LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. SPALIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1V-329 „DĖL DOKUMENTŲ LEIDIMUI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAUTI PATEIKIMO IR LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO, KEITIMO, PANAIKINIMO, TAIP PAT ĮVERTINIMO, AR SANTUOKA ARBA REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS SUTARTIS BUVO SUDARYTA ARBA VAIKAS BUVO ĮVAIKINTAS TAM, KAD UŽSIENIETIS GAUTŲ LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 6 d. Nr. 1V-367

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. 1V-329 „Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO, KEITIMO, PANAIKINIMO, TAIP PAT ĮVERTINIMO, AR SANTUOKA, REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ, ĮVAIKINIMAS AR ĮMONĖ YRA FIKTYVŪS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 28 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 29 straipsnio 2 dalimi, 31 straipsnio 1 dalimi, 34 straipsnio 3 dalimi, 36 straipsniu, 43 straipsnio 4 dalimi, 45 straipsnio 5 dalimi, 51 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalimis, 141 straipsniu bei įgyvendindamas 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 272) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento, Tarybos direktyva 2011/51/ES (OL 2011 L 132, p. 1), 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17) ir 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių (OL 2011 L 343, p.1):

1. T v i r t i n u Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) ir teritorinių policijos įstaigų vadovams organizuoti ir kontroliuoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto tvarkos aprašo vykdymą.

3. P a s k i r i u įgaliotomis institucijomis pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“:

3.1. 28 straipsnio 3 ir 4 dalis, 29 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnio 1 dalį, 51 straipsnio 1 dalį, 141 straipsnį – teritorinių policijos įstaigų migracijos padalinius;

3.2. 34 straipsnio 3 dalį, 36 straipsnį – Migracijos departamentą ir teritorinių policijos įstaigų migracijos padalinius;

3.3. 51 straipsnio 2 ir 3 dalis:

3.3.1. priimti sprendimus dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui keitimo – Migracijos departamentą ir teritorinių policijos įstaigų migracijos padalinius;

3.3.2. išduoti ir keisti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – teritorinių policijos įstaigų migracijos padalinius.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punktu keičiamu įsakymu patvirtinto aprašo 71.4 papunktis ir 80 punktas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.;

2.2. Migracijos departamentas ir teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai iki šio įsakymo 1 punktu keičiamo įsakymo patvirtinto aprašo 71.4 papunkčio ir 80 punkto įsigaliojimo dienos duomenis apie tai, ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų), pateikęs prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), ir ar nėra jo mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauna pagal jai Migracijos departamento arba teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinių elektroniniu paštu pateiktą paklausimo skaitmeninę kopiją. Valstybinė mokesčių inspekcija, patikrinusi turimus duomenis apie užsienietį, per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos elektroniniu paštu pateikia atsakymo į šį paklausimą skaitmeninę kopiją.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

2015-03-25 raštu Nr. (25.5.2) 3-1869

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2015-03-13 raštu Nr. (6.2E) V4-196


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-367

redakcija)

 

 

LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO, KEITIMO, PANAIKINIMO, TAIP PAT ĮVERTINIMO, AR SANTUOKA, REGISTRUOTA PARTNERYSTĖ, ĮVAIKINIMAS AR ĮMONĖ YRA FIKTYVŪS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja užsieniečio prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – prašymas išduoti leidimą), prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – prašymas pakeisti leidimą) ir prašymo leisti pakeisti darbdavį pateikimą bei šių prašymų priėmimą, įvertinimo, ar užsienietis atitinka leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) išdavimo ar keitimo sąlygas ir ar nėra atsisakymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi pagrindų, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė ar įvaikinimas yra fiktyvūs, ar įmonė yra fiktyvi, tvarką, sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimą ir šio sprendimo panaikinimą, sprendimo leisti pakeisti darbdavį priėmimą, prašymo įforminti leidimą laikinai gyventi (toliau – prašymas įforminti leidimą) pateikimą, priėmimą ir pildymą, iš Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) gautų išrašytų leidimų laikinai gyventi siuntų patikrinimą, leidimo laikinai gyventi atsiėmimą, prašymų įforminti leidimą saugojimą, įvertinimo, ar nėra leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindų, ir leidimo laikinai gyventi panaikinimo tvarką, leidimo laikinai gyventi negaliojimą, negaliojančių leidimų laikinai gyventi sunaikinimą.

2. Leidimas laikinai gyventi išduodamas, keičiamas ir panaikinamas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme (toliau – Elektrinės įstatymas) nustatytais pagrindais.

3. Aprašo II–V skyrių reikalavimai netaikomi nagrinėjant dokumentus ir priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu, o Aprašo III–V skyrių reikalavimai – nagrinėjant dokumentus ir priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu. Sprendimas išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu priimamas Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 „Dėl Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Aprašo II–V skyrių reikalavimai taip pat netaikomi nagrinėjant dokumentus ir priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu, kai toks sprendimas priimamas Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Leidimo laikinai gyventi įforminimas – tai šio leidimo išrašymas Asmens dokumentų išrašymo centre;

4.2. Leidimo laikinai gyventi išdavimas arba pakeitimas ir įforminimas bendra tvarka – užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas ir sprendimo dėl jo priėmimas, leidimo laikinai gyventi įforminimas per Įstatyme nustatytą terminą;

4.3. Leidimo laikinai gyventi išdavimas arba pakeitimas ir įforminimas skubos tvarka – užsieniečio pageidavimu prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas ir sprendimo dėl jo priėmimas, leidimo laikinai gyventi įforminimas per terminą, perpus trumpesnį už Įstatyme nustatytą terminą.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Įstatyme ir Elektrinės įstatyme.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMų IŠDUOTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ, PRAŠYMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ PATEIKIMo TVARKA

 

6. Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, nustatytos formos prašymą išduoti leidimą lietuvių ar anglų (Aprašo 1 priedas) arba lietuvių ar rusų kalbomis (Aprašo 2 priedas) pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje (toliau – konsulinė įstaiga), o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui (toliau – migracijos tarnyba), kurio aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą.

7. Užsienietis, kuris kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi keitimo, nustatytos formos prašymą pakeisti leidimą lietuvių ar anglų (Aprašo 3 priedas) arba lietuvių ar rusų kalbomis (Aprašo 4 priedas) pateikia migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą (toliau – gyvenamosios vietos migracijos tarnyba). Prašymas pakeisti leidimą pateikiamas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius.

8. Užsienietis prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikia asmeniškai, išskyrus Aprašo 9–13 punktuose nurodytus atvejus.

9. Užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą gali užpildyti ir pateikti jo advokatas, pateikęs savo asmens tapatybę, teisę verstis advokato veikla bei atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

10. Vaiko (įvaikio) (toliau – vaikas) iki 16 metų prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vyresni nei 16 metų nepilnamečiai vaikai prašymus pildo ir juose pasirašo patys.

11. Neveiksnaus užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pildo ir pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

12. Šeimos nario, atvykstančio gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su užsieniečiu, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu arba šio straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu ir atitinka Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodytą sąlygą, arba Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu ir atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, arba kartu su užsieniečiu, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4, 5 ar 7 punkte, taip pat šeimos nario, atvykstančio gyventi į Lietuvos Respubliką pas užsienietį, nurodytą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ar 7 punkte prašymą išduoti leidimą gali užpildyti ir pateikti užsienietis, kurio šeimos narys atvyksta šeimos susijungimo tikslu, arba vienas iš pilnamečių šeimos narių.

13. Prašymą išduoti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte arba 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu gali užpildyti ir pateikti užsienietį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, o prašymą išduoti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodytu pagrindu – Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija (toliau – mokslo ir studijų institucija).

14. Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytuose prašymuose užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsienietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“.

15. Prieš pateikdamas prašymą išduoti arba pakeisti leidimą migracijos tarnybai, užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už prašymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimą (toliau – valstybės rinkliava už prašymo nagrinėjimą), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

16. Užsienietis, pateikdamas konsulinei įstaigai prašymą išduoti leidimą, privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo konsulinio mokesčio.

17. Užsienietis, norintis gauti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą turi pateikti:

17.1. galiojantį kelionės dokumentą;

17.2. galiojančią Šengeno arba Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą, jei jam netaikomas bevizis režimas, arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, nurodytą Įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje, arba leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, nurodytus Įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje, kai prašymą išduoti leidimą pateikia migracijos tarnybai;

17.3. leidimą laikinai gyventi, kai jį keičia;

17.4. vieną nuotrauką, kuri turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai);

17.5. Aprašo 24.1–24.3, 24.6–24.34 papunkčiuose ir 27 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą, kuriuo užsienietis siekia gauti arba pasikeisti leidimą laikinai gyventi. Aprašo 24.17.1 papunktyje nurodytus dokumentus užsienietis gali pateikti iki prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos;

17.6. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, ne mažesnių už Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydį, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi. Kai užsienietis prašo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, jis turi papildomai pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti (pavyzdžiui, banko pažyma, mokslo ir studijų institucijos raštas, patvirtinantis, kad jis turi pakankamai lėšų studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti);

17.7. dokumentą, patvirtinantį, kad turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą ir kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, yra ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai, nuosavybės teise ar naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra nustatyta tvarka įregistruota, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą ir kuri atitiks Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus gyvenamajai patalpai (išskyrus atvejus, kai taikomos šio straipsnio 31 ir 32 dalyse nurodytos išimtys dėl tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimo), leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu;

17.8. sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, galiojantį užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, arba dokumentą, patvirtinantį, kad jis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 715 „Dėl įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu užsieniečiui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas“ nustatytu atveju Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio pasirašytą įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir ne mažiau kaip 3 draudimo įmonių raštus, patvirtinančius, kad dėl užsieniečio senyvo amžiaus ar sveikatos būklės atsisakoma jį drausti sveikatos draudimu. Šiuos dokumentus užsienietis gali pateikti kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo;

17.9. jeigu pateikiamas užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) prašymas išduoti leidimą – užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno arba šiuo metu gyvena, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-as), ar šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas. Jei užsienietis buvo teistas, pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta;

17.10. jeigu už užsienietį valstybės rinkliavą už prašymo nagrinėjimą sumokėjo kitas asmuo – sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma;

17.11. jeigu pateikiamas prašymas išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka – sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą mokamąjį pavedimą su banko žyma ar kvitą (toliau – kvitas).

18. Aprašo 17.1–17.2 papunkčių reikalavimai netaikomi užsieniečiui, kurio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos dėl to, kad jis neturi galiojančio kelionės dokumento ir jam išduodamas arba keičiamas leidimas laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu, arba užsieniečiui, kuriam Įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, jei jis Aprašo 17.1–17.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų negali pateikti dėl objektyvių priežasčių.

19. Aprašo 17.2 papunkčio reikalavimas netaikomas užsieniečiui, jei jo prašymą išduoti leidimą pateikia Aprašo 12 punkte nurodytas asmuo arba Aprašo 13 punkte nurodytas (-a) užsienietį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys ar mokslo ir studijų institucija ir jo paties nėra Lietuvos Respublikoje.

20. Aprašo 17.5 papunkčio reikalavimas netaikomas užsieniečiui, jei Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą, kuriuo užsienietis siekia gauti arba pasikeisti leidimą laikinai gyventi, patvirtina Aprašo 24.1 papunktyje nurodytas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) sprendimas dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo arba sprendimas išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą, o Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą, kuriuo užsienietis siekia gauti arba pasikeisti leidimą laikinai gyventi, – Aprašo 24.2 papunktyje nurodytas Migracijos departamento sprendimas dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo arba sprendimas išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą.

21. Aprašo 17.6–17.8 papunkčių reikalavimai netaikomi Įstatymo 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems užsieniečiams.

22. Aprašo 17.6–17.8 papunkčių reikalavimai netaikomi Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4–7 punktuose nustatytais atvejais užsieniečiui šeimos nariui, jeigu asmuo, pas kurį atvykstama šeimos susijungimo tikslu, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina, kad jo šeimos narys atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nustatytas sąlygas (įskaitant šio straipsnio 3 dalyje nurodytą išimtį).

23. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimas netaikomas Įstatymo 26 straipsnio 32 dalyje nurodytam užsieniečiui, jeigu jis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise ar naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra nustatyta tvarka įregistruota, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą, leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu ir dokumentus, patvirtinančius, kad darbdavys jį įdarbina pagal darbo sutartį dirbti darbo, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais, arba kad jį išsiunčia dirbti į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo toje valstybėje narėje.

24. Įstatyme nustatytus leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindus patvirtina šie dokumentai:

24.1. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 38 straipsnio 4 ar 5 dalyje, dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. (jeigu užsienietis yra šio asmens palikuonis), ir vardo ar pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu šie asmens duomenys dokumentuose nesutampa su asmens duomenimis kelionės dokumente) arba teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas (išduotas iki 2013 m. sausio 1 d.), teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas (išduotas po 2013 m. sausio 1 d.) arba Migracijos departamento sprendimas dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo, arba sprendimas išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą;

24.2. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje, arba teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas (išduotas iki 2013 m. sausio 1 d.), lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas (išduotas po 2013 m. sausio 1 d.) arba Migracijos departamento sprendimas dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo, arba sprendimas išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą;

24.3. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytą pagrindą:

24.3.1. kai užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, nurodytą darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje, – darbdavio tarpininkavimo raštas bei įsipareigojimas įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį arba ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui sudaryta darbo sutartis, kuriame (-ioje) numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, ir dokumentas, patvirtinantis, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, nurodytą darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje;

24.3.2. kai užsieniečio profesinė veikla, nurodyta darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje, nereglamentuojama – darbdavio tarpininkavimo raštas bei įsipareigojimas įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį arba ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui sudaryta darbo sutartis, kuriame (-ioje) numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, ir dokumentas, patvirtinantis aukštą profesinę kvalifikaciją (pavyzdžiui, aukštojo mokslo diplomas, kompetentingos institucijos sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo);

24.3.3. kai užsieniečio leidimas laikinai gyventi, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau praėję dveji šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai – darbdavio tarpininkavimo raštas ir įsipareigojimas įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį arba ne trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui sudarytą darbo sutartis, kuriame (-ioje) numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

24.4. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, surinkti Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, priimant ir (ar) vykdant sprendimus dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, ir patvirtinantys, kad užsienietis atitinka Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas sąlygas;

24.5. kai užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimas dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo užsieniečiui;

24.6. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytą pagrindą – medicinos įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.  balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (toliau – Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas), Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje nurodytos ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos užsienietis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba;

24.7. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytą pagrindą – ikiteisminio tyrimo įstaigos arba teismo tarpininkavimo raštas;

24.8. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodytą pagrindą – darbo sutartis, mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas bei dar 6 mėnesius nuo darbo sutarties termino pabaigos galiojantis rašytinis jos įsipareigojimas, kad tuo atveju, jei užsienietis neteisėtai pasiliktų Lietuvos Respublikoje, mokslo ir studijų institucija kompensuos išlaidas, susijusias su užsieniečio buvimu ir grįžimu, kai tos išlaidos dengiamos valstybės lėšomis;

24.9. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodytą pagrindą – galiojantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje;

24.10. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – vieno iš tėvų Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas ir šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai;

24.11. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą:

24.11.1. vieno iš tėvų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.2. dokumentai, patvirtinantys, kad vienas iš tėvų pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip vienus metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 36 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.3. dokumentai, patvirtinantys, kad nepilnametis užsienietis atvyksta kartu su vienu iš tėvų, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ar vieno iš tėvų leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.4. dokumentai, patvirtinantys, kad nepilnametis užsienietis atvyksta kartu su vienu iš tėvų, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu ir atitinka Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodytą sąlygą, ar vieno iš tėvų leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.5. dokumentai, patvirtinantys, kad nepilnametis užsienietis atvyksta kartu su vienu iš tėvų, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, ar vieno iš tėvų, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, leidimas laikinai gyventi, dokumentai, patvirtinantys, kad jis yra atvykęs stažuoti mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.6. dokumentai, patvirtinantys, kad nepilnametis užsienietis atvyksta kartu su vienu iš tėvų, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, ar vieno iš tėvų, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, leidimas laikinai gyventi, dokumentai, patvirtinantys, kad jis, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.7. dokumentai, patvirtinantys, kad nepilnametis užsienietis atvyksta kartu su vienu iš tėvų, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu ir atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, ar vieno iš tėvų, kuris atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.8. dokumentai, patvirtinantys, kad nepilnametis užsienietis atvyksta kartu su vienu iš tėvų, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, ar vieno iš tėvų, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais pagrindais, dokumentas, patvirtinantis, kad jam darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu bus mokamas ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių darbo užmokestis, ir šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai; arba

24.11.9. vieno iš tėvų, globojančio nepilnametį užsienietį, leidimas laikinai gyventi, šeiminius ryšius su atvykstančiu nepilnamečiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai, santuoką patvirtinantis dokumentas ir sutuoktinio Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, leidimas nuolat gyventi ar leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41, 13 ar 14 punkte nustatytu pagrindu, arba šio sutuoktinio leidimas laikinai gyventi ir dokumentai, patvirtinantys, kad jis yra atvykęs stažuoti mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas arba kad jis, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą, arba sutuoktinio, kuris atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, arba sutuoktinio, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais pagrindais, ir dokumentas, patvirtinantis, kad jam darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu bus mokamas ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių darbo užmokestis, arba dokumentai, patvirtinantys, kad šis sutuoktinis pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip 1 metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 36 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

24.12. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas ir šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai;

24.13. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – vaiko leidimas laikinai gyventi arba leidimas nuolat gyventi ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta pas nepilnametį vaiką, kuris yra nesusituokęs ir yra priklausomas nuo tėvų;

24.14. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą pagrindą:

24.14.1. sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis; arba

24.14.2. dokumentai, patvirtinantys, kad sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip vienus metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 36 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis; arba

24.14.3. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis; arba

24.14.4. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu ir atitinkančiu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodytą sąlygą, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu, ir santuoką, kuri buvo sudaryta toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje sutuoktinis įgijo ilgalaikio gyventojo statusą, patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis, kuri buvo sudaryta toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje asmuo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, įgijo ilgalaikio gyventojo statusą; arba

24.14.5. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, leidimas laikinai gyventi, dokumentai, patvirtinantys, kad jis yra atvykęs stažuoti mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas, ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis; arba

24.14.6. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, leidimas laikinai gyventi, dokumentai, patvirtinantys, kad jis, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą, ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis; arba

24.14.7. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, siekiančiu gauti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu ir atitinkančiu Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, atitinkančio Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis; arba

24.14.8. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su sutuoktiniu arba asmeniu, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, ar sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nurodyto Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais pagrindais, dokumentas, patvirtinantis, kad jam darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu bus mokamas ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių darbo užmokestis, ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis;

24.15. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą pagrindą:

24.15.1. užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, leidimas nuolat gyventi ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

24.15.2. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip vienus metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 36 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

24.15.3. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su užsieniečiu, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ar užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

24.15.4. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su užsieniečiu, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu ir atitinka Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodytą sąlygą, ar užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

24.15.5. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su užsieniečiu, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, ar užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys ir kuris nurodytas Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 punkte, leidimas laikinai gyventi, dokumentai, patvirtinantys, kad jis yra atvykęs stažuoti mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

24.15.6. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su užsieniečiu, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, ar užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys ir kuris nurodytas Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 5 punkte, leidimas laikinai gyventi, dokumentai, patvirtinantys, kad jis, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

24.15.7. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su užsieniečiu, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu ir atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, ar užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys ir kuris atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama; arba

24.15.8. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta kartu su užsieniečiu, nurodytu Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, ar užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys ir kuris nurodytas Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 7 punkte, leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytais pagrindais, dokumentas, patvirtinantis, kad jam darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu bus mokamas ne mažesnis negu 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžių darbo užmokestis, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama;

24.16. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą pagrindą – užsieniečio tėvų leidimai nuolat gyventi, šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys, kad tėvai nedarbingi dėl senatvės pensijos amžiaus arba neįgalumo;

24.17. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą:

24.17.1. kai užsieniečiui dar nebuvo išduotas leidimas laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu ir prašymas išduoti leidimą pateiktas iki santuokos ar registruotos partnerytės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos – santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimą arba šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, dokumentai, įrodantys, kad dėl santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties atsirado itin sunkių aplinkybių (užsienietis vienas augina nepilnamečius vaikus arba globoja ar rūpinasi buvusio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo buvo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiais vaikais, arba dėl sveikatos būklės ar senyvo amžiaus negali išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba neturi nuolatinės gyvenamosios vietos savo kilmės  valstybėje);

24.17.2. kai užsienietis iki santuokos ar registruotos partnerytės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos turėjo leidimą laikinai gyventi, išduotą šeimos susijungimo pagrindu, ir prašymas pakeisti leidimą pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo santuokos ar registruotos partnerytės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos – santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimą arba šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, dokumentai, įrodantys, kad dėl santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties atsirado itin sunkių aplinkybių (užsienietis vienas augina nepilnamečius vaikus arba globoja ar rūpinasi buvusio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo buvo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiais vaikais, arba dėl sveikatos būklės ar senyvo amžiaus negali išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba neturi nuolatinės gyvenamosios vietos savo kilmės valstybėje), leidimas laikinai gyventi, išduotas šeimos susijungimo pagrindu;

24.18. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – darbdavio tarpininkavimo raštas, leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti), išduotas pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktą (išskyrus Aprašo 25 punkte nustatytą atvejį, kai pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad teritorinei darbo biržai pateiktas darbdavio prašymas išduoti užsieniečiui leidimą dirbti pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktą, o vėliau – leidimas dirbti);

24.19. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – kai užsienietis pagal Įstatymo 58 straipsnio 5 ar 6 punktą yra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti:

24.19.1. kai užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką ne ilgiau kaip trejiems metams dirbti užsienio valstybės įmonės atstovybėje, filiale ar įmonėje, kuri priklauso tai pačiai įmonių grupei, įsteigtoje (įsteigtame) Lietuvos Respublikoje, kaip vadovas arba kaip specialistas, jeigu iki atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius vienerius metus dirbo toje užsienio valstybės įmonėje ir jo dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos būtinai reikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo veiklai, – Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės dokumentai, patvirtinantys, kad ji priklauso tai pačiai įmonių grupei, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatyme, ir šios įmonės tarpininkavimo raštas arba užsienio valstybės įmonės atstovybės ar filialo, įsteigtos (įsteigto) Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas ir siunčiančios užsienietį užsienio valstybės įmonės raštas, patvirtinantis, kad iki atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos ne mažiau kaip pastaruosius vienerius metus užsienietis dirbo toje užsienio valstybės įmonėje ir jo dalykinių žinių ar aukštos profesinės kvalifikacijos būtinai reikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos įmonės, atstovybės ar filialo veiklai;

24.19.2. kai užsienietis yra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje įsteigtos įmonės nuolatinis darbuotojas, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ir yra apdraustas socialiniu draudimu toje valstybėje narėje, priimančio (kviečiančio) Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė) tarpininkavimo raštas, Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu, ir siunčiančios užsienietį Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės įmonės raštas, patvirtinantis, kad užsienietis yra šios įmonės nuolatinis darbuotojas, atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką;

24.20. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – darbdavio tarpininkavimo raštas bei įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui arba ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui sudaryta darbo sutartis;

24.21. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – įmonės įsteigimo ar įsigijimo dokumentai bei įstatai (nuostatai), dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (veiklos planas, ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, šios įmonės banko sąskaitos išrašas, metinė pelno mokesčio deklaracija, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos (arba ne mažiau kaip penkios darbo vietos, kai užsienietis atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų (pavyzdžiui, įmonės tarpinė finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita)), iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų arba ne mažiau kaip 260 tūkstančių eurų, kai užsienietis atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, arba yra įmonės dalyvis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – dalyvis), turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;

24.22. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – įmonės įstatai (nuostatai), dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (veiklos planas, ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, šios įmonės banko sąskaitos išrašas, metinė pelno mokesčio deklaracija, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančių eurų (pavyzdžiui, įmonės tarpinė finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita)), dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ar priežiūros organo narys ir dokumentas, patvirtinantis, kad jo atvykimo tikslas yra darbas įmonėje;                                              

24.23. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – priimančio (kviečiančio) Juridinių asmenų registre įregistruoto viešojo juridinio asmens (toliau – įstaiga) tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra sportininkas profesionalas arba treneris, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla (sportinės veiklos sutartis (kontraktas));

24.24. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) įstaigos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra atlikėjas, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatyme, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti atlikėjo veikla;

24.25. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą pagrindą – dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra žurnalistas, akredituotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą (akreditavimo kortelė);

24.26. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą pagrindą – tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos arba Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės tarpininkavimo raštas, patvirtinantis, kad užsienietis yra atitinkamos religinės bendrijos (bendruomenės) narys ar dvasininkas, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, ir kad jis turės lėšų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje;

24.27. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) įmonės ar įstaigos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atvyksta vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų;

24.28. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) įmonės ar įstaigos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių remiamų savanorių programų dalyvis;

24.29. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, šios institucijos tarpininkavimo raštas ir tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo (studijų) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

24.30. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas), šios įstaigos tarpininkavimo raštas ir tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo (mokymosi) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

24.31. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) švietimo įstaigos arba mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis pakviestas stažuoti;

24.32. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis pakviestas tobulinti kvalifikacijos;

24.33. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, įrodantys, kad užsienietis yra paskirtas Lietuvos Respublikos piliečio globėju (rūpintoju);

24.34. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, įrodantys, kad Lietuvos Respublikos pilietis yra paskirtas užsieniečio globėju (rūpintoju).

25. Kai užsienietis kreipiasi į konsulinę įstaigą ar migracijos tarnybą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu ir pateikia teritorinės darbo biržos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jai pateiktas darbdavio prašymas išduoti užsieniečiui leidimą dirbti pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktą, Migracijos departamentui leidimą dirbti, išduotą pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktą, jis privalo pateikti ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki prašymo išduoti leidimą bendra tvarka nagrinėjimo termino pabaigos arba ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki prašymo išduoti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos.

26. Jeigu užsienietis iki prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos Migracijos departamentui leidimo dirbti, išduoto pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 ar 3 punktą, nepateikia, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas parengia Aprašo 106.3 papunktyje nurodytą sprendimo neišduoti leidimo laikinai gyventi projektą, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 108.3 papunktyje.

27. Elektrinės įstatyme nustatytus leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindus patvirtina šie dokumentai:

27.1. Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagrindą – branduolinės (atominės) elektrinės projekto įgyvendinimo bendrovės arba strateginio investuotojo tarpininkavimo raštas ir šios bendrovės arba strateginio investuotojo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ar užsiimti teisėta veikla, projektuojant, statant ar kitokiu būdu įgyvendinant branduolinės (atominės) elektrinės projektą;

27.2. Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagrindą:

27.2.1. branduolinės (atominės) elektrinės projekto įgyvendinimo bendrovės tarpininkavimo arba strateginio investuotojo raštas arba užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, leidimas laikinai gyventi, išduotas Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu;

27.2.2. santuoką patvirtinantis dokumentas ar registruotos partnerystės sutartis arba dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra užsieniečio, su kuriuo ar pas kurį atvyksta, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas, nesusituokęs ir yra priklausomas nuo tėvų, arba pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

28. Prireikus įgalioto Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojo prašymu užsienietis pateikia Migracijos departamentui tiesiogiai ar per konsulinę įstaigą arba migracijos tarnybai išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašą. Šio punkto reikalavimai netaikomi Įstatymo 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems užsieniečiams.

29. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, per 3 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos turi kreiptis į gyvenamosios vietos migracijos tarnybą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vaikui ir kartu su prašymu išduoti leidimą pateikti:

29.1. vaikui išduotą kelionės dokumentą;

29.2. vaiko gimimo liudijimą;

29.3. Aprašo 17.6–17.8 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

30. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 441 straipsnio 5 dalyje, Migracijos departamentui per gyvenamosios vietos migracijos tarnybą kartu su laisvos formos prašymu leisti pakeisti darbdavį turi pateikti Aprašo 17.1, 17.3 ir 24.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

31. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 441 straipsnio 6 dalyje, Migracijos departamentui per gyvenamosios vietos migracijos tarnybą kartu su prašymu pakeisti leidimą turi pateikti Aprašo 17.1, 17.3–17.11 papunkčiuose ir 24.3.1 ar 24.3.2 papunktyje nurodytus dokumentus. 

32. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 46 straipsnio 5 dalyje, paskutiniais mokymosi arba studijų metais gyvenamosios vietos migracijos tarnybai kartu su prašymu pakeisti leidimą turi pateikti Aprašo 17.1, 17.3–17.11 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir laisvos formos prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi 6 mėnesių terminui, skaičiuojant nuo paskutinės mokymosi dienos.  

33. Aprašo 17.7 papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise ar naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra nustatyta tvarka įregistruota, pateikiami tik tokiu atveju, kai prašymas išduoti leidimą pateikiamas konsulinei įstaigai arba kai Nekilnojamojo turto registre nėra duomenų, patvirtinančių, kad gyvenamoji patalpa, kurioje užsienietis ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, priklauso jam nuosavybės teise arba kad tokia patalpa jis naudojasi nuomos ar panaudos pagrindais.

34. Aprašo 24.1 ir 24.2 papunkčiuose nurodyti teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas (išduotas iki 2013 m. sausio 1 d.), teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas (išduoti po 2013 m. sausio 1 d.), 24.10, 24.12 ir 24.14.1 papunkčiuose nurodytas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, 24.11.1, 24.11.9, 24.14.1 ir 24.15.1 papunkčiuose nurodytas leidimas nuolat gyventi, 24.13 papunktyje nurodytas leidimas laikinai gyventi arba leidimas nuolat gyventi, 24.16 papunktyje nurodyti leidimai nuolat gyventi, taip pat 24.11.2–24.11.9, 24.14.2–24.14.8, 24.15.2–24.15.8 ir 27.2.1 papunkčiuose nurodytas leidimas laikinai gyventi ir 36 punkte nurodyti dokumentai pateikiami tik tokiu atveju, kai prašymas išduoti leidimą pateikiamas konsulinei įstaigai, o Aprašo 24.10, 24.11.1–24.11.9, 24.12, 24.16 ir 25.2.2 papunkčiuose nurodyti šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai, 24.11.9, 24.14.1–24.14.3, 24.14.5–24.14.8 papunkčiuose nurodytas santuoką patvirtinantis dokumentas, 24.13 papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta pas nepilnametį vaiką, 24.15.1–24.15.8 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, 27.2.2 papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra užsieniečio, su kuriuo ar pas kurį atvyksta, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas arba pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, taip pat 24.17 papunktyje nurodytas santuokos nutraukimą arba šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, 29.2 papunktyje nurodytas dokumentas – tik tokiu atveju, kai prašymas išduoti leidimą pateikiamas konsulinei įstaigai arba kai Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras) nėra duomenų apie šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu, santuokos sudarymą, jos nutraukimą, šeimos nario mirtį ar vaiko gimimą.

35. Aprašo 24.21 ir 24.22 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra šiuose papunkčiuose nurodytos įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys arba dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, pateikiami tik tokiu atveju, kai prašymas išduoti leidimą pateikiamas konsulinei įstaigai arba kai Juridinių asmenų registre nėra duomenų apie tai, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys arba dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius.

36. Dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis turi pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, yra:

36.1. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 38 straipsnio 4 ar 5 dalyje, dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. (jeigu užsienietis yra šio asmens palikuonis), ir vardo ar pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu šie asmens duomenys dokumentuose nesutampa su asmens duomenimis kelionės dokumente) arba lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje; arba

36.2. Migracijos departamento sprendimas dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo, dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo ar dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo arba teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas (išduotas iki 2013 m. sausio 1 d.), arba teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas (išduoti po 2013 m. sausio 1 d.); arba

36.3. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis, gavęs leidimą laikinai gyventi, turi pagrindą gyventi Lietuvos Respublikoje be pertraukos 5 metus (pavyzdžiui, šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai, santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra įmonės, kuri atitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo, arba dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys arba Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas, arba neterminuota darbo sutartis).

37. Aprašo 24.3, 24.8, 24.18, 24.19, 24.23, 24.24, 24.26–24.32, 27.1 ir 27.2.1 papunkčiuose nurodytame tarpininkavimo rašte pateikiami šie duomenys: užsieniečio, kuriam reikia leidimo laikinai gyventi, vardas (-ai), pavardė (-ės), pilietybė, gimimo data ir vieta, apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje tikslas ir laikas, numatoma užsieniečio gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje ir lėšų ar reguliarių pajamų, iš kurių užsienietis ketina gyventi buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, šaltinis.

38. Jeigu užsienietis, nurodytas Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte, keičia leidimą laikinai gyventi, Aprašo 24.29 papunktyje nurodytame tarpininkavimo rašte nurodoma, kad užsienietis studijuodamas laikosi apribojimų, nustatytų Įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje. Jeigu leidimą laikinai gyventi keičia užsienietis, nurodytas Įstatymo 46 straipsnio 5 dalyje, tai Aprašo 24.29 ir 24.30 papunkčiuose nurodytuose tarpininkavimo raštuose nurodoma paskutinė mokymosi diena, nuo kurios skaičiuojamas 6 mėnesių terminas.

39. Kai prašymas išduoti leidimą pateikiamas konsulinei įstaigai, kartu su prašymu išduoti leidimą pateikiami dokumentų originalai ir šių dokumentų, kurių originalai reikalingi pačiam užsieniečiui, kopijos arba dokumentų (išskyrus Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą dokumentą, 24.3, 24.8, 24.18, 24.19, 24.23, 24.24, 24.26–24.32, 27.1 ir 27.2.1 papunkčiuose nurodytą tarpininkavimo raštą) kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, o kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą pateikiamas migracijos tarnybai – dokumentų, kai šiuos dokumentus pateikti būtina, originalai arba jų (išskyrus Aprašo 17.1–17.3, 29.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus, 24.3, 24.8, 24.18, 24.19, 24.23, 24.24, 24.26–24.32, 27.1 ir 27.2.1 papunkčiuose nurodytą tarpininkavimo raštą) kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu užsieniečio prašymą išduoti leidimą migracijos tarnybai pateikia Aprašo 12 punkte nurodytas asmuo arba Aprašo 13 punkte nurodytas (-a) užsienietį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys ar mokslo ir studijų institucija, tai pateikiamas Aprašo 17.1 papunktyje nurodyto dokumento originalas arba šio dokumento kopija (padaromos visų šio dokumento lapų, kuriuose yra įrašai ir (ar) žymos, kopijos), patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Kai kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą būtina pateikti užsienyje išduotus dokumentus, tai šie dokumentai turi būti pateikti kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą.

41. Kai kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą būtina pateikti šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantį dokumentą, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), ar šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas, tai šie dokumentai, registruotos partnerystės sudarymą patvirtinantis dokumentas, užsieniečio diplomas ar kitas dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją, aukštojo mokslo diplomas, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ, PRAŠYMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ PRIĖMIMAS

 

42. Užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu su juo pateikiamus dokumentus priima konsulinės įstaigos pareigūnas arba įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, o užsieniečio prašymą pakeisti leidimą, užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, prašymą leisti pakeisti darbdavį ir kartu su jais pateikiamus dokumentus – įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

43. Konsulinės įstaigos pareigūnas, priimantis prašymą išduoti leidimą ir kartu su juo pateikiamus dokumentus:

43.1. priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo konsulinio mokesčio;

43.2. sutikrina užsieniečio prašyme išduoti leidimą įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais jo pateiktuose dokumentuose;

43.3. jei kartu su prašymu išduoti leidimą užsienietis pateikia dokumentų originalus bei jų kopijas – patvirtina šias kopijas teisės aktų nustatyta tvarka arba, jei užsienietis nepateikia dokumentų kopijų, padaro šias kopijas (kopijuojant Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą dokumentą, padaromos visų šio dokumento lapų, kuriuose yra įrašai ir (ar) žymos, kopijos) ir patvirtina jas teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui;

43.4. prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus pateikusiam asmeniui žodžiu paaiškina, kad jeigu su prašymu išduoti leidimą pateikiami ne visi reikiami dokumentai, kurie būtini norint gauti leidimą laikinai gyventi, tai Migracijos departamentas raštu gali pareikalauti pateikti trūkstamus dokumentus ir kad nepateikus šių dokumentų bus atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi;

43.5. prašymo išduoti leidimą 12 eilutėje įrašo duomenis apie priimtą prašymą, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es), datą, pasirašo ir prašymo išduoti leidimą 13 eilutėje pažymi, kad sumokėtas konsulinis mokestis už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą arba kad užsienietis nuo jo yra atleistas; 

43.6. prašymą išduoti leidimą užregistruoja Užsieniečių registre. Jeigu užsieniečio asmens duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi gauti, nesutampa su atitinkamais duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre, arba konsulinė įstaiga neturi techninių sąlygų užregistruoti prašymą išduoti leidimą, tai toks prašymas Užsieniečių registre registruojamas Aprašo 70.6 papunktyje nustatyta tvarka;

43.7. prašymą išduoti leidimą ir kartu su juo pateiktus dokumentus artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčia Migracijos departamentui.

44. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priimantis prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir kartu su juo pateikiamus dokumentus, privalo:

44.1. kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti leidimą – įsitikinti, kad užsienietis Lietuvos Respublikos teritorijoje yra teisėtai (turi Aprašo 17.2 papunktyje nurodytą dokumentą arba, jeigu jam taikomas bevizis režimas, yra Lietuvos Respublikoje laikotarpį, neviršijantį Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyto buvimo laiko);

44.2. jei prašymą išduoti arba pakeisti leidimą bendra tvarka pateikiantis užsienietis įstatymų nustatyta tvarka nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos ir nėra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą kvito – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) informacinėje sistemoje, ar užsienietis yra sumokėjęs valstybės rinkliavą už prašymo nagrinėjimą, ir padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą 13 eilutėje. Nustačius, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, užsieniečiui paaiškinama, kad per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikimo dienos nesumokėjus valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą šio prašymo nagrinėjimas bus nutrauktas ir jam apie tai nebus pranešta, ir paprašoma jo pasirašyti po atitinkamu įrašu prašymo išduoti leidimą 9 eilutėje arba prašymo pakeisti leidimą 8 eilutėje;

44.3. sutikrinti užsieniečio prašyme išduoti arba pakeisti leidimą įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais jo pateiktuose dokumentuose;

44.4. patikrinti duomenis apie užsienietį Užsieniečių registre (apie dėl jo priimtus sprendimus, jam išduotus asmens dokumentus), o jei šis užsienietis Užsieniečių registre neįregistruotas – Gyventojų registre (apie jam išduotus asmens dokumentus) ir padaryti atitinkamas žymas jo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą 13 eilutėje. Jeigu užsienietis kreipiasi su prašymu pakeisti leidimą, tai patikrinti Gyventojų registre, ar užsienietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ir padaryti atitinkamą žymą prašymo pakeisti leidimą 13 eilutėje;

44.5. kai užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise arba naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais – patikrinti Nekilnojamojo turto registre, ar užsienietis yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, o jei sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – ar šiame registre ši sutartis įregistruota ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą;

44.6. kai užsienietis atvyksta kartu su gyvenamosios patalpos Lietuvos Respublikoje savininku arba bendraturčiais, kurių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos, ar jo (jų) įgaliotu asmeniu tam, kad pateiktų Aprašo 17.7 papunktyje nurodytą įsipareigojimą suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą ir kuri atitiks Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus gyvenamajai patalpai (išskyrus atvejus, kai taikomos šio straipsnio 31 ir 32 dalyse nurodytos išimtys dėl tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimo), leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu, – patikrinti Nekilnojamojo turto registre, ar asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, pareikalauti tokios patalpos savininko, bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą, jei tai įgaliotas asmuo, įsitikinti asmens (asmenų) tapatybe, sutikrinti įsipareigojime suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą ir kuri atitiks Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus gyvenamajai patalpai (išskyrus atvejus, kai taikomos šio straipsnio 31 ir 32 dalyse nurodytos išimtys dėl gyvenamojo ploto reikalavimo), leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu nurodytus duomenis, duoti asmeniui (asmenims) jame pasirašyti ir parašu patvirtinti jo (jų) parašą (parašus), įrašyti savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir datą;

44.7. kai gyvenamoji patalpa, kurioje užsienietis ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, turi atitikti Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte arba 26 straipsnio 31 dalyje nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą:

44.7.1. patikrinti Nekilnojamojo turto registre – koks yra turimos gyvenamosios patalpos gyvenamasis plotas, Užsieniečių registre – kiek pilnamečių užsieniečių ketina deklaruoti gyvenamąją vietą toje patalpoje, Gyventojų registre – kiek pilnamečių asmenų jau yra deklaravusių gyvenamąją vietą toje patalpoje;

44.7.2. padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą 13 eilutėje;

44.8. kai užsienietis atvyksta šeimos susijungimo pagrindu:  

44.8.1. patikrinti Gyventojų registre, ar užsieniečio šeimos narys – Lietuvos Respublikos pilietis arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turintis leidimą nuolat gyventi, – yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba  Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ar yra įrašyti užsieniečio šeimos nario, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, duomenys apie jo pilietybę ir (ar) jam išduotą pasą arba asmens tapatybės kortelę, Užsieniečių registre – ar užsieniečio šeimos narys, kuris yra Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turi galiojantį leidimą nuolat gyventi arba leidimą laikinai gyventi, o jei turi leidimą laikinai gyventi – kokiu Įstatymo nustatytu pagrindu jis išduotas, ar užsieniečio, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, šeimos nariui nebuvo atsisakyta suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 88 straipsnio 2 dalies 3–5 punktus arba 3 dalį, ar užsieniečio šeimos narys, kuris yra Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas užsienietis, turi galiojantį leidimą laikinai gyventi, išduotą Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu, ir padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą 13 eilutėje;

44.8.2. patikrinti Gyventojų registre, ar yra įrašyti užsieniečio ir (arba) jo šeimos nario – Lietuvos Respublikos piliečio arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte, arba Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodyto užsieniečio – duomenys, patvirtinantys šeiminį ryšį su asmeniu, pas kurį atvykstama (duomenys apie vieną iš jo tėvų ar vaikų arba sutuoktinį), sutikrinti šiuos duomenis su užsieniečio pateiktame prašyme išduoti arba pakeisti leidimą įrašytais duomenimis ir, jei šie duomenys sutampa, išspausdinti Gyventojų registro duomenų apie užsieniečio ir (ar) jo šeimos nario asmens duomenis ir šeiminę padėtį (sutuoktinį, vaikus) lapą (-us). Taip pat patikrinti, ar šiame registre yra įrašyti duomenys apie užsieniečio santuokos nutraukimą, jo šeimos nario mirtį ar vaiko gimimą, ir, jei šie duomenys įrašyti Gyventojų registre, išspausdinti Gyventojų registro duomenų apie užsieniečio ir jo šeimos nario asmens duomenis ir šeiminę padėtį arba apie gimusio vaiko asmens duomenis lapą (-us). Nustačius, kad Gyventojų registre tokių duomenų nėra arba jie nesutampa su užsieniečio duomenimis, įrašytais jo pateiktame prašyme išduoti arba pakeisti leidimą, toks prašymas priimamas tik užsieniečiui pateikus Aprašo 34 punkte nurodytus dokumentus. Jeigu užsienietis tokius dokumentus yra pateikęs, tai šio punkto reikalavimai nevykdomi;

44.9. kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytu pagrindu:

44.9.1. patikrinti Juridinių asmenų registre, ar šiame registre yra įregistruota įmonė, kurios dalyvis yra užsienietis, ar užsienietis yra įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, arba dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą. Nustačius, kad Juridinių asmenų registre nėra duomenų, kad užsienietis yra įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, arba dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, toks prašymas priimamas tik užsieniečiui pateikus Aprašo 35 punkte nurodytus dokumentus;

44.9.2. patikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) informacinėje sistemoje, ar įmonėje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos (arba ne mažiau kaip penkios darbo vietos, kai užsienietis atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus), kuriose dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, ir išspausdinti šios informacinės sistemos duomenų lapą;

44.10. sutikrinti, ar kartu su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą užsienietis pateikia visus reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus. Jeigu pateikiami ne visi reikiami duomenys ir (ar) dokumentai arba pateiktuose dokumentuose yra klaidingų įrašų ar klastojimo požymių, prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus (išskyrus dokumentus, kuriuose yra klastojimų požymių) grąžinti juos pateikusiam asmeniui, žodžiu jam paaiškinus grąžinimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją. Migracijos tarnyba, surinkusi medžiagą, apie nustatytą dokumentų klastojimo faktą informuoja ikiteisminį tyrimą atliekančias institucijas;

44.11. padaryti reikiamų dokumentų (išskyrus Aprašo 24.3, 24.8, 24.18, 24.19, 24.23, 24.24, 24.26–24.32, 27.1 ir 27.2.1 papunkčiuose nurodytą tarpininkavimo raštą) kopijas (kopijuojant Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą dokumentą, padaromos visų šio dokumento lapų, kuriuose yra įrašai ir (ar) žymos, kopijos) ir jas patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Jeigu užsienietis yra pateikęs dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, tai šio punkto reikalavimas padaryti reikiamų dokumentų kopijas nevykdomas;

44.12. prašymo išduoti arba pakeisti leidimą 12 eilutėje įrašyti duomenis apie priimtą prašymą, nurodyti pareigas, vardą (-us), pavardę (-es), datą ir pasirašyti; 

44.13. prašymą išduoti arba pakeisti leidimą užregistruoti Užsieniečių registre ir prašymo tam skirtoje vietoje nurodyti šio prašymo pateikimo vietą, datą ir registracijos numerį, nurodytą Užsieniečių registre. Jeigu užsieniečio asmens duomenų Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre nėra arba jo asmens duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi gauti ar pakeisti, nesutampa su atitinkamais duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre, tai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą registruojamas tik tada, kai duomenys apie užsienietį įrašomi, pakeičiami ar patikslinami Užsieniečių registre Užsieniečių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir (ar) Gyventojų registre Asmens duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių, patvirtintų Gyventojų registro tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

45. Kai užsienietis kreipiasi į migracijos tarnybą su prašymu pakeisti leidimą ir pateikia dokumentus, kurie buvo pateikti nagrinėjant ankstesnį užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir kurie savo informaciniu turiniu nėra pasikeitę, o jų galiojimas neapibrėžtas ir jie nėra laikino pobūdžio (registruotos partnerystės sutartis, neterminuota darbo sutartis ar pan.), įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas šiuos dokumentus sutikrina su šių dokumentų, esančių užsieniečio byloje dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (toliau – užsieniečio byla), kopijomis, apie sutikrinimo rezultatus surašo laisvos formos pažymą, ją patvirtina parašu ir užsieniečiui grąžina minėtus dokumentus.

46. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priimantis užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, prašymą leisti pakeisti darbdavį ir kartu su juo pateikiamus dokumentus, privalo:

46.1. sutikrinti, ar kartu su prašymu leisti pakeisti darbdavį užsienietis pateikia visus reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus, nurodytus Aprašo 30 punkte. Jeigu pateikiami ne visi reikiami duomenys ir (ar) dokumentai, prašymą leisti pakeisti darbdavį ir kartu pateiktus dokumentus grąžinti juos pateikusiam asmeniui, žodžiu jam paaiškinus grąžinimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją;

46.2. padaryti reikiamų dokumentų (išskyrus Aprašo 24.3 papunktyje nurodytą tarpininkavimo raštą) kopijas ir jas patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui. Jeigu užsienietis yra pateikęs dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, tai šio punkto reikalavimas padaryti reikiamų dokumentų kopijas nevykdomas;

46.3. prašymą leisti pakeisti darbdavį užregistruoti Prašymų leisti pakeisti darbdavį registre (Aprašo 5 priedas).

47. Kai prašymas išduoti leidimą pateiktas konsulinei įstaigai, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas iš konsulinės įstaigos atsiųstų dokumentų leidimui laikinai gyventi gauti ir Aprašo 44.5 papunktyje nurodyto Nekilnojamojo turto registro duomenų lapo, Aprašo 44.8.2 papunktyje nurodyto (-ų) Gyventojų registro duomenų lapo (-ų) ar Aprašo 44.9 papunktyje nurodytų Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų lapų, kai šiuos duomenų lapus išspausdinti būtina, suformuoja užsieniečio bylą arba minėtus dokumentus prideda prie Migracijos departamente esančios užsieniečio bylos dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ar lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo, dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, sprendimo sustabdyti sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymą ar panaikinti sprendimą dėl išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, dėl jo grąžinimo į užsienio valstybę arba dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

48. Kai prašymas išduoti leidimą pateiktas migracijos tarnybai, įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas iš užsieniečio pateiktų dokumentų leidimui laikinai gyventi gauti ir Aprašo 44.5 papunktyje nurodyto Nekilnojamojo turto registro duomenų lapo, Aprašo 44.8.2 papunktyje nurodyto (-ų) Gyventojų registro duomenų lapo (-ų) ar Aprašo 44.9 papunktyje nurodytų Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų lapų, kai šiuos duomenų lapus išspausdinti būtina, suformuoja užsieniečio bylą.

49. Migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą bendra tvarka gavimo migracijos tarnyboje dienos arba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą skubos tvarka gavimo migracijos tarnyboje dienos užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

50. Jeigu įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas nustato, kad yra duomenų apie užsienietį Užsieniečių registre (apie priimtą sprendimą dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo, dėl lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo arba dėl jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, sprendimo sustabdyti sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymą ar panaikinti sprendimą dėl išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, dėl jo grąžinimo į užsienio valstybę arba dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo, atsisakymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, jam išduoto leidimo laikinai gyventi panaikinimo, sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi panaikinimo arba dėl prašymo išduoti ar pakeisti leidimą nagrinėjimo nutraukimo, apie jam išduotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą arba apie jam Lietuvoje išduotus asmens dokumentus, kurie jau nebegalioja) arba jei šis užsienietis Užsieniečių registre neįregistruotas, apie jį yra duomenų (apie jam išduotą teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą arba Lietuvoje išduotus asmens dokumentus, kurie jau nebegalioja) Gyventojų registre, tai migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo migracijos tarnyboje dienos užsieniečio pateiktus dokumentus leidimui laikinai gyventi gauti ir Aprašo 44.5 papunktyje nurodyto Nekilnojamojo turto registro duomenų lapo, Aprašo 44.8.2 papunktyje nurodytą (-us) Gyventojų registro duomenų lapą (-us) ar Aprašo 44.9 papunktyje nurodytus Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų lapus, kai šiuos duomenų lapus išspausdinti būtina, išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti. Minėti dokumentai pridedami prie Migracijos departamente esančios užsieniečio bylos dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, dėl teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo ar lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimo, dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, sprendimo sustabdyti sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymą ar panaikinti sprendimą dėl išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, dėl jo grąžinimo į užsienio valstybę arba dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

51. Kai prašymas pakeisti leidimą pateiktas užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas pateiktus dokumentus leidimui laikinai gyventi pakeisti ir Aprašo 44.5 papunktyje nurodyto Nekilnojamojo turto registro duomenų lapą, Aprašo 44.8.2 papunktyje nurodytą (-us) Gyventojų registro duomenų lapą (-us) ar Aprašo 44.9 papunktyje nurodytus Juridinių asmenų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenų lapus, kai šiuos duomenų lapus išspausdinti būtina, prideda prie migracijos tarnyboje esančios užsieniečio bylos.

52. Migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pakeisti leidimą bendra tvarka gavimo migracijos tarnyboje dienos arba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pakeisti leidimą skubos tvarka gavimo migracijos tarnyboje dienos užsieniečio (išskyrus nurodytą Aprašo 61 punkte) bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

53. Kai užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateiktas užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, prašymas leisti pakeisti darbdavį, įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas prašymą leisti pakeisti darbdavį ir kartu su juo pateiktus dokumentus, prideda prie migracijos tarnyboje esančios užsieniečio bylos. Migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo leisti pakeisti darbdavį gavimo migracijos tarnyboje dienos bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

 

IV SKYRIUS

ĮVERTINIMO, AR UŽSIENIETIS ATITINKA LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI IŠDAVIMO AR KEITIMO SĄLYGAS IR AR NĖRA ATSISAKYMO IŠDUOTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI PAGRINDŲ, TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ, PRAŠYMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ NAGRINĖJIMAS

 

54. Prašymą išduoti leidimą nagrinėja įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, o atitinkamą sprendimą priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

55. Prašymas išduoti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą skubos tvarka –  ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai dienos.

56. Jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikiamas darbdavio įsipareigojimas jį įdarbinti pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 2 ir ne didesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, tai prašymas išduoti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą skubos tvarka –  ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo pateikimo migracijos tarnybai dienos.

57. Jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir pateikiamas darbdavio įsipareigojimas jį įdarbinti pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, tai prašymas išduoti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymas išduoti leidimą skubos tvarka – ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo pateikimo migracijos tarnybai dienos.

58. Užsieniečio, kuris kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu ir atitinka šio Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, ir jo šeimos nario prašymai išduoti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo pateikimo migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai dienos, o prašymai išduoti leidimą skubos tvarka – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jų pateikimo migracijos tarnybai dienos.

59. Prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo Aprašo 71.2 papunktyje nurodyto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo Migracijos departamente dienos.

60. Užsieniečio (išskyrus nurodytą Aprašo 61 punkte) prašymą pakeisti leidimą, užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, prašymą leisti pakeisti darbdavį nagrinėja įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, o Įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje ir 441 straipsnio 5 dalyje  nurodytą sprendimą priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

61. Užsieniečio, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte, 43 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ar 7 punkte, 44 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 46 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ar 4 punkte arba 47 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu, ir kreipiasi dėl šio leidimo pakeitimo tuo pačiu pagrindu, užsieniečio, turinčio leidimą nuolat gyventi, šeimos nario, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytu pagrindu, ir kreipiasi dėl šio leidimo pakeitimo tuo pačiu pagrindu, taip pat užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte arba 43 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ar 7 punkte nustatytu pagrindu ir prašančio pakeisti šį leidimą tuo pačiu pagrindu, šeimos nario, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 5 ar 6 punkte nustatytu pagrindu, ir kreipiasi dėl šio leidimo pakeitimo tuo pačiu pagrindu, prašymą pakeisti leidimą nagrinėja įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, o Įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi priima migracijos tarnybos viršininkas ar įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Jeigu Aprašo 87 punkte nustatyta tvarka užsieniečio byla išsiunčiama Migracijos departamentui, tai Aprašo 106.3 papunktyje nurodytą sprendimo nepakeisti leidimo laikinai gyventi projektą parengia įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, o Aprašo 108.3 papunktyje nurodytą sprendimą priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

62. Prašymas pakeisti leidimą bendra tvarka turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o prašymas pakeisti leidimą skubos tvarka – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo pateikimo migracijos tarnybai dienos. Prašymo pakeisti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo Aprašo 71.2 papunktyje nurodyto rašto išsiuntimo dienos ir atnaujinamas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo Migracijos departamente arba migracijos tarnyboje dienos.

63. Užsieniečio prašymas išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendra tvarka, jeigu:

63.1. nepakanka duomenų ir (ar) dokumentų, patvirtinančių, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kad jis yra tokio asmens palikuonis, kai užsieniečiui, siekiančiam gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, nėra išduotas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas arba kai Migracijos departamentas nėra priėmęs sprendimo dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo ar sprendimo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą;

63.2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) Aprašo 77 punkte nustatyta tvarka, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Aprašo 78 punkte nustatyta tvarka, Kauno teritorinė muitinė Aprašo 81 punkte nustatyta tvarka ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Aprašo 82 punkte nustatyta tvarka informavo, kad neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą laikotarpį

63.3. negautas atsakymas į Aprašo 71.4 papunktyje arba 79 punkte nurodytą paklausimą; 

63.4. Aprašo 25 punkte nurodytu atveju užsienietis nepateikė leidimo dirbti;

63.5. negautas atsakymas į Aprašo 84.1 papunktyje nurodytus prašymus;

63.6. negauta Aprašo 85 ar 86 punkte nurodyta Lietuvos darbo biržos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikimo Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams kopija;

63.7. atliekamas Aprašo 92 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė;

63.8. atliekama Aprašo 97 punkte nurodyta apklausa, siekiant įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus;

63.9. atliekamas Aprašo 101 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi;

63.10. įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio  prašymą išduoti leidimą arba užsieniečio (išskyrus nurodytą Aprašo 61 punkte) prašymą pakeisti leidimą, o įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas – užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti.

64. Jeigu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio prašymas išduoti leidimą arba užsieniečio (išskyrus nurodytą Aprašo 61 punkte) prašymas pakeisti leidimą skubos tvarka dėl Aprašo 63 punkte nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroniniu paštu išsiunčiamas Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas išduoti arba pakeisti leidimą bus išnagrinėtas bendra tvarka, ir pažyma, kurioje nurodoma užsieniečio sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį gali būti grąžinta užsieniečiui, ir jos grąžinimo priežastis, arba šio pranešimo ir pažymos skaitmeninės kopijos. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas padaro registruotos pažymos kopiją, patvirtina ją teisės aktų nustatyta tvarka ir prideda prie užsieniečio bylos.

65. Jeigu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki prašymo pakeisti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos paaiškėja, kad užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymas pakeisti leidimą skubos tvarka dėl Aprašo 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.8 ir (ar) 63.10 papunkčiuose (-yje) nurodytų aplinkybių nebus išnagrinėtas skubos tvarka, užsieniečiui nedelsiant paštu arba elektroniniu paštu išsiunčiamas migracijos tarnybos viršininko ar kito įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo pasirašytas pranešimas, kuriame nurodoma priežastis, dėl kurios prašymas pakeisti leidimą bus išnagrinėtas bendra tvarka, ir pažyma, kurioje nurodoma užsieniečio sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą dalis, kuri pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 10 straipsnio 1 dalį gali būti grąžinta užsieniečiui, ir jos grąžinimo priežastis, arba šio pranešimo ir pažymos skaitmeninės kopijos. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas padaro registruotos pažymos kopiją, patvirtina ją teisės aktų nustatyta tvarka ir prideda prie užsieniečio bylos.

66. Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų prašymų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimo terminus Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas gali pratęsti ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu to reikia dėl prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo sudėtingumo (nepakanka pagrindžiančios informacijos ir (ar) dokumentų). Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas parengia sprendimo pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą projektą, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą. Šiame sprendime nurodomas terminas, kuriam pratęsiamas užsieniečio prašymo išduoti leidimą nagrinėjimas, ir priežastis, dėl kurios pratęstas šio prašymo nagrinėjimas.

67. Sprendimo pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai sprendimo pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą pratęsti prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą informuoja užsienietį ir nurodo iki šio termino pabaigos atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti sprendimo kopijos, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šią kopiją.

68. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio bylą iš migracijos tarnybos, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsieniečio bylos gavimo Migracijos departamente dienos arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsieniečio bylos gavimo Migracijos departamente dienos, kai toks prašymas nagrinėjamas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, privalo patikrinti, ar prašymas išduoti arba pakeisti leidimą priimtas nepažeidžiant Aprašo 44.10 papunkčio reikalavimo. Jeigu nustatoma, kad prašymas išduoti arba pakeisti leidimą migracijos tarnyboje priimtas, nors jis turėjo būti nepriimtas ir grąžintas jį pateikusiam asmeniui, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 71, 75, 77–79, 82 punktuose nurodytus veiksmus, užsieniečio bylą nedelsdamas grąžina prašymą išduoti arba pakeisti leidimą priėmusiai migracijos tarnybai, lydraštyje nurodydamas, kokius reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus būtina pateikti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos arba ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos, jei toks prašymas nagrinėjimas skubos tvarka, norint užsieniečiui gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi.  Migracijos tarnyba, gavusi užsieniečio bylą, nedelsdama raštu informuoja prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikusį asmenį ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos, kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjamas bendra tvarka, arba ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos, kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjamas skubos tvarka, pateikti šiai tarnybai lydraštyje nurodytus duomenis ir (ar) dokumentus. Kai migracijos tarnyba gauna reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus arba jų per nurodytą terminą negauna, ši tarnyba užsieniečio bylą grąžina Migracijos departamentui vienam iš Aprašo 108 punkte nurodytų sprendimų priimti.

69. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio, kuris pateikė Aprašo 30 punkte nurodytą prašymą leisti pakeisti darbdavį, bylą iš migracijos tarnybos, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio užsieniečio bylos gavimo Migracijos departamente dienos privalo patikrinti, ar prašymas leisti pakeisti darbdavį priimtas nepažeidžiant Aprašo 46.1 papunkčio reikalavimo. Jeigu nustatoma, kad prašymas leisti pakeisti darbdavį migracijos tarnyboje priimtas, nors jis turėjo būti nepriimtas ir grąžintas jį pateikusiam užsieniečiui, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas užsieniečio bylą nedelsdamas grąžina prašymą leisti pakeisti darbdavį priėmusiai migracijos tarnybai, lydraštyje nurodydamas, kokius reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus būtina pateikti, norint užsieniečiui pakeisti darbdavį. Migracijos tarnyba, gavusi užsieniečio bylą, nedelsdama išsiunčia užsieniečiui pranešimą apie dokumentus, kuriuos būtina pateikti šiai tarnybai. Kai migracijos tarnyba gauna reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus arba jų iki šios tarnybos pranešime nurodytos datos negauna, ši tarnyba užsieniečio bylą grąžina Migracijos departamentui vienam iš Aprašo 132 punkte nurodytų sprendimų priimti.

70. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir kartu su juo pateiktus dokumentus iš konsulinės įstaigos, per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo Migracijos departamente dienos privalo:

70.1. patikrinti duomenis apie užsienietį Užsieniečių registre (apie dėl jo priimtus sprendimus, jam išduotus asmens dokumentus), o jei šis užsienietis Užsieniečių registre neįregistruotas – Gyventojų registre (apie jam išduotus asmens dokumentus), ir padaryti atitinkamas žymas jo prašymo išduoti leidimą 13 eilutėje;

70.2. kai užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise arba naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais – patikrinti Nekilnojamojo turto registre, ar užsienietis yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, o jei sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – ar ši sutartis įregistruota ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą;

70.3. kai gyvenamoji patalpa, kurioje užsienietis ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, turi atitikti Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte arba 26 straipsnio 31 dalyje nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą – patikrinti Nekilnojamojo turto registre, koks yra turimos gyvenamosios patalpos gyvenamasis plotas, Užsieniečių registre – kiek pilnamečių užsieniečių ketina deklaruoti gyvenamąją vietą toje patalpoje, Gyventojų registre – kiek pilnamečių asmenų jau yra deklaravusių gyvenamąją vietą toje patalpoje;

70.4. kai užsienietis atvyksta šeimos susijungimo pagrindu:  

70.4.1. patikrinti Gyventojų registre, ar užsieniečio šeimos narys – Lietuvos Respublikos pilietis arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turintis leidimą nuolat gyventi, – yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ir padaryti atitinkamą žymą užsieniečio prašymo išduoti leidimą 13 eilutėje;

70.4.2. patikrinti Gyventojų registre, ar yra įrašyti užsieniečio šeimos nario, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, duomenys apie jo pilietybę ir (ar) jam išduotą pasą arba asmens tapatybės kortelę, ir padaryti atitinkamą žymą užsieniečio prašymo išduoti leidimą 13 eilutėje. Jeigu užsienietis tokius dokumentus yra pateikęs kartu su prašymu išduoti leidimą, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas;

70.4.3. patikrinti Užsieniečių registre, ar užsieniečio šeimos narys, kuris yra Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turi galiojantį leidimą nuolat gyventi arba leidimą laikinai gyventi, o jei turi leidimą laikinai gyventi – kokiu Įstatymo nustatytu pagrindu jis išduotas, ar užsieniečio, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, šeimos nariui nebuvo atsisakyta suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 88 straipsnio 2 dalies 3–5 punktus arba 3 dalį, ar užsieniečio šeimos narys, kuris yra Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas užsienietis, turi galiojantį leidimą laikinai gyventi, išduotą Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu, ir padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašymo išduoti leidimą 13 eilutėje. Jeigu užsienietis tokius leidimus yra pateikęs kartu su prašymu išduoti leidimą, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas;

70.4.4. patikrinti Gyventojų registre, ar yra įrašyti užsieniečio ir (arba) jo šeimos nario – Lietuvos Respublikos piliečio arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte, arba Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodyto užsieniečio – duomenys, patvirtinantys šeiminį ryšį su asmeniu, pas kurį atvykstama (duomenys apie vieną iš jo tėvų ar vaikų arba sutuoktinį), sutikrinti šiuos duomenis su užsieniečio pateiktame prašyme išduoti arba pakeisti leidimą įrašytais duomenimis ir, jei šie duomenys sutampa, išspausdinti Gyventojų registro apie užsieniečio ir (ar) jo šeimos nario asmens duomenis ir šeiminę padėtį (sutuoktinį, vaikus) lapą (-us). Taip pat patikrinti, ar šiame registre yra įrašyti duomenys apie užsieniečio santuokos nutraukimą, jo šeimos nario mirtį ar vaiko gimimą, ir, jei šie duomenys įrašyti Gyventojų registre, išspausdinti Gyventojų registro duomenų apie užsieniečio ir jo šeimos nario asmens duomenis ir šeiminę padėtį arba apie gimusio vaiko asmens duomenis lapą (-us) ir pridėti prie užsieniečio bylos. Jeigu užsienietis tokius dokumentus yra pateikęs kartu su prašymu išduoti leidimą, tai šio punkto reikalavimai nevykdomi;

70.5. kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti leidimą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nustatytu pagrindu:

70.5.1. patikrinti Juridinių asmenų registre, ar šiame registre yra įregistruota įmonė, kurios dalyvis yra užsienietis, ar užsienietis yra įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, arba dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą;

70.5.2. patikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje, ar įmonėje yra įsteigtos ne mažiau kaip trys darbo vietos (arba ne mažiau kaip penkios darbo vietos, kai užsienietis atitinka Įstatymo 45 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus), kuriose dirba Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, ir išspausdinti šios informacinės sistemos duomenų lapą;

70.6. jei gautas prašymas išduoti leidimą Užsieniečių registre neužregistruotas – nedelsdamas jį užregistruoti. Jeigu užsieniečio asmens duomenų Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre nėra arba jo asmens duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi gauti, nesutampa su atitinkamais duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre, tai prašymas užregistruojamas tik tada, kai duomenys apie užsienietį įrašomi, pakeičiami ar patikslinami Užsieniečių registre Užsieniečių registro nuostatų nustatyta tvarka ir (ar) Gyventojų registre Asmens duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka.

71. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti leidimą arba užsieniečio (išskyrus nurodytą Aprašo 61 punkte) prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, o įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas – užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, privalo nustatyti, ar užsienietis atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo sąlygas, ar jis atitinka sąlygas, kurios nustatytos leidimui laikinai gyventi gauti konkrečiu Įstatyme nustatytu pagrindu, ir ar nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi. Jis privalo:

71.1. jei prašymo išduoti arba pakeisti leidimą bendra tvarka pateikimo migracijos tarnybai metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nebuvo duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą už prašymo nagrinėjimą – patikrinti minėtoje informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava už prašymo nagrinėjimą;

71.2. sutikrinti, ar prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodyti užsieniečio asmens duomenys sutampa su jo duomenimis, nurodytais pateiktuose dokumentuose, ar kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą pateikti visi prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Jeigu nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos išsiųsti pranešimą šį prašymą pateikusiam asmeniui apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų. Šiame pranešime nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui, nagrinėjančiam užsieniečio prašymą išduoti leidimą arba užsieniečio (išskyrus nurodytą Aprašo 61 punkte) prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, arba migracijos tarnybai, nagrinėjančiai užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, ir jame nustatomas pagrįstas terminas reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad prašymo išduoti ar pakeisti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos ir kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 13 punktą išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi atsisakoma, jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nepateikti prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Šis pranešimas paštu ir (ar) šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiamas (-a) prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikusiam asmeniui, o jei prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodyta, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu persiunčiama šiai įstaigai;

71.3. patikrinti duomenis apie užsienietį:

71.3.1. Lietuvos nacionalinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje – ar kita Šengeno valstybė pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2006 L 381, p. 4) 24 straipsnį nepateikusi perspėjimo dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi (toliau – perspėjimas dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi), ar nėra įvestas perspėjimas dėl asmens konkretaus ar atsargaus patikrinimo;

71.3.2. Užsieniečių registre – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra (nebuvo) įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, ar nebuvo priimtas sprendimas dėl jo įpareigojimo išvykti ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos arba grąžinimo į užsienio valstybę;

71.3.3. Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registre (nuo 2015 m. liepos 1 d. Administracinių teisės pažeidimų registre) – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra (nebuvo) padaręs administracinių teisės pažeidimų. Jeigu nustatoma, kad užsienietis yra (buvo) padaręs administracinių teisės pažeidimų, už kuriuos jam skirta (skirtos) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bauda (baudos), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 1 bazinės socialinės išmokos dydis, patikrinama, ar bauda (baudos) yra sumokėta (sumokėtos);

71.3.4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra pripažintas įtariamuoju, kaltinamuoju, ar jis nebuvo teistas. Jeigu nustatoma, kad užsienietis buvo teistas ir jam skirta (skirtos) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bauda (baudos), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 1 bazinės socialinės išmokos dydis, patikrinama, ar bauda (baudos) yra sumokėta (sumokėtos);

71.3.5. Prevencinių poveikio priemonių taikymo registre – ar užsieniečiui (vyresniam nei 14 metų) nebuvo taikytos prevencinio poveikio priemonės;

71.3.6. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre – ar nėra paskelbta užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) paieška Lietuvos Respublikoje;

71.3.7. Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje – ar nepaskelbta užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) tarptautinė paieška ir ar nėra įvesta perspėjimų, kad asmuo vykdė ar gali vykdyti nusikalstamas veikas; 

71.3.8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Valstybinio socialinio draudimo fondui;

71.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Migracijos departamento sudarytos duomenų teikimo sutarties (toliau – duomenų teikimo sutartis) nustatyta tvarka inicijuoti duomenų, ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir ar nėra mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas neatidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas, gavimą;

71.5. išsiųsti elektroniniu paštu Kauno teritorinei muitinei paklausimo, ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) įvykdė įsipareigojimus muitinei, skaitmeninę kopiją;

71.6. jeigu užsienietis prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodė, kad serga liga (-omis), kuri (-ios) gali grėsti žmonių sveikatai, – patikrinti, ar užsieniečio nurodyta liga (-os) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra liga (-os), kuri (-ios) gali grėsti žmonių sveikatai;

71.7. kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatytu pagrindu – sutikrinti, ar medicinos įstaigos pažymoje nurodyta užsieniečio ūmi klinikinė būklė arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacija atitinka Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto Skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje nurodytą ūmią klinikinę būklę arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikaciją, dėl kurios užsienietis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba;

71.8. kai nustatoma, kad nėra Aprašo 71.3 papunktyje nurodytų duomenų apie užsienietį, – padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą 13 eilutėje.

72. Konsulinė įstaiga apie gautą Aprašo 71.2 papunktyje pranešimą nedelsdama informuoja prašymą išduoti leidimą pateikusį asmenį. Jeigu šiame rašte nurodyti reikiami duomenys ir (ar) dokumentai pateikiami Migracijos departamentui per konsulinę įstaigą, ši įstaiga pateiktų duomenų ir (ar) dokumentų skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos duomenis ir (ar) dokumentus išsiunčia Migracijos departamentui artimiausiu diplomatiniu paštu. Minėti duomenys ir (ar) dokumentai pridedami prie užsieniečio bylos.

73. Kai Migracijos departamentas per Aprašo 71.2 papunktyje nurodytame pranešime nustatytą terminą negauna prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti leidimą arba užsieniečio (išskyrus nurodytą Aprašo 61 punkte) prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, parengia sprendimo projektą, nurodytą Aprašo 106.3 papunktyje, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 108.3 papunktyje.

74. Kai migracijos tarnyba per Aprašo 71.2 papunktyje nurodytame pranešime nustatytą terminą negauna prašymą pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo priimti, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, apie tai surašo pažymą. Ši pažyma pridedama prie užsieniečio bylos, o byla nedelsiant išsiunčiama Migracijos departamentui Aprašo 108.3 papunktyje nurodytam sprendimui priimti.

75. Įgaliotam Migracijos departamento valstybės tarnautojui nustačius, kad kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi, Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionaliniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia paklausimą dėl duomenų apie užsienietį, dėl kurio paskelbtas šis perspėjimas, patikrinimo. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius, patikrinęs duomenis apie užsienietį, dėl kurio kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą, nedelsdamas apie tai informuoja Migracijos departamentą.

76. Įgaliotam migracijos tarnybos valstybės tarnautojui nustačius, kad kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi, migracijos tarnyba ne vėliau kaip kitą darbo dieną Migracijos departamentui elektroniniu paštu išsiunčia paklausimą dėl duomenų apie užsienietį, dėl kurio paskelbtas šis perspėjimas, tikrinimo. Migracijos departamentas, patikrinęs turimus duomenis apie užsienietį, dėl kurio kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą, ir Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka gavęs informaciją apie šį užsienietį, nedelsdamas apie tai elektroniniu paštu informuoja paklausimą dėl šio užsieniečio atsiuntusią migracijos tarnybą.

77. Jeigu nustatoma, kad yra Aprašo 71.3.2 papunktyje nurodytų duomenų apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos arba grąžinimo į užsienio valstybę, tai Migracijos departamentas arba migracijos tarnyba Valstybės sienos apsaugos tarnybai išsiunčia elektroniniu paštu paklausimo, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, skaitmeninę kopiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, patikrinusi turimus duomenis apie užsienietį, per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, šį paklausimą atsiuntusiai įstaigai pateikia paštu ar elektroniniu paštu išvadą, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, arba šios išvados skaitmeninę kopiją. Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą terminą, tai raštu apie tai informuoja šį paklausimą atsiuntusią įstaigą. Jei Valstybės sienos apsaugos tarnyba per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, nepateikia Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai išvados arba neinformuoja šių įstaigų apie tai, kad negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai laikoma, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba neturi informacijos, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė. Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja Migracijos departamentą arba migracijos tarnybą apie tai, kad negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai terminas, per kurį ši tarnyba turi pateikti išvadą apie tai, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai nuo prašymo išduoti leidimą pateikimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 55 punkte nurodytą 4 mėnesių terminą, ilgesnis nei 2 mėnesiai – kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 56 ar 58 punkte nurodytą 2 mėnesių terminą, ilgesnis nei 1 mėnuo – kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 1 mėnesio terminą. Valstybės sienos apsaugos tarnybai per šiuos nustatytus terminus nepateikus Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai išvados, laikoma, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba neturi informacijos, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

78. Jeigu nustatoma, kad yra Aprašo 71.3.1 papunktyje nurodytų duomenų apie perspėjimą dėl asmens konkretaus ar atsargaus patikrinimo, Aprašo 71.3.3 papunktyje nurodytų duomenų apie užsieniečio padarytus administracinius teisės pažeidimus, Aprašo 71.3.4 papunktyje nurodytų duomenų apie užsieniečio pripažinimą įtariamuoju, kaltinamuoju ar jo teistumą, Aprašo 71.3.5, 71.3.6 ir (ar) Aprašo 71.3.7 papunktyje nurodytų duomenų arba Aprašo 17.9 papunktyje nurodytoje pažymoje yra duomenų, kad užsienietis buvo teistas, tai Migracijos departamentas arba migracijos tarnyba Policijos departamentui išsiunčia elektroniniu paštu paklausimo, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, skaitmeninę kopiją. Policijos departamentas, patikrinęs turimus duomenis apie užsienietį ir išnagrinėjęs gautą informaciją apie užsieniečio padarytus teisėtvarkos pažeidimus, per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, šį paklausimą atsiuntusiai įstaigai pateikia paštu ar elektroniniu paštu išvadą, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, arba šios išvados skaitmeninę kopiją. Jei Policijos departamentas neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą terminą, tai raštu apie tai informuoja šį paklausimą atsiuntusią įstaigą. Jeigu Policijos departamentas informuoja Migracijos departamentą arba migracijos tarnybą apie tai, kad negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai terminas, per kurį šis departamentas turi pateikti išvadą apie tai, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai nuo prašymo išduoti leidimą pateikimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 55 punkte nurodytą 4 mėnesių terminą, ilgesnis nei 2 mėnesiai – kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 56, 58 ar 62 punkte nurodytą 2 mėnesių terminą, ilgesnis nei 1 mėnuo – kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 1 mėnesio terminą. Kai nustatoma, kad Policijos departamentas vertinimą, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, atliko išduodant ar keičiant šio užsieniečio leidimą laikinai gyventi, o atlikus Aprašo 71.3.1, 71.3.3–71.3.7 papunkčiuose nurodytus patikrinimus naujų duomenų apie šį užsienietį nenustatyta, šiame punkte nurodytas reikalavimas išsiųsti paklausimą nevykdomas;

79. Jeigu nustatoma, kad yra Aprašo 71.3.8 papunktyje nurodytų duomenų apie užsienietį, arba jeigu nėra techninių sąlygų atlikti Aprašo 71.3.8 papunktyje nurodyto patikrinimo, tai Migracijos departamentas arba migracijos tarnyba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai išsiunčia elektroniniu paštu paklausimo dėl duomenų apie užsienietį, kuris turi didesnę negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Valstybinio socialinio draudimo fondui, arba apie užsienietį, dėl kurio nebuvo atliktas Aprašo 71.3.8 papunktyje nurodytas patikrinimas, tikrinimo skaitmeninę kopiją. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, patikrinusi turimus duomenis apie minėtą užsienietį, per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, paklausimą atsiuntusiai įstaigai pateikia elektroniniu paštu informacijos, ar užsienietis turi didesnę negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Valstybinio socialinio draudimo fondui ir ar nėra jo mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas, skaitmeninę kopiją.

80. Migracijos departamentas arba migracijos tarnyba Aprašo 71.4 papunktyje nurodytus duomenis gauna duomenų teikimo sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis.

81. Kauno teritorinė muitinė, gavusi Aprašo 71.5 papunktyje nurodytą paklausimą ir patikrinusi turimus duomenis apie minėtą užsienietį, per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, paklausimą atsiuntusiam (-iai) Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai pateikia elektroniniu paštu informacijos, ar užsienietis įvykdė įsipareigojimus muitinei, skaitmeninę kopiją. Jei Kauno teritorinė muitinė neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą terminą, tai raštu apie tai informuoja šį paklausimą atsiuntusią įstaigą. Jeigu Kauno teritorinė muitinė per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, nepateikia Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai minėtos informacijos arba neinformuoja šių įstaigų apie tai, kad negali pateikti prašomos informacijos per nustatytą terminą, tai laikoma, kad Kauno teritorinė muitinė neturi informacijos, kad užsienietis nevykdo įsipareigojimų muitinei.

82. Jeigu nagrinėjamas prašymas išduoti leidimą, tai Migracijos departamentas Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui išsiunčia elektroniniu paštu paklausimo, ar užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, skaitmeninę kopiją. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 15 dienų terminą, Migracijos departamentui pateikia paštu ar elektroniniu paštu informaciją, ar užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, arba šios informacijos skaitmeninę kopiją. Jei Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą terminą, tai raštu apie tai informuoja Migracijos departamentą. Jeigu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas informuoja Migracijos departamentą apie tai, kad negali pateikti prašomos informacijos per nustatytą terminą, tai terminas, per kurį šis departamentas turi pateikti informaciją apie tai, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, negali būti ilgesnis nei 4 mėnesiai nuo prašymo išduoti leidimą pateikimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 55 punkte nurodytą 4 mėnesių terminą, ilgesnis nei 2 mėnesiai – kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 56 ar 58 punkte nurodytą 2 mėnesių terminą, ilgesnis nei 1 mėnuo – kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas per Aprašo 57 punkte nurodytą 1 mėnesio terminą.

83. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, turėdamas duomenų, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, o Policijos departamentas – kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, kaip galima skubiau Migracijos departamentui pateikia informaciją, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, ar išvadą, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai. Jeigu Migracijos departamentas gauna Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento arba Policijos departamento minėtą informaciją ar išvadą dėl užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, kurio prašymą pakeisti leidimą nagrinėja migracijos tarnyba, arba dėl užsieniečio, kuriam priimtas sprendimas išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi, tai nedelsdamas suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į šią migracijos tarnybą dėl jo bylos persiuntimo. Migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo migracijos tarnyboje dienos šio užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.        

84. Migracijos departamentas arba migracijos tarnyba, siekdamas (-a) nustatyti, ar užsienietis atitinka vieną iš Įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindų ir ar nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prireikus:

84.1. išsiunčia Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms prašymus pateikti duomenis, kurių reikia funkcijoms, susijusioms su leidimo laikinai gyventi išdavimu ar pakeitimu, atlikti;

84.2. organizuoja užsieniečio apklausą raštu ir pareikalauja pateikti papildomus dokumentus. Kai užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, apklausą raštu atlieka Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Užsienietis iškviečiamas ir apklausiamas raštu – užpildo Migracijos departamento arba migracijos tarnybos parengtą apklausos lapą (jei apklausą raštu atliko migracijos tarnybos valstybės tarnautojas Migracijos departamento rašytiniu prašymu, užpildytas apklausos lapas išsiunčiamas Migracijos departamentui). Jeigu užsienietis yra užsienyje, tai Migracijos departamentas arba migracijos tarnyba per Migracijos departamentą paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia konsulinei įstaigai prašymą atlikti apklausą ir parengtą apklausos lapą arba šių dokumentų skaitmenines kopijas. Konsulinės įstaigos pareigūnas iškviečia šį asmenį ir jį apklausia (užpildomas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtas apklausos lapas). Konsulinė įstaiga užpildyto apklausos lapo kartu su lydraščiu skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus išsiunčia artimiausiu diplomatiniu paštu Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai per Migracijos departamentą. Užsieniečio atsisakymas būti apklaustam asmeniškai yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

85. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio, kuris Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nustatytam leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo pagrindui patvirtinti pateikė Aprašo 24.3.1 ar 24.3.2 papunktyje nurodytus dokumentus (išskyrus atvejus, kai darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį arba darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai), Aprašo 31 punkte nurodytus dokumentus arba užsieniečio, kuris per pirmuosius dvejus teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį, prašymą leisti pakeisti darbdavį ir kartu pateiktus dokumentus, privalo patikrinti, ar Migracijos departamentas Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka gavo Lietuvos darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams kopiją. Šio sprendimo kopija pridedama prie užsieniečio bylos. Jeigu iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos Migracijos departamentas negauna minėto Lietuvos darbo biržos sprendimo, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas parengia Aprašo 106.3 papunktyje nurodytą sprendimo neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi projektą arba Aprašo 132 punkte – sprendimo neleisti pakeisti darbdavį projektą, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 108.3 ar 132.2 papunktyje.

86. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio, kuris Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo pagrindui patvirtinti pateikė Aprašo 24.20 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo patikrinti, ar Migracijos departamentas Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka gavo Lietuvos darbo biržos sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams kopiją. Prireikus Migracijos departamento rašytiniu prašymu Lietuvos darbo birža elektroniniu paštu pateikia Migracijos departamentui dokumentų, patvirtinančių užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus, skaitmenines kopijas. Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ir minėtų dokumentų kopijos pridedamos prie užsieniečio bylos. Jeigu iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos Migracijos departamentas negauna minėto Lietuvos darbo biržos sprendimo, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas parengia Aprašo 106.3 papunktyje nurodytą sprendimo neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi projektą, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 108.3 papunktyje.

87. Jeigu įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato bent vieną iš Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta pakeisti leidimą laikinai gyventi, apie tai surašo pažymą. Ši pažyma kartu su migracijos tarnybos surinkta medžiaga pridedama prie užsieniečio bylos, o byla nedelsiant išsiunčiama Migracijos departamentui Aprašo 108.3 papunktyje nurodytam sprendimui priimti. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio bylą, išnagrinėja migracijos tarnybos surinktą medžiagą, o jei iš Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento buvo gauta informacija, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui, – ir šią informaciją.

88. Pateikto prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu:

88.1. prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo laikotarpiu užsienietis arba asmuo, su kuriuo ar pas kurį atvyksta gyventi užsienietis šeimos susijungimo tikslu, arba tarpininkaujanti įmonė, įstaiga, švietimo įstaiga ar mokslo ir studijų institucija pateikė prašymą nutraukti prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą;

88.2. prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo laikotarpiu užsienietis mirė;

88.3. užsienietis per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą bendra tvarka pateikimo migracijos tarnybai dienos nesumokėjo valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą, kai užsienietis įstatymų nustatyta tvarka nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

89. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą nutraukti prašymo išduoti leidimą arba užsieniečio (išskyrus nurodyto Aprašo 61 punkte) prašymo pakeisti leidimą nagrinėjimą: prašymo išduoti arba pakeisti leidimą 14 eilutėje pasirašo ir nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir sprendimo priėmimo datą. Pranešimas apie Aprašo 88.1 papunktyje nurodytu atveju nutrauktą užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą paštu arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu tą pačią dieną išsiunčiamas (-a) užsieniečiui ir asmeniui arba įmonei, įstaigai, švietimo įstaigai ar mokslo ir studijų institucijai, pateikusiam (-iai) prašymą nutraukti prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą. Pranešimas apie nutrauktą užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą paštu arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu tą pačią dieną išsiunčiamas (-a) migracijos tarnybai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti arba pakeisti leidimą, o jei prašymas išduoti leidimą buvo pateiktas konsulinei įstaigai, pranešimo skaitmeninė kopija persiunčiama elektroniniu paštu šiai įstaigai. Nutraukus prašymo nagrinėjimą, užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

90. Migracijos tarnybos viršininkas ar įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas priima sprendimą nutraukti užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymo pakeisti leidimą nagrinėjimą: prašymo pakeisti leidimą 14 eilutėje pasirašo ir nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es), datą ir sprendimo priėmimo datą. Pranešimas apie Aprašo 88.1 papunktyje nurodytu atveju nutrauktą užsieniečio prašymo pakeisti leidimą nagrinėjimą arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu tą pačią dieną išsiunčiamas (-a) užsieniečiui ir asmeniui arba įmonei, įstaigai, švietimo įstaigai ar mokslo ir studijų institucijai, pateikusiam (-iai) prašymą nutraukti prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą. Nutraukus prašymo nagrinėjimą, užsieniečio byla išsiunčiama Migracijos departamentui.    

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮVERTINIMo, AR SANTUOKA, REGISTRUOTa PARTNERYSTĖ AR ĮVAIKINIMAS YRA FIKTYVŪS, tvarka

 

91. Jeigu leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas ar keičiamas pagal Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punktą, tai įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė. Turi būti vertinama užsieniečio santuoka arba registruota partnerystė, sudaryta per 5 metų laikotarpį prieš prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikimą ir kelianti pagrįstų įtarimų, kad yra fiktyvi. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė, yra:

91.1. susituokus arba sudarius registruotos partnerystės sutartį negyvenama kartu;

91.2. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, netvarko bendro ūkio;

91.3. iki santuokos arba iki registruotos partnerystės sutarties sudarymo asmenys niekada anksčiau nebuvo susitikę;

91.4. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, apie save, apie pirmąjį susitikimą arba apie kitas su jais susijusias aplinkybes pateikia prieštaringus duomenis;

91.5. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, nekalba abiem suprantama kalba;

91.6. santuokai arba registruotos partnerystės sutarčiai sudaryti buvo sumokėti pinigai (išskyrus kraičio forma duotus pinigus, jeigu tuokiasi piliečiai tų šalių, kuriose kraičio davimas yra įprastas dalykas);

91.7. yra įrodymų, kad vienas ar abu sutuoktiniai praeityje buvo sudarę fiktyvių santuokų arba kad vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, praeityje buvo sudarę fiktyvių registruotų partnerysčių;

91.8. yra kitų požymių, kad vienas ar abu sutuoktiniai yra sudarę fiktyvią santuoką arba vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra sudarę fiktyvią registruotą partnerystę.

92. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 91 punkte nurodytų veiksnių ir įtaręs, kad santuoka arba registruota partnerystė buvo sudaryta siekiant gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė. Šiuo atveju informacija gaunama:

92.1. sutuoktinius arba asmenis, sudariusius registruotos partnerystės sutartį, apklausus raštu (užpildomi apklausos lapai);

92.2. apklausus kaimynus;

92.3. apklausus vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, tėvus, gyvenančius Lietuvos Respublikoje, arba bendrus sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, draugus bei pažįstamus;

92.4. kitais teisėtais būdais.

93. Aprašo 92 punkte nurodytais atvejais informaciją renka įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Kai sutuoktinis (-iai) arba asmuo (asmenys), sudaręs (-ę) registruotos partnerystės sutartį yra Lietuvos Respublikoje, jis (jie) iškviečiamas (-i) ir apklausiamas (-i) raštu – užpildo Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtus apklausos lapus (juose abiems sutuoktiniams arba asmenims, sudariusiems registruotos partnerystės sutartį, pateikiami tie patys klausimai). Gali būti apklausiami ir vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, gyvenančio Lietuvos Respublikoje, kaimynai arba kiti asmenys, nurodyti Aprašo 92.3 papunktyje. Jeigu patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė, atlieka Migracijos departamentas ir jeigu vienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, kuris yra užsienietis, yra užsienyje, tai Migracijos departamento rašytiniu prašymu apklausą atlieka konsulinė įstaiga. Konsulinės įstaigos pareigūnas iškviečia šį asmenį, jį apklausia ir duoda jam užpildyti Migracijos departamento parengtą apklausos lapą. Konsulinė įstaiga užpildyto apklausos lapo kartu su lydraščiu skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus Migracijos departamentui išsiunčia artimiausiu diplomatiniu paštu. Sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, atsisakymas būti apklaustiems asmeniškai yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė.

94. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 93 punkte nurodytas apklausas, įvertinęs nustatytas aplinkybes, taip pat atsižvelgdamas į surinktoje medžiagoje esančius duomenis, vykdo Aprašo 106 punkto reikalavimus, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš Aprašo 108 punkte nurodytų sprendimų.

95. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 93 punkte nurodytas apklausas, įvertina, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė, ir surašo pažymą. Ši pažyma kartu su migracijos tarnybos surinkta medžiaga siunčiama prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu nagrinėjančiam Migracijos departamentui vienam iš Aprašo 108 punkte nurodytų sprendimų priimti.

96. Jeigu įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įtaria, kad nepilnametis vaikas buvo įvaikintas siekiant gauti leidimą laikinai gyventi, tai jis turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus:     

96.1. užsienietis negyvena kartu su vaiku;

96.2. užsienietis turi kitų nepilnamečių vaikų, kurie gyvena jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu kilmės valstybėje;

96.3. yra kitų požymių, kad vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi.

97. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 96 punkte nurodytų veiksnių, užsienietį, kuris įvaikino vaiką, apklausia. Apklausą atlieka Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, kai užsienietis, kuris įvaikino vaiką, yra Lietuvos Respublikoje. Šis užsienietis iškviečiamas ir apklausiamas – užpildomas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtas apklausos lapas. Gali būti apklausiami vaiko motina ar tėvas, gyvenanti (-is) kartu su juo Lietuvos Respublikoje, arba kiti asmenys, turintys informacijos, kad vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi. Jeigu užsienietis, kuris įvaikino vaiką, yra užsienyje, tai Migracijos departamentas arba migracijos tarnyba per Migracijos departamentą paštu arba elektroniniu paštu išsiunčia konsulinei įstaigai prašymą atlikti apklausą ir parengtą apklausos lapą arba šių dokumentų skaitmenines kopijas. Konsulinės įstaigos pareigūnas iškviečia šį asmenį ir jį apklausia (užpildomas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtas apklausos lapas). Konsulinė įstaiga užpildyto apklausos lapo kartu su lydraščiu skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus išsiunčia artimiausiu diplomatiniu paštu Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai per Migracijos departamentą.

98. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 97 punkte nurodytas apklausas, vykdo Aprašo 106 punkto reikalavimus, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš Aprašo 108 punkte nurodytų sprendimų. Pranešimas apie Aprašo 108.3 papunktyje nurodytą sprendimą tą pačią dieną paštu arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiamas (-a) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.                   

99. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 97 punkte nurodytas apklausas, įvertina, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus, ir surašo pažymą. Ši pažyma kartu su migracijos tarnybos surinkta medžiaga siunčiama užsieniečio (išskyrus nurodyto Aprašo 61 punkte) prašymą išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjančiam Migracijos departamentui. Jeigu įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymą pakeisti leidimą, nustato, kad yra rimtas pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus, tai užsieniečio byla išsiunčiama Migracijos departamentui Aprašo 108.3 papunktyje nurodytam sprendimų priimti. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮVERTINIMo, AR ĮMONĖ YRA FIKTYVI, tvarka

 

100. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas užsieniečiui Įstatymo 45 straipsnyje nustatytais pagrindais, tai įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra šis užsienietis, yra fiktyvi. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įmonė yra fiktyvi, yra:

100.1. užsienietis, kuris yra įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, negali atsakyti į klausimus, susijusius su šia įmone ir jos veikla (pavyzdžiui, negali nurodyti įmonės pavadinimo, įstatinio kapitalo dydžio, akcijų kiekio, jų nominalios vertės, asmeninių lėšų ar kito turto investuoto į įmonės įstatinį kapitalą ar turtą, dydžio, buveinės adreso ir (ar) adreso, kuriuo įmonė įsikūrusi ir vykdo veiklą, arba nežino, kokią konkrečią veiklą įmonė vykdo, kiek darbuotojų joje įdarbinta ir į kokias pareigas, kokio dydžio darbo užmokestis jiems mokamas, kokios jo paties pareigos ir (ar) funkcijos įmonėje, ar kas yra įmonės steigėjas (-ai), verslo ir (ar) paslaugų partneriai Lietuvoje ar užsienio valstybėse);

100.2. užsienietis, kuris yra įmonės vadovas, kolegialaus valdybos ar priežiūros organo narys ir kurio atvykimo tikslas yra darbas įmonėje, neturi reikiamos kvalifikacijos ir (ar) patirties profesinėje srityje, kuria ketina užsiimti Lietuvos Respublikoje (pavyzdžiui, negali pateikti dokumento, patvirtinančio turimą kvalifikaciją, kuri reikalinga pavestoms funkcijoms įmonėje vykdyti, niekada nėra dirbęs darbo, kuriuo ketina užsiimti Lietuvoje);

100.3. užsieniečio, kuris yra įmonės vadovas, kolegialaus valdybos ar priežiūros organo narys, atvykimo tikslas nėra darbas įmonėje (pavyzdžiui, užsieniečio darbo vieta yra užsienio valstybėje ir jo buvimas nėra reikalingas būtent Lietuvoje vykdant įmonės veiklą);

100.4. pateikti įmonės steigimo dokumentuose nurodytos vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentai neįrodo, kad ši įmonė realiai vykdo veiklą (pavyzdžiui, įmonė už suteiktas paslaugas negauna pajamų, nevykdo jokių finansinių operacijų);

100.5. įmonė įregistruota Lietuvos Respublikoje adresu, kuriuo nuolat registruojamos užsieniečių įsteigtos ar įsigytos įmonės, o dokumentas, kuriame nurodytas kitas įmonės adresas, kuriuo vykdoma pateiktuose dokumentuose nurodyta įmonės veikla Lietuvos Respublikoje, nepateiktas (pavyzdžiui, patalpų nuomos sutartis);

100.6. įmonė neturi tinkamų (pritaikytų) patalpų, kurios reikalingos pateiktuose įmonės vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose nurodytai veiklai vykdyti (pavyzdžiui, neįrengtos darbo vietos, patalpos nepritaikytos prekių laikymui, nesudaryta patalpų nuomos sutartis);

100.7. užsienietis, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, negali nurodyti lėšų (investicijų), iš kurių vykdoma įmonės steigimo dokumentuose nurodyta veikla Lietuvos Respublikoje veikla, šaltinio;

100.8. įmonė nemoka Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių (gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto ir kt.) ir jų nedeklaruoja;

100.9. yra požymių, kad darbuotojų įdarbinimas įmonėje yra fiktyvus (pavyzdžiui, darbuotojų nebūna darbo vietose, įmonė neteikia Mėnesinių pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos (FR0572 forma));

100.10. įmonė, kurios pateiktuose jos vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose nurodyta, kad pagrindinė šios įmonės veikla – prekyba ar paslaugų teikimas, pastaruosius 2 metus deklaruoja įmonės veiklos nuostolius (išskyrus atvejus, kai nuostoliai susidarė dėl investuotų lėšų į įmonės veiklą) arba iš savo vykdomos veiklos negauna pajamų (įplaukų) ar pelno;

100.11. yra įrodymų, kad užsienietis praeityje buvo fiktyvios įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys;

100.12. yra kitų požymių, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi.

101. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 100 punkte nurodytų veiksnių ir įtaręs, kad įmonė buvo įsteigta ar įsigyta nesiekiant vykdyti šios įmonės steigimo dokumentuose nurodytos veiklos Lietuvos Respublikoje, o siekiant užsieniečiui, kuris yra šios įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi. Šiuo atveju informacija gaunama:

101.1. užsienietį, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, apklausus raštu (užpildomas apklausos lapas);

101.2. apklausus įmonės verslo ir (ar) paslaugų partnerius Lietuvos Respublikoje;

101.3. nuvykus į įmonės registracijos vietą arba į jos veiklos vykdymo vietą, kai įmonė yra įsikūrusi ne tuo adresu, kuriuo ji registruota;

101.4. išsiuntus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms prašymus pateikti duomenis apie pateiktuose įmonės vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose nurodytos veiklos vykdymą;

101.5. kitais teisėtais būdais.

102. Aprašo 101.1 ir 101.2 papunkčiuose nurodytas apklausas atlieka ir Aprašo 101.4 papunktyje nurodytus prašymus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms išsiunčia įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Užsienietis, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, iškviečiamas ir apklausiamas raštu – užpildo Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtą apklausos lapą. Gali būti apklausiami ir įmonės steigėjas (-ai), verslo ir (ar) paslaugų partneriai Lietuvos Respublikoje. Užsieniečio, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, atsisakymas būti apklaustam asmeniškai yra rimtas pagrindas manyti, kad įmonė yra fiktyvi.

103. Aprašo 101.3 papunktyje nurodytu atveju įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, esant būtinumui arba Migracijos departamento rašytiniu prašymu, nuvykęs į įmonės registracijos vietą arba į jos veiklos vykdymo vietą, patikrina, ar tikrai šiose patalpose yra įsikūrusi ši įmonė ir ar šios patalpos yra visiškai įrengtos ir pritaikytos jos pateiktuose įmonės vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose nurodytos veiklos vykdymui (yra iškaba, kurioje nurodytas įmonės pavadinimas, įrengtos darbo vietos, sudaryta patalpų nuomos sutartis ir pan.), ir apie tai surašo pažymą. Jeigu patikrinimą, ar įmonė, kurios dalyvis, vadovas arba kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi, atlieka Migracijos departamentas, tai pažyma persiunčiama šiam departamentui.

104. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 102 punkte nurodytas apklausas, gavęs atsakymus į Aprašo 101.4 papunktyje nurodytus prašymus ir Aprašo 103 punkte nurodytą pažymą, vykdo Aprašo 106 punkto reikalavimus, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš Aprašo 108 punkte nurodytų sprendimų.

105. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 102 punkte nurodytas apklausas, Aprašo 103 punkte nurodytą patikrinimą ir gavęs atsakymus į Aprašo 101.4 papunktyje nurodytus prašymus, įvertina, ar įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi, ir surašo pažymą. Ši pažyma kartu su migracijos tarnybos surinkta medžiaga siunčiama prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytu pagrindu nagrinėjančiam Migracijos departamentui vienam iš Aprašo 108 punkte nurodytų sprendimų priimti.

 

V SKYRIUS

Sprendimo IŠDUOTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI priėmimas IR ŠIO SPRENDIMO PANAIKINIMAS, SPRENDIMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ PRIĖMIMAS

 

106. Išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą (išskyrus nurodytą Aprašo 109 punkte) bei kartu pateiktus dokumentus ir atsižvelgdamas į Aprašo 71, 75–83 ir 87 punktuose nurodytus duomenis, Aprašo 77, 78 punktuose nurodytas išvadas, Aprašo 84.1 papunktyje nustatyta tvarka gautus duomenis ir Aprašo 84.2 papunktyje užsieniečio užpildytą apklausos lapą bei pateiktus papildomus dokumentus, Aprašo 85 ir 86 punktuose nurodytus sprendimus, Aprašo 93, 97 ir 102 punktuose atliktas apklausas, Aprašo 95, 99 ir 105 punktuose nurodytą surinktą medžiagą ir pažymas, gautus atsakymus į Aprašo 101.4 papunktyje nurodytus prašymus, Aprašo 103 punkte nurodytą pažymą, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, kai:

106.1. siūlo išduoti leidimą laikinai gyventi – prašymo išduoti leidimą 14 eilutėje įrašo terminą, kuriam išduodamas leidimas laikinai gyventi (jei šis leidimas išduodamas užsieniečio pirmiesiems studijų metams, tai įrašo: (be teisės dirbti), Įstatymo straipsnį (-ius), šio (-ių) straipsnio (-ių) dalį (-is) ir punktą (-us) arba Elektrinės įstatymo straipsnį ir šio straipsnio dalį, kurio (-ių) pagrindu priimamas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir pasirašo;

106.2. siūlo pakeisti leidimą laikinai gyventi – prašymo pakeisti leidimą 14 eilutėje įrašo terminą, kuriam keičiamas leidimas laikinai gyventi, Įstatymo straipsnį (-ius), šio (-ių) straipsnio (-ių) dalį (-is) ir punktą (-us) arba Elektrinės įstatymo straipsnį ir šio straipsnio dalį, kurio (-ių) pagrindu priimamas sprendimas pakeisti leidimą laikinai gyventi, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir pasirašo;

106.3. siūlo neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi – parengia sprendimo neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi projektą, jame nurodo faktines aplinkybes, nustatytas nagrinėjant prašymą išduoti arba pakeisti leidimą bei kartu pateiktus dokumentus, Įstatymo straipsnį (-ius), šio (-ių) straipsnio (-ių) dalį (-is) ir punktą (-us), kurio (-ių) pagrindu priimamas sprendimas neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi, ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

107. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas vizuoja Aprašo 106.3 papunktyje nurodytą projektą. Vizuodamas jis patvirtina, kad pritaria šio sprendimo projektui ir prisiima atsakomybę pagal savo kompetenciją.

108. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų:

108.1. išduoti leidimą laikinai gyventi: prašymo išduoti leidimą 14 eilutėje pasirašo ir nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir sprendimo priėmimo datą;

108.2. pakeisti leidimą laikinai gyventi: prašymo pakeisti leidimą 14 eilutėje pasirašo ir nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir sprendimo priėmimo datą;

108.3. neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi: pasirašo sprendimą neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi ir nurodo sprendimo priėmimo datą.

109. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio, nurodyto Aprašo 61 punkte, prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, atsižvelgdamas į Aprašo 71, 76–81 punktuose nurodytus duomenis, Aprašo 77 ir 78 punktuose nurodytas išvadas, Aprašo 84.1 papunktyje nustatyta tvarka gautus duomenis ir Aprašo 84.2 papunktyje užsieniečio užpildytą apklausos lapą bei pateiktus papildomus dokumentus ir nustatęs, kad nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymo pakeisti leidimą 14 eilutėje įrašo terminą, kuriam keičiamas leidimas laikinai gyventi, Įstatymo straipsnį (-ius), šio (-ių) straipsnio (-ių) dalį (-is) ir punktą (-us), kurio (-ių) pagrindu priimamas sprendimas pakeisti leidimą laikinai gyventi, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir pasirašo.

110. Migracijos tarnybos viršininkas ar įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas priima sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi: prašymo pakeisti leidimą 14 eilutėje pasirašo ir nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir sprendimo priėmimo datą.

111. Pranešimas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos paštu arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiamas (-a) užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu persiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi informuoja užsienietį ir nurodo iki šio sprendimo galiojimo termino pabaigos atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti atsiųsto pranešimo, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šį pranešimą ir prireikus Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109 „Dėl Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduoda užsieniečiui vienkartinę nacionalinę vizą, suteikiančią teisę atvykti į Lietuvos Respubliką. Šiame pranešime nurodoma sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimo data, terminas, kuriam išduodamas leidimas laikinai gyventi, dokumentai, kuriuos reikia pateikti leidimui laikinai gyventi įforminti, ir sprendimo galiojimo terminas.

