklą, kuriai finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, – kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 dienos Savivaldybės administracijai pateikti ketvirtines Išlaidų sąmatos ataskaitas ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo bei patirtų sąnaudų ketvirtines ataskaitas pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą formą, išlaidas nurodydamas eurais ir euro centais, taip pat metinę veiklos ataskaitą. Prie metinės (galutinės Projekto įgyvendinimo) veiklos ataskaitos gali būti pridedama turima su Projekto įgyvendinimu susijusi rašytinė ir (ar) vaizdinė medžiaga;

5.6. įgyvendinti Projektą, atsižvelgdamas į šį kriterijų – įgyvendintų bendruomeninės veiklos stiprinimo veiklų ir jų dalyvių skaičius;

5.7. įgyvendinti Projektą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.8. raštu informuoti Savivaldybės administraciją apie aplinkybes, dėl kurių nebegalima vykdyti Sutarties arba kurios trukdo ar gali trukdyti tinkamai vykdyti Sutartį;

5.9. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, jei yra vykdoma ar numatoma vykdyti Projekto vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis Projekto vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti Projekto veiklas;

5.10. raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad Projekte numatytų veiklų vykdymas nutraukiamas ar sustabdomas. Gavusi tokį pranešimą, Savivaldybės administracija sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą Projektui. Projekto vykdytojui pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus Savivaldybės administracijai, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas;

5.11. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijos atstovams patikrinti, kaip vykdant Sutartį naudojamos valstybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus bei duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, būdu ir forma;

5.12. grąžinti Savivaldybės administracijai Projekto vykdytojo disponuojamose sąskaitose esamas, Sutarčiai vykdyti ir Projektui įgyvendinti skirtas ir nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 3 d., o ne pagal paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas – Savivaldybės administracijos nustatytais terminais, suderintais su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą;

5.13. už banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir (arba) priemonės kodą, grąžinamą sumą;

5.14. atsakyti už informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka, teisės aktų reikalavimus atitinkantį gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir valstybės biudžeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos neįvertinimo;

5.15. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Projekto vykdymo trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

5.16. viešinti vykdomą Projektą, nurodydamas Projekto finansavimo šaltinį – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.

6. Vykdydamas Sutartį, Projekto vykdytojas turi teisę:

6.1. inicijuoti gautų valstybės biudžeto lėšų perskirstymą Sutarties 5.6 papunktyje ir Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

6.2. atsisakyti finansavimo ir inicijuoti Sutarties nutraukimą, laikydamasis Sutarties IV skyriuje nustatytos tvarkos.

7. Visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir pranešimai siunčiami adresais, nurodytais Sutarties rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą raštu apie Sutarties rekvizitų pakeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pakeitimo dienos. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius tai kitai Šaliai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų ar lėšų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

 

III. SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

 

8. Sutartis keičiama (kai keičiasi Sutarties vykdymo sąlygos) Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, Projekto vykdytojas privalo Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo projektą. Jei keičiasi Projektui skirtas valstybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas detalusis Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo pasirašomas arba Projekto vykdytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas pakeisti Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos.

 

IV. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

9. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, Šalių susitarimu, Šalims pasirašant susitarimą, ar vienašališkai, kai viena Sutarties Šalis raštu įspėja kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

10. Savivaldybės administracija, Projekto vykdytoją informavusi Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka, vienašališkai nutraukia Sutartį ir įpareigoja Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, kai Projekto vykdytojas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti:

10.1. Projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

10.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda Projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

10.3. nepateikia Savivaldybės administracijai Sutarties 5.5 papunktyje nurodytų ataskaitų arba per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

10.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir Sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti Projekto vykdymo stebėseną;

10.5. paaiškėja, kad deklaracijoje (Aprašo 5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, Projekto vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba ją sudarius įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš Projekto vykdytojo.

11. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Sutartį, jeigu:

11.1. Projekto vykdytojui iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, jog sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai;

11.2. Projekto vykdytojas nevykdo ar negalės vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

12. Norėdamas nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti Sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti Sutarties 5.7 papunktyje nurodytas jau panaudotų lėšų ataskaitas (toliau – panaudotų lėšų ataskaitos). Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Sutartį, Projekto vykdytojas iki Sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas vykdant Sutartį gautas lėšas Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitos mokėjimo ar kredito įstaigos sąskaitą.

