LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASIŪLYMŲ GERA VALIA ATLYGINTI ŽALĄ APLINKAI IR (AR) KITŲ SUSIJUSIŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. D1-105

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 16 punktu:

1.    Tvirtinu Pasiūlymų gera valia atlyginti žalą aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių atlyginimo teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 8 d. įsakymą Nr. 335 „Dėl Pretenzijų bei ieškinių už aplinkai padarytą žalą teikimo ir žalos išieškojimo tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-105

 

 

PASIŪLYMŲ GERA VALIA ATLYGINTI ŽALĄ APLINKAI IR (AR) KITŲ SUSIJUSIŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Pasiūlymų gera valia atlyginti žalą aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių atlyginimo teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pasiūlymų gera valia atlyginti žalą aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių (toliau – pasiūlymas) reikalavimus, teikimo ir įvykdymo terminus.

2. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) teikia fiziniam ar (ir) juridiniam asmeniui (toliau – asmenys) pasiūlymą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytu atveju.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme.

4. Su aplinkai padaryta žala susijusius nuostolius sudaro Departamento patirti nuostoliai, susiję su žalos aplinkai prevencijos priemonių, veiksmų, užtikrinančių teršalų ir (arba) kitokių aplinkai žalą darančių veiksnių skubią kontrolę, sulaikymą, pašalinimą ar kitokį valdymą siekiant sumažinti ar išvengti didesnės žalos aplinkai, neigiamo poveikio žmonių sveikatai, tolesnio aplinkos elementų funkcijų pablogėjimo, žalos ar neišvengiamos (realios) žalos aplinkai grėsmės, taip pat administracinių, teisinių, vykdymo išlaidų, duomenų surinkimo, stebėsenos ir priežiūros išlaidos.

5. Pasiūlyme nurodoma žalos aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių suma, faktinis pagrindas, sumokėjimo terminas, sąskaitos numeris, teisė prašyti mokėjimą išdėstyti dalimis, gali būti nurodoma kita papildoma informacija.

6. Pasiūlymas neteikiamas, jei aplinkos ministro nustatyta tvarka žala aplinkai ir (ar) kiti susiję nuostoliai pripažinti mažareikšme žala.

7. Pasiūlymas asmeniui įteikiamas vienu iš nurodytų būdų: pasirašytinai, registruotu laišku (fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ar kitu jo nurodytu dokumentų įteikimo adresu, Juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens buveinės adresu), el. paštu (kai fizinis asmuo elektroninį paštą nurodė Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras), valstybės informacinėse sistemose ar registruose, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms gauti ar prievolėms įvykdyti). Kai asmenys elektroninio pašto nenurodė Gyventojų registre, valstybės informacinėse sistemose ar registruose, pasiūlymas elektroniniu paštu gali būti siunčiamas asmeniui išreiškus pageidavimą dokumentus gauti elektroniniu paštu, Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba elektroniniu paštu, Juridinių asmenų registre nurodytu elektroninių siuntų pristatymo adresu.

8. Pasiūlymas asmeniui pateikiamas per mėnesį nuo žalos aplinkai atlyginimo dydžio nustatymo dienos.  Asmuo, sutikęs su pasiūlymu, žalą aplinkai ir kitus susijusius nuostolius turi atlyginti per 40 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo įteikimo (išsiuntimo) arba pateikti motyvuotą prašymą išdėstyti mokėjimą dalimis. Kai pateikus pasiūlymą taikomos aplinkos būklės atkūrimo (žalos sumažinimo) priemonės arba nustatytos kitos aplinkybės, žalos aplinkai dydis perskaičiuojamas, patikslintas pasiūlymas teikiamas pakartotinai ta pačia tvarka.

9. Asmens, kuriam pateiktas pasiūlymas, motyvuotu rašytiniu prašymu, jeigu sutinka su žalos aplinkai apskaičiuotu dydžiu, bet dėl objektyvių priežasčių negali per pasiūlyme nurodytą laikotarpį atlyginti žalos aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių, žalos aplinkai ar kitų susijusių nuostolių mokėjimas išdėstomas dalimis per prašyme nurodytą laikotarpį, ne ilgesnį kaip 24 mėnesiai.

10. Sprendimą (sutikimą ar nesutikimą) dėl žalos aplinkai ar kitų susijusių nuostolių atlyginimo išdėstymo dalimis (toliau – sprendimas) priima Departamento vadovas ar jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo Aprašo 9 punkte nurodyto prašymo gavimo dienos. Paskutinė įmoka turi būti sumokėta ne vėliau, kaip likus 3 mėnesiams, iki sueis senaties terminas.

11. Sprendime turi būti nustatyti įmokos dydžiai ir mokėjimo tvarka.

12. Gera valia neatlyginus žalos aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių iki pasiūlyme nurodyto termino ar nesilaikant sprendime nurodytų sąlygų, Departamento vadovas ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pateikia ieškinį (pareiškimą) teismui dėl žalos aplinkai ir (ar) kitų susijusių nuostolių atlyginimo, išskyrus atvejus, kai pateikus pasiūlymą buvo priimtas sprendimas dėl aplinkos būklės atkūrimo priemonių taikymo ir (ar) įgyvendintos aplinkos būklės atkūrimo (žalos sumažinimo) priemonės.

 

________