112. Jeigu užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės išduotą leidimą, kuriame yra įrašas „ES mėlynoji kortelė“, tai Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą išduoti šiam užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia pranešimą Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje jam išduotas toks leidimas, kompetentingai institucijai. Šiame pranešime turi būti nurodoma sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimo data, terminas, kuriam išduodamas leidimas laikinai gyventi.

113. Jeigu užsienietis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje turi ilgalaikio gyventojo statusą ir tos valstybės išduotą leidimą gyventi, tai Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą išduoti arba pakeisti šiam užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodytu pagrindu per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia pranešimą Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje jam išduotas toks leidimas, kompetentingai institucijai. Šiame pranešime turi būti nurodoma sprendimo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo data, terminas, kuriam išduodamas arba keičiamas leidimas laikinai gyventi.

114. Pranešimas apie priimtą sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos paštu arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiamas (-a) užsieniečiui. Pranešime nurodoma sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo data, terminas, kuriam keičiamas leidimas laikinai gyventi, dokumentai, kuriuos reikia pateikti leidimui laikinai gyventi įforminti, ir sprendimo galiojimo terminas.

115. Migracijos departamento direktoriui ar jo įgaliotam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi, užsieniečio byla ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, arba jo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai.

116. Migracijos tarnybos viršininkui ar kitam įgaliotam migracijos tarnybos valstybės tarnautojui priėmus sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi, užsieniečio byla lieka migracijos tarnyboje.

117. Migracijos departamento direktoriui ar jo įgaliotam kitam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi, šio sprendimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos registruotu paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiama užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai sprendimo neišduoti leidimo laikinai gyventi kopija paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą informuoja užsienietį ir nurodo atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti sprendimo kopijos, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šią kopiją. Jei užsienietis per 1 mėnesį nuo sprendimo neišduoti leidimo laikinai gyventi kopijos gavimo konsulinėje įstaigoje dienos neatvyksta į konsulinę įstaigą (negali atvykti dėl objektyvių priežasčių), tai ši kopija jam išsiunčiama paštu. Užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

118. Jeigu užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės išduotą leidimą, kuriame yra įrašas „ES mėlynoji kortelė“, arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje turi ilgalaikio gyventojo statusą ir tos valstybės išduotą leidimą gyventi, tai Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą neišduoti arba nepakeisti šiam užsieniečiui leidimo laikinai gyventi nedelsdamas informuoja Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje jam išduotas toks leidimas, kompetentingą instituciją.

119. Įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju užsienietis, dėl kurio Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priėmė sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, Migracijos departamentui tiesiogiai arba per konsulinę įstaigą turi pateikti laisvos formos prašymą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus, o užsienietis, dėl kurio migracijos tarnybos viršininkas ar įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas priėmė sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi, šiai migracijos tarnybai tiesiogiai arba per konsulinę įstaigą – laisvos formos prašymą pratęsti sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus. Prašyme turi būti nurodyta užsieniečio pilietybė, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, adresas Lietuvos Respublikoje arba elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų galima informuoti apie priimtą sprendimą dėl sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino pratęsimo, kai užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, ir priežastis, dėl kurios prašoma pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimą terminą.

120. Kai Aprašo 119 punkte nurodytas prašymas pateikiamas Migracijos departamentui per konsulinę įstaigą, ši įstaiga prašymo ir kartu pateiktų dokumentų skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus išsiunčia Migracijos departamentui artimiausiu diplomatiniu paštu. Migracijos departamentas, gavęs tiesiogiai pateiktą arba konsulinės įstaigos persiųstą Aprašo 119 punkte nurodytą prašymą ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus, nedelsdamas suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, arba į jo gyvenamosios vietos migracijos tarnybą dėl bylos persiuntimo. Ši migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia užsieniečio bylą Migracijos departamentui. Aprašo 119 punkte nurodytas prašymas ir kartu pateikti dokumentai pridedami prie atsiųstos užsieniečio bylos.

121. Kai Aprašo 119 punkte nurodytas prašymas pateikiamas migracijos tarnybai, kurios viršininkas ar įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas priėmė sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymas ir kartu pateikti dokumentai pridedami prie migracijos tarnyboje esančios užsieniečio bylos. Jei Aprašo 119 punkte nurodytas prašymas pateikiamas minėtai migracijos tarnybai per konsulinę įstaigą, tai pastaroji įstaiga minėto prašymo ir kartu pateiktų dokumentų skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus Migracijos departamentui išsiunčia artimiausiu diplomatiniu paštu. Migracijos departamentas iš konsulinės įstaigos gautą Aprašo 119 punkte nurodytą prašymą ir kartu pateiktus dokumentus nedelsdamas išsiunčia minėtai migracijos tarnybai. Iš Migracijos departamento gautas Aprašo 119 punkte nurodytas prašymas ir kartu pateikti dokumentai pridedami prie migracijos tarnyboje esančios užsieniečio bylos.

122. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio, dėl kurio šio departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priėmė sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, laisvos formos prašymą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą ir kartu pateiktus dokumentus, parengia sprendimo pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą projektą arba nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino projektą, kuriame nurodo sprendimo apskundimo tvarką. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų:

122.1. pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių nuo sprendimo išduoti arba pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi galiojimo termino pabaigos. Pranešimas apie priimtą sprendimą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą paštu arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą priėmimo dienos išsiunčiamas (-a) užsieniečiui, o jei laisvos formos prašymas pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą buvo pateiktas Migracijos departamentui per konsulinę įstaigą – pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu persiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą informuoja užsienietį ir nurodo iki šio sprendimo galiojimo termino pabaigos atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti pranešimo apie priimtą sprendimą, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šį pranešimą ir prireikus teisės aktų nustatyta tvarka priima užsieniečio prašymą išduoti vienkartinę nacionalinę vizą, suteikiančią teisę atvykti į Lietuvos Respubliką. Užsieniečio byla grąžinama ją atsiuntusiai migracijos tarnybai;

122.2. nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino. Sprendimo nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, registruotu paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui, o jei laisvos formos prašymas pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą buvo pateiktas Migracijos departamentui per konsulinę įstaigą, kopija paštu arba elektroniniu paštu išsiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą informuoja užsienietį ir nurodo atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti sprendimo kopijos, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šią kopiją. Jei užsienietis per 1 mėnesį nuo sprendimo nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino kopijos gavimo konsulinėje įstaigoje dienos neatvyksta į konsulinę įstaigą (negali atvykti dėl objektyvių priežasčių), tai ši kopija jam išsiunčiama paštu. Užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

123. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio, dėl kurio šios tarnybos viršininkas ar įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas priėmė sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi, laisvos formos prašymą pratęsti sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimą terminą ir kartu pateiktus dokumentus, parengia sprendimo pratęsti sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą projektą arba nepratęsti sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino projektą, kuriame nurodo sprendimo apskundimo tvarką. Migracijos tarnybos viršininkas ar įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų:

123.1. pratęsti sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesiams nuo sprendimo pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi galiojimo termino pabaigos. Apie priimtą sprendimą užsieniečiui pranešama Aprašo 122.1 papunktyje nustatyta tvarka. Užsieniečio byla lieka migracijos tarnyboje;

123.2. nepratęsti sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino. Apie priimtą sprendimą užsieniečiui pranešama Aprašo 122.2 papunktyje nustatyta tvarka. Užsieniečio byla išsiunčiama Migracijos departamentui.

124. Leidimas laikinai gyventi neįforminimas, įformintas leidimas laikinai gyventi neišduodamas ir priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi panaikinamas, jeigu sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu arba po to, kai užsienietis kreipėsi dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo, tačiau leidimas laikinai gyventi jam dar nėra įteiktas:

124.1. paaiškėjo, kad išnyko aplinkybės, kurių pagrindu buvo priimtas šis sprendimas;

124.2. paaiškėjo Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai, dėl kurių atsisakoma išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi.

125. Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi arba migracijos tarnybos viršininko ar įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi panaikina Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Sprendimas panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priimamas Aprašo 128 punkte nustatyta tvarka, jeigu užsieniečiui, dėl kurio sprendimas priimtas, leidimas laikinai gyventi neįteiktas. Jei leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduotas, priimamas sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiui panaikinimo Aprašo 195.1 ir 196.1 papunkčiuose nustatyta tvarka.

126. Migracijos tarnyba, nustačiusi, kad išnyko aplinkybės, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi, arba atsiradus pagrindų, nurodytų Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje, ir esant tai patvirtinančių dokumentų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių ir priežasčių paaiškėjimo dienos, užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

127. Migracijos departamentas, nustatęs, kad išnyko aplinkybės, kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi, arba atsiradus pagrindų, nurodytų Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje, ir esant tai patvirtinančių dokumentų, nedelsdamas suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu apie tai praneša migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, arba jo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, nurodydamas, kad leidimas laikinai gyventi užsieniečiui negali būti išduotas. Ši migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos persiunčia užsieniečio bylą Migracijos departamentui.

128. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas per 10 darbo dienų nuo užsieniečio bylos gavimo Migracijos departamente dienos išnagrinėja gautus dokumentus ir parengia sprendimo panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi projektą (jame nurodo nustatytas faktines aplinkybes, tokio sprendimo priėmimo motyvus ir šio sprendimo apskundimo tvarką), o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi.

129. Sprendimo panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, registruotu paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai sprendimo panaikinti sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi kopija paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu išsiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą informuoja užsienietį ir nurodo atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti sprendimo kopijos, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šią kopiją. Jei užsienietis per 1 mėnesį nuo sprendimo panaikinti sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi kopijos gavimo konsulinėje įstaigoje dienos neatvyksta į konsulinę įstaigą (negali atvykti dėl objektyvių priežasčių), tai ši kopija jam išsiunčiama paštu. Užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

130. Jei užsienietis per 3 mėnesius nuo sprendimo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimo dienos arba iki pratęsto sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos nesikreipė dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo, šiam terminui pasibaigus minėtas sprendimas laikomas negaliojančiu. Migracijos tarnyba užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui.

131. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas užregistruoja Užsieniečių registre Aprašo 66, 87, 108, 122 ir 128 punktuose nurodytus sprendimus, o įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas – Aprašo 89, 110, 123 punktuose nurodytus sprendimus. Aprašo 66 punkte, 108.3 papunktyje, 122, 123, 128 punktuose nurodyti sprendimai pridedami prie užsieniečio bylos.

132. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 69 ir 84 punktuose nurodytus veiksmus, parengia sprendimo leisti pakeisti darbdavį projektą arba neleisti pakeisti darbdavio projektą, kuriame nurodo sprendimo apskundimo tvarką. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų: 

132.1. leisti pakeisti darbdavį. Pranešimas apie priimtą sprendimą leisti pakeisti darbdavį paštu arba šio pranešimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo leisti pakeisti darbdavį priėmimo dienos išsiunčiamas (-a) užsieniečiui;

132.2. neleisti pakeisti darbdavio. Sprendimo neleisti pakeisti darbdavio kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, registruotu paštu arba šio sprendimo skaitmeninė kopija elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo sprendimo neleisti pakeisti darbdavio priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui.

133. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas Aprašo 132 punkte nurodytus sprendimus užregistruoja Sprendimų leisti pakeisti darbdavį registre (Aprašo 6 priedas), šiuos sprendimus prideda prie užsieniečio bylos, o užsieniečio bylą grąžina ją atsiuntusiai migracijos tarnybai.

134. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais leidimas laikinai gyventi užsieniečiui keičiamas, kai toks užsienietis kreipiasi su prašymu įforminti leidimą ir pateikia Aprašo 141, 142 ir 150 punktuose nurodytus dokumentus.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMO ĮFORMINTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

 

135. Įstatymo 51 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytu atveju užsienietis, esantis Lietuvos Respublikoje teisėtai, iki sprendimo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi galiojimo termino pabaigos gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo į migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, arba į savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybą.

136. Leidimui laikinai gyventi įforminti užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už leidimo laikinai gyventi arba pakeisto leidimo laikinai gyventi įforminimą (toliau – valstybės rinkliava už leidimo įforminimą), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

137. Leidimas laikinai gyventi įforminamas bendra tvarka ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o skubos tvarka – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo įforminti leidimą pateikimo migracijos tarnybai dienos.

138. Leidimui laikinai gyventi įforminti užsienietis privalo pateikti:

138.1. prašymą įforminti leidimą (Aprašo 7 priedas). Prašymas įforminti leidimą užpildomas registruojant šį prašymą Asmens dokumentų išrašymo sistemoje (toliau – sistema) pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumento išrašymo centro direktoriaus (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), reikalavimus ir išspausdinamas. Prašymas įforminti leidimą sistemoje registruojamas iš karto, kai užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo;

138.2. galiojantį kelionės dokumentą. Leidimas laikinai gyventi įforminamas užsieniečiui pateikus galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimas 3 mėnesiais turi viršyti laikotarpį, kuriam išduodamas ar keičiamas leidimas laikinai gyventi. Jeigu užsieniečio pateikto kelionės dokumento galiojimas neviršija jam išduodamo ar keičiamo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpio arba jį viršija mažiau negu 3 mėnesiais, leidimas laikinai gyventi įforminamas 3 mėnesiais trumpesniam negu kelionės dokumento galiojimas laikotarpiui;

138.3. galiojančią Šengeno arba Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą, jei jam netaikomas bevizis režimas, arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, nurodytą Įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje, arba leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, nurodytus Įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje, kai prašymą išduoti leidimą pateikia migracijos tarnybai; arba

138.4. galiojantį leidimą laikinai gyventi;

138.5. jeigu užsienietis iki 1 metų amžiaus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo neatvyksta į migracijos tarnybą ir jo dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo pateikia Aprašo 152 punkte nurodytas asmuo arba jeigu nėra techninių galimybių nuskaityti asmens veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga ar užsienietis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos, dvi tapačias užsieniečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašomas užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės)), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus;

138.6. asmens duomenis ar jų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ir kt.), jeigu užsieniečio asmens duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi įforminti, nesutampa su jo duomenimis Užsieniečių registre ir Gyventojų registre arba jų šiuose registruose nėra;

138.7. Aprašo 17.8 papunktyje nurodytą dokumentą, jeigu užsienietis jo nebuvo pateikęs kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą;

138.8. jeigu už užsienietį valstybės rinkliavą už leidimo įforminimą sumokėjo kitas asmuo – sumokėtos valstybės rinkliavos už leidimo įforminimą bendra arba skubos tvarka mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas ar gimimo data, su banko žyma;

138.9. jeigu pateikiamas prašymas įforminti leidimą laikinai gyventi skubos tvarka – sumokėtos valstybės rinkliavos už leidimo įforminimą kvitą.

139. Aprašo 138.2, 138.3 ir 138.6 papunkčių reikalavimai netaikomi užsieniečiui, kuriam Įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, jei jis šių dokumentų negali pateikti dėl objektyvių priežasčių.

140. Užsieniečiui, kurio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos dėl to, kad jis neturi galiojančio kelionės dokumento, netaikomi Aprašo 138.2 ir 138.3 papunkčių reikalavimai.   

141. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose nurodytais atvejais užsienietis leidimui laikinai gyventi įforminti savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia Aprašo 138.1, 138.2, 138.8 ir 138.9 papunkčiuose nurodytus dokumentus, 138.4 papunktyje nurodytą leidimą laikinai gyventi, o 138.5 papunktyje nurodytais atvejais – ir nuotraukas. Naujas leidimas laikinai gyventi įforminamas laikotarpiui, likusiam iki anksčiau įforminto leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos.

142. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytu atveju užsienietis leidimui laikinai gyventi įforminti savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia Aprašo 138.1, 138.2,  138.8 ir 138.9 papunkčiuose nurodytus dokumentus, taip pat 138.3 papunktyje nurodytus dokumentus arba 138.4 papunktyje nurodytą leidimą laikinai gyventi, o 138.5 papunktyje nurodytais atvejais – ir nuotraukas. Naujas leidimas laikinai gyventi įforminamas likusiam leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui.

143. Užsienietis, praradęs leidimą laikinai gyventi, laisvos formos raštišką pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą turi asmeniškai pateikti bet kuriai teritorinei policijos įstaigai arba gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Šiame pranešime užsienietis turi nurodyti leidimo laikinai gyventi praradimo aplinkybes ir prarasto leidimo laikinai gyventi duomenis (jeigu juos žino). Pranešime apie leidimo laikinai gyventi praradimą teritorinės policijos įstaigos ar konsulinis pareigūnas arba įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priėmęs šį pranešimą, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es), datą ir pasirašo. Teritorinės policijos įstaigos ar konsulinis pareigūnas, priėmęs pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie leidimo laikinai gyventi praradimą gavimo dienos turi šį pranešimą perduoti arba šio pranešimo skaitmeninę kopiją elektroniniu paštu ar faksu persiųsti užsieniečio gyvenamosios vietos arba leidimą laikinai gyventi išdavusiai migracijos tarnybai.

144. Migracijos tarnyba, gavusi pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą, duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą įveda į sistemą Aprašo 212 punkte nustatyta tvarka. Jeigu užsienietis pakeitė gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, tai leidimą laikinai gyventi išdavusi migracijos tarnyba pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą persiunčia užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai. Pranešimas apie leidimo laikinai gyventi praradimą pridedamas prie užsieniečio bylos.

145. Rastas leidimas laikinai gyventi perduodamas bet kuriai teritorinei policijos įstaigai ar migracijos tarnybai. Teritorinei policijos įstaigai grąžintas leidimas laikinai gyventi perduodamas šios įstaigos migracijos tarnybai.

146. Pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą migracijos tarnybai užsienietis gali užpildyti ir perduoti elektroniniu būdu. Užsienietis, prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema), užpildo pranešimą apie prarastą leidimą laikinai gyventi. Užpildytas pranešimas automatiškai išsiunčiamas leidimą laikinai gyventi išdavusiai migracijos tarnybai.

147. Migracijos tarnyba, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje gavusi pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą, įveda duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą Aprašo 212 punkte nustatyta tvarka ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu.

148. Pranešimas apie leidimo laikinai gyventi praradimą, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pateiktas ne migracijos tarnybos darbo metu, automatiškai persiunčiamas Policijos elektroninių paslaugų sistemai. Įgaliotas policijos pareigūnas, gavęs tokį pranešimą, įveda duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą Aprašo 212 punkte nustatyta tvarka ir per Policijos elektroninių paslaugų sistemą elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad prarastas leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu.

149. Užsienietis, prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos, gali peržiūrėti pranešimo apie prarastą leidimą laikinai gyventi duomenis ir patikrinti šio pranešimo būseną.

150. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytu atveju užsienietis leidimui laikinai gyventi vietoj prarasto gauti savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai turi pateikti Aprašo 138.1, 138.2, 138.8 ir 138.9 papunkčiuose nurodytus dokumentus, o 138.5 papunktyje nurodytais atvejais – ir nuotraukas. Naujas leidimas laikinai gyventi įforminamas laikotarpiui, likusiam iki anksčiau įforminto leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos.

151. Dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo migracijos tarnybai užsienietis pateikia asmeniškai, išskyrus Aprašo 152–154 punktuose nurodytus atvejus.

152. Vaiko iki 16 metų dokumentus, kurių reikia leidimui laikinai gyventi įforminti, pateikia vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikiant vaiko nuo 1 iki 16 metų dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo, turi dalyvauti ir jis pats. Pateikiant dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo vaikui iki 1 metų, jam atvykti į migracijos tarnybą nebūtina. Vyresni nei 16 metų nepilnamečiai vaikai dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo pateikia patys.

153. Neveiksnaus užsieniečio, esančio Lietuvoje, dokumentus, kurių reikia leidimui laikinai gyventi įforminti, pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

154. Lietuvoje esančio užsieniečio, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą, dokumentus, kurių reikia leidimui laikinai gyventi įforminti, pateikia jo įgaliotas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą.

155. Lietuvoje esančio užsieniečio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą, asmens tapatybę ir parašą Aprašo 158.6 papunktyje nustatyta tvarka patvirtinti bei jo biometrinius duomenis Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka nuskaityti turi įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nuvykęs pas užsienietį.

156. Kartu su dokumentais leidimui laikinai gyventi įforminti pateikiami Aprašo 138.6 papunktyje nurodyto dokumento, patvirtinančio asmens duomenis ar jų keitimą, 138.7 papunktyje nustatytu atveju – sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, kai šį dokumentą pateikti būtina, 152 punkte nurodyto globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento, 153 punkte nurodyto globą ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento, 154 punkte nurodyto įgaliojimo originalai arba jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Šių dokumentų kopijos ir Aprašo 138.8, 138.9 papunkčiuose nurodyti dokumentai pridedami prie užsieniečio bylos.

