LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 200, 201, 202, 203 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 5 d. Nr. XIII-1253

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 200, 201, 202 ir 203 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

Pripažinti netekusiais galios 200, 201, 202 ir 203 straipsnius.

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Lietuvos banko – dėl šio kodekso 196 straipsnio 2 dalyje, 198, 221, 222, 224, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. birželio 15 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė