LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRĖ

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVĖ

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽSIENIEČIŲ SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO IR LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) NUSTATYTI ORGANIZAVIMO PASKELBTOS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL MASINIO UŽSIENIEČIŲ ANTPLŪDŽIO METU

 

2021 m. liepos 7 d. Nr. 1V-585

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 ir 21 punktu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“, ir siekdama užtikrinti tinkamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio metu (toliau - situacija),  n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT):

1.1. situacijos vietoje, iki mobilios sveikatos brigados atvykimo, dėvint 3 saugumo lygio asmenines apsaugos priemones, vykdyti užsieniečių pirminį išskirstymą atsižvelgiant į temperatūros matavimo rezultatus ir pastebėtus kitus ūmius viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymius. Užsieniečiai atskiriami į du srautus: į vieną srautą nukreipiami asmenys, kuriems pasireiškė karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į kitą srautą nukreipiami asmenys, kuriems nepasireiškė karščiavimas, kiti ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai;

1.2.  dėl užsieniečių sveikatos būklės įvertinimo ir ištyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ir savivaldybių mobilius patikros punktus dėl skubios sveikatos būklės įvertinimo dėl greitojo testo atlikimo, esant teigiamam atsakymui, tepinėlių iš asmens nosiaryklės ir ryklės paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti; 

1.3. užsieniečiams prireikus būtinosios medicinos pagalbos, kviesti greitąją medicinos pagalbą.

2. Įpareigoti Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra apgyvendinami neteisėtai valstybės sieną kirtę užsieniečiai, administracijos direktorių suformuoti mobilią sveikatos būklės įvertinimo, greitųjų testų ir tepinėlių iš asmens nosiaryklės ir ryklės paėmimo COVID-19 ligos brigadą, kuri:

2.1. atliktų asmenų, kuriems pasireiškė karščiavimas, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), sveikatos būklės įvertinimą;

2.2. užtikrintų greitųjų testų atlikimą, o esant teigiamam atsakymui PGR testo paėmimą iš asmenų nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimą arba atliktų greitąjį antigeno testą.

3. Įpareigoti savivaldybės, kurios teritorijoje yra apgyvendinami neteisėtai valstybės sieną kirtę užsieniečiai, administracijos direktorių:

3.1. užtikrinti užsieniečių, kurių atžvilgiu bus atliekamas tyrimas ar testavimas dėl COVID-19 ligos, transportavimą į ištyrimo/testavimo vietas bei transportavimą į izoliavimo vietas, kol laukiamas tyrimo/testo atsakymo rezultatas;

3.2. iki šio sprendimo 2.2 papunktyje numatyto tyrimo ar testo atsakymo gavimo, VSAT prašymu užtikrinti šių asmenų izoliavimą skiriant tam patalpas bei užtikrinant apgyvendinimo/maitinimo/sanitarines sąlygas VSAT išnaudojus valdomas tam skirtas patalpas ir kitus materialinius resursus.

4. Pavesti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikti metodinę pagalbą ir koordinuoti šio sprendimo 1–3 punktuose nurodytos veiklos vykdymą.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovė                                         Agnė Bilotaitė