157. Dokumentai leidimui laikinai gyventi įforminti nepriimami, jeigu pateikiami nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

 

VII SKYRIUS

PRAŠYMO ĮFORMINTI LEIDIMĄ PRIĖMIMAS IR PILDYMAS

 

158. Dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti priimantis įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo:

158.1. jei prašymą įforminti leidimą laikinai gyventi bendra tvarka pateikiantis užsienietis įstatymų nustatyta tvarka nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos ir nėra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos už leidimo įforminimą kvito – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar užsienietis yra sumokėjęs valstybės rinkliavą už leidimo įforminimą. Nustačius, kad dokumentų leidimui laikinai gyventi įforminti pateikimo metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, užsieniečio pateikiami dokumentai priimami ir jam žodžiu paaiškinama, kad leidimas laikinai gyventi jam bus įteiktas tik po to, kai bus sumokėta valstybės rinkliava už leidimo įforminimą;

158.2. įsitikinti, kad užsienietis Lietuvos Respublikos teritorijoje yra teisėtai (turi Aprašo 138.3 ar 138.4 papunktyje nurodytą dokumentą arba, jeigu jam taikomas bevizis režimas, yra Lietuvos Respublikoje laikotarpį, neviršijantį Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyto buvimo laiko);

158.3. įsitikinti asmens, kuriam įforminamas leidimas laikinai gyventi, asmens tapatybe, sutikrindamas jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre (jeigu jis ten yra) bei pateiktuose dokumentuose, o užsieniečio asmens duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi įforminti, sutikrinti su duomenimis apie šį asmenį, esančiais užsieniečio byloje, Užsieniečių registre ir Gyventojų registre. Jeigu užsienietis pateikia savo vardo (-ų), pavardės (-ių), lyties, gimimo datos ar asmens kodo pakeitimą patvirtinančius dokumentus ir nustatoma, kad šie duomenys nesutampa su atitinkamais duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre, arba migracijos tarnyboje nėra užsieniečio bylos, tai prašymas įforminti leidimą sistemoje gali būti registruojamas tik tada, kai duomenys apie užsienietį įrašomi, pakeičiami ar patikslinami Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre, taip pat kai užsieniečio asmens duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi įforminti, sutikrinami su duomenimis apie šį asmenį, esančiais užsieniečio byloje, arba kai įstaiga, kurioje yra užsieniečio byla, informuoja, kad šioje byloje nėra duomenų, dėl kurių prašymas įforminti leidimą sistemoje negali būti registruojamas;

158.4. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

158.4.1. pasirinkti sistemos meniu funkciją „Registruoti prašymus“, atidaryti ekraninę prašymo įforminti leidimą formą, nurodžius užsieniečio asmens kodą arba vardą (-us), pavardę (-es) ir gimimo metus, kai užsieniečiui asmens kodas nesuteiktas. Ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langeliai, atitinkantys šio prašymo 1–7 eilutes (juose įrašoma užsieniečio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, gimimo data, gimimo vieta ir gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje), automatiškai užpildomi pagal Gyventojų registro duomenis. Jeigu užsieniečiui asmens kodas nesuteiktas, tai jis nurodomas tada, kai jį suteikia Gyventojų registro tarnyba. Jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, tai gyvenamosios vietos adresas nenurodomas;

158.4.2. ekraninės prašymo įforminti leidimą formos tam skirtoje vietoje nurodyti atitinkamą (-us) leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo priežasties (priežasčių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis ir pažymėti, ar užsienietis pageidauja leidimą laikinai gyventi įforminti bendra ar skubos tvarka;

158.4.3. ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 8 eilutę, sistemos priemonėmis nurodyti užsieniečio pateikto kelionės dokumento duomenis, esančius Gyventojų registre. Jeigu kelionės dokumentas buvo pakeistas priėmus sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, tai šios formos langelyje įrašoma užsieniečio pateikto kelionės dokumento serija, numeris, išdavimo data, data, iki kurios galioja kelionės dokumentas, ir jį išdavusios užsienio valstybės pavadinimas. Šis reikalavimas netaikomas, kai prašymą įforminti leidimą pateikia užsienietis, nurodytas Aprašo 139 punkte;

158.4.4. sutikrinti ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 9 eilutę, nurodytą užsieniečio pilietybę (pilietybė automatiškai įrašoma pagal kelionės dokumentą išdavusios užsienio valstybės pavadinimą) su jo pilietybe pateiktame kelionės dokumente arba, jei asmuo yra be pilietybės, pasirinkti sistemos įrašą „BE PILIETYBĖS“. Jeigu nustatoma, kad užsieniečio pilietybė, įrašyta jo pateiktame kelionės dokumente, nesutampa su pilietybe, nurodyta ekraninės prašymo įforminti leidimą formoje, tai šioje formoje įrašoma užsieniečio pilietybė pagal kelionės dokumentą, o jeigu prašymą įforminti leidimą pateikė užsienietis, nurodytas Aprašo 139 punkte, – pagal dokumentą, kuriame įrašyta šio užsieniečio pilietybė;

158.4.5. ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 10 eilutę, pažymėti, ar sumokėta valstybės rinkliava už leidimo įforminimą (įrašoma sumokėtos valstybės rinkliavos suma ir sumokėjimo data), ar užsienietis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos. Jeigu dokumentų leidimui laikinai gyventi įforminti pateikimo metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą už leidimo įforminimą nėra, šie duomenys patikrinami ir žyma apie tai, kad valstybės rinkliava už leidimo įforminimą sumokėta, padaroma prieš įteikiant užsieniečiui leidimą laikinai gyventi;

158.4.6. ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 11 eilutę, pažymėti, ar priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi, ar jį pakeisti, įrašyti sprendimo priėmimo datą, numerį ir terminą, kuriam išduodamas ar keičiamas leidimas laikinai gyventi (įrašomos tikslios dokumento išdavimo ir galiojimo pabaigos datos arba nurodomas galiojimo laikas – 1, 2, 3 ar 5 metai), taip pat šioje formoje pasirinkti nuorodą į Įstatymo straipsnį (-ius), dalį (-is) ir punktą (-us) arba Elektrinės įstatymo straipsnį ir šio straipsnio dalį, kurio (-ių) pagrindu priimtas šis sprendimas, o išspausdinus prašymą įforminti leidimą, tai pažymėti šio prašymo 11 eilutėje. Jeigu leidimas laikinai gyventi įforminamas užsieniečio šeimos nariui, tai šios formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 11 eilutę, nurodomas Įstatymo straipsnis (-iai), dalis (-ys) ir punktas (-ai) arba Elektrinės įstatymo straipsnį ir šio straipsnio dalį, kurio (-ių) pagrindu išduotas leidimas laikinai gyventi užsieniečiui, pas kurį atvyksta jo šeimos narys. Jeigu ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 11 eilutę, pasirenkama nuoroda į Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punktą, tai šioje formoje pasirenkamas sistemos įrašas „BE TEISĖS DIRBTI“ arba „SU TEISE DIRBTI“;

158.4.7. ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 12 eilutę, nurodyti, kas pateikia prašymą įforminti leidimą, įrašyti šį prašymą pateikiančio asmens vardą (-us) ir pavardę (-es) (pateikimo data užpildoma automatiškai), o jeigu prašymą įforminti pateikia Aprašo 152, 153 ar 154 punkte nurodytas asmuo – ir jo asmens kodą;

158.4.8. nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą. Jeigu yra pateikta užsieniečio nuotrauka, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

158.4.9. nuskaityti užsieniečio pirštų atspaudus. Nuskaitomi tik asmens nuo 6 metų amžiaus aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo ISO/IES 19794-4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794-4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jei dėl asmens fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti šiame papunktyje nustatyta eiliškumo tvarka parenkami du kitos rankos pirštai. Jei dėl asmens fizinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, tai leidimas laikinai gyventi tokiu atveju išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų. Apie tai, kad nenuskaityti smilių atspaudai, kad negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų ar kad dėl asmens fizinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų, pažymima ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, ir nurodomos priežastys;

158.4.10. duoti užsieniečiui specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų nuskaitymo įrangoje. Užsienietis, kuriam sukako 14 metų, privalo pats pasirašyti migracijos tarnybos įgalioto valstybės tarnautojo akivaizdoje. Jeigu leidimas laikinai gyventi įforminamas užsieniečiui iki 14 metų, taip pat jei užsienietis dėl neveiksnumo ar fizinės negalios nesugeba pasirašyti, tai užsieniečio parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys, o išspausdinus prašymą įforminti leidimą, jo 16 eilutėje nurodoma priežastis, dėl kurios užsienietis nepasirašo;

158.4.11. pažymėti sistemoje, kad ekraninėje prašymo įforminti leidimą formoje duomenys įvesti. Šio prašymo tam skirtoje vietoje sistemos priemonėmis suformuojamas registracijos numeris, data ir leidimą laikinai gyventi išduodančios ar keičiančios migracijos tarnybos numeris, kuris turi atitikti įrašomą leidime laikinai gyventi pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytą dokumentą išdavusios įstaigos žymą asmens dokumente. Migracijos tarnyboje prašymo įforminti leidimą registracijos numeris kasmet pradedamas formuoti nuo Nr. 1;

158.4.12. išspausdinti prašymą įforminti leidimą su užpildytomis 1–12 ir 16 eilutėmis (kai šiose eilutėse daromi įrašai), užsieniečio veido atvaizdu (kai užsienietis nepateikia nuotraukos) ir parašu (kai užsienietis Aprašo 158.43.10 papunktyje nustatyta tvarka turi pasirašyti) ir patikrinti duomenis. Jeigu nustatoma, kad prašyme įforminti leidimą neteisingai įvesti Aprašo 158.4.3, 158.4.4, 158.4.5 ar 158.4.6 papunktyje nurodyti duomenys, šie duomenys ekraninėje prašymo įforminti leidimą formoje pataisomi ir išspausdinamas naujas prašymas įforminti leidimą;

158.4.13. jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos, tai, išspausdinęs prašymą įforminti leidimą, šio prašymo 7 eilutėje įrašyti gyvenamosios vietos, kurią užsienietis ketina deklaruoti, adresą ir pažymėti langelį „Gyvenamoji vieta nedeklaruota“;

158.4.14. jeigu užsienietis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo kreipiasi pasikeitus jo vardui (-ams), pavardei, lyčiai, gimimo datai ar asmens kodui arba jam nesuteiktas asmens kodas, tai išspausdinto prašymo įforminti leidimą su Aprašo 158.4.1–158.4.6, 158.5 ir 158.6 papunkčiuose nustatyta tvarka užpildytomis eilutėmis, užsieniečio veido atvaizdu (kai užsienietis nepateikia nuotraukos) bei parašu (kai užsienietis Aprašo 158.4.10 papunktyje nustatyta tvarka turi pasirašyti) kopiją ir dokumentų, patvirtinančių asmens duomenų teisingumą, kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, su lydraščiu paštu arba šių dokumentų skaitmenines kopijas elektroniniu paštu tą pačią darbo dieną išsiųsti Gyventojų registro tarnybai;

158.5. duoti užsieniečiui arba Aprašo 152, 153 ar 154 punkte nurodytam asmeniui pasitikrinti prašyme įforminti leidimą nurodytus duomenis. Užsienietis arba Aprašo 152, 153 ar 154 punkte nurodytas asmuo, pasitikrinęs šiuos duomenis, pasirašo prašymo įforminti leidimą 12 eilutėje;

158.6. parašu patvirtinti užsieniečio, kuriam išduodamas ar keičiamas leidimas laikinai gyventi, tapatybę ir parašą, prašymo įforminti leidimą 13 eilutėje įrašyti savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es) ir datą;

158.7. prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje įrašyti užsieniečio iki 1 metų (kai jis neatvyksta į migracijos tarnybą) asmens tapatybę ir nuotraukas patvirtinusio asmens vardą ir pavardę (-es). Asmuo, pateikiantis užsieniečio iki 1 metų prašymą įforminti leidimą, prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje parašu turi patvirtinti užsieniečio iki 1 metų asmens tapatybę ir tai, kad pateiktos nuotraukos yra šio užsieniečio.

159. Užsieniečio pateiktas kelionės dokumentas (išskyrus užsieniečių, nurodytų Aprašo 139 punkte) ar leidimas laikinai gyventi, sutikrinus duomenis, užsieniečiui grąžinamas. Jeigu kelionės dokumentas buvo pakeistas prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo metu ir jo kopijos nėra užsieniečio byloje, tai padaroma šio dokumento kopija, patvirtinama teisės aktų nustatyta tvarka ir pridedama prie užsieniečio bylos. Pakeisto kelionės dokumento duomenys įrašomi į Užsieniečių registrą.

160. Aprašo 138.5–138.6 papunkčiuose ir 152–154 punktuose nurodytais atvejais padaromos dokumento, patvirtinančio asmens duomenis ar jų keitimą, sveikatos draudimą patvirtinančio dokumento, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento ir įgaliojimo kopijos, patvirtinamos teisės aktų nustatyta tvarka ir įdedamos į užsieniečių bylas, o dokumento originalai grąžinami juos pateikusiems asmenims. Jeigu šie dokumentai buvo pateikti kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą arba pateiktos jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas.

161. Leidimą laikinai gyventi išrašo ir duomenis į jį įrašo Asmens dokumentų išrašymo centras ne vėliau kaip per 6 darbo dienas, o jeigu leidimas laikinai gyventi įforminamas skubos tvarka – per 2 darbo dienas nuo užsakymo dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo gavimo dienos.

 

VIII SKYRIUS

IŠ ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO GAUTŲ IŠRAŠYTŲ LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI SIUNTOS PATIKRINIMAS

 

162. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka suformuojamas užsakymas dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo ir perduodamas Asmens dokumentų išrašymo centrui.

163. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašytus leidimus laikinai gyventi kartu su lydraščiu siunčia užsakymą dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo pateikusiai migracijos tarnybai.

164. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavus išrašytų leidimų laikinai gyventi siuntą, migracijos tarnyboje patikrinama, ar nepažeista siuntos pakuotė. Ne mažiau kaip trijų teritorinės policijos įstaigos įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas), (iš jų vienas – migracijos tarnybos) akivaizdoje atplėšiama leidimų laikinai gyventi pakuotė, šie dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje.  

165. Jeigu gautų leidimų laikinai gyventi skaičius bei jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje, teritorinės policijos įstaigos įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai tai pažymi lydraštyje, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę (-es), datą ir pasirašo. Siuntos turi būti patikrinamos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo siuntos gavimo migracijos tarnyboje dienos.

166. Nustačius, kad pakuotė pažeista ir (ar) trūksta leidimų laikinai gyventi, apie tai nedelsiant informuojamas teritorinės policijos įstaigos vadovas ir Asmens dokumentų išrašymo centras. Teritorinės policijos įstaigos vadovo pavedimu per 5 darbo dienas nuo nustatyto išrašytų leidimų laikinai gyventi pakuotės pažeidimo ir (ar) leidimų laikinai gyventi trūkumo teisės aktų nustatyta tvarka atliekamas patikrinimas dėl nurodytų faktų, surašoma jo išvada. Išvados kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui. Sistemoje išvadą dėl nustatyto leidimų laikinai gyventi trūkumo surašiusi migracijos tarnyba nedelsdama paskelbia, kad leidimas laikinai gyventi dingo.

167. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų leidimų laikinai gyventi lydraščiai įdedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

 

Ix SKYRIUS

LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI ATSIĖMIMAS, PRAŠYMŲ ĮFORMINTI LEIDIMĄ SAUGOJIMAS

 

168. Užsienietis pats atvyksta atsiimti leidimo laikinai gyventi į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, išskyrus Aprašo 169–171 punktuose nurodytus atvejus.

169. Jeigu užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, tačiau asmeniškai negali atvykti į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, tai leidimą laikinai gyventi gali paimti užsieniečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojantį užsieniečio kelionės dokumentą.

170. Neveiksnaus užsieniečio leidimą laikinai gyventi paima jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

171. Paimti vaiko iki 16 metų leidimą laikinai gyventi turi, o vaiko nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir paskyrimą globėju  (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

172. Atsiimant leidimą laikinai gyventi, pateikiamas Aprašo 169 punkte nurodyto įgaliojimo, 170 punkte nurodyto globą ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento arba 171 punkte nurodyto globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento originalas arba jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka. Šių dokumentų kopijos įdedamos į užsieniečio bylą.

173. Atsiimant leidimą laikinai gyventi, būtina pateikti Aprašo 138.2–138.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, kuriuos užsienietis pateikė leidimui laikinai gyventi įforminti. Šis reikalavimas vykdomas ir tuo atveju, kai leidimą laikinai gyventi paima Aprašo 169, 170 ar 171 punkte nurodytas asmuo.

174. Jeigu užsienietis, atsiimdamas leidimą laikinai gyventi, nepateikia keičiamo leidimo laikinai gyventi, tai sistemoje paskelbiama, kad jis negrąžintas.

175. Atsiimdamas leidimą laikinai gyventi, užsienietis turi prašymo įforminti leidimą 15 eilutėje pažymėti atitinkamą langelį, nurodydamas, kad leidimą laikinai gyventi paėmė asmeniškai, pasirašyti, patvirtindamas, kad leidimą laikinai gyventi gavo, ir nurodyti jo atsiėmimo datą. Jeigu užsienietis dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, prašymo įforminti leidimą 15 eilutėje vietoj asmens parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma leidimo laikinai gyventi atsiėmimo data, o prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje – priežastis, dėl kurios užsienietis nepasirašo.

176. Jeigu leidimą laikinai gyventi atsiima ne pats užsienietis, o paima Aprašo 169, 170 ar 171 punkte nurodytas asmuo, tai prašymo įforminti leidimą 15 eilutėje pažymimas atitinkamas langelis, nurodant, kas paėmė leidimą laikinai gyventi, įrašomas leidimą laikinai gyventi paimančio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas. Leidimą laikinai gyventi paimantis asmuo pasirašo, patvirtindamas, kad leidimą laikinai gyventi gavo, ir įrašo leidimo laikinai gyventi atsiėmimo datą.

177. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įteikiantis išrašytą leidimą laikinai gyventi:

177.1. privalo užpildyti prašymo įforminti leidimą 14 eilutę;

177.2. jei sistemoje registruojant prašymą įforminti leidimą nebuvo padaryta žyma apie valstybės rinkliavą Aprašo 158.4.5 papunktyje nustatyta tvarka – patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava už leidimo įforminimą. Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui įteikiamas tik po to, kai jis sumoka valstybės rinkliavą už leidimo įforminimą;

177.3. sutikrina užsieniečio išvaizdą su jo veido atvaizdu leidime laikinai gyventi;

177.4. sutikrina užsieniečiui išrašytame leidime laikinai gyventi nurodytus duomenis su jo duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir Gyventojų registre;

177.5. specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį užsieniečio pateiktą keisti leidimą laikinai gyventi ir paima jį iš užsieniečio;

177.6. sistemoje pažymi, kad leidimas laikinai gyventi įteiktas. Tai patvirtinama pažymint ekraninės prašymo įforminti leidimą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 15 eilutę, ir nurodant datą, kada sistemoje pažymėta, kad užsieniečiui leidimas laikinai gyventi įteiktas. Leidimas laikinai gyventi pradeda galioti nuo tada, kai apie leidimo laikinai gyventi įteikimą pažymima sistemoje;

177.7. atlieka Aprašo 71.3.1, 71.3.3, 71.3.4, 71.3.6, 71.3.7 ir 71.3.8 papunkčiuose nurodytus patikrinimus – ar šiuose papunkčiuose nurodytuose informacinėse sistemose, registruose ir duomenų bazėse po sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo nėra apie užsienietį naujų duomenų, dėl kurių gali atsirasti leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindas, nurodytas Įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje.

178. Jeigu nustatoma, kad leidime laikinai gyventi įrašyti duomenys neatitinka užsieniečio duomenų, apie tai nedelsiant informuojamas migracijos tarnybos viršininkas ar įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Išsiaiškinus duomenų neatitikimo priežastis, Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka suformuojamas naujas užsakymas dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo ir perduodamas Asmens dokumentų išrašymo centrui. Leidimas laikinai gyventi, kuriame įrašyti duomenys neatitinka užsieniečio duomenų, nedelsiant grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui.

179. Aprašo 169, 170 ir 171 punktuose nurodytais atvejais padaromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento ir įgaliojimo kopijos, patvirtinamos teisės aktų nustatyta tvarka ir pridedamos prie užsieniečių bylų, o dokumento originalai grąžinami juos pateikusiems asmenims. Jeigu šie dokumentai buvo pateikti kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą ar su dokumentais leidimui laikinai gyventi įforminti arba buvo pateiktos jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas.

180. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įteikęs leidimą laikinai gyventi užsieniečiui, kuris kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje turi įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir tos valstybės išduotą leidimą gyventi, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo leidimo įteikimo dienos elektroniniu būdu (Word formatas) užpildyti pranešimą apie leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui, turinčiam Europos Sąjungos valstybės narės išduotą ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi (Aprašo 8 priedas), ir elektroniniu paštu išsiųsti Migracijos departamentui. Migracijos departamentas, gavęs minėtą pranešimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio pranešimo gavimo dienos elektroniniu paštu informuoja Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje užsieniečiui išduotas ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi, kompetentingą instituciją.

181. Jeigu užsienietis per vieną mėnesį nuo leidimo laikinai gyventi išrašymo dienos neatvyksta į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, atsiimti leidimo laikinai gyventi, tai įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas nedelsdamas rašo kvietimą užsieniečiui atvykti į migracijos tarnybą.

182. Prašymai įforminti leidimą saugomi leidimą laikinai gyventi išdavusios ar pakeitusios migracijos tarnyboje, sudėti aplankuose ar kartotekoje abėcėlės tvarka (pagal pavardes arba pagal pavardes ir išdavimo metus).

