LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-1079 „DĖL 2020 METŲ SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2020–2023 METAIS ĮGYVENDINAMIEMS NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRĄ SKATINAMIEMS SPORTO PROJEKTAMS, SUSIJUSIEMS SU INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMU“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-1388

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 ir 9 dalimis, Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 55 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugpjūčio 21 d. raštą Nr. ((5.52E-04)-5K-2013628)-6K-2004799 „Dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšų“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atliktus sporto projektų administracinės atitikties tinkamumo, turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimus ir į Sporto projektų komisijos 2020 m. birželio 11 d. protokole Nr. SG2-8 pateiktus siūlymus dėl sporto projektų finansavimo:

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. V-1079 „Dėl 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2020–2023 metais įgyvendinamiems neįgaliųjų sporto plėtrą skatinamiems sporto projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu“:

1.1. Pakeičiu 1 priedą:

1.1.1. Papildau 15 punktu:

„15

SRF-SIĮ-2020-1-0143

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas

Nauja galimybė

2020-04-01 - 2021-12-01

Taip

Lauksargių globos namai

191460276

74,5

84 879,06

 

 

1.1.2. Pakeičiu paskutinę pastraipą ir ją išdėstau taip:

Viso skiriama:

372 737,34

 

 

1.2. Pakeičiu 2 priedą ir pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius