NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. T1-90 „DĖL TARPŽINYBINĖS PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 27 d. Nr. T1-51

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpžinybinę psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Inga Juozapavičienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė (Komisijos pirmininkė);

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Rasa Povilanskienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Audronė Astrauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento direktoriaus pavaduotoja;

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Laima Gruzdytė – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro skyriaus vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėjas;

Asta Janulytė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros vedėjas;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktorė;

Valerijus Rašomavičius – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Indrė Stoškuvienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Rasa Šiušytė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vyresnioji specialistė;

Renatas Vitkauskas – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos Kriminalinės žvalgybos koordinavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas“.

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Inga Juozapavičienė