183. Prašymais įforminti leidimą naudotis (atsakant į paklausimus, darant kopijas ir kitais tarnybinio būtinumo atvejais) turi teisę tik leidimą laikinai gyventi išdavusios migracijos tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, vykdydami teisės aktų nustatytas funkcijas. Išnešti prašymą įforminti leidimą gyventi iš migracijos tarnybos patalpų draudžiama, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus. Tokiu atveju vietoj iš aplanko ar kartotekos paimto prašymo įforminti leidimą paliekama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šio prašymo kopija.

184. Prašymai įforminti leidimą ir jų kopijos kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje įrašoma, kada ir kam šis pašymas buvo pateiktas ar išsiųsta jo kopija.

 

x SKYRIUS

ĮVERTINIMO, AR NĖRA LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI PANAIKINIMO PAGRINDŲ, IR LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI PANAIKINIMO TVARKA

 

185. Kai užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu, įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 91 punkte nurodytų veiksnių, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė, privalo pradėti Aprašo 92 ir 93 punktuose nurodytą patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė.

186. Kai užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas,  nustatęs Aprašo 96 punkte nurodytų veiksnių, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus, privalo atlikti Aprašo 97 punkte nurodytas apklausas.

187. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 185 ar 186 punkte nurodytus veiksmus, įvertina, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, fiktyvi registruota partnerystė arba fiktyvus įvaikinimas, ir surašo pažymą. Nustačius leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindą, nurodytą Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 3 punkte, užsieniečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiunčiama Migracijos departamentui Aprašo 196 punkte nurodytam sprendimui priimti.

188. Kai užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar 2 punkte nurodytu pagrindu, įgaliotas Migracijos departamento arba migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 100 punkte nurodytų veiksnių, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įmonė fiktyvi, privalo pradėti patikrinimą, ar įmonė, kurios dalyvis, vadovas arba kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi, ir įvertinti, ar nėra leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindo, nurodyto Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 7 punkte. Šiuo atveju informacija gaunama Aprašo 101.2–101.5 papunkčiuose ir 189 punkte nurodytais būdais.

189. Pradėjęs Aprašo 187 punkte nurodytą patikrinimą, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas nedelsdamas užsieniečiui, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nurodytu pagrindu, ir yra įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, šio užsieniečio deklaruotos gyvenamosios vietos ir įmonės buveinės adresu paštu ir (ar) elektroniniu paštu išsiunčia kvietimus atvykti į Migracijos departamentą ir (ar) šio kvietimo skaitmeninę kopiją, o įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas – tokius kvietimus atvykti į migracijos tarnybą. Kvietime nurodoma, kokius reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus būtina pateikti iki jame nurodytos datos. Užsieniečiui atvykus, įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas žodžiu ar raštu apklausia šį užsienietį apie įmonės, kurios jis yra dalyvis, vadovas arba kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, veiklą ir sutikrina, ar visus reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus nurodytus kvietime pateikė. Jeigu užsienietis iki kvietime nurodytos datos neatvyksta į Migracijos departamentą arba į migracijos tarnybą arba šioms įstaigoms raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, tai yra rimtas pagrindas manyti, kad įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra šis užsienietis, yra fiktyvi.

190. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 188 ir 189 punktuose nurodytus veiksmus, įvertina, ar įmonė, kurios dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys yra užsienietis, yra fiktyvi, ir surašo pažymą. Nustačius leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindą, nurodytą Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 7 punkte, užsieniečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiunčiama Migracijos departamentui Aprašo 196 punkte nurodytam sprendimui priimti.

191. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 185, 186 ar 187 punkte nurodytus veiksmus, vykdo Aprašo 195 punkto reikalavimus, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš Aprašo 196 nurodytų sprendimų.

192. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, Aprašo 185, 186 ar 188 punkte nurodytu atveju arba esant duomenų ir (ar) dokumentų, patvirtinančių leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindą, nurodytą Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 1–2, 4–6, 8–17 ar 18 punkte, nedelsdamas suderintu tarnybinio elektroninio pašto adresu kreipiasi į užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybą dėl bylos persiuntimo. Ši migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia užsieniečio bylą Migracijos departamentui.

193. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, esant duomenų ir (ar) dokumentų, patvirtinančių leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindą, nurodytą Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 1–2, 4–6, 8–17 ar 18 punkte, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo minėto pagrindo paaiškėjimo dienos, užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui Aprašo 196 punkte nurodytam sprendimui priimti.

194. Kai Migracijos departamentas ar migracijos tarnyba gauna darbdavio pranešimą apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, nutraukimą, įgaliotas šio departamento ar šios tarnybos valstybės tarnautojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrina, ar per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus užsienietis keitė darbdavį, ar buvo bedarbis ilgiau negu tris mėnesius iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį. Nustatęs, kad užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pakeitė darbdavį nesilaikydamas Įstatymo 441 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų arba tapo bedarbiu ilgiau negu trims mėnesiams iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas atlieka Aprašo 192 ir 195 punktuose nurodytus veiksmus, o įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas – Aprašo 193 punkte nurodytus veiksmus.

195. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio bylą, per 10 darbo dienų (išskyrus Aprašo 188 punkte nurodytu atveju) išnagrinėja dokumentus dėl užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi panaikinimo ir parengia vieną iš šių sprendimų projektą:

195.1. panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi (jame nurodo faktines aplinkybes, nustatytas nagrinėjant dokumentus, Įstatymo straipsnį, šio straipsnio dalį ir punktą (-us), kurio (-ių) pagrindu priimamas sprendimas panaikinti leidimą laikinai gyventi, ir šio sprendimo apskundimo tvarką);

195.2. nepanaikinti užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi (nepakanka dokumentų, įrodančių Įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindą).

196. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų:

196.1. panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi. Tokiu atveju priimamas sprendimas panaikinti ir leidimą laikinai gyventi, išduotą užsieniečio šeimos nariui, gyvenančiu kartu su juo, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kitu Įstatymo nustatytu pagrindu;

196.2. nepanaikinti užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi.

197. Migracijos departamento direktoriui ar jo įgaliotam valstybės tarnautojui priėmus Aprašo 196.1 papunktyje nurodytą sprendimą, šio sprendimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 2 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos kartu su lydraščiu, kuriame nurodoma, kad užsienietis turi grąžinti leidimą laikinai gyventi gyvenamosios vietos migracijos tarnybai arba pranešti šiai tarnybai, kad sprendimas apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, išsiunčiami registruotu paštu užsieniečiui. Jei prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodyta, kad pranešimas apie priimtą sprendimą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi turi būti siunčiamas elektroniniu paštu, tai šių dokumentų skaitmeninės kopijos per 2 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos išsiunčiamos užsieniečiui. Sprendimo panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi kopija kartu su lydraščiu siunčiami registruotu paštu užsieniečio deklaruotos gyvenamosios vietos arba jo buvimo Lietuvos Respublikoje (asmens, pas kurį užsienietis atvyko gyventi kaip šeimos narys, arba įmonės, įstaigos ar organizacijos, kurioje užsienietis dirba ar užsiima teisėta veikla, ar pan.) adresu, jeigu jis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos.

198. Jeigu užsienietis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi, tai Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą panaikinti šiam užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi informuoja Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje jam išduotas ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi, kompetentingą instituciją.

199. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, užregistravęs Aprašo 196.1 ar 196.2 papunktyje nurodytą sprendimą Užsieniečių registre ir Aprašo 196.1 papunktyje nurodytą sprendimą kartu su lydraščiu, kuriuo buvo siunčiama šio sprendimo kopija, arba Aprašo 196.2 papunktyje nurodytą sprendimą pridėjęs prie užsieniečio bylos, jo bylą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčia užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai.

200. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio bylą ir Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimą panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi:

200.1. užsieniečiui atvykus į tarnybą, specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį užsieniečio grąžintą leidimą laikinai gyventi, jeigu sprendimas neapskųstas;

200.2. paskelbia leidimą laikinai gyventi negaliojančiu Aprašo 211 punkte nustatyta tvarka;

200.3. sprendžia užsieniečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą teisės aktų nustatyta tvarka;

200.4. išsiunčia pranešimą dėl leidimo laikinai gyventi panaikinimo savivaldybės seniūnijai ar kitam savivaldybės, kuriame jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracijos padaliniui.

201. Jeigu per 14 darbo dienų nuo Aprašo 196.1 papunktyje nurodyto sprendimo kopijos išsiuntimo dienos užsienietis migracijos tarnybai negrąžina jam išduoto leidimo laikinai gyventi arba jai nepraneša, kas šis sprendimas apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įveda Aprašo 211 punkte nustatyta tvarka, prašyme įforminti leidimą pažymi, kad leidimas laikinai gyventi negrąžintas ir išsiunčia Aprašo 200.4 papunktyje nurodytą pranešimą savivaldybės seniūnijai ar kitam savivaldybės, kuriame jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracijos padaliniui.

202. Panaikinus užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi, jo byla, atlikus Aprašo 200 ar 201 punkte nurodytus veiksmus, per 3 darbo dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos išsiunčiama Migracijos departamentui.

 

XI SKYRIUS

LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI NEGALIOJIMAS

 

203. Įstatymo 52 straipsnyje nustatytais atvejais duomenys į sistemą apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą, negaliojančio leidimo laikinai gyventi grąžinimą ar negrąžinimą įvedami vadovaujantis Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

204. Įstatymo 52 straipsnio 1 punkte nurodytu pagrindu leidimas laikinai gyventi negalioja nuo jame įrašytos galiojimo pabaigos datos.

205. Mirusio užsieniečio leidimas laikinai gyventi sistemoje tampa negaliojantis, kai duomenys apie mirusį asmenį įrašomi į Gyventojų registrą Asmens duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka. Mirusio užsieniečio leidimas laikinai gyventi, grąžintas civilinės metrikacijos įstaigai, perduodamas migracijos tarnybai.

206. Migracijos tarnyba, kai gauna mirusio užsieniečio leidimą laikinai gyventi, Gyventojų registre patikrina duomenis apie šį užsienietį ir jam išduotą leidimą laikinai gyventi. Mirusio užsieniečio leidimas laikinai gyventi pažymimas kaip negaliojantis ir skelbiamas grąžintas.

207. Jeigu užsieniečiui leidimas laikinai gyventi buvo neįteiktas dėl jo mirties, prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje pažymima, kad užsienietis mirė ir leidimas laikinai gyventi neįteiktas, o sistemoje skelbiamas grąžintu.

208. Duomenis leidimo laikinai gyventi negaliojimą Įstatymo 52 straipsnio 3 punkte nurodytu pagrindu į sistemą įveda įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kai gauna informaciją apie leidimo laikinai gyventi klastojimo faktą arba kai nustato, kad rastas, iš kitų institucijų gautas leidimas laikinai gyventi – suklastotas. Jeigu gavus informacijos apie nustatytą leidimo laikinai gyventi klastojimo faktą šis leidimas nepateikiamas, tai sistemoje toks leidimas laikinai gyventi skelbiamas negaliojančiu ir negrąžintu. Leidimas laikinai gyventi negalioja nuo duomenų apie jo negaliojimą įvedimo į sistemą dienos, jeigu jis nebuvo paskelbtas negaliojančiu ar nebuvo negaliojantis dėl kitos priežasties. Tai, kad leidimas laikinai gyventi suklastotas, sistemoje turi būti pažymima ir tais atvejais, kai šis leidimas sistemoje užfiksuotas kaip negaliojantis dėl kitų priežasčių. Prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje pažymima, kad leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu arba sistemoje papildytos jo negaliojimo priežastys, ir nurodoma, ar leidimas laikinai gyventi grąžintas migracijos tarnybai. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduotas kitos migracijos tarnybos, tai jai pranešama apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą. Pranešime turi būti nurodyta užsieniečio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), leidimo laikinai gyventi numeris bei negaliojimo priežastis ir tai, ar negaliojantis leidimas laikinai gyventi grąžintas. Gavusi pranešimą, migracijos tarnyba šiuos duomenis turi nurodyti prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje.

209. Migracijos tarnyba, įvedusi duomenis apie suklastoto leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą, turi nedelsdama išsiųsti rašytinį kvietimą užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu kaip suklastotas, atvykti į migracijos tarnybą, o jam atvykus į migracijos tarnybą – spręsti jo teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą teisės aktų nustatyta tvarka.

210. Migracijos tarnyba apie kiekvieną nustatytą leidimo laikinai gyventi klastojimo faktą raštu ar suderinto tarnybinio elektroninio pašto adresu informuoja Migracijos departamentą, o surinktą medžiagą perduoda ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms. Migracijos tarnyboje saugomi suklastoti leidimai laikinai gyventi turi būti sunaikinami, jeigu nėra priežasčių, dėl kurių jų sunaikinti negalima (pavyzdžiui, vyksta ikiteisminis tyrimas).

211. Duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą Įstatymo 52 straipsnio 4 punkte nurodytu pagrindu į sistemą įveda Aprašo 200 punkte nurodytas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Toks leidimas laikinai gyventi negalioja nuo duomenų apie jos negaliojimą įvedimo į sistemą dienos.

212. Duomenis leidimo laikinai gyventi negaliojimą Įstatymo 52 straipsnio 5 punkte nurodytu pagrindu į sistemą įveda įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kai Aprašo 143 ar 146 punkte nustatyta tvarka gauna pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą, arba teritorinės policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas, kai Aprašo 148 punkte nustatyta tvarka gauna tokį pranešimą. Duomenys apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įvedami nedelsiant, o nesant tokios galimybės, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie leidimo laikinai gyventi praradimą gavimo dienos. Leidimas laikinai gyventi negalioja nuo duomenų apie jo negaliojimą įvedimo į sistemą dienos. Aprašo 143 punkte nurodytame pranešime apie leidimo laikinai gyventi praradimą įrašoma leidimo laikinai gyventi paskelbimo negaliojančiu sistemoje data.

213. Migracijos tarnybai gavus rastą leidimą laikinai gyventi, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną Gyventojų registre patikrina, ar rastas leidimas laikinai gyventi yra galiojantis. Jeigu rastas leidimas laikinai gyventi yra negaliojantis (pasibaigęs jo galiojimo laikas ir pan.), tai sistemoje paskelbiama, kad šis leidimas laikinai gyventi negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas.

214. Jeigu nustatoma, kad rastas leidimas laikinai gyventi yra galiojantis ir gali būti grąžintas užsieniečiui, tai toks leidimas perduodamas šio asmens gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, o ji išsiunčia paštu arba elektroniniu paštu užsieniečiui pranešimą, kad rastas jo leidimas laikinai gyventi ir kad galima atvykti jo pasiimti, arba šio pranešimo skaitmeninę kopiją. Jeigu per 1 mėnesį nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos užsienietis, kurio leidimas laikinai gyventi rastas, dėl šio leidimo atsiėmimo nesikreipia, tai sistemoje paskelbiama, kad šis leidimas laikinai gyventi negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas.

215. Aprašo 213 ir 214 punktuose nustatytais atvejais rastame leidime laikinai gyventi nurodyti duomenys ir veido atvaizdas sutikrinami su duomenimis apie užsienietį ir jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o jeigu veido atvaizdo Gyventojų registre nėra – su užsieniečio duomenimis ir veido atvaizdu prašyme įforminti leidimą arba prašymo įforminti leidimą kopijoje, atsiųstoje leidimą laikinai gyventi išdavusios migracijos tarnybos.

216. Įstatymo 52 straipsnio 6 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi, kuris užsieniečio prašymu naujai įformintas dėl užsieniečio asmens duomenų pasikeitimo, dėl jame esančių netikslių įrašų ar jam tapus netinkamu naudoti arba dėl Įstatymo 40 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju pasibaigusio laikotarpio, kuriam buvo įformintas leidimas laikinai gyventi, sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu nuo tada, kai apie išrašyto naujo leidimo laikinai gyventi įteikimą pažymima sistemoje.

217. Įstatymo 52 straipsnio 7 ar 8 punkte nurodytu pagrindu leidimas laikinai gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu nuo tada, kai apie išrašyto leidimo nuolat gyventi arba Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento įteikimą pažymima sistemoje. Jeigu negaliojančio leidimo laikinai gyventi asmuo negrąžina, tai sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Jeigu toks leidimas laikinai gyventi grąžinamas vėliau, sistemoje daromas pakeitimas – nurodoma, kad leidimas laikinai gyventi grąžintas.

 

xII SKYRIUS

NEGALIOJANČIŲ LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI SUNAIKINIMAS

 

218. Paskelbti negaliojančiais ir grąžinti leidimai laikinai gyventi turi būti sunaikinami, išskyrus Aprašo 210 punkte nurodytą atvejį.

219. Konsulinės įstaigos grąžintą negaliojantį leidimą laikinai gyventi artimiausiu diplomatiniu paštu perduoda Migracijos departamentui, o Migracijos departamentas, gavęs tokį leidimą, – jį išdavusiai migracijos tarnybai. Kartu pridedamas lydraštis, jame nurodoma užsieniečio, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas, pilietybė, vardas (-ai), pavardė (-ės), perduodamo dokumento pavadinimas ir numeris, priežastis, dėl kurios jis perduodamas. Migracijos tarnyba, gavusi negaliojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 220 punkte nustatyta tvarka išsiunčia jį naikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui.

220. Negaliojantys leidimai laikinai gyventi Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti siunčiami ne dažniau kaip vieną kartą per tris mėnesius Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių leidimų laikinai gyventi lydraščiai sudedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

221. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas Aprašo 66, 87, 108, 122, 128 ir 196 punktuose nurodytus priimtus sprendimus, o migracijos tarnybos viršininkas ar įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas – Aprašo 89, 110, 123 punktuose nurodytus priimtus sprendimus patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

222. Užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, ne vėliau kai per 7 dienas nuo asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančių dokumentų, gyvenamosios vietos pakeitimo, šeiminės padėties pasikeitimo ar įmonės buveinės adreso, kai leidimas laikinai gyventi išduotas Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte nustatytu pagrindu, pasikeitimo dienos gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia apie tai laisvos formos rašytinį pareiškimą. Šis pranešimas pridedamas prie užsieniečio bylos.

223. Darbdavys ne vėliau kaip per 7 dienas nuo darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą laikinai gyventi, nutraukimo arba nuo užsieniečio, priimto dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo užmokesčio dydžio sumažėjimo, jei darbo užmokesčio dydis tampa mažesnis, negu nustatytas Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte, dienos Migracijos departamentui arba užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia apie tai laisvos formos rašytinį pareiškimą. Šis pranešimas pridedamas prie užsieniečio bylos.

224. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atlikti įgalioti subjektai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo nustatymo, kad užsieniečiui už Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą pažeidimą skirta didesnė negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio bauda ir ji nėra sumokėta ilgiau kaip vieną mėnesį nuo nustatyto jos sumokėjimo termino pabaigos, dienos Migracijos departamentui arba užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia apie tai laisvos formos rašytinį pareiškimą. Šis pranešimas pridedamas prie užsieniečio bylos.

225. Švietimo įstaiga, mokslo ir studijų institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi, mokymosi, studijų, stažuotės ar kvalifikacijos tobulinimo nutraukimo dienos Migracijos departamentui arba užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia apie tai laisvos formos rašytinį pareiškimą. Šis pranešimas pridedamas prie užsieniečio bylos.

226. Jeigu migracijos tarnyba, kurioje yra užsieniečio byla, atlikdama savo funkcijas gauna informaciją ar nustato, kad užsienietis gyvenamąją vietą deklaravo kitos migracijos tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo arba nustatymo dienos persiunčia užsieniečio bylą jo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai.

227. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašyti, bet užsieniečių neatsiimti leidimai laikinai gyventi, ir kiti migracijos tarnyboje esantys leidimai laikinai gyventi saugomi seifuose (metalinėse spintose) arba specialiai įrengtoje patalpoje (turi būti apsaugos signalizacija, langų grotos).

228. Nustačius migracijos tarnyboje saugomo leidimo laikinai gyventi dingimo faktą, šis dokumentas sistemoje skelbiamas dingusiu. Apie leidimo laikinai gyventi dingimo migracijos tarnyboje faktą nedelsiant raštu ar suderinto tarnybinio elektroninio pašto adresu pranešama Policijos departamentui ir Asmens dokumentų išrašymo centrui. Teritorinės policijos įstaigos, kurios sudėtyje yra migracijos tarnyba, vadovo pavedimu per 10 dienų dėl leidimo laikinai gyventi dingimo fakto atliekamas patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Policijos departamentui ir Asmens dokumentų išrašymo centrui.

229. Užsieniečių bylos sudaromos ir tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Užsieniečio byla saugoma Migracijos departamente.

230. Užsieniečių bylos saugomos 10 metų, prašymai įforminti leidimą – 10 metų, Asmens dokumentų išrašymo centre išrašytų leidimų laikinai gyventi lydraščiai ir šiam centrui siunčiamų naikinti negaliojančių leidimų laikinai gyventi lydraščiai – 10 metų.

231. Aprašo 5 ir 8 prieduose nurodyti registrai gali būti pildomi ir saugomi informacinių technologijų priemonėmis.

 

___________________