13. Savivaldybės administracija, gavusi Sutarties 12 punkte nurodytą Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, Savivaldybės administracija įvertina Projekto vykdymo rezultatus ir Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) jiems pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Savivaldybės administraciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, Savivaldybės administracija gali imtis Sutarties 3.3, 4.1–4.5 papunkčiuose ir 10 punkte nurodytų veiksmų.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Projekto vykdytoją.

 

V. FORCE MAJEURE

 

14. Nė viena Šalis nelaikoma pažeidusia Sutarties arba nevykdančia įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos bei atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“.

16. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos informuoja apie tai kitą Šalį, pateikdama įrodymus, taip pat įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, ir pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

17. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negalėjusi vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį apie tai, kad negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų, ir atnaujinti savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

18. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) darbo dienų terminui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

19. Jeigu Šalis laiku kitos Šalies neinformavo apie tai, kad negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateiktos informacijos.

 

VIKITOS SĄLYGOS

 

20. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 d. ir visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

21. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie pasirašyti abiejų Šalių, patvirtinti Šalių antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti), ir yra laikomi neatsiejama Sutarties dalimi.

22. Visi Sutarties Šalių siunčiami dokumentai turi būti patvirtinti Sutarties Šalių įgaliotų asmenų parašais ir antspaudais (jeigu Projekto vykdytojas antspaudą privalo turėti).

 

VII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybės administracija

Projekto vykdytojas

 

Įstaigos pavadinimas

Juridinio asmens pavadinimas      

 

Įstaigos adresas

Juridinio asmens adresas      

 

 

Juridinio asmens adresas susirašinėti      

 

Įstaigos kodas

Juridinio asmens kodas      

 

A. s.

A. s.      

 

Bankas

Bankas      

 

Banko kodas

Banko kodas     

 

Tel. Nr.

Tel. Nr.      

 

Faks.

Faks.      

 

El. paštas

 

Administracijos direktorius

A. V.

 

…………..............

(vardas, pavardė)

El. paštas.      

 

Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos

A. V.

..................................

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo

4 priedas

 

(Pavyzdinė konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

 

Aš, _______________, būdamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e) ar
                           (vardas, pavardė)

sekretoriumi (-e), vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus:

 

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, esant išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e);

2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialios informacijos;

3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;

4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgijau dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimą, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

 

 

______________________ ______________________ ____________________

(nurodomos pareigos                                    (parašas)                                     (vardas ir pavardė ) 

išplėstinėje seniūnaičių sueigoje)

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo

5 priedas

 

 

 

(Pavyzdinė deklaracijos forma)

 

DEKLARACIJA

 

(data)

 

Aš, _________________________________________________________, veikiantis (-i) pareiškėjo 

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra toliau

(pareiškėjo pavadinimas)

nurodytų aplinkybių:

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);

3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

4. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos savivaldybės institucijų valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams;

5. pareiškėjas turi pakankamus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus įgyvendinti projektą;

6. pareiškėjas nėra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo 59.5 papunkčiu, sudaryta Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartis bus vienašališkai nutraukta.

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

(pareiškėjo vadovo ar jo                                    (parašas)                                   (vardas ir pavardė ) 

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo

6 priedas

 

 

(Pavyzdinė nešališkumo deklaracijos forma)

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

(data)

 

 

Aš, _______________, būdamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos nariu (-e) ar sekretoriumi

(vardas, pavardė)

(-e), vertindamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktus projektus

1. pasižadu savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais;

2. pasižadu informuoti išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininką arba seniūną (kai nusišalina išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas) apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus:

2.1. šiose procedūrose dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kokios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš ar man artimi asmenys yra procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys;

3. jei paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininką arba seniūną (kai nusišalina išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas) ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

 

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

______________________ ______________________ ____________________

(nurodomos pareigos                                    (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

išplėstinėje seniūnaičių sueigoje)

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos Šiaulių rajono savivaldybėje aprašo

7 priedas

 

(Pavyzdinė konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

(data)

 

Aš, _______________, būdamas (-a) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo nustatyta tvarka organizuotam konkursui pateiktų projektų išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio stebėtoju (-a) ar savivaldybės įstaigos valstybės tarnautoju ar darbuotoju, atsakingu už Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  įgyvendinimą savivaldybėje,

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, stebint išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdį;

2. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią įgysiu dalyvaudamas (-a) išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje, kitokia tvarka ir mastu, nei nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.

 

_________________________ ______________ ____________________ (nurodoma posėdyje                                       (parašas)                        (vardas ir pavardė)   dalyvaujančio asmens teisinė

padėtis)